MILM3201 Utdanning i avdeling

Emnekode: 
MILM3201
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
15
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Sondre Sørlie-Larsen
Forkunnskapskrav

Fra MILM 1201: Troppssjef grunnkurs del 1

Fra MILM1202: veilederkurs del 1 og Praksis 1

Fra LED2201: Troppssjef grunnkurs del 2

Om emnet

Hensikten med emnet Utdanning i avdeling, er å eksponere kadettene for relevant og tidsriktig praksis i Hæren (HVS, HSRF og tilbeordret avdeling) på det nivået de skal tjenestegjøre ved etter uteksaminering. Praksistjenesten vil gi kadettene et bilde av hvordan offiserer og sersjanter leder den daglige tjenesten. 

Kadettenes læringsprosjekt, ledelseskultur, vil bidra til å binde aktiviteten de er med på sammen med emnets mest sentrale læringsutbytter. Viktige fellestrekk ved alle kadettene sine aktiviteter i emnet er forståelse for eget våpen/troppeart, forvaltning, ledelse, læring og pedagogikk i praksis.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emnet kan kadetten:

 • Forstå egen våpengren eller troppearts rolle og oppgaver i et taktisk samvirkesystem
 • Forstå muligheter og begrensninger til innsatsmidlene i eget våpen eller troppeart, som grunnlag for å lede planlegging og gjennomføring av operasjoner
 • Fortelle om prinsippene og hovedverktøyene for virksomhetsstyring i Forsvaret.

Ferdigheter

Etter fullført emnet kan kadetten:

 • Gjennomføre utdanning og øving av en hæravdeling, som ivaretar måloppnåelse og sikkerhet
 • Reflektere over relevante problemstillinger for troppssjefer innen ledelse, støtte og administrasjon
 • Anvende relevant taktikk og stridsteknikk for egen våpengren eller troppeart i oppdragsløsning og stridsledelse av operasjoner
 • Identifisere kravene de respektive våpen og troppearter stiller til en troppssjef.

Generell kompetanse

Etter fullført emnet kan kadetten:

 • Revidere utdanning knyttet til grunnleggende kompetanse i en landmilitær avdeling, på en måte som ivaretar krav til måloppnåelse og sikkerhet
 • Planlegge og gjennomføre fag- og funksjonsrettede leksjoner innenfor eget fagfelt
 • Utvikle egen og medarbeideres ferdigheter som instruktører ved militære skoler og avdelinger.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Kjernen i emnet er praksisperiodene, hvor kadettene skal erfare hvordan avdelinger el. tilsv. driftes til daglig innen forvaltning og utdanning, trening og øving (UTØ).  Følgende praksisperioder gjennomføres, 1) Troppssjefs fagkurs del 1/plattformkurs, 2) utdanningsledelse i avdeling og 3) OJT hos tilbeordret avdeling. Kadetter som deltar på plattformkurs (hovedsakelig manøver og ingeniør) deltar ikke på de andre praksisarenaene. For luftvernrakettene er det egen fagutdanning gjennomført av Luftforsvaret.

Troppssjef fagkurs del 1 (TFK 1) vil gi kadettene en grunnleggende innføring i troppssjefens rolle, ansvar og oppgaver innenfor egen troppeart med vekt på de krav som stilles til kunnskaper, ferdigheter og holdninger. På TFK 1 gis kadettene anledning til å tilegne seg fagkunnskap og forståelse for troppssjefens rolle og funksjon i eget våpen.

Kadettene skal forstå egen våpengrens og troppearts rolle, oppgaver og innsatsmidler, samt kunne anvende denne kunnskapen til å lede planlegging og gjennomføring av operasjoner. TFK 1 gjennomføres i regi av Hærens Våpenskole

Plattformkurset skal gi kadettene som har behov for vognkommandørutdanning på spesialkjøretøy denne sertifiseringen. Dette gjelder i hovedsak manøver og ingeniør. Disse kadettene vil benytte kurset som arena for å forstå hvordan utdanning knyttet til sin våpen-/troppeart kan planlegges og gjennomføres. Som kursdeltagere vil de også settes i direkte forbindelse med vedlikeholds- og driftsrutiner – samt kulturen knyttet til dette – som er relevante for sin tjeneste etter endt utdanning. Kursansvarlige legger til rette for kadettens læring knyttet til forvaltning og UTØ, ved å gjøre rede for hvordan kurs og leksjoner er designet og gjennomføres for å ivareta disse dimensjonene.

Utdanningsledelse i avdeling vil gjennomføres ved Hærens «rekruttskole», HSRF. Her vil kadettene i størst mulig grad lede planlegging og gjennomføring av utdanningen.

On the job training gjennomføres ved den avdeling eller hos den våpen-/troppeart kadetten skal tjenestegjøre i etter uteksaminering. Hovedfokuset er på troppssjefen og sekundært stabsmedarbeideren rolle i garnison, og eventuelt felt. Kadettene skal kunne høste erfaringer fra aktiviteter i både stab og tropp for å få forståelse for forskjellige oppgaver og roller ved avdelingen og offisersprofesjonen. Kadettene vil på denne måten få et bevisst fokus på forsvarlig forvaltning av personell, materiell og økonomi.

Læringsprosjekt

Militært lederskap og lederutvikling (MLLU) er gjennomgående i bachelorprogrammet dette emnet er en del av. I emnet jobber kadettene med tilhørende læringsprosjekt som avsluttes med et skriftlig arbeid som leveres inn. Innleverte læringsprosjekter inngår som arbeidskrav i emnene LED3201 Offiseren og ING3205 Ingeniøroffiseren.

Lederskap og lederutvikling er en rød tråd gjennom bachelorprogrammet dette emnet er en del av, og offisersutviklingen er naturligvis en sentral del av Utdanning i avdeling. Emnet søker å gi kadettene et realistisk bilde av hva som forventes av offiseren, og skal bidra til at kadettene kan fungere i avdeling fra første dag etter uteksaminering. Emnets læringsprosjekt, ledelseskultur, konsentrerer seg om den individuelle kadetts utvikling, med utgangspunkt i de unike opplevelser hen får i løpet av emnet. Hensikten med læringsprosjekt 8 «Ledelseskultur» er å identifisere sammenhenger mellom kultur og ledelse. Kjernen i læringsprosjektet er å utvikle kadettenes forståelse av kulturens betydning for organisasjonsatferd og ledelse, og hvordan utøvd lederskap kan forme en avdelings kultur.

Grunnlaget som prosjektbeskrivelsen og de tidlige aktivitetene i emnet gir, sammen med den analytiske observasjonen av sin og andres adferd knyttet til ledelse og læring underveis i praksisoppholdene kadettene gjennomfører, gjør dem i stand til å forfatte en prosjektrapport. Rapporten binder sammen teori, egne opplevelser og refleksjoner.

Kadettene jobber med eksamensbesvarelsen sin i løpet av emnet. Arbeidet med denne vil foregå i samspill med innsatsen knyttet til læringsprosjektet. Mens læringsprosjektet fokuserer på lederutviklingen av kadettene, retter eksamensarbeidet seg mot å stimulere konkret og praktisk forståelse for hvordan forvaltning og UTØ gjennomføres av offiserer på tropps- og kompaninivå i Hæren.

Kursdeltagelse

I emnet vil det legges til rette for at kadettene gjennomfører HMS- og linjelederkurs (nettbasert). 

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum
 • Bransford, J.D, Brown, A. L. & Cocking, R.R. (2000). How People Learn – Brain, Mind, Experience, and School. Kap 1 Learning: From Speculation to Science. s. 3-27 (24 s.).
 • Bruner, J.S. (2001). Verdien av struktur. I E. L. Dale (Red.), Om utdanning - Klassiske tekster. Oslo: Gyldendal Akademisk. s.125-142 (17 s.).
 • Christiansen m fl. (2014). Offentlig politikk. Universitetsforlaget.
 • Dewey, J. (2001). Erfaring og tenkning I: E. L. Dale (Red.), Om utdanning - Klassiske tekster. Oslo: Gyldendal Akademisk. Side 53– 66 (15 s.).
 • Engelsen, K.S. (2014) Vurdering som pedagogisk redskap. I Heldal, Stray & Wittek (Red.) Pedagogikk - en grunnbok. Oslo: Cappelen Damm AS. Side 389-399.
 • Forsvarets overkommando. (1984). UD 3-2 Veiledning i militær undervisning. Oslo. (191 s).
 • Forsvarets skolesenter. (2006). Forsvarets pedagogiske grunnsyn. (50 s).
 • Forsvarsstaben. (2016). Direktiv for virksomhets- og økonomistyring i Forsvaret. FST.
 • Grimsø, R. (2014). Personaladministrasjon. Gyldendal.
 • Gilje, Ø. (2014) Læring og undervisning med digitale medier.  I Heldal Stray & Wittek (Red.) Pedagogikk - en grunnbok. Oslo: Cappelen Damm AS. s. 369-388.
 • Hæren. (2012) Hærens utdannings- og treningsbestemmelser (hoveddokument samt vedlegg D). (16 s).
 • Klafki, W. (2001). Kategorial dannelse. I E. L. Dale (Red.), Om utdanning - Klassiske tekster. Oslo: Gyldendal Akademisk. s. 167-203.
 • Torgersen, G.E., Steiro, T.J. & Sæveot, H. (2015). Den fjerde vei – indirekte danning mot det uforutsette. I G. E. Torgersen (Red.), Pedagogikk for det uforutsette. Bergen, Fagbokforlaget. s. 297-308.
 • Vygotsky, L.S. (2001). Internalisering av høyere psykologiske funksjoner. I E. L. Dale (Red.), Om utdanning - Klassiske tekster. Oslo: Gyldendal Akademisk. s. 143-150.   
 • Wittek, L. (2014). Arven fra Vygotsky.  I Heldal Stray & Wittek (Red.) Pedagogikk - en grunnbok. Oslo: Cappelen Damm AS. s. 286-300.
Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Tester RequiredÅrlig fysisk, styrke og utholdenhet, i henhold til gjeldende krav for kadetter ved FHS BA militære studier, ledelse og landmakt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Tester
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Årlig fysisk, styrke og utholdenhet, i henhold til gjeldende krav for kadetter ved FHS BA militære studier, ledelse og landmakt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
PraksisIndividuell6-12Uke(r)Bestått / ikke bestått Not requiredOffisersvurdering. Praksisvurderingen er knyttet til Troppssjef Fagkurs del 1.
HjemmeeksamenIndividuell 12Uke(r)Bestått / ikke bestått Not requiredEksamensoppgave leveres ut i begynnelsen av emnet. Erfaringer fra praksisopphold i avdeling/tilsv. er et sentralt grunnlag for besvarelsen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:Individuell
Varighet:6-12
Varighetstype:Uke(r)
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Offisersvurdering. Praksisvurderingen er knyttet til Troppssjef Fagkurs del 1.
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet: 12
Varighetstype:Uke(r)
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Eksamensoppgave leveres ut i begynnelsen av emnet. Erfaringer fra praksisopphold i avdeling/tilsv. er et sentralt grunnlag for besvarelsen.
Hjelpemidler:
Godkjent av: 
Per Krogdahl