LOG3101 Militær forsyningsledelse

Emnekode: 
LOG3101
Kursnavn på engelsk: 
Military Supply Management
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Høst
Emneansvarlig: 
Lasse Elvemo
Om emnet

Emnet skal gi kadettene kunnskap om logistikkteori og ledelse av forsyningskjeder i en militær kontekst. Emnet skal gi kadettene innsikt i logistikk i materiellets levetid, herunder integrated logistic support som fagområde og arbeidsmetode. Kadettene skal få forståelse for helhetlige logistikkløsninger for anskaffelse av materiell, valg av organisering og hvordan og hvordan dette henger sammen med operativ evne.

Læringsutbytte

  Kunnskap:

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • Beskrive og forklare grunnleggende, sentrale og relevante teoretiske emner innen fagområdet logistikk. herunder: 
  • Prinsipper for effektiv logistikk, i en militær kontekst spesielt. Herunder lagring, håndtering av gods og klasseforsyninger.
  • Generelle metoder for analyse av logistisk effektivitet.
  • Logistisk støtte til Forsvarets avdelinger.
  • Logistikk som del av en organisasjons helhetlige oppgaver
  • Ledelse av materiellforsyning og forsyningskjeder tilpasset kontekst.
  • Metoder og verktøy for å gjennomføre vellykkede prosjekter i Forsvaret, og kjennskap til prinsix som prosjektverktøy og prosess.
  • Usikkerhetsstyring i prosjekter og kravutvikling knyttet til prosjektleveranse
  • ILS begreper og nødvendigheten av ILS i materiellanskaffelser
  • Faktorer som påvirker pålitelighet – driftsikkerhet – kostnad og ytelse (maksimere systemtilgjengelighet)
  • Gjeldende logistikkonsepter i forsvaret.
  • Generelle metoder for analyse av emner som påvirker logistisk effektivitet / økonomi. 
  • Kunnskapen skal danne grunnlag for at kadettene senere skal kunne oppdatere, eventuelt utvide sin kunnskap innenfor emneområdet.

   

  Ferdigheter:

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • Anvende relevant logistisk teori i ulike arbeidssituasjoner innen Forsvarets virksomhetsområde
  • Utføre analyse av logistisk effektivitet i praktiske situasjoner i henhold til teoretiske prinsipper
  • Vurdere hvordan logistikken påvirker militære aktiviteter
  • Fokusere på hvilke krefter som påvirker sluttresultatet, sammenhengen mellom pålitelighet – driftsikkerhet – kostnad og ytelse. 
  • Se emnet i sammenheng med lederskapsrelaterte fagområder, og anvende lederskapsprinsipper på logistiske problemstillinger.

   

  Generell kompetanse:

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • Bruke sin grunnleggende innsikt i relevante fag- og yrkesrelaterte logistiske problemstillinger innen emnets områder til Forsvarets beste.
  • Bekle stillinger som har et materialadministrativt/ logistisk ansvarsområde, og utføre analyse av logistisk effektivitet og forbedringer av logistisk ytelse
  Praktisk organisering og arbeidsformer

  Emnet gjennomføres som modul med kombinasjon av forelesninger, introduksjoner til tema, egenstudie og innleveringer. Emnet vil ha en praksis-komponent hvor besøk til avdelinger som arbeider med emnets problemstillinger er aktuelt.

  Sensorordning

  Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

  Pensum

  Litteratur

  • Smith, J. C. D. (ed) (2018) Defence logistics - enabling and sustaining successful military operations. Kogan Page Limited - Kapitlene, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16. 
  • Bø E., Gripsrud G., Nygaard, A. (2018) Ledelse av forsyningskjeder – et logistikk og markedsføringsperspektiv. Fagbokforlaget
  • Bø, Eiril., Grønland, S. E., Jahre, M. (2018) Forsyningskjeder og logistikk. Fagbokforlaget. Kapitlene 10, 11 og 14
  • Andersen, E. S., Grude, K. V., Haug, T. (2016) Målrettet prosjektstyring, NKI forlaget. Kapitlene 1, 2, 3, 4, 5, 6
  • Høiback, H. (2012) Militærteoretisk idéhistorie. Kapittel 3 i Høiback H. & Ydstebø, P. (red) (2012) Krigens vitenskap - en innføring i militærteori. Abstrakt Forlag AS
  • Tzu, Sun (2012) The art of war. Collectors library. Engelsk oversettelse av Sun Tzu. Kapittel 11 - The nine situations. Også tilgjengelig via åpne kilder: https://genius.com/Sun-tzu-the-nine-situations-annotated 
  • Forsvaret: Direktiv for logistikkvirksomhet (2017) (Kun tilgjengelig via FOBID)
  • Forsvaret: Konsept for logistikk i Forsvaret (2013) (Kun tilgjengelig via FOBID) 

  Støttelitteratur

  Blanchard, B. S. (2003) Logistics engineering and management. Pearson

  Sols, A. (2017) Integrated Logistics Support Amazon CreateSpace Publishing Platform

  Prinsix - Forsvarets metode for prosjektledelse/ prosjektstyring, nettressurser: https://forsvaret.no/prinsix/ 

  VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
  Skriftlig skoleeksamenIndividuell6TimerA-F 100%Not required Følgende hjelpemidler kan tas med på eksamen: Smith, J. C. D. (ed) (2018) Defence logistics - enabling and sustaining successful military operations. Kogan Page Limited Bø E., Gripsrud G., Nygaard, A. (2018) Ledelse av forsyningskjeder – et logistikk og markedsføringsperspektiv. Fagbokforlaget Utskrift av kapittel 14 fra boken: Bø, Eiril., Grønland, S. E., Jahre, M. (2018) Forsyningskjeder og logistikk. Fagbokforlaget. Andersen, E. S., Grude, K. V., Haug, T. (2016) Målrettet prosjektstyring, NKI forlaget. (Kapitlene 1, 2, 3, 4, 5, 6 er pensum. Hele boken kan medbringes.) Utskrift av følgende to dokumenter: Forsvaret: Direktiv for logistikkvirksomhet (2017) Forsvaret: Konsept for logistikk i Forsvaret (2013)
  Vurderinger:
  Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
  Gruppering:Individuell
  Varighet:6
  Varighetstype:Timer
  Karakterskala:A-F
  Andel: 100%
  Justerende muntlig:Not required
  Kommentar:
  Hjelpemidler: Følgende hjelpemidler kan tas med på eksamen: Smith, J. C. D. (ed) (2018) Defence logistics - enabling and sustaining successful military operations. Kogan Page Limited Bø E., Gripsrud G., Nygaard, A. (2018) Ledelse av forsyningskjeder – et logistikk og markedsføringsperspektiv. Fagbokforlaget Utskrift av kapittel 14 fra boken: Bø, Eiril., Grønland, S. E., Jahre, M. (2018) Forsyningskjeder og logistikk. Fagbokforlaget. Andersen, E. S., Grude, K. V., Haug, T. (2016) Målrettet prosjektstyring, NKI forlaget. (Kapitlene 1, 2, 3, 4, 5, 6 er pensum. Hele boken kan medbringes.) Utskrift av følgende to dokumenter: Forsvaret: Direktiv for logistikkvirksomhet (2017) Forsvaret: Konsept for logistikk i Forsvaret (2013)
  AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
  Gruppearbeid1Uke(r)Det pedagogiske opplegget vil benytte seg på flere metoder, men arbeid i gruppe vil bli brukt i betydelig grad. Omfanget tilpasses, og varigheten på 1 uke er en tentativ pekepinn.
  Forventet arbeidsinnsats:
  Aktivitet:Gruppearbeid
  Varighet:1
  Varighetstype:Uke(r)
  Kommentar:Det pedagogiske opplegget vil benytte seg på flere metoder, men arbeid i gruppe vil bli brukt i betydelig grad. Omfanget tilpasses, og varigheten på 1 uke er en tentativ pekepinn.
  Forfattere: 
  Lasse Elvemo
  Godkjent av: 
  Øyvind Tengesdal