MILM1401 Luftmaktens grunnlag

Emnekode: 
MILM1401
Kursnavn på engelsk: 
Air Power Basics
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
15
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Emneansvarlig: 
Ole Jørgen Maaø
Om emnet

Målsetningen med emnet er å gi kadettene en grunnleggende innføring i luftmakt og luftmilitær ledelse. Emnet skal gi kadettene kunnskaper om Luftforsvarets oppgaver, organisasjon, bransjer og kapasiteter, samt kunnskap om nasjonale og allierte doktriner og dermed de sentrale luftmaktsbegrepene. Emnet skal legge det faglige fundamentet for at kadettene skal kunne fungere som ledere i luftmilitære operasjoner, herunder utvikle kadettenes kompetanse til å lede og ivareta seg selv og grupper i luftmilitære operasjoner. Emnet skal i tillegg bidra til å gi grunnleggende kompetanse i engelsk som arbeidsspråk i Luftforsvarets virksomhet, samt en grunnleggende innføring i hvordan systematisk fysisk trening har betydning for kroppen og den mentale evnen til å gjennomføre militære operasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt emne kan kadetten:

 • forklare sentrale begreper innen luftmaktsfaget og luftoperasjoner
 • forklare Luftforsvarets oppgaver, organisasjon og kapasiteter.
 • forstå de rammefaktorer som påvirker luftmakt (politiske, rettslige, teknologiske og etiske).
 • forstå teknologier som preger moderne luftoperasjoner
 • forklare sentrale forhold rundt erfaringslæring.
 • forklare sentrale forhold rundt selvoppfatning og stressteori.
 • forklare sentrale teorier om gruppeutvikling og sosialpsykologi.
 • forstå grunnleggende teorier om lederskap.
 • forstå menneskets fysiske og mentale kapasitets betydning for å utvikle fysisk og mentalt robuste offiserer og soldater.
 • forstå ulike engelske tekster som omhandler generelle og profesjonsrelaterte tema.

Ferdigheter

Etter endt emne kan kadetten:

 • lese faglige tekster om emnets tema på norsk og engelsk.
 • planlegge og gjennomføre undervisning og muntlige presentasjoner.
 • ivareta egne læringsprosesser gjennom erfaringslæring, veiledning og skriving.  
 • være bevisst og regulere egen atferd som offiser i situasjoner preget av stress.
 • lede seg selv og team i ulike situasjoner.
 • vedlikeholde og utvikle egen fysisk form og idrettslige ferdigheter.
 • kommunisere på engelsk muntlig (lytte og tale) og skriftlig (lese og skrive) i sosiale og profesjonelle sammenhenger.

Generell kompetanse

Etter endt emne kan kadetten:

 • formidle kunnskap om emnets tema både skriftlig og muntlig.
 • planlegge og gjennomføre undervisning/briefinger for en klasse.
 • ivareta egen erfaringslæring gjennom veiledning og skriving.
 • lede seg selv og grupper i stressrelaterte situasjoner, herunder løse oppdraget og ivareta personellet.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet består av fire tema som alle gjennomføres som en kombinasjon av teori, praksis og refleksjon, organisert i plenum-, team- og individuelt arbeid.

Tema i emnet

 1. Innføring i luftmakt
  • Temaet er en grunnleggende innføring i luftmakt med spesielt vekt på å utvikle kadettenes grunnleggende forståelse for moderne luftmilitære operasjoner og derigjennom deres begrepsforståelse.
 2. Innføring i luftmilitær ledelse
  • Hensikten med temaet er å gi kadettene en grunnleggende innføring i luftmilitær ledelse med spesielt vekt på å lede og ivareta seg selv og grupper i luftmilitære operasjoner.
 3. Engelsk
  • Temaet er en introduksjon til engelsk språk og kommunikasjon i Luftforsvaret, som skal videreutvikle kadettenes kunnskap om og ferdigheter i engelsk, samtidig som det fungerer som et refleksjonsrom for tema relevante for offisersyrket.
 4. Militær idrett og trening
  • Hensikten med temaet er å lære å planlegge og gjennomføre trening for å øke egen fysisk form og idrettslige ferdigheter. Undervisningen vil tilpasses de aktivitetene som foregår innenfor emnet, herunder praksisarenaene. Undervisningen baserer seg på utdrag fra Gjerstad, Asbjørn (2006). Treningslære. Oslo: Gyldendal.

