LED4101 Militær ledelse

Emnekode: 
LED4101
Kursnavn på engelsk: 
Military Leadership
Studieprogram: 
Master i militære studier
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Emneansvarlig: 
Rino Bandlitz Johansen
Om emnet

Emnet skal bidra til at studentene i sin fremtidige yrkesutøvelse fremstår som tydelige, troverdige og bevisste ledere og medarbeidere med en helhetlig forståelse av hvordan politiske målsettinger kan operasjonaliseres gjennom god ledelse. Emnet søker å skape en forståelse for sammenhengen mellom aktørbasert lederskap og systembasert styring i sektoren. Emnet er profesjonsnært og skal bidra til at studentene får et høyere kunnskaps- og ferdighetsnivå innenfor ledelsesfaget i en militær kontekst. Som leder i Forsvaret må man videre være forberedt på å innta ulike roller som krever en utvidet forståelse av lederskap og styring i forhold til tidligere erfaringer. Dette fordrer faglig fornyelse basert på både forskningsbasert kunnskap og ferske erfaringer omhandlende utfordringene for den militære profesjonen knyttet til lederskap og styring. Emnet søker derfor å integrere dagsaktuell forskning og ferske ledererfaringer i undervisningen.

 

Læringsutbytte

Kunnskap

 Etter endt emne kan studenten:

 • analysere Forsvarets ledelses- og styringskonsepter samt forsvarssektoren ledelsesmessige organisering- og styringsformer.
 • drøfte ledelse som fenomen, herunder det spesifikke for militært lederskap og styring.
 • drøfte fremtredende dilemmaer og utfordringer knyttet til lederskap og styring av, og i Forsvaret.
 • drøfte betydningen av godt lederskap og følgerskap i en militær kontekst, spesielt på mellomledernivå.
 • redegjøre for forskning, trender og utviklingstrekk med konsekvenser for militært lederskap og styring.

Ferdigheter

Etter endt emne kan studenten:

 • kritisk analysere problemstillinger knyttet til effektiv ledelse (lederskap og styring) i forsvarssektoren i et individ- og organisasjonsperspektiv
 • kritisk reflektere over egen og andres lederplattform- og adferd, i den hensikt å bidra til bedre lederskap og styring på høyere nivå i Forsvaret
 • kritisk vurdere relevansen og virkninger av Forsvarets styrings- og ledelseskonsepter og tilnærminger.

Generell kompetanse

Etter endt emne kan studenten:

 • anvende teoretisk kunnskap i kombinasjon med ledelseserfaringer i utviklings- og analysearbeid.
 • anvende teoretisk kunnskap og erfaring for å forbedre samt utvikle gode ledelsesprosesser på midlere og høyere nivå i Forsvaret.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Studentaktive læringsformer vil bli vektlagt. Emnet vil derfor gjennomføres som en blanding av forelesninger, gruppearbeid, mini-seminarer, paneldebatter og individuell studietid. 

Emnet er valgt ut som en mulig pilot for å utvikle masterstudiet mot å være mer problembasert og økt bruk av digitale og interaktive lærings- og studieformer. Gitt at denne piloten realiseres vil dette kunne påvirke emnet på følgende områder:

 • Læringsutbyttene vil bestå
 • Studentene vil i større grad selv måtte utvikle og jobbe med relevante problemstillinger og fremskaffe relevant pensum.
 • Obligatorisk pensum (det som angis i pensumlisten) vil reduseres til ca 500 sider og studentene må selv fremskaffe ca 300 siders alternativt pensum
 • Redusert tid av forelesninger i plenum
 • Mer bruk av digitale læringsformer.
 • Innføring av gruppevise arbeidskrav underveis i emnet.  Disse fremkommer derfor ikke av denne emnebeskrivelsen
Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Bang, H. (2011). Organisasjonskultur (4 utg.). Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 5, 7, & 8, 35 s.)

Bedeian, A. G. & Hunt, J. G. (2006). Academic amnesia and vestigial assumptions of our forefathers. The leadership quarterly, 17(2), 190-205. Hentet fra http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.604.4630&rep=rep1&type=pdf. (15 s.)

Campbell, D. J., Hannah, S. T. & Matthews, M. D. (2010). Leadership in military and other dangerous contexts: Introduction to the special topic issue. Military Psychology, 22(1), 1. Hentet fra https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08995601003644163. (1 s.)

Ciulla, J. B. (2004). Ethics and leadership effectiveness. I J. Antonakis, A. T. Cianciolo and R. J. Sternberg (Red.), The nature of leadership (s. 302-327). Thousand Oaks: SAGE. Hentet fra https://us.corwin.com/sites/default/files/upm-binaries/5284_Chapter_13_Antonakis.pdf. (25 s.)

Diesen, S. (2013, 4. september). Strategisk styring og ledelse i norsk offentlig sektor. Minerva. Hentet fra https://www.minervanett.no/strategisk-styring-og-ledelse-i-norsk-offentlig-sektor/.

Forsvarsdepartementet. (2013). Kompetanse for en ny tid (Meld. St. 14 2012-13). Oslo: Forsvarsdepartementet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-14-20122013/id715809/sec1. (s. 7-10, 4 s.)

Forsvarsstaben (2012). Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse i Forsvaret. Oslo: Forsvarsstaben. (11 s.)

Forsvarsstaben (2014). Forsvarets Fellesoperative Doktrine. Oslo: Forsvarsstaben. Hentet fra https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/224031.(Kap. 6, 16 s.)

Johansen, S. R. (Under utgivelse). Mission Command: Commanders Discretion and Command Responsibility. Kungliga Krigsvetenskapsakademins Handlingar och Tidsskrift. (15 s.)

Johnsen, Å. & Lunde, S. (2011). Ledelsesidealer i Forsvaret. Magma Tidsskrift for økonomi og ledelse, 13(1), 42-50. Hentet fra https://www.magma.no/ledelsesidealer-i-forsvaret.(8 s.)

Johnsen, Å. (Red.). (2014).  En strategisk offentlig sektor. Bergen: Fagbokforlaget. (Innledning + Kap. 1, 2 & 8, 101 s.)

Johnsen, Å. (2007). Resultatstyring i offentlig sektor : konkurranse uten marked. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 1-5 & 12, 167 s.)

Kim, Y. C., Star, S. & Ramaya, R. (2011). Military leadership in the 21st century. Science and Practice. Cengage Learning: Singapore. (Kap. 1, 5 & 9, 69 s.)

Ladegård, G. & Vabo, S. I. (2010). Ledelse og styring: teoretisk rammeverk. I G. Ladegård & S. I. Vabo (Red.), Ledelse og styring (s. 15–38). Bergen: Fagbokforlaget.

Martinsen, Ø. L. (2015). Perspektiver på ledelse (4. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. (Innledning + Kap. 1, 5 & 7, 65 s.)

Norheim-Martinsen, P. M. (2016). New sources of military change – armed forces as normal organizations. Defence Studies 16(3), 312-326. Hentet fra https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14702436.2016.1195234. (14 s.)

Offerdal, A. & Jacobsen, J. O. (1993). Auftragstaktik in the Norwegian Armed Forces. Defence Analysis, 9(2), 211–223. (12 s.)

Parrington J. & Findlay M. (2013). Mission Command: Addressing Challenges and Sharing Insights. JFQ: Joint Force Quarterly, (71), 103-107. (5 s.)

Reed, G. E. & Bullis, R. C. (2009). The impact of destructive leadership on senior military officers and civilian employees. Armed Forces & Society, 36(1), 5-18. Hentet fra http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0095327X09334994. (13 s.)

Røvik, K. A. (2010). Managementtrender. Praktisk Økonomi & Finans, 26(3), 61–72. Hentet fra https://www.idunn.no/pof/2010/03/art10. (11 s.)

Siew, D. H. K. & Koh, J. H. L. (2015). Understanding the process of Military leaders` development as professionals. I D. Lindsay & D. Woychesin (Red.), Overcoming leadership challenges: International perspectives (s. 1-29). Kingston: Canadian Defence Academy Press. (Kap. 2, 29 s.)

Skogstad, A., Einarsen, S. & Aasland, M. S. (2015). Destruktiv Ledelse: Årsaker, konsekvenser og tiltak. I Einarsen, S. & Skogstad, A. (Red.), Ledelse på godt og vondt (2. utg.) (s. 207–231). Bergen: Fagbokforlaget. (27 s.)

Sørensen, R., Pettersen, G., Aambakk, J. I. (2007). Militær ledelse: en sammenligning av ledelse i Forsvaret med ledelse i privat og offentlig sektor. Magma Tidsskrift for økonomi og ledelse, 10(5), 51–62. Hentet fra https://www.magma.no/militaer-ledelse. (11 s.)

Ulmer, W. F. (2010). Military leadership into the 21st century: another “bridge too far?”. Parameters, 40, 135-155. Hentet fra http://ssi.armywarcollege.edu/pubs/parameters/articles/2010winter/ulmer_jr.pdf. (20 s.)

Ben-Shalom, U. & Shamir, E. (2011). Mission Command between theory and practice: The case of the IDF. Defence & Security Analysis, 27(2), 101-117. Hentet fra https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14751798.2011.578715. (14 s.)

Vego, M. (2015). On operational leadership. JFQ: Joint Force Quarterly, 77, 60-69. Hentet fra http://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/jfq/jfq-77/jfq-77_60-69_Vego.pdf. (7 s.)

Westli, H. K., Bergheim, K., Eid, J.  (2012). Lederutvikling i Forsvaret. Magma Tidsskrift for økonomi og ledelse, 15(1), 69–76. Hentet fra https://www.magma.no/lederutvikling-i-forsvaret. (7 s.)

Wong, L., Bliese, P. & McGurk, D. (2003). Military Leadership: A context specific review. The Leadership Quarterly, 14(6), 657-692. Hentet fra https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.no/&httpsredir=1&article=1004&context=usarmyresearch. (35 s.)

Yukl, G. & Lepsinger, R. (2005). Why Integrating the Leading and Managing Roles Is Essential for Organizational Effectiveness. Organizational Dynamics, 34(4), 361–375. Hentet fra https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0090261605000410. (14 s.)

 

Anbefalt litteratur:

Bass, B. M. (2006). Transformational leadership (2. utg.). (Kap. 1, 19 s.)

Berg, I. H. & Nyhus, S. K. (2015). Makroøkonomiske trender 2015 – utvikling i norsk og internasjonal forsvarsøkonomi (FFI-rapport 00322/2015). Hentet fra https://www.ffi.no/no/Rapporter/15-00322.pdf. (45 s.)

Brown, G. D. (2003). Proportionality and Just War. Journal of Military Ethics, 2(3), 171-185. Hentet fra https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15027570310000667. (15 s.)

Coleman, S. (2013). Military Ethics : an introduction with case studies. Oxford: Oxford University Press. (Kap. 2 & 3, 52 s.)

Forsvarsdepartementet. (2012). Forsvarssektorens verdigrunnlag. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/fd/dokumenter/rapporter-og-regelverk/forsvarssektorens-verdigrunnlag-endelig_september-2012.pdf. (9 s.)

Gullichsen S. (2015). Prinsipper for en bærekraftig forsvarsøkonomi (FFI-rapport 01432/2015). Hentet fra https://www.ffi.no/no/Rapporter/15-01432.pdf. (39 s.)

Hofstede, G., Hofstede, J. G & Minkov, M. (2004). Cultures and Organzations: Software of the Mind (3. utg.). New York: McGraw-Hill. Hentet fra http://testrain.info/download/Software%20of%20mind.pdf. (1-36, 36 s).

Johansen, R. B. (2017). Ledelse og lederutdanning – Forsvarets flaggskip? Norsk Militært Tidsskrift, 187(3) 14-22. Hentet fra https://www.oslomilsamfund.no/wp-content/uploads/2017/09/NMT-3.2017-web.pdf. (8 s.)

Martinsen, Ø. L. (2015). Perspektiver på ledelse (4. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. (Kap. 3, 4 & 9)

Read, G. E. (2004). Toxic Leadership. Military Review, 84(4), 67-71. Hentet fra http://www.george-reed.com/uploads/3/4/4/5/34450740/toxic_leadership.pdf. (14 s.).

Shamir, E. (2011). Transforming command : the pursuit of mission command in the U.S., British, and Israeli armies. Stanford: Stanford Security Studies. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=367480&site=ehost-live. (269 s.)

Sunde, H. (2010). Forsvarssjefens plan for utvikling av et nettverksbasert forsvar Utgivelse av Del I - Strategi, og føringer for det videre arbeid for utvikling av et nettverksbasert forsvar (NbF). (Del I Strategi, 37 s)

Walker, R. W. & Horn, B. (Red.). (2008). The military leadership handbook. Toronto: Dundurn Press. (Kap. 7, 24 & 38, 39 s.)

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Paper 1 1Not required Studentene skal utvikle et short paper (1500 - 2000 ord) med tittelen "min ledelsesfilosofi". Paperet skal ta utgangspunkt i både emnets teoretiske grunnlag og studentens egne erfaringer. Paperet vurderes til "godkjent/ikke godkjent" der bestått paper er en forutsetning for å gjennomføre muntlig eksamen.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Paper
Antall arbeidskrav: 1
Påkrevde arbeidskrav: 1
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar: Studentene skal utvikle et short paper (1500 - 2000 ord) med tittelen "min ledelsesfilosofi". Paperet skal ta utgangspunkt i både emnets teoretiske grunnlag og studentens egne erfaringer. Paperet vurderes til "godkjent/ikke godkjent" der bestått paper er en forutsetning for å gjennomføre muntlig eksamen.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Muntlig eksamenIndividuell 1TimerA-F 100 %Not required Alle
Vurderinger:
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet: 1
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel: 100 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:Alle
Forfattere: 
Rino Bandlitz Johansen