MET4101 Vitenskapelig metode

Emnekode: 
MET4101
Kursnavn på engelsk: 
Research Methodology
Studieprogram: 
Master i militære studier, 1,5-årig studieprogram
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2018 Høst
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Ingerid Maria Opdahl
Om emnet

Emnet "Vitenskapelig metode" gir en innføring i sentrale samfunnsvitenskapelige problemstillinger og metoder, samt grunnleggende opplæring og trening i bruk av samfunnsvitenskapelige metoder i skriveprosessen, uavhengig av forkunnskaper og tidligere erfaring. Hvis det er lenge siden du sist holdt på med vitenskapelig metode, eller det er hull i forkunnskapene dine, må du regne med å bruke noe ekstra tid på de grunnleggende delene av pensum.

Store deler av pensum og undervisning tar for seg praktiske og teoretiske problemstillinger som oppstår når man skriver masteroppgave og kortere oppgaver i studiet.

Temaene i emnet er: Forskningsetikk, utvalgte vitenskapsteoretiske problemstillinger, sentrale begreper i vitenskapelig metode, skriveprosessen og problemstillinger, kvalitative metoder, kvantitative metoder

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt emne kan studenten: 

 • redegjøre for sentrale begreper i vitenskapelig metode
 • redegjøre for noen grunnleggende problemstillinger fra vitenskapsteorien
 • redegjøre for kvantitative og kvalitative metoder
 • forklare hvordan teori kan brukes i et vitenskapelig arbeid
 • redegjøre for de eksisterende etiske føringene for vitenskapelige undersøkelse

Ferdigheter 

Etter endt emnet kan studenten:

 • anvende god siteringsskikk og referansehåndtering
 • tilnærme seg studiets skriftlige arbeider på en strukturert og hensiktsmessig måte
 • bruke relevante teorier og metoder i undersøkelser av yrkesrelaterte problemstillinger
 • innhente, analysere og kritisk vurdere ulike former for informasjon
 • argumentere og drøfte på et grunnleggende nivå
 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- og utredningsarbeid

 

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

PENSUM: (695 s.)

Beach, D. (2012). Analyzing foreign policy. Basingstoke: Palgrave Macmillan. (s. 6-12)

Busch, T. (2013). Akademisk skriving for bachelor- og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget.

Creswell, J. W. & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, quantitative and mixed approaches (5. utg.). Thousand Oaks: SAGE. (s. 3-50, s. 51-76, s. 83-101, Kap. 7-8, s.183-213)

Forskningsetiske komiteer. (2006). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Hentet fra https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/.

Jacobsen, D. I. (2015). Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Martinussen, M. & Hunter, D (2008). Luftfartspsykologi. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 2)

Powner, L. C. (2015). Empirical Research and Writing. A Political Science Student’s Practical Guide. Thousand Oaks: CQ Press/SAGE. (Kap. 7, 9)

Ringdal, K. (2013). Enhet og mangfold: samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 2 & s. 390-393)

Silverman, D. (2017). Doing Qualitative Research (5. utg.). London: SAGE. (Kap 9. s. 141-158)

 

Tilleggspensum for deg som skal skrive masteroppgave og bruke kvalitativ metode i undersøkelsesopplegget:

Aberbach, J. D. & Rockman, B. A. (2002). Conducting and Coding Elite Interviews. PS: Political Science and Politics, 35(4), 673-676. Hentet fra http://www.jstor.org/stable/pdf/1554807.pdf. (4 s.)

Berry, J. M. (2002). Validity and Reliability Issues in Elite Interviewing. PS: Political Science and Politics, 35(4), 679-682. Hentet fra http://www.jstor.org/stable/1554809?seq=1#page_scan_tab_contents  (4 s.)

Powner, L. C. (2015). Empirical Research and Writing. A Political Science Student’s Practical Guide. Thousand Oaks: CQ Press/SAGE. (Kap. 5 & 6, 49 s.)

Tansey, O. (2007). Process Tracing and Elite Interviewing: A Case for Non-Probability Sampling. PS: Political Science and Politics, 40(4), 765-772. Hentet fra http://www.jstor.org/stable/pdf/20452062.pdf. (8 s.)

 

Tilleggspensum for deg som skal skrive masteroppgave og bruke kvantitative metoder i undersøkelsesopplegget:

Field, A. (2013). Discovering Statistics using IBM SPSS statistics (4. utg). Thousand Oaks: SAGE.

Johansen, R. B., Laberg, J.C., & Martinussen, M. (2013). Measuring military identity: Scale development and psychometric evaluations. Social Behavior & Personality: an International Journal, 41(5), 861-880. Hentet fra http://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/7835/Measuring%20Military%20Identity_2013.pdf. (20 s.)

Køber, P. K., Lang-Ree, O. C., Stubberud, K. V. & Martinussen, M. (2017). Predicting Basic Military Performance for Conscripts in the Norwegian Armed Forces. Military Psychology, 29(6), 560-569. Hentet fra https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1037/mil0000192. (10 s.)

Martinussen, M., Gundersen, E. & Pedersen, R. (2011). Predicting fear of flying and positive emotions towards air travel. Aviation Psychology and Applied Human Factors, 1(2), 70-74. (5 s.)

Martinussen, M. & Richardsen, A. M. (2006). Air Traffic Controller Burnout: Survey Responses Regarding Job Demands, Job Resources and Health. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 77(4), 422-428. (6 s.)

Powner, L. C. (2015). Empirical Research and Writing. A Political Science Student’s Practical Guide. Thousand Oaks: CQ Press/SAGE. (s. 181-221, 40 s.)

Ringdal, K. (2013). Enhet og mangfold: samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 9, 15 & 17, 83 s.)

 

 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Paper11Not requiredEt paper, inntil 1000 ord, oppgitt oppgave
Muntlig fremlegg22Not required1. deltagelse i tilbakemelding på medstudents paper og 2. muntlig fremlegg av oppgitt oppgave, eller muntlig fremlegg av utkast til problemstilling på masteroppgave.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Paper
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Et paper, inntil 1000 ord, oppgitt oppgave
Obligatorisk arbeidskrav:Muntlig fremlegg
Antall arbeidskrav:2
Påkrevde arbeidskrav:2
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:1. deltagelse i tilbakemelding på medstudents paper og 2. muntlig fremlegg av oppgitt oppgave, eller muntlig fremlegg av utkast til problemstilling på masteroppgave.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Muntlig eksamenIndividuell15MinutterBestått / ikke bestått Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:15
Varighetstype:Minutter
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Ingerid Maria Opdahl