LL1072 Øvelse Magellan

Emnekode: 
LL1072
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i elektro og automasjon
Credits: 
0
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Om emnet

Bakgrunn

Statsraad Lehmkuhl har som lederutviklingsplattform potensial til å få frem alle de forhold som kjennetegner sjømilitært lederskap(nærmere beskrevet i ”alle mann til brasene”). Det være seg press i ulike former som, frykt, hjemlengsel, kjedsomhet, usikkerhet, sosialt og mentalt press, trangt(liten plass), kompleksitet mm. Over en periode på 11 uker er avkledningseffekten stor slik at den sanne personlighet kommer klarere frem og blir utfordret i forhold til samhandling mot et felles mål. Om bord må kadettene forholde seg til hverandre for å få fartøyet til å bevege seg. Her er konsekvenser av egne og andres handlinger(eller mangel på) svært synlige. SL er nesten strippet for teknologi og derfor trer mennesket klarere frem. En helt sentral faktor for å få nettopp teknologien til å fungere sammen i et komplisert operasjonsrom, f eks om bord på Nansen klassen. Vårt fokus på det mellommenneskelige(relasjoner) har derfor store muligheter for å bli utfordret og utvikle seg i en kontekst som har meget store overføringsverdier til et høyteknologisk marinefartøy.

Intensjon for toktet

Hensikt

Øvelse Magellan skal eksponere kadetter for et krevende maritimt miljø i den hensikt å øke kompetanse innenfor selvinnsikt, relasjoner(herunder forståelse for gruppedynamikk), teamarbeid, lederskap og sjømannskap. 

Arbeidsmetode

Erfaringsbasert læring (EBL) skal være overordnet læringssyn. Dette innebærer en utveksling, og balansert vekting mellom praktisk øving, undervisning og veiledning. Toktet skal gi kadettene flest mulig arenaer og muligheter for å praktisere ledelse. Dette innebærer nødvendige handlingsrom til å prøve og feile, gjerne i situasjoner med merkbare konsekvenser, uten at stab og skipsledelse intervenerer for tidlig, og dermed tar bort følgene av beslutninger.

Dette handlingsrommet skal søkes oppnådd gjennom en faseinndeling av toktet. En fase består av ett klart oppdrag med sluttsituasjon, et reelt handlingsrom der kadettene spiller på skipets ressurser og en avsluttende nivåkontroll(mønstring). Nivåkontrollen skal identifisere standpunkt, som igjen måles opp mot oppdrag. Læring vil bestå i avviksanalyse, med identifisering av gode så vel som dårlige grep i forhold til ytelse. Eventuelle avvik mellom oppdrag og prestasjon vil nødvendigvis få konsekvenser.

Sluttsituasjon og akseptabel risiko

Kadettene har en styrket evne og vilje til å utøve militært operativ lederskap som formell sjef, så vel som relevant mannskapsmedlem (gruppelederskap). Videre en skjerpet faglig nysgjerrighet og dybdeforståelse innenfor fagområder relevante for militært lederskap. Den enkelte kadett skal kunne lede seilasen og driften av fartøyet, herunder gjennomføre kompliserte seilmanøver. Teoriundervisningen og kadettenes egen innsats i de akademiske fagene skal dekke ca halvparten av studiemengden i et normalt semester. Det er ikke akseptabelt at undervisningen i 1. semester ikke ivaretar 30 studiepoeng. Riggen er kompleks, og seilmanøvre setter krav til innsikt, timing og fysisk styrke. Små arbeidsskader kan forekomme.

Læringsutbytte

Kadettene skal gjennom tilrettelegging, planlegging, opplæring og trening, og med nødvendig støtte og veiledning søke å bli i stand til å overta driften av KNM Statsraad Lehmkuhl hvor følgende mål er ivaretatt:

 • det er skapt tillit innen lagene og vaktkvarteret som grunnlag for videre lederutvikling i semester II.
 •  samtlige kadetter har fått praktisk ledererfaring på individ- og vaktkvarternivå
 • det er skapt et trygt læringsmiljø som stimulerer til faglig og personlig utvikling gjennom tilbakemelding fra medkadetter, sivil besetning og militær stab.
 • samtlige kadetter har forståelse for viktigheten av drill og samarbeid.
 • kadettenes forståelse for ledelse som en kollektiv prosess som bidrar til en god OODA-loop og manøverevne; herunder sammenhengen mellom Jonsens lederteori (hva), oppdragsbasert ledelse (hva- i militær kontekst), tillit (grunnleggende forutsetning), manøverteori og personlige og gruppemessige forutsetninger (SPGR – hvordan klarer jeg og laget oss) er utviklet.
 • kadettenes etiske bevissthet i forhold til bruk av militær makt; herunder bevissthet om etikkens betydning for vellykkede militære operasjoner er utviklet

Målsettingen for teoriundervisningen vil være avhengig av hvor stor del av faget som må gjennomføres i løpet av toktet. Gjeldende emneplaner for teorifagene skal gjennomføres frem mot eksamen i sem. I eller sem. II.

Praktisk organisering og arbeidsformer

Generelt

Toktet som helhet skal samles i en ordre som gir kadettene en intensjon. Denne ordren skal analyseres av hele kullet før neste steg i prosessen. Her skal vi ha tilbakelesing og diskusjon slik at vi er sikre på at toktets intensjon er klar og tydelig for samtlige kadetter(og alle andre som skal være med på toktet). Alle valg som kadettene gjør i sine gjennomføringer kan med dette etterspores/etterspørres(begrunnes).

Toktet er inndelt i faser. Minst to av fasene bør ha sammenhengende tid i sjøen. I den første av disse to er det viktig å sette lederutviklingsmiljøet(språk, mål, problemløsning) i kadettmassen. Derfor er det viktig å ha veiledere og lederskap om bord i denne perioden. I tillegg og i sammenheng med dette er det for toktet som helhet viktig å begrense lengde og antall landopphold. Det trenger ikke være bytte ifm landopphold.

Til tross for at de fasene er forskjellige i lengde og innhold og underlagt ordren for hele toktet skal alle inneholde en ordre som presiserer delmål og sluttilstand. På bakgrunn av dette skal kadettledelsen analysere oppdraget og lage en plan for gjennomføring som gir mulighet til å måle økning i ytelse, kunnskap oppdragsløsning. Deretter skal den enkelte kadettledelse gjennomføre og ha tid til etterarbeid i forhold til måloppnåelse, mestring og læring. Det skal være reelle og realistiske konsekvenser (sanksjoner) i hver fase.

Bemanning og rolleforventninger

Samtlige om bord er ansvarlige for kadettenes læring. De skal være kjent med Sjøkrigsskolens tilnærming til lederskap og lederutvikling. Imidlertid har vi valgt å presisere de forventningene som vi legger spesielt på skipssjef, veiledere, lærere, sivil besetning og kadettledelse. 

Skipssjefen

Skipssjefen har hovedoppgaver/roller

 1. Øvelsesleder
  Han er her ansvarlig for at hensikten med fasene blir oppfylt. Hvis fremdriften går i feil retning er han pålagt å ta nødvendige tiltak for å komme på rett spor. Det skal alltid taes i betraktning at det som regel er flere alternative veier til målet og at endringen i størst mulig utstrekning skal være kadettstyrt. Skipssjef har her også rollen som stabssjef for militær stab som er om bord.
 2. Skipssjef
  Her gjelder regler for skipssjef på KNM fartøy, ref for eksempel Tjenestereglementet. Det er her viktig at tredjeperson (for eksempel FOH) får oppfylt sine krav til KNM fartøy i norske farvann og i utenrikstjeneste. Andre eksempler kan være håndtering av ekte krisesituasjoner, eventuell utøvelse disiplinærreglementet og representasjon i havner.
 3. Koordinere SKSK sine interesser med kapteinen, evt stiftelsen

Militær stab

Alle militære og sivile fra Sjøkrigsskolen er en del av den militære staben. Vår tilnærming fordrer et meget godt samspill mellom undervisning(teori), veiledning(syntese) og øvelser(erfaring). Undervisning og teori skal tjene som fortolker av erfaring og kunnskapsgrunnlag for praksistrening. Øvelsene skal skape realistiske og utfordrende erfaringer. Veiledningen skal hjelpe kadettene til å koble erfaring og teori på en måte som gir personlig mening og sammenheng. To forhold må kjennetegne relasjonen mellom disse tre arenaene. Omfanget og vektleggingen må være jevn. I tillegg må det være en kontinuerlig utveksling mellom de ulike arenaeene. Dette setter store krav til samarbeid og kontakt mellom øvelsesleder, veiledere og lærere. Derfor må og skal lærere og veilederne arbeide tett sammen med skipssjef i tillegg til deres primærfunksjon som lærer eller veileder. For å kunne ta de riktige beslutningene ift kadettenes atferd og fremdrift, er det avgjørende at staben monitorerer situasjonen på bakgrunn av målene for fasen og intensjonen for hele Magellan. Denne kunnskapen om de forskjellige kadetter, kvarter og lag legges til grunn for diskusjoner og beslutninger i staben. Det sentrale for staben er å ha best mulig felles situasjonsbevissthet i forhold til kadettenes lederutvikling og læring. En viktig forutsetning og utfordring er at samtlige har tilnærmet lik forståelse av Sjøkrigsskolens lederskapsfilosofi, både med tanke på forståelse av hvor vi skal(lederskap) og hvordan(læring) vi skal komme oss frem. I tillegg skal samtlige beherske og ha forståelse for de fag som kadettene skal lære på toktet.

Sivilt mannskap

Sivil besetning primære roller:

 1. Sikkerhetskontrollører
  Alt sivilt personell skal gripe inn hvis de anser at det er risiko for personell eller materiell. Matros (vaktleder) på dekk er den som oftest vil være i en posisjon hvor det er riktig å gripe inn
 2. Kompetansepersoner
  For å nå sine mål og utføre sine oppdrag er det viktig at kadettene utnytter den kunnskapen som er tilgjengelig om bord. De fleste sivile har kompetanse som er relevant, men noen vil selvsagt bli brukt mer enn andre.
 3. Lærere
  Skipets besetning skal i størst mulig grad la kadettene få lære ved at de utfører oppgavene selv. Dette inkluderer både ledelse av personell og fysisk utførelse av oppgaver. Skipets besetning vil i stor grad bli benyttet til opplæring i nye emner både i teoriundervisning og praktisk trening.
  Skipets besetning har også ansvar for at kadettene får tilstrekkelig kunnskap innen sitt fagfelt. Til tross for om kadettene ikke ber om forklaring/opplæring skal viktig kunnskapen påminnes kadettene etter en viss tid. Tid og sted for dette skal avklares tidligst mulig før avgang og underveis i dialog mellom skipets besetning og Sjøkrigsskolens stab.

Kadetter i spesielle stillinger

Det er et hovedprinsipp at kadetter skal utfordres i lederstillinger. Minst 3 uker før avgang skal den første organisasjonen være på plass og ordre for fase en delt ut. Da det er viktig med et godt innsteg i øvelsen og at den første organisasjonen får mestringsfølelse skal det oppnevnes egne mentorer/referansepersoner som kadettledelsen kan bruke i planleggingen. I en periode for kadettene hektisk skolehverdag vil direkte hjelp både være aksepterbart og ønskelig. Minst 48t før en fase er ferdig skal ny kadettledelse være klar.

Koordinering

Seiltoktet bygger videre på Bjørn West og operasjon Harvest.

Alle uklarheter eller uoverensstemmelser som oppstår omkring fordeling av tid og ressurser til sjømannskap, lederutvikling og akademiske fag eller omkring gjennomføring av aktiviteter om bord, skal hvis kadettene selv ikke klarer å finne løsninger, behandles av et beslutningsorgan bestående av fire personer: sivil skipsjef, militær skipssjef, programoffiser og hovedansvarlig for undervisningen om bord. 

Pensum
 • Alle mann til brasene
 • SPGR arbeidsbok
 • SAP 1 (D)
 • Seilkompendium, Statsrådheftet.
 • Pensum i fag som gjennomføres ombord
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Praktiske oppgaver12Uke(r)11 uker til gjennomføring, 1 uke til etterarbeid.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Praktiske oppgaver
Varighet:12
Varighetstype:Uke(r)
Kommentar:11 uker til gjennomføring, 1 uke til etterarbeid.