LOG3102 Strategi og logistikk

Emnekode: 
LOG3102
Kursnavn på engelsk: 
Strategy and Logistics
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2022 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Emneansvarlig: 
Tore Listou
Om emnet

Emnet gir bred kunnskap om forholdet mellom strategi og logistikk nasjonalt og i internasjonale operasjoner, hvordan utforming av forsvarets forsyningskjeder påvirker strategiske og logistiske muligheter samt hvordan disruptiv innovasjon innen logistikk kan settes i en strategisk ramme for å skape operasjonelle og taktiske fordeler. Relevante temaer analyseres gjennom både kontemporære og historiske eksempler.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter fullført emne har kadetten:

 • Bred kunnskap om sentrale temaer, prinsipper og problemstillinger knyttet til logistikkens innvirkning på utfallet av militære operasjoner
 • Kunnskap om logistikkens historie, tradisjoner, egenart og plass i militær strategisk tenkning, og kan oppdatere sin kunnskap på området.
 • Kunnskap om hvordan logistikk er vektlagt i gjeldende konsepter og direktiver for planlegging av militære operasjoner
 • Kjennskap til forskning om militær logistikk i et strategisk perspektiv

Ferdigheter:

Etter fullført emne kan kadetten:

 • Anvende teoretiske begreper for å analysere logistikkens rolle for oppnåelse av militærstrategiske mål.
 • Finne, vurdere og sammenstille relevant informasjon for å belyse problemstillinger knyttet til strategi og logistikk

Generell kompetanse:

Etter fullført emne kan kadetten:

 • Demonstrere innsikt i relevante problemstillinger knyttet til militærstrategiske implikasjoner av valgte logistiske løsninger
 • Ivareta avdelingens rolle som rådgiver innenfor logistikkfeltet under operasjonsplanlegging.
 • Formidle og utveksle synspunkter og erfaringer med andre om teorier, problemstillinger og løsninger relatert til militære operasjoner og deres effekt på samfunnet i et kortere og lengre perspektiv, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis med spesiell vekt på ressursdimensjonen. 
Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet gjennomføres med en kombinasjon av fysiske forelesninger og nettbasert undervisning. I tillegg legges det opp til besøk til avdelinger for å belyse relevante temaer

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum
 • Antil, Peter D (edited by Fischer R.) (2018) Defence Logistics - an historical perspective. Kapittel 3 i, Smith, J, C, D, (ed). (2018) Defence Logistics - enabling and sustaining successful military operations. Kogan Page Limited
 • Bø, E., Grønland, S., E., Jahre, M. (2018) Beskrive og analysere forsyningskjeder. Kapittel 14 i, Bø, E., Grønland, S., E., Jahre, M. (2018) Forsyningskjeder og logistikk. Fagbokforlaget 
 • Creveld, Martin van (1977) When demigods rode rails. Kapittel 3 i, Creveld, Martin van (1977) Supplying War – Logistics from Wallenstein to Patton. Cambridge University press.
 • Diesen, S. (2000) Grunnleggende om strategi. Kapittel 1 i, Diesen, S. (2000) Militær Strategi. Cappelen. 
 • FFI (2016). Teknologien Forsvaret trenger. VITEN 2/2016. Forsvarets Forskningsinstitutt
 • Hallman, B.C. Jr (1993). Desert Storm vs. Desert Disaster: Examination of the Culminating Point. Paper submitted to the Naval War College
 • Høiback, H. (2011) Hva er strategi? Kapittel 2 i Edström, H., Ydstebø, P. (2011) Militærstrategi på norsk - en innføring. Abstrakt.
 • Høiback, H. (2011) Strategiens historie. Kapittel 3 i, Edström, H., Ydstebø, P. (2011) Militærstrategi på norsk - en innføring. Abstrakt.
 • Kane, Thomas M. (2001) Military Logistics and Strategic performance. Routledge
 • Kress, Moshe (2016). Operational Logistics - the art and science of sustaining military operations - second edition. Springer International Publishing. Kapitlene 3 - 12.
 • Mintzberg, H. (1987). The Strategy Concept I: Five Ps for Strategy. California Management Review, Fall 1987
 • Thompson, J. (1991) Amphibious Logistics - Falklands 1982. Kapittel 8 i, Thompson, J. (1991) The lifeblood of war - logistics in armed conflict. Biddles Ltd
 • UN COE Manual
 • UN (2017) UN FGS Manual
 • Forsvarets fellesoperative doktrine - tilgjengelig på FOBID - kapitlene 1 - 3.

 

Støttelitteratur:

 • Creveld, Martin van (1977) Supplying War – Logistics from Wallenstein to Patton. Cambridge University press. 
 • Echevarria, A., J. II (2017) What is military strategy? Kapittel 1 i, Echevarria, A., J. II (2017) Military strategy - a very short introduction. Oxford University Press.
 • Edström, H., Ydstebø, P. (2011) Mot en strategisk renessanse? Kapittel 1 i Edström, H., Ydstebø, P. (2011) Militærstrategi på norsk - en innføring. Abstrakt.
 • Macksey, K. (1989) An unprecedented complexity. Kapittel 8 i, Macksey, K. (1989) For want of a nail - the impact on war of logistics and communications. Brassey's UK
 • Macksey, K. (1989) Retrospect and a glance into the future. Kapittel 13 i, Macksey, K. (1989) For want of a nail - the impact on war of logistics and communications. Brassey's UK
 • Mintzberg, H. (1978). Patterns in Strategy Formation. Management Science, Vol.24 No.9
 • Pagonis, W., G. (1992) Moving Mountains - Lessons in leadership and logistics from the Gulf War. Harvard Business School Press
 • Thompson, J. (1991) Supplying the war that never was - yet. Kapittel 9 i, Thompson, J. (1991) The lifeblood of war - logistics in armed conflict. Biddles Ltd
 • Thompson, J. (1991) Crystal ball gazing - future and their support. Kapittel 10 i, Thompson, J. (1991) The lifeblood of war - logistics in armed conflict. Biddles Ltd
Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Muntlig fremlegg22RequiredArbeidskravene knyttes til foreleste temaer. Arbeidskrav I løses gruppevis, mens Arbeidskrav II løses individuelt. Vurderes til godkjent/ ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Muntlig fremlegg
Antall arbeidskrav:2
Påkrevde arbeidskrav:2
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Arbeidskravene knyttes til foreleste temaer. Arbeidskrav I løses gruppevis, mens Arbeidskrav II løses individuelt. Vurderes til godkjent/ ikke godkjent.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
HjemmeeksamenIndividuell4DagerA-F 100Not required Maks antall ord 3000.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Dager
Karakterskala:A-F
Andel: 100
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:Maks antall ord 3000.
Forfattere: 
Lasse Elvemo