MILMA5072 Vitenskapelig metode

Emnekode: 
MILMA5072
Kursnavn på engelsk: 
Social science methods
Studieprogram: 
Master i militære studier, 1,5-årig studieprogram
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2017 Høst
2018 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Ingerid Maria Opdahl
Om emnet

Emnet "Vitenskapelig metode" gir en innføring i sentrale samfunnsvitenskapelige problemstillinger og metoder, samt grunnleggende opplæring og trening i bruk av samfunnsvitenskapelige metoder i skriveprosessen.

Store deler av pensum og undervisning tar for seg praktiske og teoretiske problemstillinger som oppstår i skrivearbeid ved Stabs- og masterstudiet.

Temaene på emnet er: Forskningsetikk, sentrale begreper i vitenskapelig metode, skriveprosesser og problemstillinger av ulikt omfang, kvalitative metoder, kvantitative metoder

Læringsutbytte

Kunnskaper: Etter å ha gjennomgått kurset skal studentene (1) Ha grunnleggende kunnskaper om sentrale begreper i vitenskapelig metode, (2) Ha grunnleggende kunnskaper om kvantitative og kvalitative metoder, (3) Forstå hvordan teori kan brukes i et vitenskapelig arbeid, (4) Kjenne til de eksisterende etiske føringene for vitenskapelige undersøkelser, (5) Ha tilstrekkelige kunnskaper om god siteringsskikk og referansehåndtering for å kunne gjennomføre studiet ved FHS

Ferdigheter: Etter å ha gjennomgått kurset skal studentene (1) Kunne tilnærme seg studiets skriftlige arbeider på en strukturert og hensiktsmessig måte, (2) Kunne bruke relevante teorier og metoder i undersøkelser av yrkesrelaterte problemstillinger, (3) Kunne innhente, analysere og kritisk vurdere ulike former for informasjon, (4) Kunne argumentere og drøfte på et grunnleggende nivå, (5) Kunne redegjøre for hvordan et selvstendig, avgrenset forsknings- og utredningsarbeid kan gjennomføres

Praktisk organisering og arbeidsformer

Undervisningen består av plenumsforelesninger, gruppearbeid og selvstudium. Alle deler av pensum er eksamensrelevante. For masterstudentene vil det bli tilbudt en tredagers samling tidlig i 3. semester (H2018) med tema masteroppgaven. Mer informasjon kommer. Emneansvarlig tilbyr også treffetid i forbindelse med dette emnet, informasjon om dette gis underveis i avvikling av undervisningen.

Pensum

Pensum (623 s.)

Obligatorisk pensum forutsettes lest før undervisningsdagen. Undervisningen dekker ikke hele pensum, men tar for seg de mest problematiske delene av pensum.

Pensumjusteringer vil kunne forekomme.

Tema 1: Forskningsetikk (30 s.)

Jacobsen, D.I. (2015). Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk, kap. 3 (15 s.)

Forskningsetiske komiteer (2006). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. De nasjonale forskningsetiske komiteer (pkt. 1-4 og 5-18, s. 9-23). Hentet fra https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/ (15 s.)

For students who are not native Norwegian speakers the following item may be substituted for Jacobsen ch. 3 above, with notification to the course convenor:

Cresswell, J. (2014). Research Design: Qualitative, quantitative and mixed approaches. Thousand Oaks: SAGE, s. 92-101 (10 s.)

Tema 2: Sentrale begreper i vitenskapelig metode (141 s.)

Jacobsen, D.I. (2015). Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk, kap. 1, 4, 5, 6, 7 (85 s.)

Powner, Leanne C. (2015). Empirical Research and Writing: A Political Science Student’s Practical Guide. Thousand Oaks: CQ Press/SAGE, kap.1, kap. 2 (kun s. 21-31), kap. 3 (56 s.)

For students who are not native Norwegian speakers the following items may be substituted for Jacobsen ch. 5 above, with notification to the course convenor:

Cresswell, J. (2014). Research Design: Qualitative, quantitative and mixed approaches. Thousand Oaks: SAGE, s. 11-21 & kap. 7 (25 s.)

Tema 3: Skriveprosessen (148 s.)

Kallestad, Å. H. (2015). Å skrive fag. Bergen: Fagbokforlaget (33 s.)

Busch, T. (2013). Akademisk skriving for bachelor- og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget (78 s.)

Jacobsen, D.I. (2015). Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk, kap. 16 (16 s.)

For students who are not native Norwegian speakers the following items may be substituted for Jacobsen ch. 16 above, with notification to the course convenor:

Cresswell, J. (2014). Research Design: Qualitative, quantitative and mixed approaches. Thousand Oaks: SAGE, s. 83-92 (10 s.)

AND

Powner, Leanne C. (2015). Empirical Research and Writing. A Political Science Student’s Practical Guide. Thousand Oaks: CQ Press/SAGE, kap. 9 (15 s.)

Tema 4: Kvalitativ metode (129 s.)

Jacobsen, D.I. (2015). Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk, kap. 8, 9, 10, 11 (107 s.)

Silverman, D. (2005). Doing Qualitative Research. London: SAGE, kap. 9 (12 s.)

