MILM4104 Valgemner NATO

Emnekode: 
MILM4104
Kursnavn på engelsk: 
Elective Course in NATO
Studieprogram: 
Master i militære studier
Credits: 
5
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Emneansvarlig: 
Amund Lundesgaard
Om emnet

Dette emnet tar for seg NATOs sikkerhetspolitiske rolle og betydning, med vekt på det politiske og strategiske nivå etter den kalde krigen. Pensum, undervisningsopplegget og en avsluttende øvelse legger opp til å gi studentene innsikt i NATO som organisasjon og de komplekse prosessene som foregår i alliansen.

Dagsaktuelle problemstillinger som byrdefordeling, kollektivt forsvar og kollektiv sikkerhet, medlemsutvidelser, partnerskap og politisk beslutningstaking i alliansen er eksempler på temaer blir tatt opp. På øvelsen skal deltakerne bruke det de har lært om alliansen og medlemslandene i et realistisk scenario.

Siden 1949 har NATO vært den viktigste arenaen for transatlantisk forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeid. Fra å ivareta medlemslandenes kollektive forsvar under den kalde krigen, gikk NATO mot å bli en organisasjon for kollektiv sikkerhet, både i og utenfor det euro-atlantiske området etter Sovjetunionens fall. Som følge av Russlands mer aggressive utenrikspolitikk har NATO igjen begynt å fremheve kollektivt forsvar i Europa. Samtidig står Europa overfor betydelige utfordringer fra sør med et ustabilt Midtøsten og Nord Afrika. 

De ulike sikkerhetsutfordringene drar NATO i ulike geografiske retninger, men den muligens viktigste utfordringen i NATO for tiden er spørsmålet om byrdefordelingen internt i alliansen. Bare et fåtall av medlemmene har oppnådd målet om 2 prosent av BNP på forsvar, og USA har den siste tiden økt presset på sine allierte for å bruke mer penger på forsvar.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter fullført emne kan studenten:

 • analysere NATOs rolle og betydning for norsk og internasjonal sikkerhet
 • drøfte NATOs rolle som politisk arena, sikkerhetspolitisk virkemiddel og militær organisasjon
 • redegjøre for NATOs historiske utvikling under den kalde krigen.
 • redegjøre for NATOs historiske utvikling etter den kalde krigen
 • redegjøre for politiske og militære konsekvenser av NATOs operasjoner fra 1990-årene og framover
 • forklare bakgrunnen for og utviklingen av NATOs medlemskapsutvidelser og partnerskaps-politikk.
 • redegjøre for sentrale trekk ved NATOs kommandostruktur, oppbygging og organisasjon.
 • redegjøre for hvordan alliansesamarbeidet fungerer i praksis på ulike nivåer

Ferdigheter:

Etter fullført emne kan studenten:

 • drøfte og problematisere NATOs betydning for norsk og internasjonal sikkerhet
 • analysere hvilken betydning endringer i alliansens strategiske innretning og geografiske virkeområde har hatt å si for utviklingen av organisasjon, doktrine og struktur.

Generell kompetanse:

Etter fullført emne kan studenten:

 • vurdere selvstendig forskjellige informasjonskilder, inkludert primærkilder, som angår NATOs politiske og strategiske rolle
 • arbeide innenfor eller opp mot NATO-systemet
Pensum

Pensum NATO-kurs 2020 (459 sider). 

Innhold: 

 1. Alfabetisk oversikt over pensum 

 1. Pensum etter tema 

 1.  Supplerende litteratur og multimedia 

 

Atlantic Treaty Association, NATO Simulation Toolkit for Delegates/Participants of NATO simulations. (13 sider) (De som er på Generalsekretær-laget burde også lese NATOSimulation Toolkit For chairs of NATO Simulations, 25 sider). 

Cordesman, Anthony H. (2019). “Burden-sharing” and the 2% of GDP Solution: A Study in Military Absurdity. CSIS, (30 sider). 

Deni, John R. NATO and Article 5 : The Transatlantic Alliance and the Twenty-first-century Challenges of Collective Defense. Lanham, 2017, s. 13-29, 73-89 (34 sider) 

Deni, John R. (2014). Perfectly Flawed? The Evolution of NATO’s Force Generation Process. I Sebastian Mayer (ed.) NATO’s Post-Cold War Politics. The Changing Provision of Security. Palgrave Macmillan, s 176-190 (15 sider) 

Foggo, James G. "The Fourth Battle of the Atlantic," U.S. Naval Institute Proceedings 142, no. 6 (2016), (6 sider). 

