Semestre

MILM4106 Operasjonskunst

Emnekode: 
MILM4106
Kursnavn på engelsk: 
Operational Art
Studieprogram: 
Master i militære studier
Credits: 
5
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Palle Ydstebø
Om emnet

Emnet Operasjonskunst vil gi studentene avansert kunnskap om hvordan det operasjonelle kommandonivået bruker militære styrker for å nå gitte militærstrategiske mål i møte med aktivt agerende motstander(e). Emnet vil gi studentene en overordnet forståelse av operasjonskunstens hensikt og funksjon, og dens interaksjoner med politikk og militærstrategi på den ene side, og med taktikk på den andre. Emnet vil ikke gå inn i prosesser eller prosedyrer, men studere operasjonskunst som militær disiplin, som militærstrategiens middel til å nå de gitte strategiske målene. Emnet betinger en grunnleggende forståelse av militærstrategiens interaksjon med politikken som grunnlag for utviklingen av militærstrategiske mål og ambisjoner.

Emnets oppbygning:

 • Operasjonskunst; Grunnlag, historie og idéhistorie

 • Kritikk

 • Operasjonskunst og moderne og postmoderne krigføring

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne har studenten:

 • inngående kunnskap om operasjonskunstens idehistorie og formative teorier, erfaringer og sendrale elementer i krigens natur og karakter som førte til at operasjonskunst oppstod
 • inngående kunnskap operasjonskunst som militær disiplin og dens unike relasjoner til til taktikk, militærstrategi og politikk
 • redegjøre for sentrale faktorer som påvirker operasjonell tenking i dag.

Ferdigheter

Etter fullført emne kan studenten:

 • kritisk analysere operasjonskunst som militær disiplin og militærstrategisk-operasjonelle interaksjoner
 • drøfte operasjonelle problemstillinger, analyser og konklusjoner, både med spesialister og allmennheten.

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten:

 • analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i operasjonskunstens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • reflektere selvstendig, kritisk og konstruktivt rundt operasjonskunst som teori, doktrine og operasjoner.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Generelt

Emnet bruker i hovedsak seminarundervisning som pedagogisk innretning, herunder egenstudier, kollokviegrupper, forelesninger og seminarundervisning. Hovedprinsippet er å gi studentene best mulig tid til å lese, analysere og forstå pensum. Forelesninger er ment som en arena hvor studentene kan diskutere problemstillingene pensum reiser, eller gå mer i dybden på spesifikke problemstillinger innen temaet. I seminarene har studenten anledning til å teste og utveksle kunnskap med sine medstudenter og dermed utvide sin egen og andres kunnskap. Seminarene er studentdrevet, men vil støttes av instruktører.

Prinsippskisse av en uke:

Økt                   Man                   Tirs             Ons                    Tors            Fre

1          Introduksjon/      Studietid      Forelesning         Studietid     Seminar   
            forelesning

Lunsjj

2          Studietid             Studietid      Seminar m/forel   Studietid     Seminar m/forel

NB: Dette er den prinsippielle utformingen av uka, ukeprogrammet vil gi tider og aktiviter de enkelte dagene.

Vedlegg:

A: Seminar og pensumoversikt

B: Detaljplan for gjennomføring (ikke utarbeidet)

 

Supplerende opplysninger

Litteratur er ujevnt fordelt mellom ukene, da faglæring vektes innledningsvis og diskusjon på slutten.

Pensum

VEDLEGG A: SEMINAR OG PENSUMOVERSIKT

Uke I, Operasjonskunst; grunnlag, historie og idehistorie

Uken vil gi studentene en innføring i sentrale forhold som førte til at operasjonskunst oppstod og ble definert som militær disiplin, og operasjonskunstens rolle og plass i krigføring som helhet.

Seminarspørsmål:

 1. Hva er bakgrunnen for at operasjonskunst oppstod?
 2. Hvordan kan forholdet mellom praksis, teori og begreper bidra til å forklare ulik forståelse av det operasjonelle

Hva betyr sammenhengene mellom (militær)strategi, operasjonskunst og taktikk for helheten?

Pensum (192 s.):

Clausewitz, Carl von. On War, red. og oversatt av Michael Howard and Peter Paret. Princeton, NJ: Princeton University Press 1976, s .127-132 (6 s.)

Colin, Jean-Lambert-Alphonse. The transformations of war, London: Hugh Rees, Ltd, [1911] 1912, s. 214-227, 259-269, (23 s.)

Glantz, David M. "Foreword." I The Evolution of Soviet operational art 1927-1991: the documentary basis: V.1 : Operational art, 1927-1964, red. Harold S. Orenstein, London: Frank Cass, 1995, s. vii-ix, (3 s.)

Glantz, David M. "Introduction." I The Evolution of Soviet operational art 1927-1991 : the documentary basis : V.1 : Operational art, 1927-1964, red. Harold S. Orenstein, London: Frank Cass, 1995, s. xiii-xviii, (6 s.)

Glantz, David M. "The Formative Years, 1927-40. Introduction." I The Evolution of Soviet operational art 1927-1991 : the documetary basis : V.1 : Operational art, 1927-1964 red. Harold S. Orenstein, London: Frank Cass, 1995, s. 1-4 (4 s.)

Gross, Gerhard P. The myth and reality of German warfare: operational thinking from Moltke the Elder to Heusinger, Lexington, Kentucky: University Press of Kentucky, 2017, s. 2-26, (24 s.)

Jomini, Antoine Henri baron de. The art of war. London: Greenhill Books, 1992, s. 2-3, 66-77, 175-179, (19 s.)

Menning, Bruce W. "Operational Art’s Origins." I Historical perspectives of the operational art, red. Michael D. Krause og R. Cody Phillips. Washington DC: Center of Military History, United States Army, 1995. s. 3-21 (18 s.)

Orenstein, Harold S. "Translator's Note." I The Evolution of Soviet operational art 1927-1991: the documetary basis : V.1 : Operational art, 1927-1964, red. Harold S. Orenstein, London: FrankCass, 1995, s. xi-xii, (2 s.)

Svechin, Alexandr A. Strategy, Minneapolis, MN.: Eastview, [1927] 2004, s. 61-80, 91-107, 269-307, (57 s.)

Støttelitteratur:

Harrison, Richard W., Architect of Soviet Victory in World War II : The Life and Theories of G.S. Isserson, Jefferson: McFarland & Company, Inc., Publishers, 2010, s. 60-151.

Isserson, Georgii Samoilovich. The Evolution of Operational Art, oversatt av Bruce W. Menning, Fort Leavenworth, KS: Combat Studies Institute, [1936] 2013.http://cgsc.contentdm.oclc.org/utils/getdownloaditem/collection/p16040co... e/233.pdf/mapsto/pdf

Kipp, Jacob. "General-Major A.A. Svechin and Modern Warfare: Military History and Military Theory." i Strategy, av Alexandr A. Svechin, Minneapolis, MN.: Eastview, 2004, s. 23-56.

Olsen, John Andreas og Martin Van Creveld, The Evolution of operational art : from Napoleon to the present. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Svechin, Alexandr A. Strategy, Minneapolis, MN.: Eastview, 1927/2004.

Ydstebø, Palle. "Fellesoperasjoner og operasjonskunst – militærteoriens praktiske uttrykk." i Krigens vitenskap - en innføring i militærteori, red.: Harald Høiback og Palle Ydstebø (Oslo: Abstrakt forlag, 2012) s. 420-480.

Uke II, Kritikk og alternativ

Uken vil diskutere ulike former for kritikk av operasjonskunst med utgangspunkt i hvordan operasjonskunst forstås doktrinelt.

Seminarspørsmål:

 1. Hva skiller de ulike doktrinelle forståelsene av operasjonskunst?
 2. Hva kjennetegner de ulike retningene kritikken tar og hvordan er kritikken belagt?

Pensum (204 s.):

Dahl, Erik J. "Network centric warfare and the death of operational art." Defence Studies, Vol. 2, nr. , 2002, s. 1-24. (24 s.)

Forsvarsstaben, Forsvarets fellesoperative doktrine 2007, Oslo: Forsvaret, 2007. s. 105, 173 (2 s.)

