MILM4105 Valgemner Logistikk

Emnekode: 
MILM4105
Kursnavn på engelsk: 
Elective Course in Logistics
Studieprogram: 
Master i militære studier, 1,5-årig studieprogram
Credits: 
5
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Emneansvarlig: 
Tore Listou
Om emnet

Emnet tar utgangspunkt i de politiske og strategiske føringene for Forsvarets logistikkaktivitet. Rammebetingelser for operativ logistikk på operasjonelt nivå bestemmer hvilke valgmuligheter man har på taktisk nivå. 

Emnet gir avansert kunnskap om logistikk som et sentralt aspekt i Forsvarets operasjoner. Med basis i relevant forskning innen logistikk og Defence Supply Chain Management, NATOs og nasjonale doktriner og konsepter samt erfaringsbasert kunnskap på operasjonelt nivå tar modulen for seg hvordan logistikk planlegges, ledes og gjennomføres under styrkeoppbygging og under Forsvarets operasjoner. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne kan studenten: 

  • redegjøre for politiske og strategiske føringer for Forsvarets valgte logistikkløsninger samt anvende anerkjente teorier og prinsipper for å kunne analysere styrker og svakheter ved disse.
  • drøfte organisatoriske, inter-organisatoriske, teknologiske og kulturelle forutsetninger for effektiv logistikk, samt sivile aktørers betydning for gjennomføring av militære operasjoner, nasjonalt og internasjonalt.
  • redegjøre for planprosesser for operativ logistikk på operasjonelt nivå nasjonalt og internasjonalt.

Ferdigheter

Etter fullført emne kan studenten:

  • bidra effektivt i logistikk-posisjoner i nasjonale og internasjonale staber på operasjonelt nivå.
  • analysere og forholde seg kritisk til teorier, modeller og konsepter relatert til samhandling mellom aktører i Forsvarets logistikksystemer.
  • anvende generelle logistiske prinsipper og kunnskap om logistikk i operasjoner for å designe hensiktsmessige logistikkløsninger.
  • vurdere hvordan ulike design av logistikkløsninger bidrar til militær måloppnåelse innenfor rammene av forsvarlig forvaltning under operasjone.

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten:

  • reflektere kritisk over Forsvarets verdimessige, etiske og juridiske grunnlag generelt samt relatert til planlegging og utøvelse av logistikk.
  • kritisk reflektere over den militære profesjon og det ansvar logistikkoffiseren har som konktaktledd mellom sivile og militære ressurser.
  • formidle faglig kunnskap både skriftlig og muntlig, og utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor det militære fagområdet og med personer utenfor forsvarssektoren.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet gjennomføres med en kombinasjon av egenstudier, organisert nettaktiviteter samt fysiske samlinger. Emnet starter med en nettsamling på en halv dag, der emneansvarlig og studenter diskuterer forventningsavklaring, kartlegger studentenes kompetanse innen operativ logistikk samt introduserer sentrale begreper.

Første fysiske samling (tre dager) introduserer operativ logistikk på nivåene politisk – strategisk – operasjonelt – taktisk. Det legges vekt på å forstå hvordan politiske føringer omsettes til strategisk logistikk (inkludert forsvarsindustripolitikk og teknologiutvikling), hvilke konsekvenser den valgte strategiske logistikken har innen områdene  industripolitikk, nye drifts / vedlikeholdskonsepter og partnering / outsourcing, og hvordan dette påvirker operativ logistikk på taktisk nivå i multinasjonale rammer (NATO og FN).

Etter første samling organiseres nettbasert aktivitet over tre halve dager. Fokus er generell refleksjon og diskusjon etter førse samling, refleksjon over muligheter og utfordringer ved sivil-militær samhandling i operasjoner, diskusjon om interessante temaer for paper samt initiere at det dannes virtuelle kollokviegrupper.

Fysisk samling nr 2 (tre dager) har tema Operativ logistikk i praksis. Temaer som tas opp er alliert mottak  vertslandsstøtte, praktisk betydning av sivilisering av logistikk og prinsippene i nytt LOG-konsept. Samlingen søkes koordinert med tilsvarende samling for masteremnet Operativ logistikk ved Försvarshögskolan i Sverige

Etter siste samling ferdigstiller studentene sine papers.

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Evaluering og kvalitetssikring

,

Pensum

Med forbehold om endringer!

Baramichai, M., Zimmers, E. W. & Marangos, C. A. (2007). Agile supply chain transformation matrix: an integrated tool for creating an agile enterprise. Supply Chain Management: An International Journal, 12(5), 334-348. Hentet fra https://pdfs.semanticscholar.org/8998/7c062d6930d68baa625d1b4f54343df0c451.pdf.

Blackwood, M. (2012). “How Smart is Smart Defence? A Review of NATO's Smart Defence Proposal”. Connections, 11(3), 85-93. Hentet fra https://connections-qj.org/system/files/11.3.07_Blackwood_0.pdf.

Borgen, L. (2013). Sivilisering av den operative logistikken - hvor går grensen? Norsk Militært Tidsskrift, 183(2), 40-47.

Davids, C., Beeres, R. & van Fenema, P. C. (2013). Operational defense sourcing: organizing military logistics in Afghanistan. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 43(2), 116-133.

de Waard, E. J. & Kramer, E.-H. (2008). Tailored task forces: Temporary organizations and modularity. International Journal of Project Management, 26(5), 537-546.

Drushal, J. R. (2013). Additive Manufacturing: Implications to the Army Organic Industrial Base in 2030. Carlisle: United States Army War College. Hentet fra http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a593246.pdf.

Fawcett, S. E., McCarter, M. W., Fawcett, A. M., Webb, G. S. & Magnan, G. M. (2015). Why supply chain collaboration fails: the socio-structural view of resistance to relational strategies. Supply Chain Management: An International Journal, 20(6), 648 – 663.

Fischer, M. L. (1997). What Is the Right Supply Chain for Your Product? Harvard Business Review (March-April), 105-116.

Forsvarsdepartementet. (2016). Kampkraft og bærekraft : Langtidsplan for forsvarssektoren (Prop. 151 S 2015-2016). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-151-s-20152016/id2504884/sec1.

Forsvarsdepartementet. (2007). Forsvaret og industrien - strategiske partnere. (Meld. St. 38 2006-2007). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-38-2006-2007-/id475469/sec1.

FFI. (2016). Teknologien Forsvaret trenger. VITEN, (2), 1-47. Hentet fra https://www.ffi.no/no/Rapporter/16-01028.pdf.

FLO. (2014). Konsept for logistikk i Heimevernet.

Forsvaret. (2014). Forsvarets fellesoperative doktrine. Oslo: Forsvarsstaben.

Försvarsmakten. (2014). Värdnationsstöd - Host Nation Support. (Kap. 7 - unntatt 7.4)

FSJ. (2012). Direktiv for operativ virksomhet. Oslo: Forsvaret.

FSJ. (2013). Direktiv for styrkeoppbygging.  Oslo: Forsvaret:

FSJ. (2013). Direktiv for operative krav. Oslo: Forsvaret.

FSJ. (2014). Direktiv for logistikkvirksomhet. Oslo: Forsvaret.

Glas, A., Hofmann, E. & Essig, M. (2013). Performance-based logistics: a portfolio for contracting military supply. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 43(2), 97-115.

Gulichsen, S., Reitan, J. & Listou, T. (2011). Prestasjonsbasert logistikk - muligheter og utfordringer (FFI-rapport 01567/2011). Hentet fra http://rapporter.ffi.no/rapporter/2011/01567.pdf.

Gunasekaran, A., Lai, K.-h. & Cheng, T. C. E. (2008). Responsive supply chain: A competitive strategy in a networked economy. Omega, 36(4), 549-564. Hentet fra http://www.producao.ufrgs.br/arquivos/disciplinas/507_artigo_8_priscila_gunasekaran_2007_1.pdf.

Heutger, M. & Kückelhaus, M. (2014). Unmanned Aerial Vehicle in Logistics : A DHL perspective on implications and use cases for the logistics industry. Troisdorf: DHL Customer Solutions & Innovation. Hentet fra http://www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/about_us/logistics_insights/DHL_TrendReport_UAV.pdf.

Håbjørg, G. E. (2014). Prestasjonsbasert logistikk i Forsvaret - Faktorer som fremmer eller hemmer prestasjonsbasert logistikk i Forsvaret (Mastergradsavhandling, Forsvarets Høgskole). Hentet fra https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/297388.

Johansen, S. R., Carlson, A., Serck-Hanssen, C. & Staib. T. (2017). Totalforsvaret – Vet vi hva vi gjør? Norsk Militært Tidsskrift, 186(1), 40-47. Hentet fra https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2446767.

Joint Operational Guidelines Redeployment

Kress, M. (2002). Operational logistics : the art and science of sustaining military operations. Boston: Kluwer Academic. (Kap. 1-3)

Lee, H. L. (2002). Aligning supply chain strategies with product uncertainties. California Management Review, 44(3), 105-119. Hentet fra http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2307/41166135.

Listou, T. (2013). How to supply a frigate. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 43(2), 134-147.

Martinsuo, M. & Ahola, T. (2010). Supplier integration in complex delivery projects: Comparison between different buyer–supplier relationships. International Journal of Project Management, 28(2), 107-116. Hentet fra https://pdfs.semanticscholar.org/0061/c919242fb8e212e5a047af452b4c2a534072.pdf.

Mentzer, J. T., DeWitt, W., Keebler, J. S., Min, S., Nix, N. W., Smith, C. D., & Zacharia, Z. G. (2001). Defining Supply Chain Management. Journal of Business Logistics, 22(2), 1-25. Hentet fra https://www.biblioteca.fundacionicbc.edu.ar/images/e/e4/Conexion_y_logistica_2.pdf.

NATO. (u.d.). Contractor Support to Operations.

NATO. (u.d.). MC 336/3 : Movement and Transportation Concept for NATO.

NATO. (2003). AJP 4 : Allied Joint Doctrine for Logistics. Brussel: NATO.

NATO. (2005). MC 334/2 : NATO Principles and policies for host nation support. Brussel: NATO.

NATO. (2008). AJP-3.13 : Allied Joint Doctrine for Deployment of Forces. Brussel: NATO.

NATO. (2010). Comprehensive Operations Planning Directive. Brussel: NATO.

NATO. (2010). FPG LOG Functional Planning Guidance for Logistics. Brussel: NATO.

NATO. (2013). Allied Joint Doctrine for Host Nation Support. Brussel: NATO. Hentet fra https://www.gov.uk/government/publications/allied-joint-doctrine-for-host-nation-support-ajp-45b.

NATO. (2013). AJP 4.9(A) : Modes of multinational logistics support. Brussel: NATO. Hentet fra https://www.gov.uk/government/publications/allied-joint-doctrine-for-modes-of-multinational-logistic-support-ajp-49a.

NATO. (2014). MC 319/3 : NATO Principles and Policies for Logistics. Brussel: NATO.

NATO. (2014). AJP 4.6(B) : Allied joint doctrine for the joint logistics support group. Brussel: NATO.

Pagh, J. D. & Cooper, M. C. (1998). Supply Chain Postponement and Speculation Strategies: How to Choose the Right Strategy. Journal of business logistics, 19(2), 13-33. Hentet fra http://togarsim.tripod.com/post/pagh.pdf.

Pettit, S. J. & Beresford, A. K. C. (2005). Emergency relief logistics: an evaluation of military, non-military and composite response models. International Journal of Logistics: Research and Applications, 8(4), 313-331.

Roccia, G. A. B. (2013). Making NATO's Smart Defence Initiative Work. Hentet fra http://www.e-ir.info/2013/03/25/making-natos-smart-defence-initiative-work/.

Skoglund, P. (2012). Sourcing decisions for military logistics in Peace Support Operations: A case study of the Swedish armed forces (Doktorgradsavhandling, Jönköping International Business School). Hentet fra http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:533431/FULLTEXT03.

Terlikowski, M. (2012). “Not As Smart As It Could Be: the NATO Smart Defence Initiative - Chicago and Beyond”. PISM Strategic Files, (22), 1-5. Hentet fra http://digit.pism.pl/Content/40/BC1313.pdf.

Tveiten, I. (2014). HNS - mellom retorikk og virkelighet: Utvikling av Host Nation Support (HNS) i Norge og betydningen av denne i forholdet til våre allierte. (Mastergradsavhandling, Forsvarets høgskole). Hentet fra https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/216621.

UN. (2008). Authority, Command and Control in UN Peacekeeping Operations. Hentet fra https://police.un.org/sites/default/files/authoritycommandandcontrolinunpkos_2008.pdf.

UN. (2008). Guidelines for TCCs Deploying Military Units. Hentet fra http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/387419/CopyofTCCGenericGuidelinesApprovedsigned7March2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

UN. (2015). COE Manual. Hentet fra http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/2014_COE_Manual.pdf.

Westerman, Ø. (2016). Sivilisering av militær logistikk – Ledelse av forsyningskjeder i et militært beredskapsperspektiv. (Mastergradsavhandling, Forsvarets høgskole). Hentet fra https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2392414. (Avsnitt 1.1, 3.1 – 3.4)

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Rapport(er)2 Not requiredArbeidskrav I: sammendrag av utvalgte pensumreferanser før første samling Arbeidskrav II: Refleksjon over temaer fra første samling
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Rapport(er)
Antall arbeidskrav:2
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Arbeidskrav I: sammendrag av utvalgte pensumreferanser før første samling Arbeidskrav II: Refleksjon over temaer fra første samling
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Individuell paperinnleveringIndividuell3Uke(r)A-F Not requiredTema for paper bestemmes i samarbeid med emneansvarlig. Primært ønskes temaer knyttet til FoU-aktivitet ved FHS, sekundært spesifikke temaer relevante for studentenes avdeling. Varighet: forutsetter tre uker fra siste undervisningsdag til innlevering.
Vurderinger:
Vurderingsform:Individuell paperinnlevering
Gruppering:Individuell
Varighet:3
Varighetstype:Uke(r)
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Tema for paper bestemmes i samarbeid med emneansvarlig. Primært ønskes temaer knyttet til FoU-aktivitet ved FHS, sekundært spesifikke temaer relevante for studentenes avdeling. Varighet: forutsetter tre uker fra siste undervisningsdag til innlevering.
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Tore Listou