MILM6311 Ledelse VBU 1

Emnekode: 
MILM6311
Studieprogram: 
Videregående befalsutdanning 1 - Sjø
Studienivå: 
Kvalifiserende kurs
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Stein Hatlem Forsdahl
Om emnet

Hensikten med temaet er å skape felles forståelse hva ledelse i Forsvaret er og av hva det innebærer å utøve en oppdragsbasert ledelsesfilosofi basert på gjensidig tillitt og respekt. Å være befal betyr at man er en leder. Dette betyr at det enkelte befal, uavhengig av funksjon, må vite hvilke retningslinjer og krav som stilles til militære ledere. Videre er hensikten å bidra til lederutvikling gjennom bevisstgjøring av egen personlighet og eget lederskap, hvordan mennesker påvirkes og hvordan man kan bidra til andres utvikling gjennom lederskap og veiledning. 

Emnet er sammensatt av følgende seks tema basert på spørsmålet:  
 
Hva skal til for mestre komplekse og flytende situasjoner ?: 

 1. Tema 1 - Betingelse 1: Ledelse med utstrekning - læring 

 1. Tema 2 - Betingelse 2: Folk med vilje – motivering 

 1. Tema 3 - Betingelse 3: Mennesker med karakterstyrke 

 1. Tema 4 - Betingelse 4: God ledelse som samspill 

 1. Tema 5 - Betingelse 5: syv kollektive byggeklosser 

 1. Tema 6 - Betingelse 6: Situasjonsbevissthet 

Læringsutbytte

Kunnskap 
Etter fullført emne kan spesialisten: 

 • Kunnskap til lederutvikling, samt kunnskap om hvordan man kan utvikle seg selv og andre med bruk av enkle metoder og teknikker (L)

 • Kjennskap til Forsvarets konsepter og doktriner om ledelse og hva som ligger i å utøve et godt og situasjonstilpasset lederskap innenfor eget nivå (L) 

Ferdigheter 

Etter fullført emne kan spesialisten: 

 • Vurdere og videreutvikle eget lederskap, samt bidra i utviklingen av undergitte (L) 

Generell kompetanse 

Etter fullført emne kan spesialisten: 

 • Forstår egen og spesialistkorpsets rolle som leder innenfor eget nivå (P, L, U) 

 • Forstår Forsvarets verdigrunnlag og har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen rollen som befal (P, L)    

 • Har utviklet grunnlag for selvstendig, eller sammen med andre, å planlegge, lede og gjennomføre arbeidsoppgaver og oppdrag innenfor eget fagfelt og nivå (O og L) 

Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet er følger tema 1 til 6 uke for uke. I tillegg kommer en seminaruke med teambygging, studieteknikk og repetisjon fra befalskolepensum, samt en uke avsatt til eksamen. 

Emnet er organisert slik at det bruker en hel dag i uken. Dette for å integrere til undervisning, praktiske øvelser og prosessuelt arbeid til en helhet. 

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til og reglement for befalsutdanning i Forsvaret. 

Pensum

Uke 1: Seminaruke 
Befalsskolen (2019). Militær ledelse. Sessvollmoen. 101s (støtte) 
Feltdiagrammet 

Uke 2: Betingelse 1: Ledelse med utstrekning - læring 
Forsvarets skolesenter (2006). Forsvarets Pedagogiske Grunnsyn. Oslo. 65 sider. 
Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse (2012). 10s   
Sjøkrigsskolen (2009). Alle mann til brasene! Bergen.  kap. 1, 2, 10, 22 sider. 

 
Uke 3: Betingelse 2: Folk med vilje – motivering 
Sjøkrigsskolen (2009). Alle mann til brasene! Bergen.  kap 5, 4 sider. 
Reiss, S. (2008). The Normal Personality. Cambridge: Cambridge University Press, kap 1,3&4. 44s 
 

Uke 4: Betingelse 3: Mennesker med karakterstyrke 
Forsvarssektorens verdigrunnlag (2015). 11s   
Olsen, O.K. (2018). “The good, the bad or the ugly?”, Necesse, 3:1, pp. 19-31.  
Olsen, O.K. (2005). Mellom svik og moral – den vanskelege danninga, http://pacem.no/2005/mellom-svik-og-moral-den-vanskelege-danninga/. 13 sider. 
Sjøkrigsskolen (2009). Alle mann til brasene! Bergen.  kap. 6, 9 sider. 

 
Uke 5: Betingelse 4: God ledelse som samspill 
Johnsen, E., J.O. Vanebo og T. Busch. (1995). Ledelse av ledelsesprosessen. Oslo: Tano. Kap 1-7. 36s 
Krabberød, T. & J.O. Jacobsen. (2018). “Military Strategies for Samhandling in Unforeseen Situations – A Historical Perspective”, i G-E. Torgersen (red). Interaction: ‘Samhandling’ under Risk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 13s   
Sjøkrigsskolen (2009). Alle mann til brasene! Bergen.  kap. 7, 13 sider. 
Sjøvold, Endre (2014). Resultater gjennom team. Universitetsforlaget: Oslo. 290s 
Waaler, G. (2011). "Det flerstemte» – en hjørnestein i klokt lederskap. Pacem. 9 sider. 

Uke 6: Betingelse 5: syv kollektive byggeklosser 
Krabberød, T. (2015). Organizing for naval operations. UiB, Phd avhandling. Introduction,pp. 9-81. 
Sjøkrigsskolen (2009). Alle mann til brasene! Bergen.  kap. 8, 8 sider. 
 

Uke 7: Betingelse 6: Situasjonsbevissthet 
Richards C. (2020) Boyd’s OODA Loop. Necesse 1, 25 s. (den nye art til chet)   
Sjøkrigsskolen (2009). Alle mann til brasene! Bergen.  kap. 9, 2 sider. 
 

Uke 8: Eksamen 
Alt pensum kan benyttes på eksamen (avhenger av valgt oppgave). 

Totalt antall sider: 656 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Øvinger11RequiredDeltagelse på øvelse Telavåg.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Deltagelse på øvelse Telavåg.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
FordypningsoppgaveIndividuell DagerA-F Not required Eksamen i består av en individuell skriftlig fordypningsoppgave hvor spesialistene skal analysere og drøfte en oppgitt eller selvvalgt case knyttet til en krevende operativ situasjon. Selvvalgt case skal godkjennes av faglærer og arbeidet med case oppgaven vil gå parallelt med utdanningen. I tillegg til fordypningsoppgaven skal spesialisten gå opp til en individuell muntlig prøve. Ved karakterfastsettingen gis en samlet karakter på grunnlag av hjemmeeksamen og muntlig prøve. Det benyttes gradert karakterskala. Ca. 2000 ord.  Alle
Individuell muntlig eksamenIndividuell MinutterA-F Required
Vurderinger:
Vurderingsform:Fordypningsoppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Dager
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar: Eksamen i består av en individuell skriftlig fordypningsoppgave hvor spesialistene skal analysere og drøfte en oppgitt eller selvvalgt case knyttet til en krevende operativ situasjon. Selvvalgt case skal godkjennes av faglærer og arbeidet med case oppgaven vil gå parallelt med utdanningen. I tillegg til fordypningsoppgaven skal spesialisten gå opp til en individuell muntlig prøve. Ved karakterfastsettingen gis en samlet karakter på grunnlag av hjemmeeksamen og muntlig prøve. Det benyttes gradert karakterskala. Ca. 2000 ord. 
Hjelpemidler: Alle
Vurderingsform:Individuell muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Minutter
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Stein Hatlem Forsdahl
Godkjent av: 
Øyvind Tengesdal