LL1091 Øvelse Telemakos

Emnekode: 
LL1091
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i elektro og automasjon
Credits: 
0
Undervisningssemester: 
2017 Vår
Eksamenssemester: 
2017 Vår
Om emnet

Øvelse Telemakos er siste og avsluttende øvelse i offisersårets øvingsrekke. Øvelsens formål er å skape en praktisk syntese av all kompetanseutvikling i offisersåret. Med hovedvekt på lederutvikling, herunder profesjonsdannelse og teamledelse, skal øvelse Telemakos bidra til helhetlig forståelse av operativt sjømilitært lederskap. Øvelsens ønskede sluttilstand er at hele kullet består av offiserer med integritet og klokskap og lag som mestrer den kompleksiteten Telemakos byr på.

Øvelsens primærhensikt er å bidra til økt læring og utvikling for den enkelte offiser, med hovedvekt på profesjonsidentitet, selvinnsikt og lederkompetanse. Øvelsen er en kulminasjon av profesjonsutdanningens forutgående teoretiske og praktiske delemner.

Øvelsens sekundærhensikt er å kvalitetssikre den enkelte offiserens skikkethet som yrkesoffiser i Sjøforsvaret. Kvalitetsparametrene som benyttes er de samme som for tjenesteuttalelse i Forsvaret.

Begge hensiktsformuleringer skal samtidig ivareta den mest sentrale av alle militære utfordringer – evnen til å yte under press. Dette representerer noe av kjernen i Sjøkrigsskolens filosofi om operativ ledelse, i grenseoverskridelsen av normaltilstanden.

Framtidens offiserer må derfor forberedes, gjennom bevisstgjøring og trening, til å utvikle robusthet mot stress og å utvikle mestringsstrategier i møtet med ulike former for press og stress. Framtidens offiserer forutsettes også å lede andre i situasjoner der samfunnet etterspør offiserens egenskaper. Ikke bare å mestre individuelt og kollektivt press, men også gjennom robusthet og klokskap kunne utnytte press, kaos og kompleksitet til sin egen fordel. Slike egenskaper kan i ytterpunkt beskrives som krigskunst. Men i dagens samfunnsorden, der demokratiet og norske verdier utfordres uten at krigstilstanden er etablert, er det helt sentralt at norske offiserer bevisstgjør og utvikler kloke handlingsrepertoar i hele spekteret av fred, episoder, krise og krig.

Læringsutbytte

Øvelse Telemakos fokuserer på økt helhetsforståelse, ved at mange delmomenter og kompetansemoduler tidligere i profesjonsstudiet (øvelser, undervisning og veiledning) nå forventes lært i en helhetlig militær kontekst. Når fragmenter bevisstgjøres i en helhetlig sammenheng, blir forståelsen bedre og konteksten tydeligere. Øvelsens læringsutbyttebeskrivelse innledes derfor med et bredt perspektiv, før det konkretiseres mer presist under hovedgruppene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Forsvarets fellesoperative doktrine beskriver ni overordnede oppgaver for Forsvaret (pkt 02048-02073) for hhv nasjonalt ansvarsperspektiv, alliert ansvarsperspektiv og perspektivet støtte til andre nasjonale myndigheter enn Forsvaret. Kvalifikasjonsrammeverket for Sjøkrigsskolen er bygget opp med disse perspektivene som overordnede føringer for våre pedagogiske prioriteringer og valg.

I alle åtte ni oppgavene forutsettes det at Norges offiserer har integritet og klokskap når profesjonen utøves i nasjonens interesse. Samfunnet må kunne ha store forventninger til de offiserer som bemyndiges til maktutøvelse på vegne av Norge. En relevant og praktisk orientert ledelsesteori må bygge på en klar forståelse av den virkeligheten og den situasjonen som lederskapet skal utøves innenfor.

Sjøkrigsskolen tar utgangspunkt i den maritime doktrinens beskrivelse av verden som kompleks og kaotisk. Det er når kaos og usikkerhet og krise råder at den militære offiseren behøves som mest. Målet for operativ ledelse, herunder Sjøkrigsskolens lederutviklingsfilosofi, er å derfor å skape og utvikle offiserenes individuelle og kollektive evne til å mestre stadig uforutsette endringer i omgivelsene gjennom klok og hurtig tilpasning.

I møtet med det ukjente og det fremmede, vil fraværet av struktur og orden representere en trussel mot det samfunnet og de verdier vi står for. Sjøkrigsskolens mål er å forberede framtidens offiserer på slike møter, i erkjennelsen av at lederen virkelig settes på prøve. Slike situasjoner krever karakterfasthet, kreativ klokskap og robust moralsk forankring. Øvelse Telemakos skal bidra til bevisstgjøring og utvikling av egenskaper og mestringsevne som kreves i slik kontekst.

Kunnskap

Etter endt utdanning:

 • har offiseren bred kunnskap om hva som kreves for å lede egne ressurser og løse oppdrag, herunder god selvinnsikt (kunnskap om egen adferd) og klokt lederskap
 • har offiseren bred kunnskap om gruppeledelse
 • har offiseren bred kunnskap om hva som kreves for å skape god situasjonsforståelse
 • har offiseren bred kunnskap om hva som kreves for å sette eget oppdrag og sjefens intensjon i sammenheng med den etablerte situasjonsforståelsen
 • har offiseren kunnskap til å identifisere sviktende måloppnåelse (avvik fra intensjon) og kunnskap om hva som kreves når planen brister på veien mot intensjonsoppnåelse
 • har offiseren bred kunnskap om beslutningstagning på individ og gruppenivå
 • har offiseren gode kunnskaper om styrkeproduksjon, militære øvelser og oppøving til skarpe operasjoner
 • har offiseren bred kunnskap om læringsevne i en operativ kontekst, og god nok selvinnsikt til å utvikle egne læringsstrategier
 • viser offiseren grunnleggende kunnskap om betydningen av kommunikasjon og kulturforståelse i militære operasjoner, herunder engelsk som kommandospråk

Ferdigheter

Etter endt utdanning:

 • kan offiseren omsette tanker og valg i kloke handlinger, og effektivt ta kloke beslutninger i lys av taktiske og strategiske forhold, så vel som moralske og juridiske forhold
 • evner offiseren, gjennom selvledelse og ledelse av grupper og lag, å identifisere og utvikle de egenskaper som kjennetegner effektive prestasjonsgrupper
 • kan offiseren gjennom sin adferd fremvise gode automatiserte ferdigheter innen gruppeledelse og kollektiv læringsevne
 • fremstår offiseren som robust og karakterfast i komplekse situasjoner
 • kan offiseren identifisere personlige egenskaper som utgangspunkt for utvikling av relevante egenferdigheter, herunder kognitiv, emosjonell og fysisk robusthet
 • kan offiseren relatere og anvende teoretisk kunnskap til praktiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan offiseren reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan offiseren språksette eget lederskap i en operativ kontekst
 • behersker offiseren relevante militærfaglige verktøy og profesjonens uttrykksformer
 • behersker offiseren sitt våpen på en sikker og effektiv måte

Generell kompetanse

Etter endt utdanning:

 • Viser offiseren godt lederskap ved å få med seg sine undergitte i målrettet arbeid for løsing av pålagte oppgaver. Offiseren viser undergitte respekt og omsorg, samtidig som det stilles krav til utførelsen.
 • Viser offiseren ansvar, oppdragslojalitet og omstillingsevne, ved å stå ved sjefens intensjon i løsing av oppdrag, særlig når dette krever mer innsats og annen innsats enn forventet.
 • Utfører offiseren pålagte oppgaver samvittighetsfullt og pålitelig. Offiseren tar initiativ og treffer selvstendige avgjørelser innenfor opptrukne rammer.
 • Viser offiseren høy kompetanse på samarbeid og kommunikasjon ved å løse oppgaver i fellesskap, basert på personlig kjennskap til medarbeiderne. Samarbeider med så vel over-, side- og underordnede. Viser åpenhet for andres synspunkter og bidrar til gjensidig informasjonsutvikling.
 • Offiseren evner å være et relevant lagsmedlem og bridra til å ivareta gruppens behov for omsorg, avhengighet, kontroll og opposisjon.
 • Viser offiseren faglig dyktighet gjennom å løse oppgaver raskt, grundig og hensiktsmessig.
 • Viser offiseren god vurderingsevne, ved å finne frem til det vesentlige i en sak og treffer avgjørelser som fører til hensiktsmessige løsninger. Viser evne til prioritering.
 • Viser offiseren god ansvarsforståelse, gjennom oversikt, kontroll og nøktern anvendelse av ressurser som tid, materiell og økonomi.
 • Viser offiseren god formuleringsevne muntlig og skriftlig, ved å kommunisere tilfredsstillende, klart og konsist.
 • Viser offiseren kreativitet ved å finne nye og nyttige løsninger på problemer. Offiseren fungerer godt i situasjoner hvor normal praksis eller etablerte rutiner helt eller delvis ikke kan nyttes. Offiseren viser åpenhet og toleranse for forandring og utvikling.
 • Viser offiseren mestring og robusthet, gjennom initiativ og handlekraft under vanskelige forhold og/eller lengre perioder med stor belastning (eks store anstrengelser, søvndeprivasjon, konflikter, korte tidsfrister og knappe ressurser).
 • Viser offiseren god helhetsoversikt og –forståelse, ved å se egne oppgaver og oppdrag i en større sammenheng og beholder oversikt selv under pågående aktivitet på et begrenset område.
 • kan offiseren planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltager i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan offiseren identifisere, vurdere og formidle relevante moralske og etiske problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer
 • kan offiseren utveksle synspunkter og erfaringer med andre og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis og profesjonskultur
 • har offiseren god forståelse av offiserens rolle i samfunnet, herunder forståelse av militærmaktens anvendelse i et pliktetisk og sikkerhetspolitisk perspektiv
Praktisk organisering og arbeidsformer

Øvelse Telemakos er organisert som en pedagogisk arena, der lederutvikling trenes, utvikles og evalueres i en militær kontekst. Detaljert øvingsordre utarbeides årlig av Sjøkrigsskolens stab, med arbeidsmåter som ivaretar både sikkerhet og læringsmål i en relevant militær kontekst.

Organisering og koordinering

Øvelsen organiseres og koordineres iht Sjøkrigsskolens kvalitetshåndbok del 2internt i avdeling SOL, med relevante samarbeidspartnere internt på SKSK og eksternt.

Arbeidsmåter

Øvelsens arbeidsmåter er i hovedsak basert på utendørs trening i maritime omgivelser. Noen elementer av øvelsen vil gjennomføres som klasseromsundervisning og innendørs trening. I tillegg til sikkerhetsbrief, engasjementsregler og oppdragsdialog, vil også eksempelvis tema som oppdragsanalyse, utvikling til strid  og materiellmønstring eller beredskapskontroll  gjennomføres innendørs.

I alle faser av øvelsen vil veiledning være et sentralt pedagogisk virkemiddel, der veiledningskompetanse også er et eget øvingsmål for offiserene.

Arbeidskrav

 • Den enkelte kadett må være en aktiv bidragsyter i ledelsesprosessen i sitt lag.
 • Kadettene skal veilede hverandre ift sentrale leder og samspillprosesser.
Pensum

Pensum

 • UD 2-1 – Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet
 • Alle mann til brasene! – Sjømilitært operativt lederskap og lederutvikling

Støttelitteratur

 • Forsvarets fellesoperative doktrine
 • Forsvarets maritime doktrine
 • Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse
 • Resultater gjennom team; Sjøvold
 • Ledelse av ledelsesprosessen; Johnsen, Vanebo, Busch
 • Infanterioffiseren i felt
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
PraksisIndividuell -Bestått / ikke bestått Not requiredKadettens skikkethet som militær leder (SML) vurderes fortløpende under hele øvelse Telemakos. Kadettens handlingskompetanse legges til grunn. Dersom kadettens veileder er i tvil om offiseren fremviser tilfredsstillende handlingskompetanse, skal kadetten få advarsler om dette. Advarslene gis i henhold til RUF pkt. 12.3.4. • Veileder, eller den veileder bemyndiger, skal gjennomføre samtale med og gi muntlig advarsel til den det gjelder. Advarselen skal resultere i en plan med tidsangivelse for forbedring innenfor spesifiserte områder. • Dersom forbedring ikke skjer, skal det gis en skriftlig advarsel. Advarselen skal gis av en kommisjon som trer sammen ved behov. Kommisjonen skal som et minimum bestå av veileder(e), øvingsleder, hovedlærer lederskap og øvingslege. Kommisjonen skal gjennom prosessen sikre dokumentasjon på observasjoner, tilbakemeldinger og samtaler. Skriftlig advarsel skal resultere i en skriftlig plan med tidsangivelse for forbedring innenfor spesifiserte områder. Denne advarselen skal signeres av kommisjonsleder og den kadett advarselen gjelder. • Dersom kadetten etter fastsatt tid fortsatt ikke har gjort nødvendig forbedring innenfor de angitte områder kan kommisjonen beslutte å ta kadetten ut av øvelsen, noe som medfører stryk på øvelse Telemakos og ikke bestått i forhold til skikkethet som militær leder. Jfr RUF pkt 12.5.1. Dersom kadetten ikke består øvelse Telemakos, vil han/hun innstilles til relegering i skolerådet. Det gis ikke anledning til å ta øvelsen på nytt ved stryk. Dersom kadetten selv velger å trekke seg, eller ikke fremstiller seg for hele eller deler av Øvelse Telemakos, innebærer dette at kravet til bestått i SML ikke tilfredsstilles. (Jf Forskrift om eksamen ved Sjøkrigsskolen §8, Jfr RUF pkt 12.5.1 og RUF pkt 14.4 bokstav d) Dette gjelder dog ikke kadetter som er, eller blir, tatt ut av øvelsen på medisinsk grunnlag av lege eller sanitetspersonell. Disse kan gis mulighet til å gjennomføre øvelsen ved neste anledning. (Jfr RUF pkt 14.2.1)
Vurderinger:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Kadettens skikkethet som militær leder (SML) vurderes fortløpende under hele øvelse Telemakos. Kadettens handlingskompetanse legges til grunn. Dersom kadettens veileder er i tvil om offiseren fremviser tilfredsstillende handlingskompetanse, skal kadetten få advarsler om dette. Advarslene gis i henhold til RUF pkt. 12.3.4. • Veileder, eller den veileder bemyndiger, skal gjennomføre samtale med og gi muntlig advarsel til den det gjelder. Advarselen skal resultere i en plan med tidsangivelse for forbedring innenfor spesifiserte områder. • Dersom forbedring ikke skjer, skal det gis en skriftlig advarsel. Advarselen skal gis av en kommisjon som trer sammen ved behov. Kommisjonen skal som et minimum bestå av veileder(e), øvingsleder, hovedlærer lederskap og øvingslege. Kommisjonen skal gjennom prosessen sikre dokumentasjon på observasjoner, tilbakemeldinger og samtaler. Skriftlig advarsel skal resultere i en skriftlig plan med tidsangivelse for forbedring innenfor spesifiserte områder. Denne advarselen skal signeres av kommisjonsleder og den kadett advarselen gjelder. • Dersom kadetten etter fastsatt tid fortsatt ikke har gjort nødvendig forbedring innenfor de angitte områder kan kommisjonen beslutte å ta kadetten ut av øvelsen, noe som medfører stryk på øvelse Telemakos og ikke bestått i forhold til skikkethet som militær leder. Jfr RUF pkt 12.5.1. Dersom kadetten ikke består øvelse Telemakos, vil han/hun innstilles til relegering i skolerådet. Det gis ikke anledning til å ta øvelsen på nytt ved stryk. Dersom kadetten selv velger å trekke seg, eller ikke fremstiller seg for hele eller deler av Øvelse Telemakos, innebærer dette at kravet til bestått i SML ikke tilfredsstilles. (Jf Forskrift om eksamen ved Sjøkrigsskolen §8, Jfr RUF pkt 12.5.1 og RUF pkt 14.4 bokstav d) Dette gjelder dog ikke kadetter som er, eller blir, tatt ut av øvelsen på medisinsk grunnlag av lege eller sanitetspersonell. Disse kan gis mulighet til å gjennomføre øvelsen ved neste anledning. (Jfr RUF pkt 14.2.1)
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Praktiske oppgaver2Uke(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Praktiske oppgaver
Varighet:2
Varighetstype:Uke(r)
Kommentar: