LL3154 Militær idrett og trening 3

Emnekode: 
LL3154
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i logistikk og ressursstyring
Credits: 
5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2018 Høst
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet

Forsvarssektorens hovedleveranse er å etablere og anvende operativ evne, hvor fysisk og mental robusthet inngår som sentrale komponenter i den enkelte offisers og soldats prestasjonsevne. Undervisningen i militær idrett & trening inngår som en sentral komponent i den totale militære treningen. Hensikten med faget er at offiseren selv oppnår nødvendig fysisk kapasitet, kompetanse og ferdigheter som gjør vedkommende i stand til å løse sine oppgaver på best mulig måte. Likeså skal offiseren etter endt utdanning fremstå som et godt forbilde både fysisk og mentalt og kunne lede og trene andre i den hensikt å øke kampkraften og den operative evnen på eget fartøy/avdeling.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Etter endt utdanning har offiseren profesjonsrelevant kunnskap innen militær idrett & trening og er kjent med den grunnleggende betydning fysisk og mental robusthet har ifht oppdragsløsningen.
 • Følgende tema skal offiseren beherske godt:
  • Treningsplanlegging – riktig trening til riktig mengde i riktig tid
  • Mental trening, spenningsregulering
  • Skadeforebygging og restitusjon
  • Kosthold
  • Styrketrening
  • Utholdenhet
 • Følgende tema skal offiseren kjenne til og forstå:
  • Ulike treningskonsepter, metoder og filosofi
  • Overordnet plan for Militær idrett & trening

Ferdigheter

Etter endt utdanning:

 • Kan offiseren anvende teoretiske og praktiske ferdigheter for økning av egen og avdelingens operative yteevne.
 • Behersker offiseren grunnleggende livrednings- og svømmeferdigheter
 • Behersker offiseren grunnleggende løfteteknikk innenfor styrke
 • Behersker offiseren grunnleggende teknikker innenfor militær nærkamp
 • Tilfredsstiller offiseren grunnleggende krav innenfor utholdenhet, styrke & livredning

Generell kompetanse

Etter endt utdanning:

 • Er offiseren fysisk og mentalt robust og skikket til over tid å virke i kritiske situasjoner preget av kaos og usikkerhet
 • Kan offiseren planlegge, gjennomføre og trene sine kolleger og undergitte i den hensikt å øke den operative yteevnen
 • Kan offiseren vurdere og tilpasse trening, kosthold og restitusjon av seg selv og andre etter ulike tjenestemessige forhold
 • Kan offiseren utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
Praktisk organisering og arbeidsformer

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre emner og fra tjenesten som illustrasjon av emnet, jf. Sjøforsvarets utdanningsprogrammer GOU punkt 2.13. Dette skal være uttrykt i alle emnebeskrivelser. Arbeidsmåter skal involvere og aktivisere offiseren.

Organisering og koordinering

Timene vil i hovedsak gjennomføres som praktisk metodisk aktivitet. Faget søkes integrert i øvelser ved skolen. Under slike forutsetninger får offiseren erfare betydningen av operativ yteevne sett i relasjon til operative krav. Faget må sees i sammenheng med faget lederskap og som en integrert del av all øvingsaktivitet ved skolen. Bransjeveileder må følge opp sine offiserer ifhht instruksjonspraksis i semester IV.

Arbeidsmåter

 • Semester I: består i hovedsak av en introduksjon til faget og faste timer gjennom Harvest frem til toktet. Under toktet vil det være en veiledningssamtale med hver enkelt kadett. Dette skjer enten under første eller andre legg. I den grad det er praktisk gjennomførbart gjennomføres instruksjon/økter i trening på små flater underveis på toktet. I tillegg skal hver enkelt legge frem en treningsplan for toktet.
 • Semester II: Det er fire timer per uke med idrett og trening, og to timer per uke med gjennomgang av teori og oppgaveløsning. I tillegg er faget integrert i deler av all øvingsaktivitet.

Arbeidskrav

Her beskrives tydelig hva som er obligatorisk gjennomføring for studenten, for eksempel:

 1. Egenferdighet, teller 3/4 av karakteren i GOU 1,2,3. (De tre elementene teller likt og alle deløvelser må bestås hver for seg)
  • Utholdenhet 3000 m
  • Styrketester
  • 100 m livredning
 2. Teori, teller 1/4 av karakteren (GOU 3, Mappeoppgave)
 • Karakterskala for teori: gradert skala fra A- F
 • Karakterskala for praktisk eksamen: se vedlegg A.
Pensum
 • Trening for optimale prestasjoner (overordnet plan for Militær idrett & trening 2012- 2016).
 • Gjerset, A. Haugen & Holmstad : Treningslære, Gyldendal Undervisning 2006. 3. utgave.
 • Pensgård, A. M. & Hollingen, E: Idrettens mentale treningslære, Norsk Forening for Idrettspsykologi, Norges Idrettsforbund, Universitetsforlaget 1996
 • Tff gr 43 (bestemmelser for Militær idrett & trening)
 • Utvalgte emner og foredrag: Distribueres i forbindelse med undervisningen
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
FordypningsoppgaveIndividuell -A-F1/4Not required
PraksisIndividuell -A-F3/4Not requiredFysiske tester: #000m, styrketester og livredning
Vurderinger:
Vurderingsform:Fordypningsoppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:1/4
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:3/4
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Fysiske tester: #000m, styrketester og livredning
Hjelpemidler: