Semestre

MILM4108 Forsvarsplanlegging

Emnekode: 
MILM4108
Kursnavn på engelsk: 
Defence planning
Studieprogram: 
Master i militære studier
Credits: 
5
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Emneansvarlig: 
Paal Sigurd Hilde
Om emnet

Emnet gir studentene innsikt i norsk forsvarsplanlegging i en komparativ kontekst. Det gir kunnskap om forsvarsplanlegging i Norge i en historisk sammenheng og presenterer alternative tilnærminger. Som basis for komparativ analyse gir emnet kjennskap til forsvarsplanleggingsprosesser i NATO og utvalgte, andre land. Sentrale problemstillinger inkluderer ulike aktørers interesser på ulike nivå, herunder politiske avveininger, forsvarsøkonomi og balansen mellom innsatsfaktorer (personell, materiell, bygg og anlegg; investering og drift).

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne har studenten:

 • spesialisert innsikt i norsk forsvarsplanlegging i et komparativt perspektiv
 • avansert kunnskap om norsk forsvarsplanlegging i nyere tid
 • kjennskap til forsvarsplanleggingsprosesser i noen få, andre land
 • kjennskap til alternative tilnærminger til forsvarsplanlegging

Ferdigheter

Etter fullført emne kan studenten:

 • analysere og forholde seg kritisk til de militærfaglige og politiske interessene som påvirker norsk forsvarsplanlegging
 • drøfte problemstillinger knyttet til innsatsfaktorer i forsvarsplanlegging
 • kritisk vurdere norsk forsvarsplanlegging i et komparativt perspektiv
 • forholde seg kritisk til ulike måter å organisere forsvarsplanlegging på

Generell kompetanse

Etter fullført emne har studenten:

 • innsikt i forsvarsplanlegging som en sentral ramme for Forsvarets utvikling
 • innsikt i ansvar og roller i nasjonale planprosesser
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder; for eksempel som deltaker i materiellanskaffelsesprosjekter
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser knyttet til forsvarsplanlegging
Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet vil inneholde en blanding av forelesninger, gruppearbeid og egenstudier.

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Pensumlisten er foreløpig, og vil bli oppdatert fortløpende.

Ca. 500 sider:

Børresen et al, Forsvarshistorien bind 5

Bogen og Håkenstad, Balansegang

Gray, Strategy and Defence Planning

Hilde, Norske forsvarsutgifter – en oversikt

Moore, Case studies in Defence Procurement and Logistics

Selvaag, Net assessment

Skogrand, Forsvarshistorien bind 4

Solstrand, FFI og f-plan

Utdrag fra LTP-er

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
HjemmeeksamenIndividuell2Uke(r)Bestått / ikke bestått100%Not requiredEmnet vurderes gjennom ett skriftlig arbeid. Studentene velger ett seminarspørsmål i andre uke av emnet og skriver et 2000 ords paper/essay med utgangspunkt i dette spørsmålet. Studentene vil få veiledning i arbeidet. Alle.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:2
Varighetstype:Uke(r)
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:100%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Emnet vurderes gjennom ett skriftlig arbeid. Studentene velger ett seminarspørsmål i andre uke av emnet og skriver et 2000 ords paper/essay med utgangspunkt i dette spørsmålet. Studentene vil få veiledning i arbeidet.
Hjelpemidler: Alle.
Forfattere: 
Morten Flagestad