MILM4105 Logistikk

Emnekode: 
MILM4105
Kursnavn på engelsk: 
Elective Course in Logistics
Studieprogram: 
Master i militære studier
Credits: 
5
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Emneansvarlig: 
Tore Listou
Om emnet

Emnet tar utgangspunkt i politiske og strategiske rammebetingelser for militære operasjoner og hvordan disse rammebetingelsene influerer den operative logistikken på operasjonelt og taktisk nivå. 

Emnet gir avansert kunnskap om logistikk som et sentralt aspekt i militære operasjoner. Med basis i relevant forskning innen logistikk og Defence Supply Chain Management, relevante doktriner og konsepter samt erfaringsbasert kunnskap tar modulen for seg hvordan logistikk planlegges, ledes og gjennomføres under styrkeoppbygging og under militære operasjoner. Det tas utgangspunkt i det fellesoperative nivået, og legges spesiell vekt på muligheter og utfordringer ved tettere integrering mellom den sivile (kommersielle) og den militære delen av de militære forsyningskjedene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne kan studenten: 

  • redegjøre for politiske og strategiske føringer for Forsvarets valgte logistikkløsninger samt anvende anerkjente teorier og prinsipper for å kunne analysere styrker og svakheter ved disse. 
  • drøfte organisatoriske, inter-organisatoriske og kulturelle forutsetninger for effektiv logistikk, samt sivile aktørers betydning for gjennomføring av militære operasjoner.

Ferdigheter

Etter fullført emne kan studenten:

  • analysere og forholde seg kritisk til teorier, modeller og konsepter relatert til samhandling mellom aktører i militære logistikksystemer.
  • anvende generelle logistiske prinsipper og kunnskap om logistikk i operasjoner for å designe hensiktsmessige logistikkløsninger.
  • vurdere hvordan ulike design av logistikkløsninger bidrar til operativ effekt under operasjoner.

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten:

  • reflektere kritisk over Forsvarets verdimessige, etiske og juridiske grunnlag generelt samt relatert til planlegging og utøvelse av logistikk.
  • kritisk reflektere over den militære profesjon og det ansvar logistikkoffiseren har som kontaktledd mellom sivile og militære ressurser.
  • formidle faglig kunnskap både skriftlig og muntlig, og utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor det militære fagområdet og med personer utenfor forsvarssektoren.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid, og deles i tre hovedtemaer.

Tema 1 presenterer de kontekstuelle rammene for operativ logistikk på nivåene politisk – strategisk – operasjonelt – taktisk. Det legges vekt på å forstå hvordan politiske føringer omsettes til strategisk nivå og hvilke konsekvenser strategiske valg, som industripolitikk, nye drifts / vedlikeholdskonsepter og partnering / outsourcing har for effektivitet og produktivitet i den operative logistikken. Videre presenteres og analyseres sentrale logistiske prinsipper og deres anvendelse i en militær kontekst.

Tema 2 retter fokus mot det operasjonelle og taktiske nivået. Hovedfokus er på det fellesoperative nivået, med særlig vekt på organisering av sivilt-militært samarbeid innen forsvarets forsyningskjeder.

Tema 3 tar for seg operativ logistikk i praksis. Dette omfatter alliert mottak, vertslandsstøtte, samt FN-logistikk. Om mulig gjennomføres en ekskursjon til Midt-Norge for å studere samhandlingsaspekter innen den operative logistikken.

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Evaluering og kvalitetssikring

,

Pensum

Med forbehold om endringer! 

AJP 4.6(C) (2018). Allied joint doctrine for the joint logistics support group 54 sider

AJP-3.13. (2008). Allied Joint Doctrine for Deployment of Forces 27 sider                                                                                                           

Baramichai, M., Zimmers, E. W., & Marangos, C. A. (2007). Agile supply chain transformation matrix: an integrated tool for creating an agile enterprise. Supply Chain Management: An International Journal, 12(5), 334-348. 14 sider

Borgen (2013). Sivilisering av den operative logistikken - hvor går grensen? Norsk Militært Tidsskrift 183/2 7 sider

Fawcett, Stanley E., McCarter, Matthew W., Fawcett, Amydee M., Webb, G Scott, & Magnan, Gregory M. (2015). Why supply chain collaboration fails: the socio-structural view of resistance to relational strategies. Supply Chain Management: An International Journal, 20(6), 648 - 663 15 sider

Fischer, M. L. (1997). What Is the Right Supply Chain for Your Product? Harvard Business Review (March-April), 105-116. 11 sider

FSJ (2019) Konsept for vertslandsstøtte 38 sider

FLO (2019). Konsept for logistikk til landstyrkene 13 sider

FSJ. (2017). Direktiv for kommando og kontroll. Oslo. Begrenset

FSJ. (2017). Direktiv for logistikkvirksomhet. Oslo 9 sider

FSJ. (2017). Direktiv for operative krav. Oslo. Begrenset

FSJ. (2019). Direktiv for styrkeoppbygging. Oslo Begrenset

Joint Operational Guidelines Redeployment 34 sider

Kress, M. (2002). Operational logistics – the Art and Science of Sustaining Military Operations. Kluwer Academic Publishers, Boston. Kap 1, 2 32 sider

Lee, H. L. (2002). Aligning supply chain strategies with product uncertainties. California Management Review, 44(3), 105-119.  14 sider

Listou, T. (2018). “Samhandling,” Preparedness and Supply chains. I G.-E. Torgersen (Ed.), Interaction: ‘Samhandling’ Under Risk. A Step Ahead of the Unforeseen (pp. 501–516). Oslo: Cappelen Damm Akademisk 16 sider

Listou et al (2020). Performance Based Logistics:  a Norwegian - Swedish Perspective. Necesse Vol 5 Issue 2 15 sider

MC 336/3 Movement and Transportation Concept for NATO  16 sider

Mentzer, J. T., DeWitt, W., Keebler, J. S., Min, S., Nix, N. W., Smith, C. D., & Zacharia, Z. G. (2001). Defining Supply Chain Management. Journal of Business Logistics, 22(2), 1-25 25 sider

NATO (2010). FPG LOG Functional Planning Guidance for Logistics 66 sider

Pagh, J. D., & Cooper, M. C. (1998). Supply Chain Postponement and Speculation Strategies: How To Choose the Right Strategy. Journal of Business Logistics, 19(2), 13-33. 20 sider

UN DPKO (2008). Authority, Command and Control in UN Peacekeeping Operations 26 sider

UN DPKO (2008). Guidelines for TCCs Deploying Military Units 43 sider

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Paper33Not requiredTil hvert av de tre temaene i emnet skal det leveres inn et kort notat på 750-1000 sider med påfølgende muntlig presentasjon og diskusjon i plenum. Dette vurderes som godkjent / ikke godkjent, og må være godkjent for at studenten skal få innleveringsmappen vurdert
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Paper
Antall arbeidskrav:3
Påkrevde arbeidskrav:3
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Til hvert av de tre temaene i emnet skal det leveres inn et kort notat på 750-1000 sider med påfølgende muntlig presentasjon og diskusjon i plenum. Dette vurderes som godkjent / ikke godkjent, og må være godkjent for at studenten skal få innleveringsmappen vurdert
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
MappevurderingIndividuell4Uke(r)Bestått / ikke bestått 100 %Not requiredDe tre obligatoriske arbeidskravene inngår i mappen. Disse skal kompletteres med et avsluttende refleksjonskapittel på ca 1000 ord. Kunnskap utvikles gjennom hele emnet, der forelesningene, gruppearbeidene, rapportene og mappen til sammen skal gi en god plattform for å nå læringsmålene, som angitt i emnebeskrivelsen. Det avsluttende kapitlet skal ta utgangspunkt i Kunnskaps- og ferdighetsmålene, og reflektere rundt hvordan studentens arbeid med temaene i de ulike rapportene gir ny innsikt. Det kan innebære at studenten ønsker å endre / videreutvikle et eller flere av arbeidskravene, ut fra ny kunnskap og refleksjoner fra forelesninger og diskusjoner gjennom emnet. I så fall må det (kort) forklares hvorfor og hvordan disse er videreutviklet. På denne måten ivaretar vi intensjonen om kontinuerlig læring gjennom hele emnet. Alle hjelpemidler tillatt.
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Uke(r)
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel: 100 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:De tre obligatoriske arbeidskravene inngår i mappen. Disse skal kompletteres med et avsluttende refleksjonskapittel på ca 1000 ord. Kunnskap utvikles gjennom hele emnet, der forelesningene, gruppearbeidene, rapportene og mappen til sammen skal gi en god plattform for å nå læringsmålene, som angitt i emnebeskrivelsen. Det avsluttende kapitlet skal ta utgangspunkt i Kunnskaps- og ferdighetsmålene, og reflektere rundt hvordan studentens arbeid med temaene i de ulike rapportene gir ny innsikt. Det kan innebære at studenten ønsker å endre / videreutvikle et eller flere av arbeidskravene, ut fra ny kunnskap og refleksjoner fra forelesninger og diskusjoner gjennom emnet. I så fall må det (kort) forklares hvorfor og hvordan disse er videreutviklet. På denne måten ivaretar vi intensjonen om kontinuerlig læring gjennom hele emnet.
Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt.
Forfattere: 
Tore Listou
Godkjent av: 
Helge Danielsen