LOG3104 Defense resource management

Emnekode: 
LOG3104
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Emneansvarlig: 
Rune Sletmo
Om emnet

Kadettene skal gis en innføring i virksomhetsstyring i Forsvaret og grunnleggende teorier knyttet til økonomisk styring i offentlig sektor generelt og Forsvaret spesielt. Kadettene gis innføring i teori som danner grunnlaget for fagområdet logistikk, og som er sentral for å kunne forstå kost- nytte betraktninger og prinsipper for effektivisering. Kadettene skal gis innføring i ressursstyring i et større perspektiv i Forsvaret, og hvordan innsatsfaktorene materiell, personell, økonomi, eba og ikt sammen skaper grunnlag for styrkeoppbygning og utøvelsen av militære operasjoner. Kadettene skal gis innføring i styring som en integrert del av ledelse, og forstå hvordan de kan bidra med sine fagkunnskaper til ledelsesprosessene ved sin kommende avdeling.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter fullført emne kan kadettene:

 • Gjøre rede for hvordan styring henger sammen med ledelse
 • Beskrive ulike former for økonomistyring og hvordan styring av økonomi henger sammen med militær logistikk og utøvelsen av militærmakt.
 • Beskrive grunnleggende kostnadsteori, kjenne til ulike typer kostnader og kostnadsarter
 • Beskrive forskjeller og likheter mellom regnskap i det private og statlige
 • Gjøre rede for budsjettets hovedfunksjon, grunnleggende prinsipper, ulike former for budsjettoppfølgning og hvordan budsjettprosessen skjer i Forsvaret
 • Beskrive grunnleggende teorier knyttet til New Public Management (NPM)
 • Gjøre rede for- og diskutere hvordan det offentlige kan benytte markedsmekanismer som konkurranseutsetting, outsourcing, benchmarking og kundeorientering i sin virksomhetsstyring
 • Gjøre rede for generell agent/prinsipal-teori og se denne i sammenheng med virksomhetsstyring i Forsvaret
 • Forklare bruk av insentiv som styringsverktøy. Forstå hvilke primæreffekter og vridningseffekter et slikt verktøy kan medføre.
 • Forklare og diskutere omkring ulike typer horisontal samhandel (HS), omfanget av HS i Forsvaret samt vurdere fordeler og ulemper med HS.
 • Gjøre rede for og drøfte Forsvarets styringssystem, herunder Forsvarets styringsmodell og Forsvarets styringsprinsipper.
 • Beskrive prinsipper for en bærekraftig Forsvarsøkonomi og forklare dette som en del av begrepet forsvarlig forvaltning.

 

Ferdigheter:

Etter fullført emne kan kadetten:

 • Kunne forklare og utdype Forsvarets styringssystem og dets teoretiske forankring.
 • Kunne analysere egen virksomhets ressursbruk og foreslå forbedringer.
 • Kunne utarbeide et strategisk målkart og knytte kritiske suksessfaktorer til dette.
 • Se utførelsen av militær aktivitet i en større sammenheng, og kunne nytte ressursmessige analyseverktøy for å bidra til forbedringer av praksis.

 

Generell kompetanse:

Etter fullfør emne kan kadetten:

 • Reflektere om ressursdomenet som helhet, og hvordan ressurstilgjengelighet henger sammen med logistisk understøttelse av operasjoner.
 • Bidra til opplysning og refleksjon rundt nødvendigheten av-, og ulempene med målstyring og prestasjonsmålinger.
 • Bidra til å optimalisere bruken av Forsvarets ressurser/innsatsfaktorer sett opp mot virksomhetens mål og utvikle og realisere nye systemer og løsninger.
 • Delta aktivt i faglige diskusjoner, evner å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til ny kunnskap og utvikling av god praksis.
 • Bidra til belysning og beslutning av etiske grunnspørsmål knyttet til beslutningstaking.
 • Bidra til at Forsvaret ivaretar forpliktelser til sine omgivelser.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet gjennomføres som modul, med kombinasjon av forelesninger, introduksjoner til tema, egenstudie og innleveringer. Emnet skal ha en praksis-komponent hvor besøk til/fra militære avdelinger som arbeider med emnets problemstillinger er aktuelt.

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Aktuelle kilder:

Busch, Johnsen, Vanebo: Økonomistyring i det offentlige, 4. utgave Universitetsforlaget 2009

 • Kapittel 1: Ledelse og økonomistyring i det offentlige
 • Kapittel 2: Økonomistyring – noen sentrale begreper
 • Kapittel 3: Kostnadsteori
 • Kapittel 4: Regnskapsteori
 • Kapittel 5: Budsjettstyring
 • Kapittel 6: Målstyring
 • Kapittel 8: Konkurranse som virkemiddel
 • Kapittel 9: Nytte-/kostnadsanalyse

Busch, Johnsen, Klausen, Vanebo: Modernisering av offentlig sektor, 3.utgave Universitetsforlaget 2011

 • Kapittel 3: Fra Public Administration over New PA til NPM
 • Kapittel 7: Interne markeder

Sørensen: En effektiv offentlig sektor, 2.utgave Universitetsforlaget 2013

 • Kapittel 1: Innledning
 • Kapitter 2: Samfunnsoppdraget
 • Kapittel 3: Offentlig virkemiddelbruk
 • Kapittel 5: Styrings- og finansieringsformer
 • Kapittel 7: Effektivitet i offentlig sektor

Colbjørnsen: Reisen til markedet, 2.utgave Tano 1995

 • Kapittel 4: Markedsmatrisen

Ladegård og Vabo: Ledelse og styring, Fagbokforlaget 2010

 • Kapittel 1: Ledelse og styring – teoretisk rammeverk
 • Kapittel 10: Hard og myk styring i offentlig sektor

Besanko et al: Economics of strategy, 6th ed John Wiley & Sons Inc

 • Kapittel 2: The Horizontal Boundaries of the Firm
 • Kapittel 3: The Vertical Boundaries of the Firm

On Chains, Shops and Networks (artikkel verdiskapning/ strategi)

Finansdepartementet (2003). Reglement for økonomistyring i staten (RØS), Bestemmelser om økonomistyring i staten (BØS), Oslo FD (RØS §§ 1-7, 9, 11 og 14, 5 s), (BØS kap 1.1-1.4 og 2.1-2.3, 6 s)

Forsvarssjefen (2018). Direktiv for virksomhetsstyring. Oslo (kap 1-5, 7 s)

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
HjemmeeksamenIndividuell24TimerA-F 40Not required Alle hjelpemidler, men eksamen skal hjennomføres individuelt i isolasjon. Det er ikke lov til å samarbeide eller rådspørre seg med andre.
Individuell muntlig eksamenIndividuell40MinutterA-F60Not required Ingen
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:24
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel: 40
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:Alle hjelpemidler, men eksamen skal hjennomføres individuelt i isolasjon. Det er ikke lov til å samarbeide eller rådspørre seg med andre.
Vurderingsform:Individuell muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:40
Varighetstype:Minutter
Karakterskala:A-F
Andel:60
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:Ingen
Forfattere: 
Rune Sletmo
Remi Jakobsen
Godkjent av: 
Rune Sletmo