MILM3402 Luftforsvaret som system

Emnekode: 
MILM3402
Kursnavn på engelsk: 
The RNAF System
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
15
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Emneansvarlig: 
Pål Kristian Fredriksen
Om emnet

Emnet er en syntese som har til hensikt å gi kadettene en anledning til å systematisere den totalt læringsporsessen i GOU. Sentralt i emnet står erfaringsdeling og integrering av bransjespesifikk kompetanse inn i en helhetsforståelse av Luftforsvaret som system. Emnet er strukturert rundt fire sentrale perspektiver i Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse; operasjon, samspill, utvikling og rollemodell. Etter emnet skal kadetten ha en klar forståelse av Luftforsvaret som system og den enkelte bransje sin rolle i utøvelsen av operasjoner og viktige samspillfaktorere. Kadetten skal ha kunnskap om sitt personlig ståsted som offiser, viktige utviklingsområder i overgangen fra kadett til offiser i Luftforsvaret og kunne anvende dette til selvstendig offisersutvikling i fremtiden.  

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt emne kan kadetten:

 • gjøre rede for bransjene i Luftforsvaret og deres kjerneoppgaver, og identifiserer forutsetninger for effektive operasjoner.
 • anvende kunnskap om Luftforsvarets bransjer og Luftforsvaret som system til å planlegge luftoperasjoner.
 • gjøre rede for Scenario-basert trening  og utlede hvordan dette kan ses i sammenheng med mililtær øvingsvirksomhet.
 • drøfte hvordan Helhetlig debriefing kan bidra til å skape gode læringsrutiner i forbindelse med øvingsvirksomhet.
 • vurdere egne styrker, utfordringer og videreutviklingsområder som offiser i Luftforsvaret med vekt på lederskap og følgerskap, og kunne anvende dette til å planlegge egen offisersutvikling.
 • begrunne krav og forventninger til rollen som offiser i Luftforsvaret med vekt på egen bransje.
 • oppsummere kulturelle, teknologiske, strukturelle og mellommenneskelige faktorer som påvirker utøvelsen av offiserrollen i egen bransje.

Ferdigheter

Etter endt emne kan kadetten:

 • beherske muntlig fremleggelse av egen bransje, operasjonskonsept og sentrale suksessfaktorer.
 • gjennomføre hensiktsmessig øvingsvirksomhet for fremtidens offiserer.
 • lede læringsprosesser i forbindelse med øvingsvirksomhet.
 • utføre veiledning underveis og i etterkant av læringssituasjoner i tråd med prinsipper for Helhetlig Debriefing.
 • beherske skriftlig å formidle sitt ståsted som offiser etter endt GOU, viktige utviklingsområder og metoder for å nå konkrete offisersutviklingsmål.
 • beherske muntlig å formidle sin lederfilosofi.

Generell kompetanse

Etter endt emne kan kadetten:

 • anvende kunnskap og erfaringer tilegnet i løpet av GOU til å planlegge hensiktsmessig egen offisersutvikling.
 • identifisere seg meg offisersrollen i Luftforsvaret og ønske å videreutvikle seg som offiser.
 • anvende kunnskap om Luftforsvaret i planlegging, gjennomføring og ledelse av luftoperasjoner.
 • planlegge, gjennomføre og lede øvingsvirksomhet i tråd med Scenario-basert trening.

 

Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet består av 3 tema som gjennomføres parallelt i emnet. Tema 1 vil gjennomføres ved bruk av erfaringsdeling og diskusjonsgrupper. Tema 2 vil primært ha en praktisk innretning, hvor kadettene planlegger, gjennomfører og leder en øvelse for kadetter på 1. avdeling. Tema 3 gjennomføres som en selvstendig skriveprosess med mulighet for veiledning. I tema 3 skal kadettene ferdigstille en offisersutviklingsrapport og gjennomføre en muntlig presentasjon av sin lederfilosofi.

Tema 1 Operasjoner og samspill

Målsetningen med tema 1 er å forstå Luftforsvaret som system på politisk, strategisk og taktisk nivå. Temaet retter særlig fokus på erfaringsdeling mellom kadettene fra bransjeperioden, hvor gjensidig forståelse av faktorer som spiller inn på effektive samhandling mellom bransjene er i fokus. Temaet har et fremtidsfokus mot teknologiske kapabiliteter og hvordan disse kan være med å endre operasjonskonsepter i fremtiden.

Tema 2 Utvikling

Målsetningen med tema 2 er gi kadettene en arena for å anvende egen kompetanse til utvikling av fremtidens offiserer. Kadettene skal planlegge, lede og gjennomføre den avsluttende øvelsen for kadettene på 1. avdeling. Herunder, bemanne øvingsstaben og inngå som veiledere for kadettene under øvelsen. Temaet har særlig fokus på pedagogiske rammefaktorer som er sentrale for å skape hensiktsmessige praksisbaserte læringsarenaer for militært personell. Herunder vil Scenario-basert trening (SBT), veiledning og tilbakemeldingsprosesser være sentrale tema i emnet.

Tema 3 Rollemodell

Målsetningen med tema 3 er å gi kadettene en arena til å reflektere over sin offisersutviklingsprosess gjennom hele GOU, for å identifisere og konkretisere eget ståsted i overgangen fra kadett ved FHS til offiser i Luftforsvaret. Modulen skal bidra til å klargjøre viktige utviklingsområder i offisersrollen, slik at kadetten kan lede seg selv i den videre offisersutviklingsprosessen i Luftforsvaret etter endt GOU. Tema vil være gjennomgående i hele emnet, og avsluttes med en skriftlig eksamen og en muntlig presentasjon av «Min lederfilosofi».

 

Evaluering og kvalitetssikring

Emnet evalueres iht. FHS kvalitetssikringssystem.

Pensum

Bosch, K., & Riemersma, J. B. (2004). Reflektions on scenario-based training in tactical command. I L. R. Elliott, M. D. Coovert, S. G. Schiflett, & E. Salas (Red.), Scaled Worlds (s. 363). New York, New York, Amerika: Ashgate Publishing.

Cannon-Bowers, J. A., Burns, J. J., Salas, E., & Pruitt, J. S. (1998). Advanced Technology in Scenario-Based Training. I J. A. Cannon-Bowers, & E. Salas, Making decisions under stress: Implications for individual and team training (1. utgave. utg., s. 447). Washington, District of Columbia, Amerika: American Psychological Association.

Klein, G., Calderwood, R., & Clinton-Cirocco, A. (1986, september 1). Rapid decision making on the fireground. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, 30(6), ss. 576-580.

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, New Jersey, Amerika: Prentice Hall.

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated Learning: LEgitimate Peripheral Participation. Cambridge, Strobritannia: Cambridge University Press.

Moats, J. B., Chermak, T. J., & Dooley, L. M. (2008, juni 1). Using Scenarios to Develop Crisis Managers: Applications of Scenario Planning and Scenario-Based Training. Advances in Developing Human Resources, 10(3), ss. 397-424.

Oser, R. L. (1999, september 1). A Structures Approach for Scenario-Based Training. Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, 43(21), ss. 1138-1142.

Smith-Jentch, K. A., Johnston, J. H., & Payne, S. C. (1998). Measuring team related expertise in complex environments. I J. A. Cannon-Bowers, & E. Salas, Making decisions under stress: Implications for individual and team training (ss. 61-87). Washington, District of Columbia, Amerika: American Prychological Association.

Wedervang & Wiggen (2017). Scenariobasert trening. Bacheloroppgave. Luftkrigsskolen. Trondheim

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Individuell paperinnleveringIndividuell -A-F80%Not requiredEmnet evalueres gjennom en individuell, skriftlig offisersutviklingsrapport og et muntlig foredrag kalt «Min lederfilosofi». Omfanget på rapporten er 5000 ord +_ 10% som evalueres med karakter A-F. Rapporten utgjør 80% av karakteren i emnet. I tillegg gjennomføres det en muntlig presentasjon inntil 20 minutter med oppfølgingsspørsmål fra sensorer. Den muntlige presentasjonen utgjør 20% av karakteren i emnet. Rapporten skrives under følgende retningslinjer: Rapporten skal ha en innledning, en hoveddel og en avslutning. Hoveddelen skal besvare 4 spørsmål: Hvem er jeg som offiser? Spørsmålet peker på persondimensjonen i offisersrollen: Eksempel: Hvem er du? Hva er dine styrker? Hva er dine utviklingsområder? Hva er vanskelige oppgaver? Lett oppgaver? Hvordan har du utviklet deg ila utdannelsen? Kilder skal hentes fra egenrefleksjon (introspeksjon), livshistorie, personlighetstester, erfaringer og tilbakemeldinger. Hvem skal jeg lede? Dette spørsmålet ansporer en analyse av kommende jobb. Eksempel: Hva krever jobben min av meg som leder? Hva er viktige roller? Hva slags kultur skal jeg bidra til å utvikle? Hvem er mine medarbeidere? Hva trenger de i mitt lederskap? Kilder kan hentes fra analyse av bransjekultur, stillingsbeskrivelse, ledelsesteorier, kontakt med avdeling osv. Hvem leder jeg for? Dette spørsmålet krever en forståelse av Forsvaret som organisasjon. Eksempel: Hva forventer Forsvaret av meg? Hva må jeg forholde meg til i mitt lederskap? Hva bør jeg forholde meg til i mitt lederskap? Kilder til dette kan finnes i styrende dokumenter for Forsvaret, bransjeforståelse, din kommende sjef. Hvem vil jeg være? Hvis spørsmål 1 er et tilbakeblikk på hvem du er blitt gjennom din livshistorie, så er dette spørsmålet rettet mot fremtiden. Eksempel: Hvem vil jeg skape meg selv til? Hva er viktige verdier for meg? Hvilke mål vil du nå? Hvordan skal du klare det? Hva skal du huskes for? Kilder til dette finner du kun i deg selv. Hvordan du skal nå dine mål, kan du finne hjelp til i litteratur som har et utviklingsfokus. Evaluering Evalueringskriteria rapport Lesbarhet Struktur, språk, omfang, oppbygning, referanser. Innhold Er alle spørsmålene besvart? Kvalitet I hvilken grad relevante faktorer er beskrevet, logikken i analysene og kvaliteten på argumentasjonen som underbygger påstander som presenteres (kilder).
Muntlig eksamenIndividuell20MinutterA-F20%Not requiredEmnet evalueres gjennom en individuell, skriftlig offisersutviklingsrapport og et muntlig foredrag kalt «Min lederfilosofi». Omfanget på rapporten er 5000 ord +_ 10% som evalueres med karakter A-F. Rapporten utgjør 80% av karakteren i emnet. I tillegg gjennomføres det en muntlig presentasjon inntil 20 minutter med oppfølgingsspørsmål fra sensorer. Den muntlige presentasjonen utgjør 20% av karakteren i emnet. Evalueringskriteria presentasjon Presentasjonsteknikk Forholde seg til tid Bruk av hjelpemidler som understøtter budskapet Kreativitet Formidlingsevne I hvilken grad budskapet som formidles når frem til tilhørerne. Evnen til å besvare spørsmål fra sensor.
Vurderinger:
Vurderingsform:Individuell paperinnlevering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:80%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Emnet evalueres gjennom en individuell, skriftlig offisersutviklingsrapport og et muntlig foredrag kalt «Min lederfilosofi». Omfanget på rapporten er 5000 ord +_ 10% som evalueres med karakter A-F. Rapporten utgjør 80% av karakteren i emnet. I tillegg gjennomføres det en muntlig presentasjon inntil 20 minutter med oppfølgingsspørsmål fra sensorer. Den muntlige presentasjonen utgjør 20% av karakteren i emnet. Rapporten skrives under følgende retningslinjer: Rapporten skal ha en innledning, en hoveddel og en avslutning. Hoveddelen skal besvare 4 spørsmål: Hvem er jeg som offiser? Spørsmålet peker på persondimensjonen i offisersrollen: Eksempel: Hvem er du? Hva er dine styrker? Hva er dine utviklingsområder? Hva er vanskelige oppgaver? Lett oppgaver? Hvordan har du utviklet deg ila utdannelsen? Kilder skal hentes fra egenrefleksjon (introspeksjon), livshistorie, personlighetstester, erfaringer og tilbakemeldinger. Hvem skal jeg lede? Dette spørsmålet ansporer en analyse av kommende jobb. Eksempel: Hva krever jobben min av meg som leder? Hva er viktige roller? Hva slags kultur skal jeg bidra til å utvikle? Hvem er mine medarbeidere? Hva trenger de i mitt lederskap? Kilder kan hentes fra analyse av bransjekultur, stillingsbeskrivelse, ledelsesteorier, kontakt med avdeling osv. Hvem leder jeg for? Dette spørsmålet krever en forståelse av Forsvaret som organisasjon. Eksempel: Hva forventer Forsvaret av meg? Hva må jeg forholde meg til i mitt lederskap? Hva bør jeg forholde meg til i mitt lederskap? Kilder til dette kan finnes i styrende dokumenter for Forsvaret, bransjeforståelse, din kommende sjef. Hvem vil jeg være? Hvis spørsmål 1 er et tilbakeblikk på hvem du er blitt gjennom din livshistorie, så er dette spørsmålet rettet mot fremtiden. Eksempel: Hvem vil jeg skape meg selv til? Hva er viktige verdier for meg? Hvilke mål vil du nå? Hvordan skal du klare det? Hva skal du huskes for? Kilder til dette finner du kun i deg selv. Hvordan du skal nå dine mål, kan du finne hjelp til i litteratur som har et utviklingsfokus. Evaluering Evalueringskriteria rapport Lesbarhet Struktur, språk, omfang, oppbygning, referanser. Innhold Er alle spørsmålene besvart? Kvalitet I hvilken grad relevante faktorer er beskrevet, logikken i analysene og kvaliteten på argumentasjonen som underbygger påstander som presenteres (kilder).
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:20
Varighetstype:Minutter
Karakterskala:A-F
Andel:20%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Emnet evalueres gjennom en individuell, skriftlig offisersutviklingsrapport og et muntlig foredrag kalt «Min lederfilosofi». Omfanget på rapporten er 5000 ord +_ 10% som evalueres med karakter A-F. Rapporten utgjør 80% av karakteren i emnet. I tillegg gjennomføres det en muntlig presentasjon inntil 20 minutter med oppfølgingsspørsmål fra sensorer. Den muntlige presentasjonen utgjør 20% av karakteren i emnet. Evalueringskriteria presentasjon Presentasjonsteknikk Forholde seg til tid Bruk av hjelpemidler som understøtter budskapet Kreativitet Formidlingsevne I hvilken grad budskapet som formidles når frem til tilhørerne. Evnen til å besvare spørsmål fra sensor.
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Jens Gunnar Dragsnes
Kåre Inge Skarsvåg
Pål Kristian Fredriksen
Camilla Ulleland Hoel
Karl Erik Haug