MILM4103 Totalforsvar og beredskap

Emnekode: 
MILM4103
Kursnavn på engelsk: 
Elective Course in Total Defence and Emergency Preparedness
Studieprogram: 
Master i militære studier
Credits: 
5
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Emneansvarlig: 
Gjermund Rongved
Om emnet

Emnet Totalforsvar og beredskap skal gi studentene kunnskap om det norske totalforsvaret og nasjonal beredskap. Emnet skal gi dypere kunnskap om Totalforsvarets oppbygning og virkemåter, herunder Forsvarets rolle, aktørbildet for øvrig, fordeling av ansvar og myndighet på ulike nivåer og sektorprinsippet. Den historiske utviklingen av Totalforsvaret og ulike måter å organisere det på, med tilhørende muligheter og utfordringer, står sentralt. Emnet gir kunnskap om nasjonal beredskap i et totalforsvarsperspektiv så vel som i det militære og det sivile perspektiv, herunder kommer ulike tilnærminger til et sivilt beredskapssystem (SBS) og et militært beredskapssystem (BFF), samt til samordningsproblematikk med tilhørende politiske og rettslige utfordringer. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne kan studenten: 

  • redegjøre for historisk utvikling og samfunnsendringer med betydning for totalforsvar og beredskap, herunder sivil-militære relasjoner med relevans for den nasjonale beredskap.
  • forklare ulike prinsipper og ansvarsforhold som ligger til grunn for organisering av totalforsvar og beredskap.
  • redegjøre for gjeldende lover, instrukser, andre styringsdokumenter og nasjonale planverk.
  • drøfte forholdet mellom aktører, ressurser og kapasiteter som er tilgjengelige nasjonalt, herunder Forsvarets rolle.

Ferdigheter

Etter fullført emne kan studenten:

  • drøfte ulike måter å organisere Totalforsvaret og den nasjonale beredskapen på.
  • redegjøre for og drøfte politiske og rettslige rammer for Totalforsvaret og den nasjonale beredskapen.
  • redegjøre for og drøfte Forsvarets rolle og de sivil-militære relasjonene i bredere forstand.

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten:

  • reflektere over praktiske problemstillinger knyttet til ansvar og roller i nasjonal beredskap.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet vil inneholde en blanding av forelesninger, gruppearbeid og egenstudier.

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

(ca. 500 sider)

Aven, T., Boyesen, M., Njå, O., Olsen, K. H. & Sandve, K. (2004). Samfunnssikkerhet. Oslo: Universitetsforlaget, kap. 1 & 2. 48 sider

 

Bistandsinstruksen. (2017). Instruks om forsvarets bistand til politiet. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-06-16-789. 1 side

 

Bjerga, K. I. & Håkenstad, M. (2013). «Hvem eier krisen? Politi, forsvar og 22. juli». I T. Heier & A. Kjølberg (Red.), Mellom fred og krig: Norsk militær krisehåndtering. Oslo: Universitetsforlaget, s. 54-73. 21 side

 

Fimreite, A. L., Lango, P., Lægreid, P. & Rykkja, L. H. (Red.). (2014). Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget, kap. 1, 2, 12 & 14. 72 sider

 

Forsvarsdepartementet (2020), Evne til forsvar – vilje til beredskap. Langtidsplan for forsvarssektoren (Prop. 14 S 2020 – 2021), kap. 7. 14 sider

 

Forsvarsdepartementet & Justis- og beredskapsdepartementet (2018). Støtte og samarbeid : En beskrivelse av totalforsvaret i dag. Frem til kap 7, Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/5a9bd774183b4d548e33da101e7f7d43/stotte-og-samarbeid-en-beskrivelse-av-totalforsvaret-i-da.pdf. 69 sider

 

Justis- og Beredskapsdepartementet (2020). Samfunnssikkerhet i en usikker verden (Meld. St. 5 2020-2021), kap 1, 3, 5 og 6, samt vedlegg 2. 44 sider

 

Kaiser, Jan Helge (ikke publisert), «Totalforsvaret regionalt og lokalt». 15 sider

 

Kjølberg, A. (2013). «Hva er krisehåndtering?» I T. Heier & A. Kjølberg (Red.), Mellom fred og krig : Norsk militær krisehåndtering. Oslo: Universitetsforlaget, s. 21-43. 22 sider

 

Lægreid, P (2020). «Styringskapasitet og styringslegitimitet», i Stat og styring, no. 2/2020, s. 34-38. 5 sider

 

Norheim-Martinsen, P. M. (red., 2019). Det nye totalforsvaret. Oslo: Gyldendal. 150 sider

 

Politidirektoratet. (2011). PBS I: Politiets beredskapssystem del I: Retningslinjer for politiets beredskap (POD-publikasjon 4/2011). Oslo: Politidirektoratet. Hentet fra https://www.politiet.no/globalassets/05-om-oss/03-strategier-og-planer/pbsi.pdf, s. 29-51. 22 sider

 

Smith, E. (2015). «Ministerstyre» - et hinder for samordning? Nytt Norsk Tidsskrift, 32(3). Hentet fra https://www.idunn.no/file/pdf/66798439/ministerstyre_-_et_hinder_for_samordning.pdf, s. 258-266. 8 sider

 

Wither, James Kenneth (2020). “Back to the future? Nordic total defence concepts”, i Defence Studies, vol 20, s. 61-81. 20 sider

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Not requiredDet legges opp til en kombinasjon av muntlig fremlegg og paperinnlevering. Arbeidskravene vil bestå av: 1) Tre-fire obligatoriske gruppediskusjoner over gitt tematikk/emne, hvor hensikten er at det skal reflekteres sammen i gruppe uten vurdering. 2) En-to korte skriftlige oppgaver, hvor hensikten er å komme igang med skrivingen. Nærmere informasjon omkring arbeidskrav vil bli gitt i forbindelse med første emneutvalgsmøte. Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskrav må være vurdert til godkjent for å få gå opp til eksamen.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Det legges opp til en kombinasjon av muntlig fremlegg og paperinnlevering. Arbeidskravene vil bestå av: 1) Tre-fire obligatoriske gruppediskusjoner over gitt tematikk/emne, hvor hensikten er at det skal reflekteres sammen i gruppe uten vurdering. 2) En-to korte skriftlige oppgaver, hvor hensikten er å komme igang med skrivingen. Nærmere informasjon omkring arbeidskrav vil bli gitt i forbindelse med første emneutvalgsmøte. Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskrav må være vurdert til godkjent for å få gå opp til eksamen.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Individuell fagoppgaveIndividuell4Uke(r)Bestått / ikke bestått100 %Not requiredVurderingen (eksamen) skjer i form av en individuell fagoppgave over oppgitt emne/oppgavetekst som vil utdeles tidlig i undervisningsløpet. Nærmere beskjed om dette fås ved studiestart/første emneutvalgsmøte. Alle arbeidskrav underveis i emnet må være godkjente for å få gå opp til eksamen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Individuell fagoppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Uke(r)
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:100 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Vurderingen (eksamen) skjer i form av en individuell fagoppgave over oppgitt emne/oppgavetekst som vil utdeles tidlig i undervisningsløpet. Nærmere beskjed om dette fås ved studiestart/første emneutvalgsmøte. Alle arbeidskrav underveis i emnet må være godkjente for å få gå opp til eksamen.
Hjelpemidler:
Godkjent av: 
Helge Danielsen