MILM1201 Landmaktens grunnlag

Emnekode: 
MILM1201
Kursnavn på engelsk: 
Land Power Basics
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
15
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Emneansvarlig: 
Ola Kjørstad
Roar Wold
Om emnet

Emnet Landmaktens grunnlag er delt i en praktisk del med fokus på troppssjefen og en teoretisk del med fire temaer. Den praktiske delen skal gi kadettene forståelse for hvilke utfordringer en troppssjef står overfor i strid. Her får man som troppssjef prøvd å lede operasjoner med infanteriavdelinger i alle stridsformer med fokus på vinterforhold. Den teoretiske delen skal gi forståelse for hva som ligger til grunn for landmakten og hvordan landstriden er tenkt gjennomført ihht nasjonale doktriner. Målet med emnet er således å etablere et praktisk og teoretisk grunnlag for å kunne planlegge og lede operasjoner på tropps-, kompani-, og bataljonsnivå senere i studiet.

De teoretiske temaene tar utgangspunkt i styrende dokumenter i Forsvaret. Temaene har som mål både å skape forståelse for innholdet i dokumentene, men også gå i dybden og forstå hva som ligger til grunn for innholdet. Hovedvekt blir lagt på Forsvarets doktrine for landoperasjoner (FDLO), der Hæren og landmakten er det sentrale. For å kunne skape forståelse for Hærens rolle i Forsvaret, må man også forstå de andre Forsvarsgrenene – Sjø, Luft og HV. Disse vil derfor berøres, men i mindre omfang enn Hæren og landmakten. 

Offisersutviklingen ivaretas gjennom økt forståelse for landmaktens rolle og ved å identifisere de krav som stilles til den militære profesjonsutøver og leder i strid (lederidentitet). I starten av emnet bør det settes av noe tid til å etablere nye lag og læringsgjenger. I tillegg skal det i dette emne innføres en metodisk tilnærming til forberedelser og etterarbeid i forbindelse med større praksisarenaer. Emnets praksisarenaer tilfører kunnskap om, og erfaringer med, de oppgaver og krav som stilles til den militære leder og profesjonsutøver. Ved bruk av forskjellige lærings- og refleksjonsmetoder i forkant, underveis og i etterkant av praksis forsterkes individuell og kollektiv læring og utvikling (læringskompetanse). Dette med fokus på individuell (og evnt. kollektiv) evne til beslutningstaking (fagkompetanse) og evne til å skape oppslutning (relasjonskompetanse). For å skape forutsetning for videre offisersutvikling skal den enkelte kadett utarbeide en gapsanalyse og handlingsplan for egen lederutvikling i løpet av studiet. Dette med utgangspunkt i arbeidskravsanalysen som utarbeides i semester 1 og de erfaringer som gjøres i tema "Troppsjef grunnkurs".

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emnet kan kadetten: 

 • forklare Hærens rolle i Forsvaret.
 • forklare troppssjefens rolle og oppgaver og under hvilke forhold disse skal utføres.
 • forklare hvordan vinterforhold påvirker soldater, avdelinger og oppdragsløsning.

Ferdigheter:

Etter fullført emnet kan kadetten: 

 • anvende personlig, militært materiell under vinterforhold.
 • Ivareta egen stridsevne under vinterforhold
 • analysere Forsvarets doktrine for landoperasjoners (FDLO) teoretiske plattform.

Generell kompetanse:

Etter fullført emnet kan kadetten: 

 • forstå Heimevernets rolle i Forsvaret og HV’s betydning for samfunnssikkerhet.
 • kjenne til de andre grenene og domenenes roller og oppgaver.
 • Ha innsikt i hva som kreves for å ivareta avdelingens stridsevne under vinterforhold
Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet er todelt, med første del i regi av Hærens Våpenskole (HVS), mens andre del gjennomføres ved FHS' avdeling Krigsskolen. Hensikten med første del er å skape en forståelse for hvilke roller og oppgaver en troppssjef har, samt konteksten for disse.Den praktiske delen av emnet vil gjennomføres ved Hærens våpenskole (HVS) med fokus på troppssjefen i strid. Den andre delen av emnet skal danne en grunnleggende forståelse for hva landmakten er, dens rasjonale og oppgaver. I overgangen mellom den praktiske perioden på Rena og oppstart på Linderud gjennomføres TØUT Bagn. TØUT Bagn er en arena der man får innblikk i offisersyrkes realiteter og er med på å skape profesjonsidentitet. 

Den teoretiske delen av modulen anvender egenstudier, kollokviegrupper, forelesninger og seminarundervisning. Hovedprinsippet modulen følger, er å gi kadettene best mulig tid til å lese, analysere og forstå pensum. Forelesninger er ment som en arena hvor kadettene kan diskutere problemstillingene pensum reiser, eller gå mer i dybden på spesifikke problemstillinger innen temaet. I seminarene har kadetten anledning til å teste og utveksle kunnskap med sine medkadetter og dermed utvide sin egen og andres kunnskap. Seminarene er kadettdrevet, men vil bli støttet av instruktører. Digitale hjelpemidler vil bli brukt i undervisningen.

Som et pedagogisk virkemiddel for å skape forståelse, vil modulen støtte seg på historiske eksempler. Falklandskrigen og Tysklands angrep på Frankrike i 1940 vil ligge som et bakteppe, og brukes til eksemplifisering av teoretiske begreper og uttrykk. Disse historiske eksempler vil bidra til å synliggjøre offiserens rolle i krig og ekstreme situasjoner (offisersidentitet), og med utgangspunkt i «Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse i Forsvaret» vil det diskuteres hvilke implikasjoner teori og doktriner har for offiseren og hvilke egenskaper som kreves. 

Hensikten med praksisarenaene er at kadettene skal få anledning til å omsette teoretisk kunnskap til praksis, og gjøre seg erfaringer om de krav som stilles til militært lederskap, herunder planlegging og gjennomføring av operasjoner. I forbindelse med praksisarenaene vektlegges gode forberedelser og etterarbeid for å forsterke læringen og fremme offisersutviklingen. Følgende metodiske tilnærming i forbindelse med større praksisarenaer introduseres for kadettene i dette emnet:

 • I forkant gis det tilstrekkelig informasjon om aktivitetene og tid til at nødvendig individuelle og kollektive forberedelser kan gjennomføres. Dette i form av in-briefer, oppdragsanalyse og forventningsavklaring, utvikling av veiledningsgrunnlag og førveiledning, samt. evnt. faglig påfyll, trening, mentale og praktiske forberedelser. 
 • I etterkant settes det av tid til å reflektere over, diskutere og dele egne erfaringer relatert til emnets tematikker. Ved behov settes det av tid til individuelle og kollektive tilbakemeldinger, og skriving av refleksjonsnotat. Det er viktig at etterarbeidet ikke bare er tilbakeskuende, men at det også rettes oppmerksomhet mot hvordan egne og andres erfaringer kan anvendes i den videre offisersutvikling.   

Emnet er organisert rundt følgende tema:

Tema Troppsjef grunnkurs (HVS)

Temaet Troppsjef grunnkurs setter målbildet for troppsjefen gjennom praktisk øving i felt hvor kadettene bekler ulike roller i troppsrammen. Temaet tar utgangspunkt i infanteritroppen og dens kapasiteter, men gir også et bilde av andre våpengrener. Temaet trener kadettene i å mestre vinterforhold.

Tema Landmaktsteori

I temaet «Landmaktsteori» vil man studere nærmere sentrale teoretikere som danner grunnlaget for FDLO. Man tar utgangspunkt i Clausewitz’ tanker om krigens natur og vesen, som ble studert i modul 3 «Offiseren og krigen», og ser nærmere på flere teorier som i sum danner grunnlaget for manøverkrigstilnærmingen FDLO bygger på. Man vil i denne sammenhengen også studere eksempler på alternativene til valgte manøverteori.

Tema Landdomenet

I temaet «Landdomenet» er fortsatt utgangspunktet innholdet i FDLO. Temaet tar for seg det miljøet som landstriden foregår i, og de aktørene som er sentrale. Under dette temaet får man eksemplifisert Hærens rolle i Forsvaret der man studerer nærmere organiseringen av operasjonsområdet, oppdrag som gis til hæravdelinger og kapasiteter Hæren besitter.        

Tema Landoperasjoner

I temaet Landoperasjoner studerer man hvilke operasjoner Hæren deltar i. Her vil man få noe innsikt i fellesoperasjoner, samtidig som Hærens operasjoner vektlegges. Tematikken spenner fra høy- til lavintensitet og fra defensive til offensive operasjoner. Temaet skaper nødvendig forståelse for hva taktiske samvirkeoperasjoner innebærer i Hæren.

Tema Heimevernet

I temaet «Heimevernet» vil man spesifikt se nærmere på hvilken rolle HV spiller som del av landmakten. Viktige momenter som berøres er oppdrag, organisering, kapasiteter og grensesnittet mellom Hæren og HV.

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Andersen, M., «Hva er fellesoperasjoner», Militære fellesoperasjoner – en innføring, red M. Andersen & G. Ødegaard (Oslo: Abstrakt forlag, 2016) (ss. 21-28) (8s)

Angstom, J. & Widen, J.J., Contemporary military theory: The dynamics of war (London: Routledge, 2015) (Kap 6 s. 93-109, kap. 7 s. 110-119) (25s)

Clausewitz, Carl von, On War, red og oversatt av Paret Peter og Howard Michael (London: David Campell Publishers Ltd, 1993) s.427-452 og s.633-642 (35 s)

Condell, B. & Zabecki, D.T.,On the German Art of War: Troppenführung. (Mechanicsburg: Stackpole Books, 2009) (s.17-38) (21s)

Department of the Navy, MCDP 1 Warfighting (Washington, 1997)

Doughty R. A., The Breaking Point (Connecticut: Archon Books, 1990) (s. 166-201) (35s)

Forsvaret, Forsvarets doktrine for landoperasjoner (Oslo: Forsvarsstaben, 2004) (kap 1-3, 7 og 8) (92s)

Forsvaret, Forsvarets fellesoperative doktrine (Oslo: Forsvarsstaben, 2014) (kap 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.7 & 7.1) (65s)

Frieser, Karl-Heinz, The Blitzkrieg Legend (Annapolis, Maryland: Naval Institute Press, 2012) (Kap 4 og 5) (97s)

Frost, John. 2 Para Falklands The Battalion at War (Reading: Cox and Wyman ltd. 1984). (s.59-95 og 127-153)

Fuller, Col. J.F.C., The Foundations of the Science of War (London: Hutchinson & Co., Ltd, 1926) (144-175) (31s)

Griffith, Paddy, Battle Tactics of the Western Front. (New Haven and London: Yale University Press, 1996) (s.203-229)

Gudmundsson, B. I., “Maneuver Warfare: The German Tradition” i Maneuver Warfare – an anthology, red. R.D. Hooker (Novato: Presido Press, 1993), ss 273-293 (20s)

English, John, A. og Gudmundsson, Bruce, I., On Infantry, rev. edition (Connecticut, Westport: Praeger, 1994) (Kap 1-3) (59s)

Hart, Peter, The Great War, (Oxford: Oxford University Press, 2013) (s. 196-241)

Howard, Michael, “Men against Fire”, i Makers of Modern Strategy, Peter Paret (Oxford: Oxford University Press, 1986) (s.510-527)

Hæren, Håndbok i brigadeoperasjoner (Rena: Hærens Våpenskole, 2014) Utgitt med tillatelse fra UK MoD (Kap 1) (20s)

Leonhard, Robert R., Fighting by Minutes (Westport: Praeger Publisher, 1994) (13-31) (18s)

Leonhard, R.R., The Art Of Maneuver: Maneuver-Warfare Theory and AirLand Battle. (New York: Ballentine Books, 1991) (ss.61-76) (ss.91-111) (35s)

Liddell Hart, B.H, Strategy, 2’dre rev. utg. (New York: Penguin Books USA Inc, 1991) (ss. 319-352) (33s)

Liddell Hart, B.H, The "Man-in-the-Dark" Theory of Infantry Tactics and the "Expanding Torrent" System of Attack. http://regimentalrogue.com/misc/liddell-hart_man_in_the_dark.html, 29.10 2019

Lind, W.S., Maneuver Warfare Handbook (Colorado: Westview Press, 1985) (Kap.1, 2 & 3) (29s)

Lupfer, Timothy, T., The Dynamics of Doctrine: The Changes in German Tactical Doctrine During the First World War (Kansas: Leavenworth, 1981) (Kap 1 og 2) (54s)

Strachan, Hew, “Manoeuvre and Attrition – a Historical Perspective”, i From Manoeuvre Warfare to Kosovo, red. John Andreas Olsen (Trondheim: The Royal Norwegian Airforce Academy 2001) ss. 80-99

Sæveraas T.E. og K. Henriksen, Et militært universalmiddel? Amerikansk «Maneuver Warfare og norsk doktrineutvikling, Oslo Files 01/07, (Oslo: Institutt for forsvarsstudier, 2007)

Terraine, John, White Heat The New Warfare 1914-18 (London: Sidgwick and Jackson ltd, 1982) (s.203-229)

Travers, Tim, The Killing Ground The British Army, the Western Front and the emergence of Modern Warfare, 1900-1918 (London: Routledge, 1993) (s.62-82)

Tuck, C., “Concepts of land warfare”, Understanding Modern Warfare, red. D. Jordan, J.D. Kiras, D. J. Lonsdale, I. Speller, C. Tuck & D. Walton (Cambridge: Cambridge University Press, 2016),ss. 83-100 (17s)

Tuck, C., “Concepts of land warfare”, Understanding Modern Warfare, red. D. Jordan, J.D. Kiras, D. J. Lonsdale, I. Speller, C. Tuck & D. Walton (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), ss. 101-127 (26s)

Tuckman, Barbara W., The Guns of August (New York: Presidio Press, 2004) (s.470-491)

Vego, Milan. "On Military Theory." Joint Forces Quarterly 63, no. 3rd quarter (2011).

Woodward, Sandy, One hundred days. (Annapolis, Maryland: Naval Institute Press, 1997) (s.222-249)

Støttelitteratur

Clausewitz, Carl von, On War, red og oversatt av Paret Peter og Howard Michael (London: David Campell Publishers Ltd, 1993.) (s.83-114, 138-140, 145-171)

Rothbrust, F. K. (1990). Guderian's XIXth Panzer Corps and The Battle of France. (New York: Praeger Publishers.) (s.131-201) (70s)

Thompson, Julian (1992) No Picnic. (Wiltshire: Redwood Press) (ss. 15-59) (44s)

Fitz-Gibbon, S. (1995). Not Mentioned in Dispatches…. (Cambridge:The Lutterworth Press (del 2 ss.23-173) (150s)

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Paper11Not requiredRefleksjonsnotat: "Min gapanalyse" Med utgangspunkt i arbeidskravsanalysen "krav til militære ledere" som ble utarbeidet i 1. semester skal det her utarbeides en individuell gapanalyse for å identifisere egne behov for lederutvikling på Krigsskolen. Basert på denne skal det utarbeides en handlingsplan og skrives et refleksjonsnotat som gjøre rede for de mål som er identifisert for egen offisersutvikling, og hvordan disse skal nåes. Dette er arbeidskrav 2 som skal inngå i mappen "min offisersutvikling". Denne mappen leveres inn for mappevurdering i emne LED 3201 "Offiseren".
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Paper
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Refleksjonsnotat: "Min gapanalyse" Med utgangspunkt i arbeidskravsanalysen "krav til militære ledere" som ble utarbeidet i 1. semester skal det her utarbeides en individuell gapanalyse for å identifisere egne behov for lederutvikling på Krigsskolen. Basert på denne skal det utarbeides en handlingsplan og skrives et refleksjonsnotat som gjøre rede for de mål som er identifisert for egen offisersutvikling, og hvordan disse skal nåes. Dette er arbeidskrav 2 som skal inngå i mappen "min offisersutvikling". Denne mappen leveres inn for mappevurdering i emne LED 3201 "Offiseren".
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell4TimerA-F 50 %Not required
PraksisIndividuell4Uke(r)Bestått / ikke bestått50 %Not requiredOffisersvurdering Troppsjef Grunnkurs HVS
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel: 50 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Uke(r)
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:50 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Offisersvurdering Troppsjef Grunnkurs HVS
Hjelpemidler: