LL1082 Øvelse Boyd

Emnekode: 
LL1082
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i elektro og automasjon
Credits: 
0
Undervisningssemester: 
2017 Vår
Om emnet

Øvelsens primærhensikt er å gi den enkelte kadett lederutfordringer basert på Boyds filosofi på lags- og troppsnivå under vinterforhold, samt å bidra til økt læring og utvikling for den enkelte offiser, med hovedvekt på profesjonsidentitet, selvinnsikt og lederkompetanse. Videre skal kadettene ha kjennskap til sentrale feltmessige disipliner på enkeltmanns- og lagsnivå under vinterforhold

Øvelsens sekundærhensikt er å fortsette den løpende kvalitetssikringen av den enkelte offiserens skikkethet som yrkesoffiser i Sjøforsvaret. Kvalitetsparametrene som benyttes er de samme som for tjenesteuttalelse i Forsvaret. For LOG2 er øvelsens primærhensikt å tilegne seg erfaringer i planlegging, gjennomføring og evaluering av større aktiviteter for grupper på opp mot kompani størrelse.

Begge hensiktsformuleringer skal samtidig ivareta den mest sentrale av alle militære utfordringer – evnen til å yte under press. Dette representerer noe av kjernen i Sjøkrigsskolens filosofi om operativ ledelse, i grenseoverskridelsen av normaltilstanden.

Framtidens offiserer må derfor forberedes, gjennom bevisstgjøring og trening, til å utvikle robusthet mot stress og å utvikle mestringsstrategier i møtet med ulike former for press og stress. Framtidens offiserer forutsettes også å lede andre i situasjoner der samfunnet etterspør offiserens egenskaper. Ikke bare å mestre individuelt og kollektivt press, men også gjennom robusthet og klokskap kunne utnytte press, kaos og kompleksitet til sin egen fordel. Slike egenskaper kan i ytterpunkt beskrives som krigskunst. Men i dagens samfunnsorden, der demokratiet og norske verdier utfordres uten at krigstilstanden er etablert, er det helt sentralt at norske offiserer bevisstgjør og utvikler kloke handlingsrepertoar i hele spekteret av fred, episoder, krise og krig.

Læringsutbytte

Øvelse Boyd fokuserer på økt helhetsforståelse for GOU 2, ved at mange delmomenter og kompetansemoduler tidligere i profesjonsstudiet (øvelser, undervisning og veiledning) nå forventes lært i en helhetlig militær kontekst. For GOU 1 vil øvelsen fokusere på evnen til raskt å tilegne seg nødvendige militære ferdigheter, evnen til å utnytte og utforske muligheter innenfor rammene til et militært oppdrag, evnen til å planlegge, iverksette og evaluere oppdrag i en militær kontekst og nyttiggjøringen av Boyds filosofi i oppdragsløsingen. Når fragmenter bevisstgjøres i en helhetlig sammenheng, blir forståelsen bedre og konteksten tydeligere. Øvelsens læringsutbyttebeskrivelse innledes derfor med dette brede perspektivet, før det konkretiseres mer presist under hovedgruppene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Etter endt utdanning:

 • har offiseren bred kunnskap om hva som kreves for å lede egne ressurser og løse oppdrag, herunder god selvinnsikt (kunnskap om egen adferd) og klokt lederskap
 • har offiseren bred kunnskap om hva som kreves for å skape god situasjonsforståelse
 • har offiseren bred kunnskap om hva som kreves for å sette eget oppdrag og sjefens intensjon i sammenheng med den etablerte situasjonsforståelsen
 • har offiseren kunnskap om å gjennomføre og lede operasjoner under krevende klimatiske og sikkerhetsmessige forhold.
 • har offiseren bred kunnskap om beslutningstagning på individ og gruppenivå
 • har offiseren på GOU 2 grunnleggende kunnskap om kompleksiteten knyttet til alle faktorer innen øvingsplanlegging; herunder økonomi, sikkerhet, logistikk og personellstyring
 • har offiseren på GOU 2 god kunnskap om plan- og beslutningsprosessen, og styrker og svakheter med denne.

Ferdigheter

Etter endt utdanning:

 • evner offiseren, gjennom selvledelse og ledelse av grupper og lag, å identifisere og utvikle de egenskaper som kjennetegner effektive prestasjonsgrupper
 • kan offiseren gjennom sin adferd fremvise gode automatiserte ferdigheter innen militære basisferdigheter
 • fremstår offiseren som robust og karakterfast i komplekse situasjoner
 • kan offiseren relatere og anvende teoretisk kunnskap til praktiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan offiseren språksette eget lederskap i en operativ kontekst
 • behersker offiseren relevante militærfaglige verktøy og profesjonens uttrykksformer
 • behersker offiseren sitt våpen på en sikker og effektiv måte
 • behersker offiseren i GOU 2 ledelse av plan- og beslutningsprosessen, og kan anvende denne gjennom en fullstendig planprosess.
 • Behersker offiseren i GOU 2 risikostyring av en militær avdeling gjennom feltøvelse under vinterforhold.
 • Behersker offiseren utnyttelse av ressurser på en god måte.

Generell kompetanse (GOU 1 og GOU 2)

Etter endt utdanning:

 • Viser offiseren godt lederskap ved å få med seg sine undergitte i målrettet arbeid for løsing av pålagte oppgaver. Offiseren viser undergitte respekt og omsorg, samtidig som det stilles krav til utførelsen.
 • Viser offiseren ansvar, oppdragslojalitet og omstillingsevne, ved å stå ved sjefens intensjon i løsing av oppdrag, særlig når dette krever mer innsats og annen innsats enn forventet.
 • Utfører offiseren pålagte oppgaver samvittighetsfullt og pålitelig. Offiseren tar initiativ og treffer selvstendige avgjørelser innenfor opptrukne rammer.
 • Viser offiseren høy kompetanse på samarbeid og kommunikasjon ved å løse oppgaver i fellesskap, basert på personlig kjennskap til medarbeiderne. Samarbeider med så vel over-, side- og underordnede. Viser åpenhet for andres synspunkter og bidrar til gjensidig informasjonsutvikling.
 • Offiseren evner å være et relevant lagsmedlem og bidra til å ivareta gruppens behov for omsorg, avhengighet, kontroll og opposisjon.
 • Viser offiseren faglig dyktighet gjennom å løse oppgaver raskt, grundig og hensiktsmessig.
 • Viser offiseren god vurderingsevne, ved å finne frem til det vesentlige i en sak og treffer avgjørelser som fører til hensiktsmessige løsninger. Viser evne til prioritering.
 • Viser offiseren i god ansvarsforståelse, gjennom oversikt, kontroll og nøktern anvendelse av ressurser som tid, materiell og økonomi.
 • Viser offiseren god formuleringsevne muntlig og skriftlig, ved å kommunisere tilfredsstillende, klart og konsist.
 • Viser offiseren kreativitet ved å finne nye og nyttige løsninger på problemer. Offiseren fungerer godt i situasjoner hvor normal praksis eller etablerte rutiner helt eller delvis ikke kan nyttes. Offiseren viser åpenhet og toleranse for forandring og utvikling.
 • Viser offiseren mestring og robusthet, gjennom initiativ og handlekraft under vanskelige forhold og/eller lengre perioder med stor belastning (eks store anstrengelser, søvndeprivasjon, konflikter, korte tidsfrister og knappe ressurser).
 • Viser offiseren god helhetsoversikt og -forståelse, ved å se egne oppgaver og oppdrag i en større sammenheng og beholder oversikt selv under pågående aktivitet på et begrenset område.
 • kan offiseren planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltager i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan offiseren identifisere, vurdere og formidle relevante moralske og etiske problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer
 • kan offiseren utveksle synspunkter og erfaringer med andre og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis og profesjonskultur
 • har offiseren god forståelse av offiserens rolle i samfunnet, herunder forståelse av militærmaktens anvendelse i et pliktetisk og sikkerhetspolitisk perspektiv
Praktisk organisering og arbeidsformer

Øvelse Boyd er organisert som en praktisk og pedagogisk arena, der lederutvikling og basisferdigheter trenes, utvikles og evalueres i en militær kontekst. Detaljert øvingsordre utarbeides årlig av Sjøkrigsskolens stab i samarbeid med LOG2, med arbeidsmåter som ivaretar både sikkerhet og læringsmål i en relevant militær kontekst.

Organisering og koordinering

Øvelsen organiseres og koordineres internt i avdeling SOL, og operasjonskontoret samarbeider tett med LOG2 gjennom hele prosessen.

Arbeidsmåter

Øvelsens arbeidsmåter er i hovedsak basert på utendørs trening i krevende klimatiske omgivelser. Noen elementer av øvelsen vil gjennomføres som klasseromsundervisning og innendørs trening. I tillegg til sikkerhetsbrief, engasjementsregler og oppdragsdialog, vil også eksempelvis tema som oppdragsanalyse, utvikling til strid og materiellmønstring eller beredskapskontroll kunne gjennomføres innendørs.

Arbeidskrav

 • Den enkelte kadett må være en aktiv bidragsyter i ledelsesprosessen i sitt lag.
Pensum

Pensum

 • UD 2-1 – Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet
 • Alle mann til brasene! – Sjømilitært operativt lederskap og lederutvikling
 • UD 6-81 – Veiledning i vintertjeneste

Støttelitteratur

 • Forsvarets fellesoperative doktrine
 • Forsvarets maritime doktrine
 • Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse
 • Resultater gjennom team; Sjøvold
 • Ledelse av ledelsesprosessen; Johnsen, Vanebo, Busch
 • Infanterioffiseren i felt
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Praksis- -- Not requiredKadettens skikkethet som militær leder (SML) vurderes fortløpende under hele øvelse Boyd. Kadettens handlingskompetanse (jf handlingskompetansemodellen) legges til grunn. Dersom kadettens veileder er i tvil om offiseren fremviser tilfredsstillende handlingskompetanse, skal kadetten få advarsler om dette. Advarslene gis i henhold til RUF pkt. 12.3.
HjemmeeksamenIndividuell3DagerA-F Not requiredSe emnebeskrivelse for LL1012 - Sjømilitært lederskap.
Vurderinger:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:-
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:-
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Kadettens skikkethet som militær leder (SML) vurderes fortløpende under hele øvelse Boyd. Kadettens handlingskompetanse (jf handlingskompetansemodellen) legges til grunn. Dersom kadettens veileder er i tvil om offiseren fremviser tilfredsstillende handlingskompetanse, skal kadetten få advarsler om dette. Advarslene gis i henhold til RUF pkt. 12.3.
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:3
Varighetstype:Dager
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Se emnebeskrivelse for LL1012 - Sjømilitært lederskap.
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Praktiske oppgaver2Uke(r)2 uker øvelse
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Praktiske oppgaver
Varighet:2
Varighetstype:Uke(r)
Kommentar:2 uker øvelse