MILM1201 Landmaktens grunnlag

Emnekode: 
MILM1201
Kursnavn på engelsk: 
Land Power Basics
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
15
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Emneansvarlig: 
Ola Kjørstad
Om emnet

Hensikten med emne MILM1201 - Landmaktens grunnlag er å skape forståelse for Forsvarets doktrine for landoperasjoner (FDLO) Emnet er delt i tre. En praktisk del der man fokuserer på grunnleggende ferdigheter som troppssjef under vinterforhold. En teoretisk del med tre deltemaer og et læringsprosjekt som tar for seg troverdighet som militær leder.

Den praktiske delen skal omsette teori til praksis og gi kadettene forståelse for hvilke utfordringer en troppssjef står overfor i strid med spesiell vekt på vinterforhold. Kadettene får her bla trening i å lede operasjoner som troppssjef under vinterforhold. De teoretiske deltemaene tar utgangspunkt i styrende dokumenter i Forsvaret. Temaene skal skape forståelse for innholdet i dokumentene, men også gi grunnlag for å forstå hva som ligger til grunn for innholdet. På denne måten etableres det et praktisk og teoretisk grunnlag for å kunne planlegge og lede operasjoner på tropps-, kompani-, og bataljonsnivå senere i studiet.

Offisersutvikling er gjennomgående i all utdanning på Krigsskolen. Utover faglig kunnskap ivaretas offisersutvikling gjennom å identifisere de krav som stilles til den militære profesjonsutøver og ledere i strid (lederidentitet). Ledelse og lederutvikling er integrert i emnet. I dette emne vektlegges det å etablere grunnleggende metoder for lederutvikling i den videre utdanningen. Kadettene skal gis en grundig innføring i Krigsskolens program for ledelse og lederutvikling, og bruken av læringsprosjekt. I emnet skal kadettene utforske, identifisere og utvikle egen troverdighet som militær leder. Videre vektlegges det å videreutvikle det grunnleggende lederskapet og metoder for lederutvikling med vekt på kommunikasjon og veiledning, lære av praksis, tilbakemeldinger, samt faglig og personlig refleksjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emnet kan kadetten:

 • forklare troppssjefens rolle og oppgaver og under hvilke forhold disse skal utføres.
 • forklare hvordan vinterforhold påvirker soldater, avdelinger og oppdragsløsning.
 • forklare hvordan brigaden er organisert og tenkt anvendt
 • forstå hvilke juridiske rammefaktorer som er styrende for anvendelse av landmakten

Ferdigheter:

Etter fullført emnet kan kadetten:

 • anvende teori, praksis og refleksjon for å utvikle seg som en troverdig militær leder og kadett
 • anvende veiledning som et lederutviklings- og lederskapsverktøy
 • ivareta egen stridsevne under vinterforhold
 • analysere Forsvarets doktrine for landoperasjoners (FDLO) teoretiske plattform.

 

Generell kompetanse:

Etter fullført emnet kan kadetten:

 • Planlegge og gjennomføre egen lederutvikling under veiledning
 • skape seg troverdighet som en militær beslutningstaker
 • kjenne til Hærens organisasjon og rolle i Forsvaret
 • forstå Heimevernets rolle i Forsvaret og HV’s betydning for samfunnssikkerhet.
 • kjenne til Sjø- og Luftforsvarets roller og oppgaver.
 • ha innsikt i hva som kreves for å ivareta avdelingens stridsevne under vinterforhold
Praktisk organisering og arbeidsformer

Den praktiske delen gjennomføres i regi av Hærens våpenskole (HVS) på Rena. Den teoretiske delen gjennomføres ved Krigsskolen. I overgangen mellom den praktiske perioden på Rena og oppstart på Linderud gjennomføres TØUT Bagn. TØUT Bagn er en arena der man får innblikk i offisersyrkets realiteter, og er med på å skape rolle- og profesjonsforståelse (profesjonsidentitet).

Med utgangspunkt i erfaringer fra semester 1 skal kadettene lage en handlingsplan for egen lederutvikling. Dette skal skape forutsetning for videre offisersutvikling.

Følgende metodiske tilnærming benyttes for praksisperioden på Rena:

 • I forkant av aktivitet gis det tilstrekkelig informasjon om aktivitetene og tid til nødvendig individuelle og kollektive forberedelser.
 • I etterkant settes det av tid til å reflektere over, diskutere og dele egne erfaringer relatert til emnets tematikker. Etterarbeidet skal ikke bare være tilbakeskuende, men også rettes fremover mot videre offisersutvikling.  

Den teoretiske delen av emnet anvender forelesninger, egenstudier, kollokviegrupper og seminarundervisning. Forelesninger holdes som et supplement til det pensumet som kadettene leser på egenhånd. Seminarene avsluttes med en felles gjennomgang og diskusjon i plenum hvor seminargruppene kan diskutere problemstillingene, og gå mer i dybden på spesifikke problemstillinger innen temaet. Kadettene skal også reflektere over egne erfaringer og dele disse med hverandre.

Som et pedagogisk virkemiddel vil emnet støtte seg på historiske eksempler til å eksemplifisere teoretiske begreper og uttrykk. Historiske eksempler vil bidra til å synliggjøre offiserens rolle i krig og ekstreme situasjoner (offisersidentitet). Eksemplene vil derfor også bli brukt i offisersutviklingen.

 

Emnet er organisert rundt følgende tema:

Tema Troppssjef grunnkurs (HVS)

Tema Landmaktsteori (Krigsskolen)

Tema Landdomenet (Krigsskolen)

Tema Operasjoner (Krigsskolen)

Tema Troverdighet som militær leder

Tema Veilederseminar

Temaet Troppssjef grunnkurs setter målbildet for troppssjefen gjennom praktisk øving i felt hvor kadettene bekler ulike roller i en infanteritropp. Temaet tar utgangspunkt i geværtroppen og dens kapasiteter, men gir også et bilde av andre våpengrener. Temaet trener kadettene i å mestre vinterforhold.

I temaet «Landmaktsteori» vil man studere sentrale teoretikere som danner grunnlaget for FDLO. Man tar utgangspunkt i Clausewitz’ tanker om krigens natur og vesen, og ser nærmere på flere teorier som i sum danner grunnlaget for manøverkrigstilnærmingen FDLO bygger på. Man vil også studere eksempler på alternativene til valgte manøverteori.

Landdomenet tar for seg det miljøet som landstriden foregår i slik det er beskrevet i FDLO.  I temaet får man eksemplifisert Hærens rolle i Forsvaret der man studerer nærmere organiseringen av operasjonsområdet, sentrale aktører, oppdrag som gis til hæravdelinger og kapasiteter Hæren besitter. Brigaden som Hærens viktigste operative avdeling blir gjennomgått i detalj.

I temaet «Operasjoner» studerer man hvilke konvensjonelle operasjoner Hæren gjennomfører. Temaet skaper nødvendig forståelse for hva taktiske samvirkeoperasjoner innebærer i Hæren. Det vil også bli gitt noe innsikt i fellesoperasjoner herunder sjø- luft og HVs rolle.

Tema Troverdighet som militær leder. Innledningsvis i emnet etableres det et læringsprosjekt (LP 3) som omhandler troverdighet som militær leder. Gjennom en kombinasjon av selvstudie, forelesning og gruppeoppgaver skal kadettene utarbeide sine egne prosjektbeskrivelser. I løpet av emne er fokuset på å identifisere sentrale forhold som kan forklare en leders troverdighet, og med det utvide kadettenes bevissthet om hvilke faktorer som bidrar til å styrke en leders troverdigheten i militær oppdragsløsning. Denne innsikten skal danne grunnlag for å utforske og identifisere kadettenes egne forutsetninger for å være troverdig som militær leder, samt trene og utvikle adferd som øker andres tillitsvurderinger til egen rolle både som kadett og som fremtidig militær leder. Mot slutten av emne gjøres det opp status på kadettenes eget læringsprosjekt. Dette læringsprosjekt videreføres til neste emne.

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Andersen, M., «Hva er fellesoperasjoner», Militære fellesoperasjoner – en innføring, red M. Andersen & G. Ødegaard (Oslo: Abstrakt forlag, 2016) (ss. 21-28) (8s)

Angstom, J. & Widen, J.J., Contemporary military theory: The dynamics of war (London: Routledge, 2015) (Kap 6 s. 93-109, kap. 7 s. 110-119) (25s)

Clausewitz, Carl von, On War, red og oversatt av Paret Peter og Howard Michael (London: David Campell Publishers Ltd, 1993) s.427-452 og s.633-642 (35 s)

Condell, B. & Zabecki, D.T.,On the German Art of War: Troppenführung. (Mechanicsburg: Stackpole Books, 2009) (s.17-38) (21s)

Department of the Navy, MCDP 1 Warfighting (Washington, 1997)

Doughty R. A., The Breaking Point (Connecticut: Archon Books, 1990) (s. 166-201) (35s)

Forsvaret, Forsvarets doktrine for landoperasjoner (Oslo: Forsvarsstaben, 2004) (kap 1-3, 7 og 8) (92s)

Forsvaret, Forsvarets fellesoperative doktrine (Oslo: Forsvarsstaben, 2014) (kap 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.7 & 7.1) (65s)

Frieser, Karl-Heinz, The Blitzkrieg Legend (Annapolis, Maryland: Naval Institute Press, 2012) (Kap 4 og 5) (97s)

Frost, John. 2 Para Falklands The Battalion at War (Reading: Cox and Wyman ltd. 1984). (s.59-95 og 127-153)

Fuller, Col. J.F.C., The Foundations of the Science of War (London: Hutchinson & Co., Ltd, 1926) (144-175) (31s)

Griffith, Paddy, Battle Tactics of the Western Front. (New Haven and London: Yale University Press, 1996) (s.203-229)

Gudmundsson, B. I., “Maneuver Warfare: The German Tradition” i Maneuver Warfare – an anthology, red. R.D. Hooker (Novato: Presido Press, 1993), ss 273-293 (20s)

English, John, A. og Gudmundsson, Bruce, I., On Infantry, rev. edition (Connecticut, Westport: Praeger, 1994) (Kap 1-3) (59s)

Hart, Peter, The Great War, (Oxford: Oxford University Press, 2013) (s. 196-241)

Howard, Michael, “Men against Fire”, i Makers of Modern Strategy, Peter Paret (Oxford: Oxford University Press, 1986) (s.510-527)

Hæren, Håndbok i brigadeoperasjoner (Rena: Hærens Våpenskole, 2014) Utgitt med tillatelse fra UK MoD (Kap 1) (20s)

Leonhard, Robert R., Fighting by Minutes (Westport: Praeger Publisher, 1994) (13-31) (18s)

Leonhard, R.R., The Art Of Maneuver: Maneuver-Warfare Theory and AirLand Battle. (New York: Ballentine Books, 1991) (ss.61-76) (ss.91-111) (35s)

Liddell Hart, B.H, Strategy, 2’dre rev. utg. (New York: Penguin Books USA Inc, 1991) (ss. 319-352) (33s)

Liddell Hart, B.H, The "Man-in-the-Dark" Theory of Infantry Tactics and the "Expanding Torrent" System of Attack. http://regimentalrogue.com/misc/liddell-hart_man_in_the_dark.html, 29.10 2019

Lind, W.S., Maneuver Warfare Handbook (Colorado: Westview Press, 1985) (Kap.1, 2 & 3) (29s)

Lupfer, Timothy, T., The Dynamics of Doctrine: The Changes in German Tactical Doctrine During the First World War (Kansas: Leavenworth, 1981) (Kap 1 og 2) (54s)

Strachan, Hew, “Manoeuvre and Attrition – a Historical Perspective”, i From Manoeuvre Warfare to Kosovo, red. John Andreas Olsen (Trondheim: The Royal Norwegian Airforce Academy 2001) ss. 80-99

Sæveraas T.E. og K. Henriksen, Et militært universalmiddel? Amerikansk «Maneuver Warfare og norsk doktrineutvikling, Oslo Files 01/07, (Oslo: Institutt for forsvarsstudier, 2007)

Terraine, John, White Heat The New Warfare 1914-18 (London: Sidgwick and Jackson ltd, 1982) (s.203-229)

Travers, Tim, The Killing Ground The British Army, the Western Front and the emergence of Modern Warfare, 1900-1918 (London: Routledge, 1993) (s.62-82)

Tuck, C., “Concepts of land warfare”, Understanding Modern Warfare, red. D. Jordan, J.D. Kiras, D. J. Lonsdale, I. Speller, C. Tuck & D. Walton (Cambridge: Cambridge University Press, 2016),ss. 83-100 (17s)

Tuck, C., “Concepts of land warfare”, Understanding Modern Warfare, red. D. Jordan, J.D. Kiras, D. J. Lonsdale, I. Speller, C. Tuck & D. Walton (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), ss. 101-127 (26s)

Tuckman, Barbara W., The Guns of August (New York: Presidio Press, 2004) (s.470-491)

Vego, Milan. "On Military Theory." Joint Forces Quarterly 63, no. 3rd quarter (2011).

Woodward, Sandy, One hundred days. (Annapolis, Maryland: Naval Institute Press, 1997) (s.222-249)

Støttelitteratur

Clausewitz, Carl von, On War, red og oversatt av Paret Peter og Howard Michael (London: David Campell Publishers Ltd, 1993.) (s.83-114, 138-140, 145-171)

Rothbrust, F. K. (1990). Guderian's XIXth Panzer Corps and The Battle of France. (New York: Praeger Publishers.) (s.131-201) (70s)

Thompson, Julian (1992) No Picnic. (Wiltshire: Redwood Press) (ss. 15-59) (44s)

Fitz-Gibbon, S. (1995). Not Mentioned in Dispatches…. (Cambridge:The Lutterworth Press (del 2 ss.23-173) (150s)

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell4TimerA-F 50 %Not required
PraksisIndividuell4Uke(r)Bestått / ikke bestått50 %Not requiredOffisersvurdering Troppsjef Grunnkurs HVS
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel: 50 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Uke(r)
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:50 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Offisersvurdering Troppsjef Grunnkurs HVS
Hjelpemidler: