MILM1101 Grunnleggende offiserskompetanse

Emnekode: 
MILM1101
Kursnavn på engelsk: 
Basic Officer Competence
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Minimum antall studenter: 
N/A
Maksimum antall studenter: 
250
Emneansvarlig: 
Marius Navelsaker
Om emnet

Emnet skal gi kadetten grunnleggende forståelse for den militære profesjon, herunder planlegge, lede og gjennomføre operasjoner med militære styrker, med vektlegging på offiserens rolle og funksjon. Emnet skal også tilføre kadetten grunnleggende soldatferdigheter innenfor skyting, sanitet, stridsteknikk, og utholdenhet i felt – uavhengig av forsvarsgren.

Ledelse og lederutvikling er integrert i utdanningen/emnet gjennom etablering av læringsprosjekt. Her skal kadettene utforske fenomenet og begrepet ledelse, og søke å identifisere ulike former for lederatferd og effekter av lederatferd. I tillegg skal kadetten få innsikt i hvordan personlige egenskaper, kompetanse, holdninger og verdier kan prege gruppedynamikk og utøvelse av lederskap. Videre vektlegges det å gi og få tilbakemelding, samt å lære av erfaring gjennom refleksjon.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter fullført emne har/kan kadetten:

 • Forklare hvilke krav som stilles til grunnleggende soldatferdigheter, og forstå betydningen av disse krav
 • Forklare Forsvarets kjerneverdier og Forsvarssjefens grunnsyn på ledels
 • Beskrive det rettslige forholdet mellom staten og soldaten
 • Forklare betydningen av ledelse og lederatferd, og mulige effekter av lederatferd i militær kontekst
 • Beskrive ulike faktorer som påvirker gruppedynamikk og – effektivitet

Ferdigheter
Etter fullført emne har/kan kadetten:

 • Utføre grunnleggende soldatferdigheter, herunder skyting, sanitet, stridsteknikk og utholdenhet i felt
 • Ivareta seg selv og andre under krevende feltmessige forhold
 • Gjennomføre en forenklet planprosess med faktoranalyse 
 • Formidle sin beslutning i form av standardiserte ordreformater​
 • Reflektere over eget lederskap og militærfaglig utøvelse, og justere denne under veiledning
 • Reflektere over hvordan personlige egenskaper, kompetanse, holdninger og verdier kan påvirke utøvelsen av militær ledelse og samarbeid i grupper
 • Benytte seg av tilbakemelding og refleksjon som verktøy for å fremme læring og utvikling

Generell kompetanse
Etter fullført emne har/kan kadetten:

 • Innsikt i den militære profesjon og offiserens rolle
 • Reflektere over og utveksle synspunkter og erfaringer vedrørende utøvelse av militær ledelse
 • Grunnleggende forståelse for de krav som stilles til offiseren
Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet gjennomføres i sin helhet på Heistadmoen. I emnet organiseres kadettene i tropper og lag. Disse vil være faste gjennom semesterets varighet (emnene MILM 1102, 1103 og 1104) og vil bestå av både erfarne og uerfarne kadetter på tvers av alle forsvarsgrener og skoler. Lagene danner utgangspunkt for læring – og utviklingsarbeidet i emnet. Dette ved en aktiv og problemløsende tilnærming, der lagene blir gjort ansvarlige for egen læring. I siste del av emnet skal kadettene med tillærte kunnskaper og ferdigheter løse enkle militære oppdrag i rammen av tropp og lag. Kadettene skal reflektere over egne erfaringer og dele disse med hverandre. Det vektlegges at lagene etablerer en god lærings- og tilbakemeldingskultur.

Grunnleggende soldatferdigheter innenfor skyting, sanitet, stridsteknikk og utholdenhet i felt undervises ut i fra modellen egenstudier-leksjon-egentrening. Kadetten skal gjøre seg kjent med teori ved hjelp av utdanningsdirektiv og reglement før undervisning. Deretter vil kadettene motta leksjoner og veiledning fra fagpersoner hvor koblingen mellom teori og praksis avklares. Leksjonene skal vektlegge korrekt utførelse av teknikker. Etter dette skal kadettene, som del av laget, nå et tilstrekkelig ferdighetsnivå gjennom egentrening.

Læringsprosjekter(LP), som en del av ledelse- og lederutvikling, er en del av emnet og kommer til uttrykk i læringsutbyttene.

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Evaluering og kvalitetssikring

Emneevaluering gjennomført av emneansvarlig.

Pensum

Bach, C.A (1918) A Soldiers Speech on Leadership. Hentet 5 Mai 2020 fra https://www.patrickbetdavid.com/greatest-speech-ever-given-on-leadership/

Chan, K. Y., Ramaya, R., & Soh, S. (2011). The Science and Practice of Militart Leadership (Kap 1). I: Military leadership in the 21st century: Science and practice. Cengage Learning

Charbonneau, D. & MacIntyre, A. (2008). Interpersonal feedback. I B. Horn & R. Walker (Red.), The military leadership handbook (s. 355-365). Toronto: Dundurn Press. 

Cohen, W. A. (1998). Business is not war, but leadership is leadership. Business Forum, 23(3), 10-14. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/210205032?accountid=49820

Combined Arms Center - Training. (2013). The Leader's Guide to After-Action Reviews (AAR). Fort Leavenworth, Kansas: Training Management Directorate (TMD).

Crissman, D. C. (2013). Improving the leader development experience in Army units. Military Review. TEXAS UNIV AT AUSTIN.

Forsvaret. (2020). Forsvarets verdigrunnlag. Hentet fra https://forsvaret.no/fakta/historie-oppdrag-verdier/forsvarets-verdiar/forsvarets-verdigrunnlag.

Forsvarsdepartementet. (2012). Forsvarssektorens verdigrunnlag. Hagan: Andvord grafisk. (15 s.)

Forsvarsstaben. (2012). Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse i Forsvaret. (13 s.)

Halland, G. O. (2004). Hva handler læring om (kap 2) I: Læring gjennom stimulerende samspill: veiledning, vurdering og ledelse. Fagbokforlaget

Halland, G. O. (2004). Kommunikasjon (kap 6) I: Læring gjennom stimulerende samspill: veiledning, vurdering og ledelse. Fagbokforlaget

Johnsen, Å. & Lunde, S. (2011). Ledelsesidealer i Forsvaret. Magma, (1), 40-49. (9 s.)

Kibsgaard, J. (2019). Vi har ikke nok ledere. Stratagem. Hentet 7. april fra https://www.stratagem.no/vi-har-ikke-nok-ledere/. (3 s.).

Kotter, J. F. (2011). Lederens egentlige oppgave. I: Martinsen, Øyvind L. (red.) (2011). Perspektiver på ledelse. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag

Legacé-Roy, D. (2008). Ethics. I B. Horn & R.W. Walker (Red.), The Military Leadership Handbook, (s. 261-275). Toronto: Dundurn Press. (14 s.)

Martinsen, Ø. L., Fosse, T. H. & Johansen, R. B. (2019) Effektiv ledelse i militære organisasjoner (kap.7). I: Johansen, R. B., Fosse, T. H. & Boe, O. (2019). Militær ledelse. Vigmostad & Bjørke.

McCall, M. W. (2004). Leadership development through experience. Academy of Management Executive, 18, 127-130.

McCauley, C. D., Van Velsor, E. & Ruderman, M. N. (2010). Introduction: Our view of leadership development. I C. D. McCauley, E. Van Velsor, & M. N. Ruderman (Red.), The center for creative leadership: Handbook of Leadership Development, 3. utgave (s. 1-26). San Francisco: Jossey-Bass. Erfaringslæring

Norsk psykologiforening (2018) Metoder og virkemidler for effektiv lederutvikling. Hentet 5. februar 2020 fra https://www.psykologforeningen.no/publikum/anbefalinger-for-lederutvikling/metoder-og-virkemidler

Yukl, G. (2012). Effective Leadership Behavior: What We Know and What Questions Need More Attention. Academy of Management Perspectives, 26(4).

Grunnleggende Soldatutdanning - GSU 1. Hæren, 2015

Håndbok for fotlaget. Forsvaret 2019 s 1-170 

Håndbok Plan og beslutningsprosess - Lag Hefte 4  s 4-17 

Sanitets hefte nivå 2 s 4-56. First responder hefte (utgis v/kurs oppstart) 

STP 41  Stabshåndbok for Sjøforsvaret s 12-24 

UD 17-2 Soldaten i felt 1985, Forsvarets overkommando, Hærstaben, 1985 s 10-39. 

UD 5-23-1 Retningslinje for optisk rødpunktsikte og 3X forstørrelse, materiellkjennskap, bruk og behandling, Hæren 2008 s 4-12. 

UD 5-21-2 Retningslinjer for automatgevær 5,56mmx45 HK 416 N og 416 K. Hefte 2, Skyteutdannelse, Hæren 2008 s 1-95/ 127-177 

UD 5-21-1 Retningslinjer for automatgevær 5,56mmx45 HK 416 N og 416 K. Hefte 1, Våpenkjennskap, Hæren 2008 s 5-40 

Utdanningsdirektiv (UD) 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet – relevante bestemmelser relatert aktivitet 

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
PraksisIndividuell9Uke(r)Bestått / ikke bestått Not requiredOffisersvurderingAlle
Vurderinger:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:Individuell
Varighet:9
Varighetstype:Uke(r)
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Offisersvurdering
Hjelpemidler:Alle