LOG3103 Logistikk i operasjoner

Emnekode: 
LOG3103
Kursnavn på engelsk: 
Logistics in operations
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Emneansvarlig: 
Lasse Elvemo
Om emnet

Emnet fokuserer på logistikk i nåtid og logistikkplanlegging på kortere og lengre sikt. Utøvelsen av logistisk understøttelse til militære operasjoner nasjonalt og internasjonalt. Det fokuseres på helheten for logistikk, og hvordan det arbeides for god beredskap med varierende klartider. Emnet søker å kontekstualisere gjennomgått teori til en operativ sammenheng. Emnet inneholder en rundreise til sentrale avdelinger i Forsvaret, herunder NLOGS, FOH og andre taktiske avdelinger, for å få innsikt i den praktiske utførelsen av operasjoner og understøttelsen av operasjoner på flere nivå.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter fullført emne kan kadetten:

 • Beskrive og gjøre rede for operativ logistikk, samt prinsipielle føringer i plan- og beslutningsprosessen, og faktorer som bidrar til økt operativ evne til Forsvarets enheter.
 • Gjøre rede for logistikk i spennet fra stasjonær til forsterkende og organisk nivå.
 • Forklare prinsipper for beredskap og hvordan beredskap kan oppnås.
 • Diskutere logistikk i et krise- responsperspektiv.
 • Beskrive fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i Forsvaret.
 • Gjøre rede for nasjonens totalforsvarskonsept, herunder beredskapssystem og planverk.
 • Diskutere Norsk Nasjonalt Verstlandstøtte konsept i rammen av totalforsvaret, og hvordan det henger sammen med sivilt-militær samarbeid.
 • Beskrive og kontekstualisere prinsipper og konsepter for utøvelsen av logistikk nasjonalt og internasjonalt, også i FN og NATO sammenheng.

 

Ferdigheter:

Etter fullført emne kan kadettene:

 • Anvende faglig kunnskap og relevante opplysninger i en plangruppe som logistikkoffiser i Forsvaret på taktisk nivå
 • Gjøre rede for stegene i operativ planlegging på operasjonelt og taktisk nivå med spesielt fokus på logistikkvurderingen
 • Gjøre rede for de viktigste problemstillingene innenfor logistikk i operasjoner og fagområdets betydning for militære beslutninger
 • Benytte faglige verktøy og uttrykksformer i sin hensiktsmessige kontekst.
 • Bidra til å ivareta plan og beslutningsprosessen på taktisk nivå, med vekt på logistikkens rolle.

 

Generell kompetanse:

Etter fullført emne kan kadettene:

 • Anvende prinsipper for logistikkstøtte til Forsvarets operative enheter i fred, krise og krig nasjonalt, og i utenlandsoperasjoner. 
Praktisk organisering og arbeidsformer

Faget vil ha en praksis-komponent hvor besøk til avdelinger som arbeider med emnets problemstillinger vil være aktuelt.

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Pensum

Logistikkens rolle i operativ planprosess.

Logistikkens rolle i militære operasjoner. 

Logistikken som muliggjører og begrensende faktor.

Totalforsvarskonseptet, relevante aktører og praktisk utførelse

Beredskap for militære operasjoner, ansvar, myndighet, styrende dokumenter og praksis.

 

Litteratur:

Smith, J. C. D. (2018) Planning and executing defence operational logistics. Kapittel 9 i, Smith, J. C. D. (ed) (2018) Defence logistics - enabling and sustaining successful military operations. Kogan Page Limited

Antil, P., D. (2018) Defence logistics and crisis response. Kapittel 15 i, Smith, J. C. D. (ed) (2018) Defence logistics - enabling and sustaining successful military operations. Kogan Page Limited

Håkenstad, M. (2019) Den væpnede dugnaden - totalforsvaret under den kalde krigen. Kapittel 2 i, Norheim-Martinsen, P., M. (red.) (2019) Det nye totalforsvaret. Oslo. Gyldendal Juridisk

Thomstad, A., B. (2019) Totalforsvaret i et militært perspektiv. Kapittel 3 i, Norheim-Martinsen, P., M. (red.) (2019) Det nye totalforsvaret. Oslo. Gyldendal Juridisk

Bjerga, K., I. (2019) Forsvarets bistand til politiet. Kapittel 5 i, Norheim-Martinsen, P., M. (red.) (2019) Det nye totalforsvaret. Oslo. Gyldendal Juridisk

Listou, T., (2019) Totalforsvaret og kommersielle aktører - den doble logistikkutfordringen. Kapittel 6 i, Norheim-Martinsen, P., M. (red.) (2019) Det nye totalforsvaret. Oslo. Gyldendal Juridisk

 

Regjeringen (2018) Støtte og samarbeid, beskrivelse av totalforsvarskonseptet i daghttps://www.regjeringen.no/contentassets/5a9bd774183b4d548e33da101e7f7d4...

Kilder tilgjengelig via FOBID (Forsvarets intranett):

Direktiv for operativ krav.

Direktiv for styrkeoppbygging.

Direktiv for logistikkvirksomheten i Forsvaret

Direktiv for vertslandsstøtte

Konsept for logistikk i Forsvaret.

Konsept for logistikk til landstyrkene

Konsept for logistikk i Sjøforsvaret

Forsvarets Fellesoperative doktrine. - Kapittel 1-3

Stabshåndbok i Plan- og beslutningsprosessen for den enkelte Forsvarsgren

TAMP - Taktisk Maritim Planlegging - metode for planlegging av operasjoner

 

NATO dokumenter/ publikasjoner:

MC 319/2 NATO principles and policies for logistics

MC 55/4 NATO Logistics readiness and sustainability policy

AJP 4 B Allied doctrine for logistics

AJP-4.4 Movement and Transportation Doctrine

AJP-4.5 Doctrine for Host Nation Support

AJP-4.6 Doctrine JLSG

BI-SC Capability Codes and Capability statements

Bi-SCD-80-03-Vol-V-Logistics-Reports

ALP 4.1 NATO Multinational Maritime Force Logistics

ALP 4.2 NATO Land Forces Logistic Doctrine

ALP 4.3 NATO Air Forces Logistic Doctrine and Procedure

NATO Logistic handbook

 

 

Støttelitteratur:

Listou, T. (2011) Supply Chain Design for preparedness - doktorgradsavhandling, Universitetet i Lund

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
FordypningsoppgaveGruppe1Uke(r)A-F Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Fordypningsoppgave
Gruppering:Gruppe
Varighet:1
Varighetstype:Uke(r)
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Lasse Elvemo