MILM2404 Luftmakt – anvendelse og teori

Emnekode: 
MILM2404
Kursnavn på engelsk: 
Air power theory and implementation
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og luftmakt
Credits: 
15
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Emneansvarlig: 
Knut Ola Naastad Strøm
Steinar Sanderød
Om emnet

Målsetningen med emnet er å gi kadettene kunnskap om utviklingen av luftmakt som redskap for å ivareta norske politiske interesser og verdier. Emnet skal gi kunnskap om sentrale utviklingstrekk ved luftmakt i bred forstand, der også politiske og krigshistoriske forhold vil bli vektlagt. Emnet skal videre gi kunnskap om Luftforsvarets rolle i norsk sikkerhetspolitikk, både i fortid og nåtid.

Engelsktemaet Current Affairs har som målsetting å videreutvikle kadettenes engelskkunnskaper og muntlige ferdigheter samtidig som det setter søkelys på den internasjonale og historiske konteksten til dagsaktuelle hendelser relevante for Forsvaret og Luftforsvaret.

Militær idrett og trening (MIT) undervises parallelt med emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført modulen skal kadetten kunne:

 • redegjøre for luftmaktens utvikling i kriger og konflikter, og drøfte det gjensidige forholdet mellom praksis og teoriutvikling
 • drøfte hvordan ulike rammefaktorer og nivåer (fra strategisk til taktisk) påvirker utviklingen og anvendelsen av luftmakt, og hvordan de gjensidig påvirker hverandre
 • redegjøre for Luftforsvarets historie og drøfte hvilke forhold som har påvirket utviklingen av Luftforsvaret
 • drøfte hvordan Luftforsvaret ivaretar norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk nasjonalt og internasjonalt
 • benytte generelt og spesielt engelsk vokabular til å belyse og drøfte problemstillinger som er relevant for emnet

 

Ferdigheter

Etter å ha fullført modulen skal kadetten kunne:

 • formulere seg skriftlig og muntlig på norsk og engelsk om luftmaktrelaterte tema på en klar og tydelig måte
 • lese, forstå og kritisk evaluere fagtekster og militære publikasjoner
 • lese og forstå engelskspråklige tekster som omhandler aktuelle hendelser, og kommunisere egne refleksjoner og analyser av innholdet i idiomatisk korrekt engelsk i riktig register

 

Generell kompetanse

Etter å ha fullført modulen skal kadetten kunne:

 • forstå sin egen rolle som luftmaktsutøvere i en større sammenheng
 • formidle luftmaktens potensial og begrensninger, rammer og bruksområder for derigjennom å kunne bidra til ny kunnskap og utvikling av praksis
 • være bevisst etiske og juridiske konsekvenser av luftoperativ virksomhet
 • utvikle en bredere forståelse for verdenssituasjonen og kompleksiteten i medie-bildet
Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet består av tre tema som alle gjennomføres som en kombinasjon av teori, praksis og refleksjon, organisert i plenum-, team- og individuelt arbeid. 

Tema

 • Luftmaktens utvikling og rammefaktorer
 • Luftforsvaret og norske interesser
 • Current Affairs
Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Beadle, A., Diesen, S. Nyhamar, T., Bostad, E. K. (2019). Globale trender mot 2040 – et oppdatert framtidsbilde. FFI-rapport 19/00045. 46-61. (15 sider).

Cohen, E. A. & Keaney, T. A. (1995). Revolution in Warfare? Air Power in the Persian Gulf.  Annapolis: Naval Institute Press. 188-212. (24 sider)

Cook, M. L. (2004). The Moral Warrior – Ethics and Service in the U.S. Military. Albany: State University of New York. 129 – 150. (21 sider)

Dalsjö, R., Berglund, C., Jonsson, M. (2018). Bursting the Bubble, Russian A2/AD in the Baltic sea Region: Capabilities, Countermeasures, and Implications. FOI. 13-20, 25-66, 85-93. (56 sider).

Drew, D. (1997) Air Theory, Air Force, and Low-Intensity Conflict: A Short Journey to Confusion I Meilinger, P (Red). The Paths of Heaven – The Evolution of Airpower Theory. Maxwell: Air University Press. 321-357. (36 sider).

Espenes, Ø. (2017). Epilog: Aktøren, strukturen og handlingsrommet. I O. J. Maaø og S. Sanderød (Red), Luftforsvarets Historie – sett ovenfra. Trondheim: Fagbokforlaget. 358 – 372. (14 sider).

Espenes, Ø. & Naastad, N. E. (1999). Luftforsvaret – et flerbruksverktøy for den kalde krigen? Luftkrigsskolens skriftserie, vol 1 (22 sider).

Forsvaret (2013). Manual i krigens folkerett. Forsvarets Høgskole: Oslo, 27 -44 og 219 – 236. (33 sider)

Græger, N. (2005). Norsk NATO-debatt etter den kalde krigen. Internasjonal politikk 63 (1-2), 217-239. (22 sider).

Henriksen, D. (2009). Hvorfor lykkes vi ikke bedre i Afghanistan? En analyse av anvendelsen av luftmakt i Afghanistan anno 2009. Internasjonal Politikk, 67(4). 611-644. (33 sider).

Henriksen, D. (2013). Norges erfaringer fra operasjonene over Libya. Suksess uten innflytelse? Internasjonal Politikk, 71 (1). 29-56. (27 sider).

Henriksrud, P. (2014). Norske jagerfly over Libya i 2011 Nasjonal kontroll i skarpe operasjoner? Militære Studier. Oslo: Forsvarets Stabsskole. 17-59. (42 sider).

Heuser, B. (2010). In The evolution of Strategy, Thinking War from Antiquity to the Present. New York: Cambridge University Press. 297 – 350. (53 sider).

Loughran, Tracey (ed.) (2017). A Practical Guide to Studying History. London: Bloomsbury Academic. (38 sider):

 • Passmore, Kevin: Ch. 8 “Evidence and Interpretation” 139-153
 • Waddington, Keir: Ch. 11 “The Good, the Bad and the Ugly: Sources for Essays” 185-195
 • Loughran, Tracey: Ch. 12 “Reading and Writing History” 197-208

Luftforsvarsstaben (2018). Mot et 5. generasjons luftforsvar – som gir full utnyttelse av nye kampfly. Rygge: Luftforsvarsstaben. (26 sider).

Meilinger, P. S. (2013). Air Power and Collateral Damage: Theory, Practice and Challenges. Air Power Australia Essay on Military Ethics and Culture. 15. april (23 sider).

Olsen, J. A. (2010). A History of Air Warfare. Washington D.C: Potomac Books. (272 sider):

Part I (1914 – 1945): 1 – 2 og 27 – 52:

 • Olsen, John Andreas: “Part I 1914 – 1945” 1 – 2
 • Overy, Richard: “The Air War in Europe” 27 – 52

Part II (1945 – 1990): 81 – 155:

 • Olsen, John Andreas: “Part II 1945 – 1990” 81 – 84
 • Thompson, Wayne: “Operations over North Vietnam” 107 – 126
 • Gordon, Shmuel L.: “Air Superiority in the Israel-Arab Wars, 1967 – 1982” 127 – 155

Part III (1990 – 2000): 175 – 252

 • Olsen, John Andreas: “Part III 1990 – 2000” 175 – 176
 • Olsen, John Andreas: “Operation Desert Storm” 177 – 200
 • Owen, Robert: “Operation Deliberate Force” 201 – 224
 • Mason, Tony: “Operation Allied Force” 225 – 252

Part IV (2000 – 2006): 253 – 278

 • Olsen, John Andreas: “Part IV 2000 – 2006”  253 – 255
 • Lambeth, Benjamin J.: “Operation Enduring Freedom” 255 – 278

Part V (Perspectives): 325 – 393

 • Olsen, John Andreas: “Perspectives” 325 – 326
 • Corum, James S.: “Air Power in Small Wars: 1913 to the Present” 327 – 350
 • Creveld, Martin van: “The rise and Fall of Air Power” 351 – 370
 • Hallion, Richard P.: “ Air and Space Power; Climbing and Accelerating”  371 – 393

Pape, R. A. (1997/1998). The Limits of Precision-Guided Air Power. Security Studies, 7 (2), 93-114. (21 sider).

Phinney, T. R. (2014). Reflections on Operation Unified Protector. Joint Forces Quarterly, 73 (2). 86-92. (7 sider).

Riste, R. (2003) Ideal og eigeninteresser: Utviklinga av den norske utanrikspolitiske tradisjonen. I S. G. Holtsmark, H. Ø. Pharo og R. Tamnes (Red.), Motstrøms. Olav Riste og norsk internasjonal historieskrivning. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 53-88. (25 sider).

