MILM4103 Valgemne Totalforsvar og beredskap

Emnekode: 
MILM4103
Kursnavn på engelsk: 
Elective Course in Total Defence and Emergency Preparedness
Studieprogram: 
Master i militære studier
Credits: 
5
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Emneansvarlig: 
Gjermund Rongved
Om emnet

Emnet Totalforsvar og beredskap skal gi studentene kunnskap om det norske totalforsvaret og nasjonal beredskap. Emnet skal gi dypere kunnskap om Totalforsvarets oppbygning og virkemåter, herunder Forsvarets rolle, aktørbildet for øvrig, fordeling av ansvar og myndighet på ulike nivåer og sektorprinsippet. Den historiske utviklingen av Totalforsvaret og ulike måter å organisere det på, med tilhørende muligheter og utfordringer, står sentralt. Emnet gir kunnskap om nasjonal beredskap i et totalforsvarsperspektiv så vel som i det militære og det sivile perspektiv, herunder kommer ulike tilnærminger til et sivilt beredskapssystem (SBS) og et militært beredskapssystem (BFF), samt til samordningsproblematikk med tilhørende politiske og rettslige utfordringer. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne kan studenten: 

  • redegjøre for historisk utvikling og samfunnsendringer med betydning for totalforsvar og beredskap, herunder sivil-militære relasjoner med relevans for den nasjonale beredskap.
  • forklare ulike prinsipper og ansvarsforhold som ligger til grunn for organisering av totalforsvar og beredskap.
  • redegjøre for gjeldende lover, instrukser, andre styringsdokumenter og nasjonale planverk.
  • drøfte forholdet mellom aktører, ressurser og kapasiteter som er tilgjengelige nasjonalt, herunder Forsvarets rolle.

Ferdigheter

Etter fullført emne kan studenten:

  • drøfte ulike måter å organisere Totalforsvaret og den nasjonale beredskapen på.
  • redegjøre for og drøfte politiske og rettslige rammer for Totalforsvaret og den nasjonale beredskapen.
  • redegjøre for og drøfte Forsvarets rolle og de sivil-militære relasjonene i bredere forstand.

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten:

  • reflektere over praktiske problemstillinger knyttet til ansvar og roller i nasjonal beredskap.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet vil inneholde en blanding av forelesninger, gruppearbeid og egenstudier.

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

501 sider

Aven, T., Boyesen, M., Njå, O., Olsen, K. H. & Sandve, K. (2004). Samfunnssikkerhet. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 1 & 2 : 48 s.)

Bistandsinstruksen. (2017). Instruks om forsvarets bistand til politiet. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-06-16-789.

Bjerga, K. I. & Håkenstad, M. (2013). Hvem eier krisen? Politi, forsvar og 22. juli. I T. Heier & A. Kjølberg (Red.), Mellom fred og krig : Norsk militær krisehåndtering (s. 54-73). Oslo: Universitetsforlaget. (21 s.)

Boin, A., Hart, P., Stern, E. & Sundelius, B. (2005). The politics of crisis management: Public leadership under pressure. Cambridge: Cambridge University Press. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=146166&site=ehost-live. (Kap. 3, 6 & 7 : 69 s.)

Fimreite, A. L., Lango, P., Lægreid, P. & Rykkja, L. H. (Red.). (2014). Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 1, 2, 12 & 14 : 72 s.)

Forsvarsdepartementet & Justis- og beredskapsdepartementet. (2015). Støtte og samarbeid : En beskrivelse av totalforsvaret i dag. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/fd/dokumenter/rapporter-og-regelverk/fd_stotte-samarbeid_web_april.pdf. (s. 8-77: 69 s.)

Justis- og Beredskapsdepartementet. (2015). Endringer i politiloven (bistand fra Forsvaret) (Prop. 79 L 2014-2015). Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/e812b7198a0c43c99717db9d20943040/no/pdfs/prp201420150079000dddpdfs.pdf. (s. 5-11 & 21-23 : 10 s.)

Kjølberg, A. (2013). Hva er krisehåndtering? I T. Heier & A. Kjølberg (Red.), Mellom fred og krig : Norsk militær krisehåndtering (s. 21-43). Oslo: Universitetsforlaget. (22 s.)

Norheim-Martinsen, P. M. (red., 2019), «Det nye totalforsvaret», Gyldendal 2019 (150-200 s.)

Politidirektoratet. (2011). PBS I: Politiets beredskapssystem del I: Retningslinjer for politiets beredskap (POD-publikasjon 4/2011). Oslo: Politidirektoratet. Hentet fra https://www.politiet.no/globalassets/05-om-oss/03-strategier-og-planer/pbsi.pdf. (s. 29-51: 22 s.)

Smith, E. (2015). «Ministerstyre» - et hinder for samordning? Nytt Norsk Tidsskrift, 32(3), 258-266. Hentet fra https://www.idunn.no/file/pdf/66798439/ministerstyre_-_et_hinder_for_samordning.pdf. (8 s).

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Not requiredDet legges opp til en kombinasjon av muntlig fremlegg og paperinnlevering. Nærmere informasjon omkring arbeidskrav vil bli gitt i forbindelse med første emneutvalgsmøte. Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskrav må være vurdert til godkjent for å få innleveringsmappen vurdert.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Det legges opp til en kombinasjon av muntlig fremlegg og paperinnlevering. Nærmere informasjon omkring arbeidskrav vil bli gitt i forbindelse med første emneutvalgsmøte. Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskrav må være vurdert til godkjent for å få innleveringsmappen vurdert.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
MappevurderingIndividuell4Uke(r)Bestått / ikke bestått100 %Not requiredAlle arbeidskrav underveis i emnet må være godkjente for at mappevurderingen skal være bestått.
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Uke(r)
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:100 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Alle arbeidskrav underveis i emnet må være godkjente for at mappevurderingen skal være bestått.
Hjelpemidler: