MILM4105 Valgemner Logistikk

Emnekode: 
MILM4105
Kursnavn på engelsk: 
Elective Course in Logistics
Studieprogram: 
Master i militære studier
Credits: 
5
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Emneansvarlig: 
Tore Listou
Om emnet

Emnet tar utgangspunkt i politiske og strategiske rammebetingelser for militære operasjoner og hvordan disse rammebetingelsene influerer den operative logistikken på operasjonelt og taktisk nivå. 

Emnet gir avansert kunnskap om logistikk som et sentralt aspekt i militære operasjoner. Med basis i relevant forskning innen logistikk og Defence Supply Chain Management, relevante doktriner og konsepter samt erfaringsbasert kunnskap tar modulen for seg hvordan logistikk planlegges, ledes og gjennomføres under styrkeoppbygging og under militære operasjoner. Det tas utgangspunkt i det fellesoperative nivået, og legges spesiell vekt på muligheter og utfordringer ved tettere integrering mellom den sivile (kommersielle) og den militære delen av de militære forsyningskjedene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne kan studenten: 

  • redegjøre for politiske og strategiske føringer for Forsvarets valgte logistikkløsninger samt anvende anerkjente teorier og prinsipper for å kunne analysere styrker og svakheter ved disse. 
  • drøfte organisatoriske, inter-organisatoriske og kulturelle forutsetninger for effektiv logistikk, samt sivile aktørers betydning for gjennomføring av militære operasjoner.

Ferdigheter

Etter fullført emne kan studenten:

  • analysere og forholde seg kritisk til teorier, modeller og konsepter relatert til samhandling mellom aktører i militære logistikksystemer.
  • anvende generelle logistiske prinsipper og kunnskap om logistikk i operasjoner for å designe hensiktsmessige logistikkløsninger.
  • vurdere hvordan ulike design av logistikkløsninger bidrar til operativ effekt under operasjoner.

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten:

  • reflektere kritisk over Forsvarets verdimessige, etiske og juridiske grunnlag generelt samt relatert til planlegging og utøvelse av logistikk.
  • kritisk reflektere over den militære profesjon og det ansvar logistikkoffiseren har som kontaktledd mellom sivile og militære ressurser.
  • formidle faglig kunnskap både skriftlig og muntlig, og utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor det militære fagområdet og med personer utenfor forsvarssektoren.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid, og deles i tre hovedtemaer.

Tema 1 presenterer de kontekstuelle rammene for operativ logistikk på nivåene politisk – strategisk – operasjonelt – taktisk. Det legges vekt på å forstå hvordan politiske føringer omsettes til strategisk nivå og hvilke konsekvenser strategiske valg, som industripolitikk, nye drifts / vedlikeholdskonsepter og partnering / outsourcing har for effektivitet og produktivitet i den operative logistikken. Videre presenteres og analyseres sentrale logistiske prinsipper og deres anvendelse i en militær kontekst.

Tema 2 retter fokus mot det operasjonelle og taktiske nivået. Hovedfokus er på det fellesoperative nivået, med særlig vekt på organisering av sivilt-militært samarbeid innen forsvarets forsyningskjeder.

Tema 3 tar for seg operativ logistikk i praksis. Dette omfatter alliert mottak, vertslandsstøtte, samt FN-logistikk. Om mulig gjennomføres en ekskursjon til Midt-Norge for å studere samhandlingsaspekter innen den operative logistikken.

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Evaluering og kvalitetssikring

,

Pensum

Med forbehold om endringer!

AJP 4 B v.1 (2018) Allied Joint Doctrine for Logistics

AJP-4.5 B (2013) Allied Joint Doctrine for Host-Nation Support

AJP 4.6 C (2018). Allied joint doctrine for the joint logistics support group

AJP-3.13. (2008). Allied Joint Doctrine for Deployment of Forces

Baramichai, M., Zimmers, E. W., & Marangos, C. A. (2007). Agile supply chain transformation matrix: an integrated tool for creating an agile enterprise. Supply Chain Management: An International Journal, 12(5), 334-348.

Borgen (2013). Sivilisering av den operative logistikken - hvor går grensen? Norsk Militært Tidsskrift 183/2

Fawcett, Stanley E., McCarter, Matthew W., Fawcett, Amydee M., Webb, G Scott, & Magnan, Gregory M. (2015). Why supply chain collaboration fails: the socio-structural view of resistance to relational strategies. Supply Chain Management: An International Journal, 20(6), 648 - 663

FD (2015-2016). Nasjonal forsvarsindustriell strategi. Meld. St. 9

Fischer, M. L. (1997). What Is the Right Supply Chain for Your Product? Harvard Business Review (March-April), 105-116.

FSJ (2019) Konsept for vertslandsstøtte

FLO (2019). Konsept for logistikk til landstyrkene

FLO. (2014). Konsept for logistikk i Heimevernet

FSJ (2019). Et styrket forsvar – Forsvarssjefens fagmilitære råd

FSJ. (2017). Direktiv for kommando og kontroll.  Oslo. Begrenset

FSJ. (2017). Direktiv for logistikkvirksomhet.  Oslo

FSJ. (2017). Direktiv for operative krav.  Oslo. Begrenset

FSJ. (2019). Direktiv for styrkeoppbygging.  Oslo Begrenset

Gulichsen, S., Reitan, J., & Listou, T. (2011). FFI rapport 2011/01567 Prestasjonsbasert logistikk - muligheter og utfordringer. I FFI (Red.). Kjeller.

Gunasekaran, A., Lai, K.-h., & Edwin Cheng, T. C. (2008). Responsive supply chain: A competitive strategy in a networked economy. Omega, 36(4), 549-564.

Joint Operational Guidelines Redeployment

Kress, M. (2002). Operational logistics – the Art and Science of Sustaining Military Operations. Kluwer Academic Publishers, Boston. Kap 1-3

Lee, H. L. (2002). Aligning supply chain strategies with product uncertainties. California Management Review, 44(3), 105-119.

Listou, T. (2018). “Samhandling,” Preparedness and Supply chains. I G.-E. Torgersen (Ed.), Interaction: ‘Samhandling’ Under Risk. A Step Ahead of the Unforeseen (pp. 501–516). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. DOI: https://doi.org/10.23865/ noasp.36.ch27 License: CC BY-NC 4.0

MC 319/3 (2014) NATO Principles and Policies for Logistics

MC 336/3 Movement and Transportation Concept for NATO

Mentzer, J. T., DeWitt, W., Keebler, J. S., Min, S., Nix, N. W., Smith, C. D., & Zacharia, Z. G. (2001). Defining Supply Chain Management. Journal of Business Logistics, 22(2), 1-25

NATO (2005). MC 334/2. NATO Principles and policies for host nation support

NATO (2010). FPG LOG Functional Planning Guidance for Logistics

NATO (2013). Allied Joint Doctrine for Host Nation Support

Norheim-Martinsen, P.M. (red) (2019). Det nye totalforsvaret. Utvalgte kapitler. Oslo: Gyldendal

Pagh, J. D., & Cooper, M. C. (1998). Supply Chain Postponement and Speculation Strategies: How To Choose the Right Strategy. Journal of Business Logistics, 19(2), 13-33.

UN DPKO (2008). Authority, Command and Control in UN Peacekeeping Operations

UN DPKO (2008). Guidelines for TCCs Deploying Military Units

UN General Assembly (2011). COE Manual

Sørgaard, P.E. (2017). Nytt materiell luftmateriell i Forsvaret – et logistisk paradigmeskifte? Masteravhandling FHS.

Westerman, Ø. (2016). Sivilisering av militær logistikk – Ledelse av forsyningskjeder i et militært beredskapsperspektiv. Masteravhandling FHS. Avsnitt 1.1, 3.1 – 3.4

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Paper33Not requiredTil hvert av de tre temaene i emnet skal det leveres inn et kort notat med påfølgende muntlig presentasjon og diskusjon i plenum. Dette vurderes som godkjent / ikke godkjent, og må være godkjent for at studenten skal få innleveringsmappen vurdert
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Paper
Antall arbeidskrav:3
Påkrevde arbeidskrav:3
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Til hvert av de tre temaene i emnet skal det leveres inn et kort notat med påfølgende muntlig presentasjon og diskusjon i plenum. Dette vurderes som godkjent / ikke godkjent, og må være godkjent for at studenten skal få innleveringsmappen vurdert
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
MappevurderingIndividuell4Uke(r)Bestått / ikke bestått 100 %Not required Alle hjelpemidler tillatt.
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Uke(r)
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel: 100 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt.
Forfattere: 
Tore Listou