For students who are not native Norwegian speakers the following items may be substituted for Jacobsen chs. 8-11 above, with notification to the course convenor:

Cresswell, J. (2014). Research Design: Qualitative, quantitative and mixed approaches. Thousand Oaks: SAGE, kap. 9 (97 s.)

For deg som skal skrive masteroppgave og bruke kvalitative metoder i undersøkelsesopplegget:

Aberbach, J. D. & Rockman, B. A. (2002). Conducting and Coding Elite Interviews. PS: Political Science and Politics, 35(4), 673-676. Hentet fra: http://www.jstor.org/stable/1554807?seq=1#page_scan_tab_contents (4 s.)

Berry, J.M. (2002). Validity and Reliability Issues in Elite Interviewing. PS: Political Science and Politics, 35(4), 679-682. Hentet fra http://www.jstor.org/stable/1554809?seq=1#page_scan_tab_contents  (4 s.)

Powner, Leanne C. (2015). Empirical Research and Writing: A Political Science Student’s Practical Guide. Thousand Oaks: CQ Press/Sage, kap. 5, 6, 9 (64 s.)

Tansey, O. (2007). Process Tracing and Elite Interviewing: A Case for Non-Probability Sampling. PS: Political Science and Politics, 40 (4), 765-772. Hentet fra http://www.jstor.org/stable/20452062?seq=1#page_scan_tab_contents (8 s.)

 

Tema 5: Kvantitativ metode (175 s.)

Jacobsen, D.I. (2015). Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk, kap. 2, 13, 14, 15 (132 s.)

Ringdal, K. (2013). Enhet og mangfold: samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget, s. 390-393 (4 s.)

Martinussen, M. & Hunter, D (2008). Luftfartspsykologi. Bergen: Fagbokforlaget, kap. 2 (39 s.)

Students who are not native Norwegian speakers are advised to read the following items as general introductions to quantitative methods and in partial substitution of the Jacobsen chapters above, however only in consultation with those chapters for scope and detail:

Cresswell, J. (2014). Research Design: Qualitative, quantitative and mixed approaches. Thousand Oaks: Sage, kap. 8] (28 s.)

AND

Powner, Leanne C. (2015). Empirical Research and Writing: A Political Science Student’s Practical Guide. Thousand Oaks: CQ Press/SAGE, kap. 7 (21 s.)

For deg som skal skrive masteroppgave og bruke kvantitative metoder i undersøkelsesopplegget:

Johansen, R. B., Laberg, J.C., & Martinussen, M. (2013). Measuring military identity: Scale development and psychometric evaluations. Social Behavior & Personality: An International Journal, 41(5), 861-880. Hentet fra: http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=8fb8028f-8059-4517-9575-bd90154745cb%40sessionmgr104&vid=0&hid=107&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=88161724&db=aph (20 s.)

Lang-Ree, O. C. & Martinussen, M. (2006). Applicant reactions and attitudes towards the selection procedure in the Norwegian Air Force. Human Factors and Aerospace Safety, 6(4), 345-358. (13 s.)

Martinussen, M., Gundersen, E., & Pedersen, R. (2011). Predicting fear of flying and positive emotions towards air travel. Aviation Psychology and Applied Human Factors, 1(2), 70-74. Hentet fra: http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=f5be419e-b6f1-47a9-a8da e84710a77be6%40sessionmgr4010&vid=0&hid=4104&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=2011-28687-002&db=pdh (5 s.)

Martinussen, M., & Richardsen, A. M. (2006). Air Traffic Controller Burnout: Survey Responses Regarding Job Demands, Job Resources and Health. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 77(4), 422-428.

Field, A. (2013). Discovering Statistics using IBM SPSS statistics (4. utg). Thousand Oaks: Sage.

Ringdal, K. (2013). Enhet og mangfold: samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode (3.utg.). Bergen: Fagbokforlaget, kap. 9, 15, 17 (83 s.)

Powner, Leanne C. (2015). Empirical Research and Writing. A Political Science Student’s Practical Guide. Thousand Oaks: CQ Press/SAGE, kap. 9 (15 s.)

 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Paper11Not requiredEt paper som består av en kort skisse til løsning av eksamensoppgave i et emne på studiet.
Muntlig fremlegg22Not required1. deltagelse i tilbakemelding på medstudents paper og 2. muntlig fremlegg av utkast til problemstilling på masteroppgave, eller tilbakemelding på medstudents utkast til problemstilling på masteroppgaven.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Paper
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Et paper som består av en kort skisse til løsning av eksamensoppgave i et emne på studiet.
Obligatorisk arbeidskrav:Muntlig fremlegg
Antall arbeidskrav:2
Påkrevde arbeidskrav:2
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:1. deltagelse i tilbakemelding på medstudents paper og 2. muntlig fremlegg av utkast til problemstilling på masteroppgave, eller tilbakemelding på medstudents utkast til problemstilling på masteroppgaven.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Muntlig eksamenIndividuell15MinutterBestått / ikke bestått Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:15
Varighetstype:Minutter
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Ingerid Maria Opdahl
Godkjent av: 
Dekan Kjell Inge Bjerga