Forsvaret, Forsvarets fellesoperative doktrine 2019, Oslo: Forsvaret, 2019, s. 9-18, 194-206, 206. (23 s.)

Frieser, Karl-Heinz. "Panzer Group Kleist and the Breakthrough in France, 1940." i Historical perspectives of the operational art, red. Michael D. Krause og R. Cody Phillips. Washington DC: Center of Military History, United States Army, 1995. s. 169-182. (13 s.)

Joint Publication 1 Doctrine for the Armed Forces of the United States. Washington D.C.: Joint Chiefs of Staff, 12 July 2017, s. I-1 - I-10 (10 s.)

Kelly, Justin, and Michael J. Brennan. "The Leavenworth Heresy and the perversion of operational art" Joint Force Quarterly, nr. 56, 2010, s. 109-116. (8 s.)

Milevski, Lukas, "Strategy and the Intervening Concept of Operational Art," Infinity Journal Vol. 4, nr. 3, 2015, s. 17-22. (6 s.)

NATO. AJP-01 (E): Allied Joint Doctrine. Brussel, NATO, 2016, s. 4-4 til 4-8, LEX-7. (5 s.)

NATO. AJP-5 Allied Joint Doctrine for the Planning of Operations RD1. Brussel, NATO, 2018, s. 1-1 til 1-3. (3 s.)

Roth, Günter R. "Operational Thought from Schlieffen to Manstein." i Historical perspectives of the operational art, red. Michael D. Krause og R. Cody Phillips. Washington DC: Center of Military History, United States Army, 1995. s. 149-168. (20 s.)

Stolfi, R. H. S., “A Critique of Pure Success: Inchon Revisited, Revised, and Contrasted” The Journal of Military History, nr. 68, april 2004, s. 505-525. (20 s.)

Strachan, Hew. "Strategy or Alibi? Obama, McChrystal and the Operational Level of War." Survival, Vol. 52, nr. 5 (2010, s. 157-182. (25 s)

Weigley, Russell F., "Normandy to Falaise A Critique of Allied Operational Planning in 1944," i Historical perspectives of the operational art (red.) Michael D. Krause og R. Cody Phillips, Washington D.C.: Center of Military History US Army, 2005, s. 393- 413. (20 s.)

Støttelitteratur:

Arntzen, Arent og Tor Olav Grøtan "A New Chance for Network Centric Warfare in the Context of Modernity" i Conceptualising modern war, red. Karl Erik Haug og Ole Jørgen Maaø. London: Hurst, 2011, s. 231-257

English, Allan. "The Operational Art." ”, i English, A., Gosselin, D., Coombs, H. og Hickey L. M. (red.) The Operational Art: Canadian Perspectives: Context and Concepts, Kingston: Canadian Defence Academy Press, 2005, s. 1-74.

Frieser, Karl-Heinz, John T. Greenwood, og Army Association of the United States, The Blitzkrieg legend: the 1940 campaign in the West. Annapolis, Md: Naval Institute Press, 2005.

Kelly, Justin og Mike Brennan, Alien: How Operational Art Devoured Strategy, Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 2009. https://ssi.armywarcollege.edu/pdffiles/PUB939.pdf

NATO. AJP-01 (E): Allied Joint Doctrine. Brussel: NATO, 2016.

NATO. AJP-5 Allied Joint Doctrine for the Planning of Operations RD1. Brussel: NATO, 2018.

Sæverås, Torgeir E. "Effects-Based Operations: Origins, Implementation in US Military Doctrine and Practical Usage" i Conceptualising modern war, red. Karl Erik Haug og Ole Jørgen Maaø. London: Hurst, 2011, s. 185-204

Swain, Richard M. "Filling the Void: The Operational Art and the U. S. Army" i The operational art : developments in the theories of war, edited by B. J. C. McKercher and Michael A. Hennessy. Westport, Connecticut: Praeger, 1996, s. 147-172

Vego, Milos N. “Effects-based Operations: A Critique” i Joint Forces Quarterly, 41, 2d quarter 2006, s. 51–57. (6 s.)

Watt, Robert N., "Feeling the Full Force of a Four Front Offensive: Re-Interpreting the Red Army's 1944 Belorussian and L'vov-Peremshyl' Operations." The Journal of Slavic Military Studies, Vol. 21, nr. 4, 2008, s. 669-705.

Uke III, Operasjonskunst og moderne og postmoderne krigføring

Studentene vil diskutere og vurdere kritikk av operasjonskunst opp mot operasjonskunstens natur (definerende egenskaper) og de former (karakter) den får i ulike sammenhenger. Vurdere om operasjonskunsten har, evt. hvilken plass har den i moderne krigføring.

Seminarspørsmål:

 1. Hva kritiseres? Operasjonskunstens strategiske grunnlag, operasjonskunstens natur, eller situasjonsbetinget karakter (praksis)?
 2. Er operasjonskunsten for alle former for krig/væpnet konflikt?
 3. Hvilke reelle alternativer til operasjonskunst er aktuelle?

Pensum (128s.):

Adamsky, Dima, "Jihadi Operational Art: The Coming Wave of Jihadi Strategic Studies" Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 33, nr. 1, 2009, s. 1-19. (19 s.)

Bengo, Yacov og Shay Shabtai, "The Post Operational Level Age: How to Properly Maintain the Interface between Policy, Strategy, and Tactics in Current Military Challenges." Infinity Journal Vol. 4, nr. 3, 2015, s. 4-9. (6 s.)

Bengo, Yacov og Giora Segal. "The Post Operational Level Age: The Operational Focus Approach, Part." Infinity Journal, Vol. 4, nr. 4, 2015, s. 4-11. (8 s.)

Bengo, Yacov og Shay Shabtai. "The Post Operational Level Age: From Concept to Implementation, Part 3." Infinity Journal, Vol. 5, nr. 1, 2015, s. 4-8. (5 s.)

Godal, Bjørn Tore. En god alliert - Norge i Afghanistan 2001-2014 : utredning fra et utvalg nedsatt ved kongelig resolusjon 21. november 2014 : lagt fram for Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet 6. juni 2016. Norges offentlige utredninger (tidsskrift : trykt utg.). Vol. NOU 2016:8, Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Informasjonsforvaltning, 2016, s. 45-58 (13 s.)

Kilcullen, David. "Counter-insurgency Redux." Survival Vol. 48, nr. 4, 2006, s. 111-130 (21 s.)

Kopytkov V. K. "On the relation of military strategy, operational art, and tactics" Voennaia mysl', Nr. 4, April 2016, s. 17-21 (5 s.)

Vance, J.H., “Tactics Without Strategy or Why the Canadian Forces do not Campaign”, i English, A., Gosselin, D., Coombs, H. og Hickey L. M. (red.), The Operational Art: Canadian Perspectives : Context and Concepts, Kingston: Canadian Defence Academy Press, 2005, s. 271-291. (21 s.)

Ydstebø, Palle. "Russian Operations: Continuity, Novelties and Adaptation" i Janne Haaland Matlary og Tormod Heier (red.), Ukraine and Beyond: Russia's Strategic Security Challenge to Europe, London: Palgrave Macmillan, 2016, s. 149-179 (30 s.)

Støttelitteratur:

Brun, Itai, "'While You're Busy Making Other Plans' - The 'Other RMA' ", Journal of Strategic Studies, Vol. 33, nr. 4, 2010: s. 535-565.

Dubik, James M. "Operational Art in Counterinsurgency: A View from the Inside." Washington, DC: Institute for the Study of War, 2012.

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
HjemmeeksamenIndividuell3Uke(r)Bestått / ikke bestått100%Not requiredEmnet vurderes gjennom ett skriftlig arbeid. Studentene velger ett seminarspørsmål første uka av emnet og skriver et 2000 ords essay med utgangspunkt i dette spørsmålet.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:3
Varighetstype:Uke(r)
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:100%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Emnet vurderes gjennom ett skriftlig arbeid. Studentene velger ett seminarspørsmål første uka av emnet og skriver et 2000 ords essay med utgangspunkt i dette spørsmålet.
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Palle Ydstebø
Godkjent av: 
Helge Danielsen