Praksisarenaer:

Ved ankomst Luftkrigsskolen gjennomføres øvelse «lærings- og luftforsvarsmiljø». Denne har til hensikt å etablere et trygt læringsmiljø på individ-, team og kull-nivå, samt å introdusere kadettene til Luftkrigsskolen og Luftforsvaret.

I tema 2 gjennomføres øvelse «Operativ teamutvikling» som har til hensikt å øke kadettens selvbevissthet og kunnskap om gruppe- og teamutvikling, herunder utvikle større innsikt i lederrollen.

I tema 2 gjennomføres «vinterøvelsen». Denne skal gi kadettene grunnleggende militære ferdigheter under vinterforhold. For å delta på «Vinterøvelsen» må kadettene bestå fysisk test nivå 6 før øvelsesstart. 

Grunnet Covid19 pandemien våren 2020 ble alle emner ved FHS lagt om til distribuert/digitalisert undervisning. Denne tilstanden varte i større og mindre grad frem til 7. mai hvor enkelte emner og studentgrupper fikk noe mer tilgang til fysisk/ordinær undervisning.

 

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Tema 1 Innføring i luftmakt

Biller, Jeffrey (2018). «Air Power, International Law and Ethics», i Olsen, John Andreas (red.): Routledge Handbook of Air Power, Milton Park: Routledge, s. 58-69. (12 s.)

Caudill, Shannon W. & Christopher L. Corley (2014). «Conclusion. Ten Propositions of the Defence of Air Bases», i Caudill, Shannon W. (ed.). Defending Air Bases in an Age of Insurgency, Maxwell: Air University Press, s. 339-366. (28 s.)

Dahl, Arne Willy (2003). Håndbok i militær folkerett. Oslo: Cappelen Damm akademisk, Del B, kapittel 8, s. 216-234. (19 s.)

Dyndal, Gjert Lage (2015). «A Theoretical Framework for Maritime Airpower», i Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, nr. 4, s. 109-128. (20 s.)

Erichsen, Olaf von Porat og Ødegaard, Geir (2016). «Luftstyrker», i Andersen, Morten og Ødegaard, Geir red. (2016). Militære fellesoperasjoner – en innføring. Oslo: Abstrakt forlag, 2016, s. 197-217. (21 s.)

Forsvarsdepartementet (2019). Prop. 1 S (2019-2020) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 (Forsvarsbudsjettet), kapitlene 1-2, samt kap. 1733 og 4733, s. 11-43, 114-117. (36 s.)

Forsvarsstaben (2019): Forsvarets fellesoperative doktrine, kapittelet «Luftstridskrefter og luft- og romoperasjoner», s. 114-124. (11 s.)

Gray, Colin S. (2015): «Air Power Theory», i Olsen, John Andreas (red.): Airpower Reborn. The Strategic Concepts of John Warden and John Boyd, Annapolis: Naval Institute Press, s. 156-180. (25 s.)

Henriksen, Dag (2018). «Control of the Air», i Olsen, John Andreas (red.): Routledge Handbook of Air Power, Milton Park: Routledge, s. 83-94. (12 s.)

Jordan, David (2016). «Concepts and characteristics of air and space warfare», i Jordan, David, James D. Kiras, David J. Lonsdale, Ian Speller, Christopher Tuck and C. Dale Walton (eds.). Understanding Modern Warfare, Second Edition, Cambridge, Cambridge University Press, s. 227-249. (23 s.)

Knighton, Richard (2018). «Air Power Logistics», i Olsen, John Andreas (red.): Routledge Handbook of Air Power, Milton Park: Routledge, s. 142-152. (11 s.)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2019). «Hva er forvaltningspolitikk?», lastet ned fra regjeringen.no 28.11.2019 (5 s.)

Luftforsvaret (2018). Forsvarets doktrine for luftoperasjoner. Kapittel 1-5 og 7. (136 s.)

Luftforsvarsstaben (2018). Mot et 5. generasjons luftforsvar – som gir full utnyttelse av nye kampfly. (26 s.)

McInnes, Christopher (2018): «Command and control», i Olsen, John Andreas (red.): Routledge Handbook of Air Power, Milton Park: Routledge, s. 130-141. (12 s.)

NATO (2010). AJP-3.3.1(B) Allied Joint Doctrine for Counter-Air, July 2010, kapittel 1, 2, 4 og 5, (29 s.)

NATO (2009). AJP-3.3.2 (A) Allied Joint Doctrine for Close Air Support and Air Interdiction, September 2009, kapittel 1, 3 og 4, (22 s.)

NATO (2014). AJP-3.3.3 Allied Joint Doctrine for Air-Maritime Coordination, Edition A Version 1 December 2014, kapittel 3 og 5, (12 s.)

NATO (2016). AJP-3.3 Allied Joint Doctrine for Air and Space Operations, Edition B Version 1 April 2016, kapittel 1 og 5 (30 s.)

Sanderød, Steinar (2009). «The use of Air Power Today: Have New Ethical Challenges Occured?», i Hayward, Joel (red): Air Power, Insurgency and the «War on Terror», Cranwell: Royal Air Force Centre for Air Power Studies, s. 223-235 (13s)

US Air Force (2019). Annex 3-70 Strategic Attack, hentet 26.11.2019 fra https://www.doctrine.af.mil/Portals/61/documents/Annex_3-70/3-70-Annex-STRATEGIC-ATTACK.pdf, s. 1-18, 42-53 (30 s.)

I tillegg kommer inntil 100 sider med fagartikler innen tema 1.

 

Tema 2: Innføring i luftmilitær ledelse

Eid, J. (2005). Emosjoner, stress og mestring. I J. Eid & B.H. Johnsen (red). Operativ psykologi, (ss. 98-118). Bergen: Fagbokforlaget. (10s)

Firing, K. (2005). Skriving som refleksjonsform i erfaringsbasert lederutvikling.  I C. Moldjord, H. Nordvik & A. Gravråkmo. Militær ledelse og de menneskelige faktorene, (ss. 229-247). Trondheim: Tapir forlag. (19s)

Firing, K., & Lien, D. O. (2007). Pedagogisk grunnlagstenkning og veiledning. I K. Firing, K. Hellemsvik, & J. Haarberg (red.), Kryssild - Militært lederskap i en ny tid (ss. 259-274). Trondheim: Tapir forlag. (17s)

Forsvaret. (2006). Forsvarets pedagogiske grunnsyn. (FPG). Oslo: Forsvarets skolesenter. (57s).

Forsvarsstaben. (2012). Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse i Forsvaret. Oslo: Forsvarsstaben. (13s)

Johnsen, B.H. og Pallesen, S. (2005). Individuelle forskjeller. I J. Eid & B.H. Johnsen (red). Operativ psykologi, (ss. 119-135). Bergen: Fagbokforlaget. (16s)

Laberg, J.C. (2005). Sosialpsykologi. I J. Eid & B.H. Johnsen (red). Operativ psykologi, (ss. 136-154). Bergen: Fagbokforlaget. (18s)

Luftforsvarsstaben. (1995). HFL 400-1 Håndbok i lederskap i Luftforsvaret. kap.1-2 (ss.23-101) og kap. 5-6 (ss.185-248) Oslo: Luftforsvarsstaben. (141s)

Maaø, O.J. (2005). Luftoperativ ledelse – på jakt etter innholdet i begrepet luftmilitær ledelse.  I C. Moldjord, H. Nordvik & A. Gravråkmo. Militær ledelse og de menneskelige faktorene, (ss. 269-289). Trondheim: Tapir forlag. (20s)

Moldjord, C. (2007). Affektbevissthet i ledelse. I K. Firing, K. Hellemsvik, & J. Haarberg (red.), Kryssild - Militært lederskap i en ny tid (ss. 215-234). Trondheim: Tapir forlag. (19s)

Skaalvik, E. M. & Skaalvik, S. (2005). Skolen som læringsarena. Selvoppfatning, motivasjon og læring. Oslo: Universitetsforlaget. ss. 72-130. (60s)

 

Tema 3: Engelsk

Frayn, M. (2002). Utdrag fra Spies. Faber and Faber. (30 s)

Hasford, G. (1979). ‘The Spirit of the Bayonet’ Bantam Books. (30s)

Kompendium på ca 40 sider i engelsk med utvalgte fagartikler.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Paper1JaRequiredTekst innenfor tema 1 på 3-5 sider for å trene kadettene i å skrive en analytisk og akademisk tekst. Gis tilbakemelding med karakter fra A-F.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet JaRequiredI tema 1 skal kadettene jobbe i grupper og lage 10 flervalgsoppgaver som skal brukes i undervisningen
Muntlig fremlegg2JaRequiredKadettene skal i løpet av emnet gjennomføre to obligatoriske muntlig presentasjoner, individuelt eller i gruppe, som skal utvikle kadettenes muntlige framstillingsevne.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet1JaRequiredLytte- og lesetest Lyttetesten tester i hovedsak muntlig engelsk språkforståelse og innebærer en lyttedel og en kortsvarsdel. Lesetesten tester i hovedsak leseforståelse og skriftlige språkferdigheter i engelsk, og innebærer lesing av tekst og en kortsvarsdel.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Paper
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:Ja
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Tekst innenfor tema 1 på 3-5 sider for å trene kadettene i å skrive en analytisk og akademisk tekst. Gis tilbakemelding med karakter fra A-F.
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:Ja
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:I tema 1 skal kadettene jobbe i grupper og lage 10 flervalgsoppgaver som skal brukes i undervisningen
Obligatorisk arbeidskrav:Muntlig fremlegg
Antall arbeidskrav:2
Påkrevde arbeidskrav:Ja
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Kadettene skal i løpet av emnet gjennomføre to obligatoriske muntlig presentasjoner, individuelt eller i gruppe, som skal utvikle kadettenes muntlige framstillingsevne.
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:Ja
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Lytte- og lesetest Lyttetesten tester i hovedsak muntlig engelsk språkforståelse og innebærer en lyttedel og en kortsvarsdel. Lesetesten tester i hovedsak leseforståelse og skriftlige språkferdigheter i engelsk, og innebærer lesing av tekst og en kortsvarsdel.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig individuell hjemmeeksamenIndividuell5TimerA-F6/10Not requiredInnen tema 1. .Ingen
Individuell paperinnleveringIndividuell -A-F3/10Not requiredKnyttet til tema 2Alle hjelpemidler tillatt
Skriftlig hjemmeeksamenIndividuell 1TimerA-F1/10Not requiredTema 3. Leseforståelse og skriftlig framstillingsevne. Arrangeres samme dag som eksamen i tema 1.Ingen
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig individuell hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:6/10
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Innen tema 1. .
Hjelpemidler:Ingen
Vurderingsform:Individuell paperinnlevering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:3/10
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Knyttet til tema 2
Hjelpemidler:Alle hjelpemidler tillatt
Vurderingsform:Skriftlig hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet: 1
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:1/10
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Tema 3. Leseforståelse og skriftlig framstillingsevne. Arrangeres samme dag som eksamen i tema 1.
Hjelpemidler:Ingen
Forfattere: 
Ole Jørgen Maaø
Katrine Antonsen