LOG3102 Strategi og logistikk

Emnekode: 
LOG3102
Kursnavn på engelsk: 
Strategy and Logistics
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Emneansvarlig: 
Tore Listou
Om emnet

Emnet skal gi kadettene kunnskaper om hvordan logistikken gjennom historien har påvirket militære operasjoner og hvilken strategisk betydning logistikk har for anvendelse og forvaltning av militærmakt. 

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter fullført emne kan kadetten :

 • Beskrive fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i Forsvaret.
 • Forklare og gjøre rede for forholdet mellom strategi og logistikk i anvendelse og forvaltning av militærmakt.
 • Forklare og gjøre rede for hvilken betydning logistikk har hatt i militære operasjoner fra middelalderen og frem til i dag, gjennom eksempler som vist i pensumlisten.

 

Ferdigheter:

Etter fullført emne kan kadetten:

 • Forstå strategi som begrep og kunne anvende teoretiske prinsipper for forståelse av miltære operasjoner og militærets rolle i samfunnet
 • Analysere logistikkens rolle for oppnåelse av militærstrategiske og politiske mål.
 • Analysere hvordan logistikk er vektlagt i gjeldende konsepter og direktiver for planlegging av militære operasjoner

 

Generell kompetanse:

Etter fullført emne kan kadetten:

 • Ivareta avdelingens rolle som rådgiver innenfor logistikkfeltet under utarbeidelse av avdelingens strategi og operasjonell planlegging.
 • Ivareta et overordnet perspektiv på aktuelle militær operasjoner, og hvordan den henger sammen med strategi og politikk.
 • Analysere militære operasjoner og deres effekt på samfunnet i et kortere og lengre perspektiv, med spesiell vekt på ressursdimensjonen i de militære styrkene, men også i samfunnet for øvrig. 
Praktisk organisering og arbeidsformer

 

  Sensorordning

  Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

  Evaluering og kvalitetssikring

  Evaluering og kvalitetssikring gjennomføres i henhold til føringer satt i Sjøkrigsskolen sitt kvalitetssytem. 

  Pensum

  Emnet tar opp følgende temaer:

  • Forholdet mellom strategi og logistikk, historisk og i nåtiden.
  • Strategi i det norske Forsvaret
  •  Historisk perspektiv; leve av landet, bruk av depot.
  • Teknologiens innvirkning på strategi og logistikk
  • Operasjon Barbarossa
  • Logistikk i Norge 1940
  • Den kalde krigen
  • Falklandskrigen
  • Logistikk i internasjonale operasjoner.
  • Kontraktører i moderne logistikk
  • Fremtiden, militær supply chain management
  • Logistikk i Norge: Totalforsvarskonseptet før og nå
  • Beredskap for militære operasjoner før og nå.

  Pensum

  Antil, Peter D (edited by Fischer R.) (2018) Defence Logistics - an historical perspective. Kapittel 3 i, Smith, J, C, D, (ed). (2018) Defence Logistics - enabling and sustaining successful military operations. Kogan Page Limited

  Bø, E., Grønland, S., E., Jahre, M. (2018) Beskrive og analysere forsyningskjeder. Kapittel 14 i, Bø, E., Grønland, S., E., Jahre, M. (2018) Forsyningskjeder og logistikk. Fagbokforlaget 

  Creveld, Martin van (1977) Logistics in perspective. Kapittel 8 i, Creveld, Martin van (1977) Supplying War – Logistics from Wallenstein to Patton. Cambridge University press. 

  Diesen, S. (2000) Grunnleggende om strategi. Kapittel 1 i, Diesen, S. (2000) Militær Strategi. Cappelen. 

  FFI-rapport 2/2016: Teknologien Forsvaret trenger, sidene 4-17.

  Høiback, H. (2011) Hva er strategi? Kapittel 2 i Edström, H., Ydstebø, P. (2011) Militærstrategi på norsk - en innføring. Abstrakt.

  Høiback, H. (2011) Strategiens historie. Kapittel 3 i, Edström, H., Ydstebø, P. (2011) Militærstrategi på norsk - en innføring. Abstrakt.

  Kane, Thomas M. (2001) Military Logistics and Strategic performance. Routledge

  Kress, Moshe (2016). Operational Logistics - the art and science of sustaining military operations - second edition. Springer International Publishing. Kapitlene 3 - 12.

  Thompson, J. (1991) Amphibious Logistics - Falklands 1982. Kapittel 8 i, Thompson, J. (1991) The lifeblood of war - logistics in armed conflict. Biddles Ltd

  Forsvarets fellesoperative doktrine - tilgjengelig på FOBID - kapitlene 1 - 3.

  United Nations - Manual for Generation and Deployment of Military and Police Units to Peacekeeping Operations - Draft 2017, Chapter 1-7 til og med side 48 (45 sider).

  United Nations - Manual on Policies and Procedures concerning the Reimbursement and Control of Contingent-Owned Equipment of Troop/Police Contributors Participating in Peacekeeping Missions - 2017 (A72/288), Chapter 1-2 (8 sider).

  United Nations - Generic Guidelines for troop contributing countries deploying military units to the United Nations peacekeeping missions – 2008, part 1 (3 sider)

  Støttelitteratur:

  Creveld, Martin van (1977) Supplying War – Logistics from Wallenstein to Patton. Cambridge University press. 

  Echevarria, A., J. II (2017) What is military strategy? Kapittel 1 i, Echevarria, A., J. II (2017) Military strategy - a very short introduction. Oxford University Press. (ENDRES TIL STØTTELITTERATUR)

  Edström, H., Ydstebø, P. (2011) Mot en strategisk renessanse? Kapittel 1 i Edström, H., Ydstebø, P. (2011) Militærstrategi på norsk - en innføring. Abstrakt. (ENDRES TIL STØTTELITTERATUR)

  Macksey, K. (1989) An unprecedented complexity. Kapittel 8 i, Macksey, K. (1989) For want of a nail - the impact on war of logistics and communications. Brassey's UK

  Macksey, K. (1989) Retrospect and a glance into the future. Kapittel 13 i, Macksey, K. (1989) For want of a nail - the impact on war of logistics and communications. Brassey's UK

  Pagonis, W., G. (1992) Moving Mountains - Lessons in leadership and logistics from the Gulf War. Harvard Business School Press

  Thompson, J. (1991) Supplying the war that never was - yet. Kapittel 9 i, Thompson, J. (1991) The lifeblood of war - logistics in armed conflict. Biddles Ltd

  Thompson, J. (1991) Crystal ball gazing - future and their support. Kapittel 10 i, Thompson, J. (1991) The lifeblood of war - logistics in armed conflict. Biddles Ltd

   

   

  Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
  Muntlig fremlegg22RequiredArbeidskravene tar utgangspunkt i forelesninger gitt i utvalgte uker. Arbeidskrav I presenteres som et gruppearbeid. Arbeidskrav II leveres som en individuell, digital presentasjon.
  Obligatoriske arbeidskrav:
  Obligatorisk arbeidskrav:Muntlig fremlegg
  Antall arbeidskrav:2
  Påkrevde arbeidskrav:2
  Fremmøteplikt:Required
  Kommentar:Arbeidskravene tar utgangspunkt i forelesninger gitt i utvalgte uker. Arbeidskrav I presenteres som et gruppearbeid. Arbeidskrav II leveres som en individuell, digital presentasjon.
  VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
  HjemmeeksamenIndividuell4DagerA-F 100%Not requiredMaks antall ord 3000.
  Vurderinger:
  Vurderingsform:Hjemmeeksamen
  Gruppering:Individuell
  Varighet:4
  Varighetstype:Dager
  Karakterskala:A-F
  Andel: 100%
  Justerende muntlig:Not required
  Kommentar:Maks antall ord 3000.
  Hjelpemidler: