LED3201 Offiseren

Emnekode: 
LED3201
Kursnavn på engelsk: 
The Officer
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
15
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Emneansvarlig: 
Thomas Gulliksen
Om emnet

Emnet Offiseren har til hensikt å avslutte studiet ved FHS BA i militære studier med fordypning i ledelse og landmakt, på en sammenfattende måte. Emnet skal gi kadettene erfaring med å lede planlegging og gjennomføring av militære operasjoner innenfor bataljonens samvirkesystem i brigaderammen. Dette ved å overta lederstillinger og nøkkelposisjoner i en av Hærens kampbataljoner under en føringsøvelse og kurs i taktisk samvirke i regi av Hærens Våpenskole (HVS). Øvelsen skal gi kadettene en forståelse for problematikk knyttet til taktisk samvirke, og slik skape et målbilde som danner grunnlaget for det taktiske samvirkekurset i regi av HVS. Føringsøvelsen forberedes i emne 13 Syntese, og danner forutsetning for øvelsen.

Offisersutvikling er en del av alle emner i BA i militære studier med fordypning i ledelse og landmakt. Kadetten skal fortsette å utvikle sin offiserskompetanse også i offisersgjerningen. Offisersutviklingen ivaretas gjennom økt forståelse for de krav som stilles til taktisk samvirke og ledelse innenfor bataljonens samvirkesystem i eget våpen. Samvirkekurset og stridskurset tilfører kunnskap om, og erfaringer med, de oppgaver og krav som stilles til militært lederskap og samvirke. Ved bruk av forskjellige lærings- og refleksjonsmetoder i forkant, underveis og i etterkant av praksis forsterkes individuell og kollektiv læring og utvikling. Dette med fokus på individuell og kollektiv evne til å ta beslutninger (fagkompetanse) og evne til å skape oppslutning og samhandling (relasjonskompetanse) i strid. 

Den formelle offisersutviklingen i BA i militære studier, ledelse og landmakt avsluttes med dette emnet, og kadettene skal settes i stand til å fortsette sin offisersutvikling også etter utdannelsen. Dette gjøres gjennom utarbeidelse av sin egen lederfilosofi, og gjennom to seminarer med fokus på militært lederskap og lederutvikling for fremtiden. Arbeidet med utvikling av en egen lederfilosofi har pågått gjennom hele utdannelsen, men ferdigstilles i dette emne og presenteres både skriftlig og muntlig. Den skriftlige versjonen skal inngå som del av innleveringen av mappen «min offisersutvikling». Deretter skal kadettene presentere sin lederfilosofi muntlig. I de to seminarene «Militært lederskap for fremtiden» og ”Militær lederutvikling for fremtiden” skal kadettene se tilbake på hva de har lært og forstått om militært lederskap og lederutvikling, hvilke erfaringer har de gjort, hva de tror på i dag. De skal se fremover på hvilke utfordringer fremtiden byr på og hvilke konsekvenser dette har for militært lederskap og lederutvikling. Muntlig presentasjon av «min lederfilosofi» gjøres fortrinnsvis etter disse seminarer. 

Skriving av tjenesteuttalelser (TJUTT)og gjennomføring av medarbeidersamtaler (MAS) er sentral del av personellforvaltningen og utviklingsarbeidet i egen avdeling, og derfor en viktig del av jobben som offiser og leder. Som del av dette emne skal kadettene gjennomføre MAS med sin nærmeste overordnet, samt motta endelig tjenesteuttalelse for studieperioden. Kadettene skal imidlertid også gjøres i stand til å selv forvalte dette som sjef i egen avdeling. De skal derfor få forståelse for hensikten og retningslinjene for TJUTT og MAS, og hvordan de skal gjennomføre dette på en utviklende måte. Dette ved å selv utarbeide TJUTT på sine medkadetter, for deretter å gjennomføre MAS. Dette produktet sendes frem til kullsjef som innspill før de får endelig TJUTT og MAS etter 3-årig utdannelse på ved FHS. 

Da dette emnet avslutter studiene ved FHS BA i militære studier, ledelse og landmakt, settes det av tilstrekkelig tid til å sikre en forvaltningsmessig korrekt og minnerik avslutning på studiet, det skal gjennomføres evaluering av studiet og kadettene skal sikres en god overføring til ny avdeling. I tillegg skal avsluttende fysiske tester gjennomføres i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

 • Forstå stabsoffiserens rolle og betydning i militære beslutningsprosesse
 • Forstå samvirkeprinsipper på tropps-, kompani- og bataljonsnivå.
 • Forstå prioriteringen av taktiske innsatsmidler, til rett tid, i rett mengde, på rett sted innenfor de ulike våpen og troppearter.
 • Forstå hva lederutvikling er, kunne gjøre rede for et utvalg av lederutviklingsmetoder og reflektere over egne erfaringer med disse.

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

 • Lede og anvende avdelinger på tropps- og kompaninivå.
 • Anvende bataljonsamvirkesystemet i brigaderammen under veiledning. 
 • Anvende plan- og beslutningsverktøy i utøvelsen av sitt virke på tropps-, kompani- og bataljonsnivå.
 • Anvende samvirkeprinsipper på troppsnivå, samt forstå hvordan disse anvendes på kompani- og bataljonsnivå.
 • Vurdere prioriteringen av og anvende taktiske innsatsmidler, til rett tid, i rett mengde, på rett sted innenfor de ulike våpen og troppearter. 
 • Anvende begrepsapparater innenfor ulike våpen og troppearter, samt ha tilstrekkelig kunnskap til å underbygge beslutninger på eget nivå. 
 • Vurdere etiske forhold knyttet til anvendelsen av ulike kapasiteter
 • Analysere potensielle fremtidige utfordringer for militært lederskap, og vurdere hvilke konsekvenser dette har for utøvelse av militært lederskap.
 • Analysere potensielle fremtidige utfordringer for lederutvikling, og vurdere hvilke konsekvenser dette har for utøvelse av lederutvikling.
 • Kunne utarbeide tjenesteuttalelsen i tråd med Forsvarets forvaltningskrav, og anvende denne som utviklingsverktøy for seg selv og sine undergitte.
 • Kunne gjennomføre medarbeidersamtalen i tråd med Forsvarets forvaltningskrav, og anvende denne som verktøy for utvikling av egne undergitte i rollen som offiser og leder.

Generell kompetanse

Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

 • Forstå hva militært lederskap er, gjøre rede for dennes bestanddeler og utfordringer.
 • Evaluere utdanningen og bidra til utvikling av utdannelsen.
 • Reflektere over egne erfaringer med militært lederskap og utarbeide og presentere egen lederfilosofi, skriftlig og muntlig.

 

Praktisk organisering og arbeidsformer

Pedagogisk innretning

De teoretiske delene av emnet anvender egenstudier, gruppeoppgaver, forelesninger, foredrag og seminarundervisning. Hovedprinsippet emnet følger er å gi kadettene best mulig tid til å studere, diskutere, analysere og forstå de problemstillinger som adresseres. Forelesninger er ment som oppsummering eller introduksjon til de forskjellige tema, og foredrag skal gi innspill og perspektiver til aktuelle problemstillinger for videre arbeid blant kadettene for å kunne gå mer i dybden på spesifikke problemstillinger innen temaet. I seminarene har kadetten anledning til å teste og utveksle kunnskap med sine medkadetter og dermed utvide sin egen og andres kunnskap. Seminarene er kadettdrevet, men vil bli støttet av forelesninger, foredrag, instruktørdrevne diskusjoner og veiledning. I tillegg vil det kunne benyttes forskjellige kadettaktive metoder som gruppeoppgaver og presentasjoner av oppgaver. Ved siden av ren faglig utvikling skal det, som del av den helhetlige offisersutviklingen, også vektlegges utvikling av relasjonskompetanse (selv- og sosial kompetanse) der hvor det foregår sosial interaksjon som del av studiet. Dette ved å legge til rette for refleksjons- og bevisstgjøringsprosesser ift egen, andres og kollektivets fungering (metaforhold) i arbeidet med de faglige problemstillinger (saksforhold).

De praktiske delene av emnet reguleres av øvingsordre og kursbeskrivelser, og gjennomføres iht eget program. Hensikten med praksisarenaene er at kadettene skal få anledning til å omsette teoretisk kunnskap til praksis, og gjøre seg erfaringer om de krav som stilles til militært lederskap, herunder planlegging og gjennomføring av operasjoner. I forbindelse med praksisarenaene vektlegges gode forberedelser og etterarbeid for å forsterke læringen og fremme offisersutviklingen. I forkant gis det tilstrekkelig informasjon om aktivitetene til at nødvendig individuelle og kollektive forberedelser kan gjennomføres. Dette i form av in-briefer, oppdragsanalyse og forventningsavklaring, utvikling av veiledningsgrunnlag og førveiledning, samt. evnt. trening, mentale og praktiske forberedelser. I etterkant settes det av tid til å reflektere over, diskutere og dele egne erfaringer relatert til emnets tematikker. I tillegg settes det av tid til individuelle og kollektive tilbakemeldinger. Det er viktig at etterarbeidet ikke bare er tilbakeskuende, men at det også rettes oppmerksomhet mot hvordan egne og andres erfaringer kan anvendes i den videre offisersutvikling.

Tema 1 Samvirkesystemet består av en føringsøvelse ved en eller flere av Hærens avdelinger og et taktisk samvirkekurs, som gjennomføres i regi av Hærens Våpenskole. Før øvelsen settes det av tid for introduksjon til emnet og forberedelser til både føringsøvelsen og samvirkekurset. Etter føringsøvelsen settes det av tid dager til etterarbeid og oppsummering, evnt etterarbeid relatert til samvirkekurset må planlegges inn i kurset. 

Tema 2 «Militært lederskap og lederutvikling for fremtiden» gjennomføres som to separate seminarer. I tillegg innebærer temaet utarbeidelse av "min lederfilosofi", samt ferdigstilling og innlevering av mappen «min offisersutvikling». Etter føringsøvelsen og før samvirkekurset settes det av tid til å skrive «min lederfilosofi», og klargjøre mappen «min offisersutvikling» for innlevering. Etter seminarene settes det av tid til forberedelser og muntlig presentasjon av "min lederfilosofi". Parallelt med seminaret gjennomføres fyfo tester. 

Tema 3 "TJUTT/MAS" er fordelt på hver sin side av "samvirkekurset". Før samvirkekurset tilføres de nødvendige kunnskaper om TJUTT, og kadettene selv utarbeide TJUTT på hverandre. Etter samvirkekurset tilføres nødvendige kunnskaper om MAS før gjennomfører MAS med hverandre. I løpet av emnet skal kadettene få en formell TJUTT fra FHS, og det skal gjennomføres MAS med kullsjef.

 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Tester RequiredÅrlig fysisk, styrke og utholdenhet, i henhold til gjeldende krav for kadetter ved FHS BA militære studier, ledelse og landmakt.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Tester
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Årlig fysisk, styrke og utholdenhet, i henhold til gjeldende krav for kadetter ved FHS BA militære studier, ledelse og landmakt.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
MappevurderingIndividuell -Bestått / ikke bestått50 %Not requiredInnlevering av mappe "Min offisersutvikling". Mappen består av til sammen 7 innleveringer. Mappeinnlevering skal være godkjent i det emne den leveres før eksamen i emnet. Avslutningsvis skal kadettene presentere sin ledelsesfilosofi muntlig i emne Offiseren. "Hva er en god militær leder?" Emne Grunnlegggende offiserskompetanse, Praksisteori om mil ledelse. 3 sider "Min gapsanalyse". Emne Landmaktens grunnlagVedlagt handlingsplan for offisersutvikling og selve gapsanalysen. Arbeidet starter og skjer hovedsakelig i emnet Offiseren som leder, men Troppssjef Grunnkurs ved HVS i emnet Landmaktens grunnlag er viktig for å avslutte dette. 3 sider "Praksisrefleksjon" Emne Kontekst landoperasjoner, 3 sider Fagessay. «Militært lederskap i møte med krigens natur/vesen og de mekanismer som kan fremme eller hemme evne og vilje til å løse oppdrag.» Emne Ledelse i strid, 3 sider Fagessay. «Militært lederskap i møte med krigens natur/vesen og de mekanismer som kan fremme eller hemme evne og vilje til å løse oppdrag.» Emne Praksis 2, med samme tematikk som i emnet Ledelse i strid, 3 sider Fagessay. «Militært lederskap i møte med krigens natur/vesen og de mekanismer som kan fremme eller hemme evne og vilje til å løse oppdrag.» Emne Syntese, taktikk, ledelse og stabstjeneste. Samme tematikk som i foregående emner, men spisset mot erfaringene i emnet Syntesen og spesielt fjellmarsj vinter. 3 sider «Min ledelsesfilosofi». Skal beskrive egen framtidig lederpraksis etter uteksaminering.Emne Offiseren. 5 sider
PresentasjonIndividuell20MinutterBestått / ikke bestått 30RequiredMuntlig presentasjon av "min lederfilosofi"
PraksisIndividuell1Uke(r)Bestått / ikke bestått10Not requiredOffisersvurdering øvelse KS Føring
PraksisIndividuell4Uke(r)Bestått / ikke bestått10Not requiredOffisersvurdering Samvirkekurs HVS
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:50 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Innlevering av mappe "Min offisersutvikling". Mappen består av til sammen 7 innleveringer. Mappeinnlevering skal være godkjent i det emne den leveres før eksamen i emnet. Avslutningsvis skal kadettene presentere sin ledelsesfilosofi muntlig i emne Offiseren. "Hva er en god militær leder?" Emne Grunnlegggende offiserskompetanse, Praksisteori om mil ledelse. 3 sider "Min gapsanalyse". Emne Landmaktens grunnlagVedlagt handlingsplan for offisersutvikling og selve gapsanalysen. Arbeidet starter og skjer hovedsakelig i emnet Offiseren som leder, men Troppssjef Grunnkurs ved HVS i emnet Landmaktens grunnlag er viktig for å avslutte dette. 3 sider "Praksisrefleksjon" Emne Kontekst landoperasjoner, 3 sider Fagessay. «Militært lederskap i møte med krigens natur/vesen og de mekanismer som kan fremme eller hemme evne og vilje til å løse oppdrag.» Emne Ledelse i strid, 3 sider Fagessay. «Militært lederskap i møte med krigens natur/vesen og de mekanismer som kan fremme eller hemme evne og vilje til å løse oppdrag.» Emne Praksis 2, med samme tematikk som i emnet Ledelse i strid, 3 sider Fagessay. «Militært lederskap i møte med krigens natur/vesen og de mekanismer som kan fremme eller hemme evne og vilje til å løse oppdrag.» Emne Syntese, taktikk, ledelse og stabstjeneste. Samme tematikk som i foregående emner, men spisset mot erfaringene i emnet Syntesen og spesielt fjellmarsj vinter. 3 sider «Min ledelsesfilosofi». Skal beskrive egen framtidig lederpraksis etter uteksaminering.Emne Offiseren. 5 sider
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Presentasjon
Gruppering:Individuell
Varighet:20
Varighetstype:Minutter
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel: 30
Justerende muntlig:Required
Kommentar:Muntlig presentasjon av "min lederfilosofi"
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:Uke(r)
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:10
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Offisersvurdering øvelse KS Føring
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Uke(r)
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:10
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Offisersvurdering Samvirkekurs HVS
Hjelpemidler: