LOG2111 Sivilt utsatt emner. 3. - 4. semester

Emnekode: 
LOG2111
Kursnavn på engelsk: 
Civilian taught courses. 3rd - 4th semester
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
60
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2020 Høst
2021 Vår
Emneansvarlig: 
Lasse Elvemo
Om emnet

FHS skal outsources 60 studiepoeng som del av bachelor i militær logistikk. Dette vil være 2. året på kadettenes 3 årige utdanning. Sammensetning av emner på 2. året skal gi en innføring i fagområdet logistikk, som gir et grunnlag for videre fordypning i emner som tilbys i 5. og 6. semester innen emnet militær logistikk.

Sammensetningen av 3. og 4. semester vil utvikles i samarbeid med fagmiljø på en sivil høgskole. Den spesifike sammensetning av emner vil avhenge av hvilken kompetanseprofil den sivilie institusjonen innehar. Et tentativt oppsett foreslår en løsning med 8 emner på 7,5 studiepoeng, men dette er ikke fastsatt enda. Den totale leveransen skal være på 60 studiepoeng.

Utdanningen er for offiserer som skal ivareta en kompetansemessig bredde og et ledelsesaspekt innen militær logistikk. De skal gjerne lede annet personell som har spesialisert kompetanse innen en avdelings aktiviteter. Forståelse for kompleksitet, sammenhenger og ledelse innen forsyningskjeder er relevant. Samtidig utelukker ikke dette at det kan være nyttig for en offiser å inneha kompetanse og ferdigheter innen dybdeanalyser av logistikkrelaterte faktorer; eksempelvis lager- og innkjøpsanalyser, ressurs- og prosessplanlegging (evt ruteoptimalisering) og lignende. FHS legger til grunn at slike emner kan, i tillegg til å gi en viss spesialisert kompetanse, gi en forståelse for den kompleksiteten som logistikkoffiseren må drive sitt virke innenfor. For Forsvaret er det spesielt relevant at logistikkoffiserene har god forståelse for innkjøp av både varer og tjenester, samarbeid med sivile i forsyningskjedene og outsourcing. Dette vil si at det er fleksibilitet i hvordan leveransen kan bygges opp, så lenge helheten støtter opp om fagområdene logistikk og forsyningskjeder. 

 

Læringsutbytte

Læringsbyttet vil bli definert for hvert enkelt emne som semester 3 og 4 deles opp i. Under er en generell og overordnet beskrivelse av hva semester 3. og 4 som helhet skal dekke. 

Kunnskap

Etter endt 3. og 4. semester kan kadetten:

 • Redegjøre for fagområdets historie, utvikling, tradisjoner og bredde. 
 • Redegjøre for analysemetoder innen fagområdet logistikk, og hvordan måling og forbedringsarbeid henger sammen med balansen mellom lean og agile, og hvordan tidsperspektivet er sentralt innen all logisitkk.
 • Forklare hvordan organisatorisk sammensetning og kompleksitet henger sammen med ytelse i forsyningskjeder.
 • Redegjøre for forsyningskjeders forskjellige elementer, herunder innkjøp, lager, distribusjon, IKT/ERP, transport, organisering, målinger, prognostisering/planlegging og lignende.

Ferdigheter

Etter endt 3. og 4. semester kan kadetten:

 • Bidra til effektiv forbedring av tilgjengelighet på materiell.
 • Analysere forsyningskjeders deler og helhet.
 • Utarbeide forbedringer i forsyningskjeder tilpasset kontekst og bransje.
 • Forstå kompleksitet i forsyningskjeder, og kunne gjøre vurderinger for å bidra til en kosteffektiv tilgjengelighet og beredskap i et materiellperspektiv. 

Generell kompetanse

Etter endt 3. og 4. semester kan kadetten:

 • Vise god forståelse sentrale deler av fagområdet logistikk og ledelse av forsyningskjeder i et bredt perspektiv, tilpasset Forsvarets brede definisjon av logistikk. 
 • Diskutere relevante fag- og yrkesrelaterte logistiske problemstillinger innen fagområdet logistikk og forsyningskjeder (Supply Chain Management).
 • Anvende sivil teori i videre militær kontekstualisering i den resterende del av utdanningen. 
Praktisk organisering og arbeidsformer

Kadettene skal bo på avdeling Sjøkrigsskolen, og gjennomføre kursene (i hovedsak) i klasserom på Sjøkrigsskolen. Dette betyr at det er ønskelig med digitale/ desentraliserte løsninger, hvor teknologiske virkemidler tas i bruk i utstrakt grad. Dette kan gjerne være kombinasjonsløsninger, med digitale leveranser av pensum, mappeoppgaver, samlinger og digitale eksamener, som et eksempel. FHS har fokus på at det skal tilrettelegges for læring, noe som kan gjøres på mange måter.

Utvikling av gode pedagogiske løsninger, og eksperimentering med digital læring er strategiske satsningsområder for FHS og Sjøkrigsskolen, og vi ønsker å utvikle gode løsninger i samspill med sivil tilbyder av 2. året.

Hvordan emner i praksis leveres vil naturlig nok variere ut fra faglige hensyn. Det kan tenkes at noen emner kan kjøres 100% digitalt, mens andre fordrer kombinasjonsløsninger for å sikre at faglig kvalitet er ivaretatt. Dette må leverandør ta hensyn til i sammensetning av leveransen.

Forfattere: 
Lasse Elvemo
Godkjent av: 
Øyvind Tengesdal