MILM3201 Utdanning i avdeling

Emnekode: 
MILM3201
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
15
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2022 Høst
Emneansvarlig: 
Per Krogdahl
Om emnet

Hensikten med emnet Praksis 2, er at kadettene er eksponert for relevant og tidsriktig praksis som profesjonsutøvere innen deres respektive våpengren eller troppeart.

Praksis 2 gjennomføres med bakgrunn i kadettenes deltagelse på temaet Praksis 1 som del av emnet OPS2201, Kontekst landoperasjoner. 

Emnet gjennomføres ved avdeling (eget våpen) eller på repetisjonsøvelse, og har hovedfokus på troppssjefen og sekundært stabsmedarbeideren.

Emnet innholder følgende tema:
- Ledelse
- Læring og pedagogikk
- Forberedelser til bacheloroppgave

Kadettene gis nødvendige kurs for å kunne tjenestegjøre i en avdeling på troppsjefsnivå og som linjeleder i praksisperioden.

 

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emnet kan kadetten:

  • Planlegge utdanning og øving av en hæravdeling, som ivaretar måloppnåelse og sikkerhet.

Ferdigheter

Etter fullført emnet kan kadetten:

  • Gjennomføre utdanning og øving av en hæravdeling, som ivaretar måloppnåelse og sikkerhet.
  • Reflektere over relevante problemstillinger for troppssjefer innen ledelse, støtte og administrasjon.
  • Anvende eget våpen eller troppearts kapasiteter i samvirkesystemet.
  • Identifisere kravene de respektive våpen og troppearter stiller til en troppssjef.

Generell kompetanse

Etter fullført emnet kan kadetten:

  • Forstå offisersrollen i daglig tjeneste, trening og øving, i samsvar med gjeldende retningslinjer for forsvarlig forvaltning innen personell, materiell og økonomi.
  • Anvende egen erfaring til å oppdatere kunnskap.
  • Anvende teoretisk kunnskap i egen praksis.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Den første delen av emnet Praksis 2 vil være forbeholdt aktivitet tilknyttet bacheloroppgaven, som er beskrevet i emnet Syntese - taktikk, ledelse og stabssjeneste. Gruppene som skriver bacheloroppgave sammen er sammensatt basert på hvilken avdeling de skal tjenestegjøre ved etter endt skolegang. Tiden som er satt av til bacheloroppgaven er tiltenkt å brukes til utvikling og oppstart av bacheloroppgaven. Samtidig vil et faglig utbytte ved fremtidig avdeling underveis i praksisperioden kunne benyttes i oppgaven.

Etter at den initiale perioden for bacheloroppgaven er over, gis kadettene et teorigrunnlag innen ledelse, virksomhetsstyring/forvaltning og pedagogikk. Videre defineres arbeidsoppgaver gitt av praksisavdelingen, og det gjennomføres linjelederkurs og 40-timers HMS-kurs. I tillegg gjennomgås rutiner for daglig drift ved avdelinger i Forsvaret.  

Deretter skal kadettene ut i praksis ved avdeling hvor de skal erfare hvordan avdelingen driftes til daglig innen utdanning, forvaltning og øving. Kadettene skal kunne høste erfaringer fra aktiviteter i både stab og tropp for å få forståelse for forskjellige oppgaver og roller ved avdelingen og offisersprofesjonen. Kadettene vil på denne måten få et bevisst fokus på forsvarlig forvaltning av personell, materiell og økonomi. I tillegg vil erfaringer om ledelse av operasjoner kunne samles ved avdelinger som øver under praksisperioden.

Offisersutviklingen en sentral del av Praksis 2. Emnet søker å gi kadettene et realistisk bilde av hva som forventes av offiseren, og skal forberede kadettene til å kunne fungere i avdeling fra første dag etter uteksaminering. Ved bruk av forskjellige lærings- og refleksjonsmetoder i forkant, underveis og i etterkant av praksis forsterkes individuell og kollektiv læring og utvikling. Dette med fokus på individuell og kollektiv evne til å ta beslutninger (fagkompetanse) og evne til å skape oppslutning og samhandling (relasjonskompetanse). Kadettene følges opp og evalueres av avdelingenes praksisveiledere, som igjen blir fulgt opp av Krigsskolen. Samtidig skal kadettene under emnet produsere et fagessay/refleksjonsnotat med sine refleksjoner rundt praksis i tilbeordret avdeling, og rollen som troppsjef. I tillegg skal kadettene evaluere egen praksis i avdeling, sine personlige erfaringer, egen faglig utvikling og hva de mener forventes av fremtidens offiser. I forbindelse med emnet vil det gjennomføres en 360 graders måling, hvor de får tilbakelesing etter praksisperioden.

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Pensum legges inn i løpet av studieåret 2018-2019.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Paper1 1Not requiredFagessay:/refleksjonsnotat "Praksis i eget våpen" Med utgangspunkt i utdannelsen så langt og praksis 1 skal kadettene revidere sin arbeidskravsanalyse, gap-analyse og handlingsplan. Basert på dette arbeidet skrives det et fagessay/refleksjonsnotat vedrørende egen praksis og utvalgt tematikk. Dette er arbeidskrav 5 som skal inngå i mappen "min offisersutvikling" . Denne mappen leveres inn for mappevurdering i emnet Offiseren.
Tester RequiredÅrlig fysisk, styrke og utholdenhet, i henhold til gjeldende krav for kadetter ved FHS BA militære studier, ledelse og landmakt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Paper
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav: 1
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Fagessay:/refleksjonsnotat "Praksis i eget våpen" Med utgangspunkt i utdannelsen så langt og praksis 1 skal kadettene revidere sin arbeidskravsanalyse, gap-analyse og handlingsplan. Basert på dette arbeidet skrives det et fagessay/refleksjonsnotat vedrørende egen praksis og utvalgt tematikk. Dette er arbeidskrav 5 som skal inngå i mappen "min offisersutvikling" . Denne mappen leveres inn for mappevurdering i emnet Offiseren.
Obligatorisk arbeidskrav:Tester
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Årlig fysisk, styrke og utholdenhet, i henhold til gjeldende krav for kadetter ved FHS BA militære studier, ledelse og landmakt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
PraksisIndividuell10Uke(r)Bestått / ikke bestått Not requiredOffisersvurdering
Vurderinger:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:Individuell
Varighet:10
Varighetstype:Uke(r)
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Offisersvurdering
Hjelpemidler:
Godkjent av: 
Per Krogdahl