Romao, R. (2013). Targeting and Adaption in Combat: Examining the Libya Case. Baltic Security & Defence Review, 15 (1). 5-22. (18 sider).

Sanderød, S. (2020): Geografiens betydning for Luftforsvarets utvikling. I K. E. Haug, O. J. Maaø og S. Sanderød (Red), Alt henger sammen med Alt. Oslo: 07 Media. 89 – 105. (16 sider).

Skogrand, Kjetil (2004). Alliert i krig og fred, 1940-1970 (Norsk Forsvarshistorie; 4). Bergen: Eide forlag. 282 – 289. (7 sider).

Simonsen, Sigmund. (2016). The Intervention in Libya in a Legal Perspective: The Role and Impact on R2P and International Law. I Henriksen, D. & Larssen A. K. (Red). Political Rationale and International Consequenses of the War in Libya, Oxford: Oxford University Press. 245-265. (20 sider)

Sæveraas, Torgeir (red) (2012). Norsk luftmakt over Libya -Suksess uten innflytelse?  Luftkrigsskolens skriftserie, 27: (44 sider).

 • Bouchard, Charles. “Lessons learned from Operation Unified Protector – a Commander’s Perspective”. 127-137.
 • Dragsnes, Jens Gunnar. «Trenger vi å forstå effekten av bomber vi slipper? Om operasjonell bruk av luftmakt». 47-56.
 • Hart, Stephen L. “Operation Odyssey Dawn – planning, leading and executing”. 139-147.
 • Haugen, Trond. “Libya 2011 – hva har vi lært som kan påvirke Luftforsvarets fremtid?”. 155-165.
 • Nordskog, Hans Jørgen. «Målvalg (targeting) og kommando og kontroll: Norges innflytelse». 103-109.

Tamnes, T. og Holtsmark S. G. (2014). The Geopolitics in the Arctic in historical perspective. I R. Tamnes og K. Offerdal (Red.), Geopolitics and Security in the Arctic. London: Routledge. 12-49. (37 sider).

Toje, A (2010). Norsk utenrikspolitikk – en kritikk. Nytt Norsk Tidsskrift 27 (1-2), 207-217. (10 sider).

Tørrisplass, O. M. (2018). Deterrence and Crisis Stability – The F35 and Joint Strike Missile´s Effect on the Norwegian Security Policy Toward Russia. Scandinavian Journal of Military Studies, 1(1), 19 – 32. (23 sider).

Ulfstein, G. & Christiansen. H. F. (2013). The Legality of the NATO Bombing in Libya”. International and Comparative Law Quarterly, 62 (1). 159-171. (12 sider).

Warden, J. (1995). The Enemy as a System. Airpower Journal, 9 (Spring), 40-55. (15 sider).

Waage, H. H., Tamnes, R. og Hagtvedt, H. (2013). Krig og Fred i Det lange 20. århundre. Oslo: Cappelen Damm Akademiske. 235-255 (20 sider).

Totalt 1047 sider.

Pensum i engelsk (100s selvvalgt fra engelskspråklige aviser) kommer i tillegg. Støttepensum i engelsk (ca. 50s) blir offentliggjort ved semesterstart.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Muntlig fremlegg RequiredTema 3 Current affairs. Gruppepresentasjoner (ca. 20 min)
Praksis RequiredTable-top exercise
Seminar-/samlingsdeltakelse RequiredLuftmakthistorisk seminar
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Muntlig fremlegg
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Tema 3 Current affairs. Gruppepresentasjoner (ca. 20 min)
Obligatorisk arbeidskrav:Praksis
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Table-top exercise
Obligatorisk arbeidskrav:Seminar-/samlingsdeltakelse
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Luftmakthistorisk seminar
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Muntlig eksamenIndividuell MinutterA-F5 spNot required Ingen
HjemmeeksamenIndividuell-DagerA-F10 spNot requiredIngen Alle
Vurderinger:
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Minutter
Karakterskala:A-F
Andel:5 sp
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:Ingen
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:-
Varighetstype:Dager
Karakterskala:A-F
Andel:10 sp
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Ingen
Hjelpemidler: Alle
Forfattere: 
Knut Ola Naastad Strøm
Steinar Sanderød