MILM4104 Valgemne NATO

Emnekode: 
MILM4104
Kursnavn på engelsk: 
Elective Course in NATO
Studieprogram: 
Master i militære studier, 1,5-årig studieprogram
Credits: 
5
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Emneansvarlig: 
Amund Lundesgaard
Om emnet

Siden 1949 har NATO vært den viktigste arenaen for transatlantisk forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeid for Norge. Det har vært relativt bred politisk konsensus om alliansetilknytningen, men også debatt om medlemskapet i seg selv, og om hva det skal innebære i praksis. Dette har hatt betydning for hvordan Norge har forholdt seg til og opptrådt i alliansen.

Under den kalde krigen var NATO rettet inn mot å ivareta medlemslandenes kollektive forsvar, mens tidsrommet etter den kalde krigens slutt kjennetegnes av to relativt distinkte perioder. I tiden frem mot 2014 utviklet alliansen seg mot å bli en organisasjon for kollektiv sikkerhet, både i og utenfor det euro-atlantiske området. Med Russlands okkupasjon av Krim, krigføringen i østlige Ukraina, og mer aggressive utenrikspolitikk, har NATO igjen begynt å fremheve kollektivt forsvar i Europa. Samtidig står Europa overfor betydelige utfordringer fra sør med et ustabilt Midtøsten. 

De ulike sikkerhetsutfordringene drar NATO i ulike geografiske retninger, men det som muligens er den viktigste utfordringen i NATO for tiden er spørsmålet om byrdefordelingen internt i alliansen. Bare et fåtall av medlemmene har oppnådd målet om 2 prosent av BNP på forsvar, og USA har den siste tiden økt presset på sine allierte for å bruke mer penger på forsvar.

Dette emnet tar opp NATOs sikkerhetspolitiske rolle og betydning, med vekt på det politiske og strategiske nivå. Dessuten behandles hvordan samarbeidet i alliansen fungerer i praksis, og hvilke konsekvenser alliansefellesskapet har for medlemslandene. Hovedfokus er på tiden etter den kalde krigen, men dagsaktuelle problemstillinger ses i et historisk perspektiv.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter fullført emne kan studenten:

 • analysere NATOs rolle og betydning for norsk og internasjonal sikkerhet
 • drøfte NATOs rolle som politisk arena, sikkerhetspolitisk virkemiddel og militær organisasjon
 • redegjøre for NATOs historiske utvikling under den kalde krigen.
 • redegjøre for NATOs historiske utvikling etter den kalde krigen
 • redegjøre for politiske og militære konsekvenser av NATOs operasjoner fra 1990-årene og framover
 • forklare bakgrunnen for og utviklingen av NATOs medlemskapsutvidelser og partnerskaps-politikk.
 • redegjøre for sentrale trekk ved NATOs kommandostruktur, oppbygging og organisasjon.
 • redegjøre for hvordan alliansesamarbeidet fungerer i praksis på ulike nivåer

Ferdigheter:

Etter fullført emne kan studenten:

 • drøfte og problematisere NATOs betydning for norsk og internasjonal sikkerhet
 • analysere hvilken betydning endringer i alliansens strategiske innretning og geografiske virkeområde har hatt å si for utviklingen av organisasjon, doktrine og struktur.

Generell kompetanse:

Etter fullført emne kan studenten:

 • vurdere selvstendig forskjellige informasjonskilder, inkludert primærkilder, som angår NATOs politiske og strategiske rolle
 • arbeide innenfor eller opp mot NATO-systemet
Praktisk organisering og arbeidsformer

Arbeidskrav 
Følgende arbeidskrav må være oppfylt og godkjent før studentene får avlegge eksamen:  
 
•    En individuell fagoppgave (3000 ord). Det gis obligatorisk veiledning på den individuelle fagoppgaven. Studentene har selv valgt tema og problemstilling for oppgaven, i samråd med veileder. Oppgaveteksten lyder: «Kandidaten skal identifisere og drøfte en problemstilling innen feltet NATO».

Sensorordning

Studiet avsluttes med en individuell muntlig eksamen av 30 minutters varighet som tar utgangspunkt i fagoppgaven. Det benyttes karakterene A til F.

Pensum

Pensum (637 sider).

 

Bjerga, K.I. og Oma, I.M (2018). Avskrekkende Snubletråd I Baltikum? (10 sider)

Deni, J.R. (2017). Force Posture After NATO's Return to Europe. Too Little, Too Late. I R. Moore and D. Coletta (Eds.), NATO's Return to Europe. Engaging Ukraine, Russia and Beyond. Washington, D.C.: Georgetown University Press, s. 19-39 (21 sider)

Foerster, S. (2017) NATO's Return: Implications for Extended Deterrence. I R. Moore and D. Coletta (Eds.), NATO's Return to Europe. Engaging Ukraine, Russia and Beyond. Washington, D.C.: Georgetown University Press, s. 45-66 (22 sider)

Hallams, E. & Schreer, B. (2012). Towards a ‘post-American’alliance? NATO burden-sharing after Libya. I: International Affairs 88 (2): 313-327. (15 sider), i kompendium.

Hendrickson, R. (2010). NATO’s Secretaries-General: Organizational leadership in shaping alliance strategy. I: G. Aybet & R. R. Moore (Eds.), NATO in search of a vision. Washington, DC: Georgetown University Press, s. 51-74 (23 sider).

Hilde, P. (2014). Lean, Mean Fighting Machine? Institutional Change in NATO and the NATO Command Structure. I A. Michta and Paal Sigurd Hilde (eds) The Future of NATO. Regional Defense and Global Security. The University of Michigan Press, s 135-150 (16 sider).

Hodge, C. (2013). Full circle: Two decades of NATO intervention. Journal of Transatlantic Studies, 11(4), 350-367. (18 sider)

Howorth, J. (2017). EU–NATO cooperation: The key to Europe’s security future. European             Security, 26(3), 454-459. (6 sider)

Lindley-French, J. (2014). The North Atlantic Treaty Organization : The enduring alliance (2.nd ed., Routledge global institutions). London: Routledge, s. 28-73 (46sider)

Matlary, Janne Haaland (2011). Partnerships to the East and South: A 'Win-Win' Policy. I H. Edström, J. H. Matlary and M. Petersson (eds) NATO: The Power of Partnerships. (New security challenges series). Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 60-82 (23 sider).

Medcalf, J. (2006). NATO: A beginner’s guide. Oxford: Oneworld Publications, s. 1-187 (s. 1-124?), (187 sider).

Melby, S. (2014). NATO and U.S. Global Security Interests. I A. Michta and Paal Sigurd Hilde (eds) The Future of NATO. Regional Defense and Global Security. The University of Michigan Press, s 36-52 (17 sider)

Moore, R. (2017). The Purpose of NATO Partnership. Sustaining Liberal Order Beyond the Ukraine Crisis. I R. Moore and D. Coletta (Eds.), NATO's Return to Europe. Engaging Ukraine, Russia and Beyond. Washington, D.C.: Georgetown University Press, 167-187 (21 sider).

Moore, R. and D. Coletta (2017). Introduction. I R. Moore and D. Coletta (Eds.), NATO's Return to Europe. Engaging        Ukraine, Russia and Beyond. Washington, D.C.: Georgetown University Press, s. 1-15 (15 sider).

Noetzel, T. and Schreer, B. (2009). Does a multi-tier NATO matter? The Atlantic alliance and the process of strategic change. I International Affairs 85(2): 211-226. (16 sider).

O’Hanlon, Michael (2017) NATO’s Limits: A New Security Architecture for Eastern Europe, Survival, 59:5, 7-24 (17 sider)

Petersson, M. (2017)NATO's Territorial Defence: The Global Approach and the Regional Approach. I R. Moore and D. Coletta (Eds.), NATO's Return to Europe. Engaging Ukraine, Russia and Beyond. Washington, D.C.: Georgetown University Press, s.97-109 (13 sider).

Petersson, M. and Saxi, H. L. (2013), “Shifted Roles: Explaining Danish and Norwegian Alliance Strategy 1949–2009”, Journal of Strategic Studies, Vol. 36, No. 6, s. 761–788. (28 sider)

Ringsmose, J., & Rynning, S. (2017). Now for the Hard Part: NATO’s Strategic Adaptation to Russia. Survival,59(3), 129-146. (18 sider)

Saxi, H. L. 2018. "Norwegian Perspectives on Baltic Sea Security." I Dahl, A. (ed). Strategic challenges in the Baltic Sea region: Russia, deterrence, and reassurance. Washington, D.C.: Georgetown University Press, s.101-110 (10 sider).

Sloan, E. (2008). Military transformation and modern warfare : A reference handbook (Contemporary military, strategic, and security issues). Westport, CT: Praeger Security International. Kap 5, s 76-91(16 sider)

Sperling, J. and Webber, M. (2009). NATO: from Kosovo to Kabul. I: International Affairs 85(3): 491-511 (21 sider).

Tamnes, R. (2017) “The Significance of the North Atlantic and the Norwegian Contribution”, in John Aandreas Olsen (ed) NATO and the North Atlantic: Revitalising    Collective Defence (London: RUSI) s 8-32 (25 sider)

Wolff, A. (2015). The future of NATO enlargement after the Ukraine crisis. International Affairs, 91(5), 1103-1121 (19 sider).

Zapfe, M. (2017). Deterrence from the Ground Up: Understanding NATO’s Enhanced Forward Presence. Survival, 59(3), 147-160 (14 sider)

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Paper1 Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Paper
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Muntlig eksamenIndividuell1TimerA-F100%Not required..
Vurderinger:
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:100%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:.
Hjelpemidler:.
Forfattere: 
Amund Lundesgaard