LL3155 Ledelse og karakterbygging

Emnekode: 
LL3155
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i elektro og automasjon
Credits: 
6
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2017 Høst
2018 Vår
2018 Høst
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet

Programmet skal bidra til å videreutvikle en militær profesjonalitet og selvforståelse forankret i militær ledelsestenking tilpasset en moderne militær kontekst. Programmet skal være en videreføring av fellesfagårets fokus på henholdsvis (1) utvikling av operative militære team og (2) operativ ledelse. Programmet skal videreutvikle kadettenes holdninger i forhold til egen yrkesutøving (særlig indre motivasjon for operativ ledelse og plikt), så vel som språk og ferdigheter relatert til militært lederskap. Således er hovedmålet å trene mer på egne lederferdigheter samt repetere og fastholde lederteori fra fellesfagåret i stadig nye kontekster.

Læringsutbytte

Samtlige semester skal ta utgangspunkt i en helhetlig militær profesjonsutdanning. De respektive semestrene vil ha følgende fokus:

  • Semester 3: Veiledning

Kadettene skal med kunnskapen fra fellesfagåret danne basisgrupper i klassene av passende størrelse (5-8). De skal bli godt kjent å bruke gruppene som arena for kjernekommunikasjon og veiledning. Her skal de trene på å veilede hverandre under oppsyn av bransjeveileder/programoffiser. Fokus for veiledningen skal være egenutvikling som leder og offiser samt prestasjoner i akademiske fag. Hensikten er at veiledning skjer på skolehverdagens utfordring slik at kadettene får nytte av veiledningen i prestasjoner på det akademiske. Erfaringsmessig er semester tre meget krevende rent akademisk og er således en god arena å drive veiledning av individ og prestasjonsgrupper på. Dette danner da også grunnlaget for videre veiledning i semester fire til seks.

  • Semester 4: Operativ pedagogikk

Semesteret forgår i sin helhet i simulator. Målet er at kadettene skal videreutvikle sitt pedagogiske blikk på operative team. Dvs kadettene skal trene seg på å identifisere og drøfte og konkludere hva som er suksessfaktorer i operative team med bakgrunn i teori fra fellesfagåret og litt utvidet teori. I starten av dette semesteret får kadettene innføring i medarbeidersamtale og skriver deretter tjenesteuttalelser på hverandre på slutten av semesteret (Jmf Delemne 3.1.2)

  • Semester 5: Operasjoner og Kriseledelse I

Semesteret vil hovedsakelig bygges opp omkring øvelse INTOPS med tema som døden, krigens krav etc.

  • Semester 6: ​Operasjoner og Kriseledelse II

Semesteret har to hovedfokus. Øvelse MAROPS og utarbeidelse av ”Min Lederfilosofi”. Sistnevnte skal være en oppsummering av egen offisersutvikling ved SKSK og gi retning for videre utvikling i tjenesten.

Praktisk organisering og arbeidsformer

Hovedlærer lederskap og Sjøkrigsskoleprest har faglig ansvar for programmet, herunder undervisningen. Programoffiserene står for den praktiske gjennomføringen av veiledningsdelen av programmet, i samråd med Hovedlærer lederskap og Sjøkrigsskoleprest. Programmet forutsetter tett samhandling mellom undervisningskreftene og PO-laget.

  • Semester 3: Veiledning

Øvelse KAIROS vil danne grunnlaget for at kadettene blir kjent i sine basisgrupper og gi teorigrunnlage for veiledning. Annenhver uke vil det være veiledning på forberedte veiledningsgrunnlag i basisgrupper med fokus på egenutvikling som leder og offiser samt prestasjoner i akademiske fag. Egenrefleksjon på semesteret leveres etter eksamen. I dette semesteret gjennomfører i tillegg MING og LOG bransjeuke. Jmf. fagplan lederutvikling pkt 3.9.

  • Semester 4: Operativ pedagogikk

Gjennomføres i navigasjonssimulator ved Sjøkrigsskolen. Prinsippet er spill i basisgrupper og videoevaluering i etterkant av hvert spill. I utgangspunktet 3 spill og ett eksamensspill. Medarbeidersamtaler gjennomføres i klasserom. Egenrefleksjon leveres i etterkant av MAS. Tjenesteuttalelser leveres medio juni. I dette semesteret gjennomfører LOG og om forholdene tillater det OMJ vinterøvelse. Jmf. Fagplan lederutvikling pkt 3.3.

  • Semester 5: Operasjoner og Kriseledelse I

Noe klasseromsundervisning og ekskursjon. Øvelse INTOPS i felt. Egenrefleksjon leveres etter øvelse INTOPS

  • Semester 6: Operasjoner og Kriseledelse II

Øvelse MAROPS til havs i littorale farvann utenfor Bergen. Min lederfilosofi leveres ultimo mai.

Supplerende opplysninger

Programmet evalueres etter Bestått/ikke bestått, med bruk av refleksjonsoppgaver og praktisk/muntlig eksamen. Kadettene får en refleksjonsoppgave hvert semester med varierende omfang (innenfor spennet 800 til 2000 ord) med egen lederfilosofi som avslutning. Alle oppgavene må beståes. Praktisk muntlig eksamen etter semester 3 – veiledning og semester 4 – simulatorspill.

Pensum

Relevant litteratur innefor lederskap fra fellesfagåret.

Kaare Skagen. I veiledningens landskap. Høyskoleforlaget 2004.

Salas E., Sims D.E., Bruke C.S. Is there a big five in teamwork? 2005.

Forfattere: 
Stein Hatlem Forsdahl