Gade, Jo G., and Paal Hilde (2014). Enduring Rules, Changing Practices: NATO’s Post-Cold War Military Committee and International Military Staff. I Sebastian Mayer (ed.) NATO’s Post-Cold War Politics. The Changing Provision of Security. Palgrave Macmillan, s 159-174 (16 sider)  

Grove, Eric J. "The Super Powers and Secondary Navies in Northern Waters during the Cold War." In Navies in Northern Waters 1721-2000, edited by Rolf Hobson and Tom Kristiansen. Abingdon: Frank Cass, 2004, s 211-221 (11 sider) 

Hendrickson, R. (2014). The changing Role of NATO’s Secretary General. I: Sebastian Mayer (ed.) NATO’s Post-Cold War Politics. The Changing Provision of Security. Palgrave Macmillan, s 124-137 (14 sider). 

Hilde, P. (2014). Lean, Mean Fighting Machine? Institutional Change in NATO and the NATO Command Structure. I A. Michta and Paal Sigurd Hilde (eds) The Future of NATO. Regional Defense and Global Security. The University of Michigan Press, s 135-150 (16 sider). 

Hilde, P. (2018). Norge og NATOs kommandostruktur. (14 sider) 

Kunertova, Dominika (2017) One measure cannot trump it all: lessons from NATO’s early burden-sharing debates, European Security, 26:4, 552-571 (20 sider) 

Lundesgaard, Amund Nørstrud. 2016. Controlling the Sea and Projecting Power: U.S. Navy Strategy and Force Structure After the Cold War. Doctoral dissertation, 07 Oslo Media, s. 63-76 (14 sider) 

Matlary, Janne Haaland (2011). Partnerships to the East and South: A 'Win-Win' Policy. I H. Edström, J. H. Matlary and M. Petersson (eds) NATO: The Power of Partnerships. (New security challenges series). Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 60-82 (23 sider). 

Mayer, Sebastian, and Olaf Theiler (2014). Coping with Complexity: Informal Political Forums at NATO’s Headquarters. I I Sebastian Mayer (ed.) NATO’s Post-Cold War Politics. The Changing Provision of Security. Palgrave Macmillan, s. 140-156 (17 sider) 

Michel, Leo G. (2014). NATO Decision-Making: The ‘Consensus Rule’ Endures Despite Challenges. I Sebastian Mayer (ed.) NATO’s Post-Cold War Politics. The Changing Provision of Security. Palgrave Macmillan, s107-122 (16 sider). 

Olsen, John A. (ed) (2017). NATO and the North Atlantic. Revitalising Collecitve Defence. I Whitehall Papers, 87, s 3-31, 43-91 (78 sider)  

Olsen, John A. (ed) (2018). Security in Northern Europe. Deterrence, Defence and Dialogue. I Whitehall Papers, 93, s 98-107 (10 sider) 

Oma, Ida Maria, & Magnus Petersson (2019) Exploring the role of dependence in influencing small states’ alliance contributions: A reputation mechanism argument and assessment, European Security, 28:1, 105-126, (22 sider) 

Pedlow, Gregory W. The Evolution of NATO’s Command Structure, 1951–2000, SHAPE, (2010) 15 sider 

Petersson, Magnus. (2017). NATO's Territorial Defence: The Global Approach and the Regional Approach. I R. Moore and D. Coletta (Eds.), NATO's Return to Europe. Engaging Ukraine, Russia and Beyond. Washington, D.C.: Georgetown University Press, s.97-109 (13 sider). 

Ringsmose, Jens, (2010). "NATO Burden-Sharing Redux: Continuity and Change after the Cold War." Contemporary Security Policy 31.2. s 319-36 (18 sider) 

Rynning, Sten. Why NATO’s defence pledge matters. Friends og Europe (2015), (1 side). 

Samaan, Jean-Loup (2018) Outflanked? NATO’s Southern Hub and the Struggle for its Middle East Strategy, The International Spectator, 53:4, s 58-73 (16 sider) 

Sayle, Timothy Andrews. Enduring Alliance : A History of NATO and the Postwar Global Order. Ithaca: Cornell UP, 2019, s 1-10 (10 sider) 

Techau, Jan. The Politics of 2 Percent: NATO and the Security Vacuum in Europe. Carnegie Europe (2015), (17 sider). 

Tematisk inndeling av pensum: 

Kollektivt forsvar, med vekt på det maritime 

Deni, John R. NATO and Article 5 : The Transatlantic Alliance and the Twenty-first-century Challenges of Collective Defense. Lanham, 2017, s. 13-29 (17 sider) 

Foggo, James G. "The Fourth Battle of the Atlantic," U.S. Naval Institute Proceedings 142, no. 6 (2016), (6 sider). 

Grove, Eric J. "The Super Powers and Secondary Navies in Northern Waters during the Cold War." In Navies in Northern Waters 1721-2000, edited by Rolf Hobson and Tom Kristiansen. Abingdon: Frank Cass, 2004, s 211-221 (11 sider) 

Lundesgaard, Amund Nørstrud. 2016. Controlling the Sea and Projecting Power: U.S. Navy Strategy and Force Structure After the Cold War. Doctoral dissertation, 07 Oslo Media, s. 63-76 (14 sider) 

Matlary, Janne Haaland (2011). Partnerships to the East and South: A 'Win-Win' Policy. I H. Edström, J. H. Matlary and M. Petersson (eds) NATO: The Power of Partnerships. (New security challenges series). Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 60-82 (23 sider). 

Olsen, John A. (ed) (2017). NATO and the North Atlantic. Revitalising Collecitve Defence. I Whitehall Papers, 87, s 3-31, 43-58 (45 sider)  

Olsen, John A. (ed) (2018). Security in Northern Europe. Deterrence, Defence and Dialogue. I Whitehall Papers, 93, s 98-107 (10 sider) 

Petersson, Magnus. (2017). NATO's Territorial Defence: The Global Approach and the Regional Approach. I R. Moore and D. Coletta (Eds.), NATO's Return to Europe. Engaging Ukraine, Russia and Beyond. Washington, D.C.: Georgetown University Press, s.97-109 (13 sider). 

Samaan, Jean-Loup (2018) Outflanked? NATO’s Southern Hub and the Struggle for its Middle East Strategy, The International Spectator, 53:4, s 58-73 (16 sider) 

Sayle, Timothy Andrews. Enduring Alliance : A History of NATO and the Postwar Global Order. Ithaca: Cornell UP, 2019, s 1-10 (10 sider) 

Byrdefordeling 

Cordesman, Anthony H. (2019). “Burdensharing” and the 2% of GDP Solution: A Study in Military Absurdity. CSIS, (30 sider). 

Deni, John R. NATO and Article 5 : The Transatlantic Alliance and the Twenty-first-century Challenges of Collective Defense. Lanham, 2017, s. 73-89 (17 sider) 

Oma, Ida Maria, & Magnus Petersson (2019) Exploring the role of dependence in influencing small states’ alliance contributions: A reputation mechanism argument and assessment, European Security, 28:1, 105-126, (22 sider) 

Ringsmose, Jens. "NATO Burden-Sharing Redux: Continuity and Change after the Cold War." Contemporary Security Policy 31.2 (2010): 319-36 (18 sider) 

Rynning, Sten. Why NATO’s defence pledge matters. Friends og Europe (2015), (1 side). 

Kunertova, Dominika (2017) One measure cannot trump it all: lessons from NATO’s early burden-sharing debates, European Security, 26:4, 552-571 (20 sider)  

Techau, Jan. The Politics of 2 Percent: NATO and the Security Vacuum in Europe. Carnegie Europe (2015), (17 sider). 

NATO som organisasjon 

Deni, John R. Perfectly Flawed? The Evolution of NATO’s Force Generation Process. I Sebastian Mayer (ed.) NATO’s Post-Cold War Politics. The Changing Provision of Security. Palgrave Macmillan, s 176-190 (15 sider) 

Gade, Jo G., and Paal Hilde (2014). Enduring Rules, Changing Practices: NATO’s Post-Cold War Military Committee and International Military Staff. I Sebastian Mayer (ed.) NATO’s Post-Cold War Politics. The Changing Provision of Security. Palgrave Macmillan, s 159-174 (16 sider)  

Hendrickson, R. (2014). The changing Role of NATO’s Secretary General. I: Sebastian Mayer (ed.) NATO’s Post-Cold War Politics. The Changing Provision of Security. Palgrave Macmillan, s 124-137 (14 sider). 

Hilde, P. (2014). Lean, Mean Fighting Machine? Institutional Change in NATO and the NATO Command Structure. I A. Michta and Paal Sigurd Hilde (eds) The Future of NATO. Regional Defense and Global Security. The University of Michigan Press, s 135-150 (16 sider). 

Mayer, Sebastian, and Olaf Theiler (2014). Coping with Complexity: Informal Political Forums at NATO’s Headquarters. I I Sebastian Mayer (ed.) NATO’s Post-Cold War Politics. The Changing Provision of Security. Palgrave Macmillan, s. 140-156 (17 sider) 

Michel, Leo G. (2014). NATO Decision-Making: The ‘Consensus Rule’ Endures Despite Challenges. I Sebastian Mayer (ed.) NATO’s Post-Cold War Politics. The Changing Provision of Security. Palgrave Macmillan, s. 107-122 (16 sider). 

Hilde, P. (2018). Norge og NATOs kommandostruktur. (14 sider) 

Pedlow, Gregory W., 2010. The Evolution of NATO’s Command Structure, 1951–2000, SHAPE, 15 sider 

Supplerende litteratur og multimedia. Her er det mye om NATO og relaterte temaer som kan supplere pensum  

Allers, Robin M., Carlo Masala, and Rolf Tamnes. Common or Divided Security? : German and Norwegian Perspectives on Euro-Atlantic Security. Frankfurt Am Main, 2014. Europäisierung Des Gewaltmonopols. Web. 

Bjerga, K.I. og Oma, I.M (2018). Avskrekkende Snubletråd I Baltikum? (10 sider)  

Dahl, Ann-Sofie. Strategic Challenges in the Baltic Sea Region: Russia, Deterrence, and Reassurance. 2018.  

Deni, John R. NATO and Article 5 : The Transatlantic Alliance and the Twenty-first-century Challenges of Collective Defense. Lanham, 2017. 

Johnson, Robert, and Janne Haaland Matlary. The United Kingdom's Defence after Brexit : Britain's Alliances, Coalitions, and Partnerships. Cham, 2019. 

Lindley-French, J. The North Atlantic Treaty Organization : The enduring alliance (2.nd ed., Routledge global institutions). London: Routledge, 2014. s. 28-73 (46sider)  

Medcalf, J. (2006). NATO: A beginner’s guide. Oxford: Oneworld Publications. 

Melby, S. (2014). NATO and U.S. Global Security Interests. I A. Michta and Paal Sigurd Hilde (eds) The Future of NATO. Regional Defense and Global Security. The University of Michigan Press, s 36-52 (17 sider) 

Pannier, Alice (2017). From one exceptionalism to another: France’s strategic relations with the United States and the United Kingdom in the post-Cold War era, Journal of Strategic Studies, 40:4, 475-504 

Petersson, Magnus. The US NATO Debate. 1st ed. Bloomsbury, 2015. Web. 

Ringsmose, J., & Rynning, S. (2017). Now for the Hard Part: NATO’s Strategic Adaptation to Russia. Survival,59(3), 129-146. (18 sider) Denne artikkelen er på PSM-pensumet og er derfor ikke listet opp her. 

Rynning, Sten. "The Divide: France, Germany and Political NATO." International Affairs 93.2 (2017): 267-89. 

Sayle, Timothy Andrews. Enduring Alliance : A History of NATO and the Postwar Global Order. Ithaca: Cornell UP, 2019. 

Forelesningsrekke om NATOs historie av Jamie Shae. 

Podcast fra Supreme Headquarter Allied Powers in Europe (SHAPE) om egen rolle i NATOs historie. 

Rask Visualisering av NATOs historie. 

Paal Hildes forelesninger om NATO, fra 2017 og 2019 

 

 

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
MappevurderingIndividuell -Bestått / ikke bestått100 % Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:100 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Amund Lundesgaard