LED2403 Veiledning som praktisk fundament for ledelse

Emnekode: 
LED2403
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Ledelse og luftmakt
Credits: 
15
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Minimum antall studenter: 
8
Maksimum antall studenter: 
17
Emneansvarlig: 
Kåre Inge Skarsvåg
Om emnet

Emnet  «Veiledning som praktisk fundament i ledelse» skal gi kadettene større innsikt i hvordan lederen gjennom veiledning kan bidra til å utvikle og ivareta sine medarbeidere/undergitte slik at den enkelte og organisasjonen løser de tildelte oppdrag på en optimal måte. 
Forsvarets ledelsesfilosofi, Oppdragsbasert Ledelse (OBL) har til hensikt å bidra til en desentralisert beslutnings- og handlingsmyndighet. Dette fordrer tillit og forståelse mellom over-, side- og underordnet, og forutsetter en ledelsesform som skaper team og avdelinger som kommuniserer og samhandler effektivt. Fordypningsstudiet understøtter OBL ved å vektlegge offiserens evne til å være oppdrags-, utviklings- og samspillsorientert i sin atferd, og utvikle veilederkompetanse som skal bidra til egen og andres vekst innenfor disse områdene.Herunder utvikle kadettenes egen leder og veilederpraksis som kan benyttes i studietiden for å bistå hverandre i læring og utvikling, og som grunnlag for senere tjeneste.

Veiledning kan sees på som et praktisk verktøy i lederskapet og fordypningsstudiet kan bidra til å utvikle en veiledende lederstil. Dette som en viktig komponent i individets og avdelingens læringsprosess. Dette vil gjenspeile det fokus forsvarssjefen har på lederutvikling generelt og veiledning spesielt.

Engelsk og militær idrett og trening (MIT) undervises parallelt med det enkelte selvvalgte fordypningsemne.

 

Tema i emnet

 1. Ledelse og veiledning i Forsvaret
 2. Veiledningsferdigheter og betydning for eget lederskap
Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført fordypningsemnet kan kadetten:

 • Beskrive rollen som veileder og hvordan samtalen kan brukes som verktøy for å legge til rette for egen og andres utvikling.
 • Forklare skille mellom forskjellige typer ledelse og veiledning og hvordan disse utøves.
 • Forstå hvilke ulike faktorer som påvirker utøvelsen av ulike typer ledelse og veiledning.
 • Forstå hvordan ledelse og veiledning kan bidra til å øke medarbeiderens mestringstro, motivasjon for nye utfordringer og evne til selvstendig handling.
 • Forstå hvordan MIL360 kan brukes som verktøy i lederutvikling.

Ferdighet

Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

 • Anvende grunnleggende veiledningsferdigheter og samtaleverktøy,
 • Planlegge, gjennomføre og analysere en veiledningssamtale som kan fremme utvikling av selvinnsikt, vekst, mestringstro og handlingsalternativer hos veisøker.
 • Bidra med veiledning som en del av avdelingens læringsprosesser.
 • Reflektere over hvordan etikk og egne holdninger påvirker eget lederskap

Generell kompetanse

Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

 • Benytte veiledning som en praktisk ferdighet i utøvelsen av eget lederskap
 • Redegjøre for hvordan en veiledende lederstil kan påvirke oppdragsløsning, samspill og utvikling i egen avdeling, herunder påvirke effektivitet og trivsel på arbeidsplassen.
 • Bidra til læringsprosesser på individ- og avdelingsnivå 
Praktisk organisering og arbeidsformer

Gjennomføring

Studiet vil bestå av teori, arbeid i mindre grupper, praktisk trening og refleksjon.

Studiet vil også legge til rette for at kadettene skal kunne få trene på veiledning i forskjellige kontekster bl annet ved å fasilitere praktisk veiledning internt på skolen og eksternt med andre utdanningsinstitusjoner og/eller avdelinger.

 

Pensum

Aubert, A.M og Bakke, I.M. (2018). Utvikling av relasjonskompetanse – nøkler til forståelse og rom for læring. Kap 2, 8 og 9 (s 22-40 og 131–165) (44s) 

Berg, M. E og Ribe, E.(2013). Coaching - Å hjelpe medarbeidere til å lykkes. Oslo: Universitetsforlaget. (kap 3 og 10) – (32 s)

Bjørndal, C. R. (2011). Hvordan kan veilederen utvikle sin kompetanse? I T. Karlsen, veiledning under nye vilkår (ss. 208-234). Oslo: Gyldendal Akademisk.  - (24 s)

Brunstad, P.O. (2009) Klokt lederskap -mellom dyder og dødsynder. Oslo: Gyldendal (s15-49 og 76 - 113) (72s)

Dreyfus, H., & Dreyfus, S. (1999). Mesterlære og eksperters læring. I K. Nielsen, & S. Kvale, Mesterlære - læring som sosial praksis (ss. 52-70). Oslo: Gyldendal. – (18 s)

Forsvarsstaben. (2020). Forsvarets grunnsyn på ledelse. Oslo: Forsvarsstaben. (20s) 

Gjerde, S. (2010). Coaching - Hva Hvorfor Hvordan. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap 7 og kap 11-13)  (85 s)

Glasø, L og Thompson, G (2013) Transformasjonsledelse. Oslo: Gyldendal (150 s) 

Handal, G. & Lauvås P. (2014). Veiledning og praktisk yrkesteori. 3. utg Oslo: J. W. Cappelen Damm Akademisk.  (Kap 5, 7,8) (69 sider).

Halland, G.O (2004) Læring gjennom stimulerende samspill Fagbokforlaget ( kap 9,10, 13 og 14) (26 sider)

Johansen, R. B., Fosse, T. H. & Boe, O. (2019). Militær Ledelse: Bergen: Bokforlaget ( Kapittel 1, 2, 5, 7 og 9)  (115s)

Kirkhaug, Rudi (2019) Lederskap - person og funksjon Oslo: Universitetsforlaget. (kap 3 og 4) (90s)​

Larsen, A. S. (2011). Å lytte til det uforutsette, det ukjente og det uforutsigbare. I T. Karlsen, veiledning under nye vilkår (ss. 50- 67). Oslo: Gyldendal Akademisk. – 18 sider

Moen, F. (2009). Coaching - metode for å fremme utvikling og vekst. I R. Karlsdottir, & R. Kvalsund, Mentoring og Coaching i et læringsperspektiv (ss. 67-107). Trondheim: Tapir. - (40 s)

Skagen, K. (2011). Veiledningssamtalen – en egen talesjanger. I K. Skagen. Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning.  Bergen: Fagbokforlaget.  - (12 s)

Spurkeland, Jan (2020) Relasjonskompetanse (3 utg) Oslo:Universitetsforlaget (kap 2 - Tillit s 37-60 og Kap 11 Emosjonell Modenhet s 263-286) (46 s)

Tveiten, S. (2019). Veiledning - mer enn ord...  Bergen: Fagbokforlaget. (Del 1 side 19 -144) – (125 s)

Kvale, S. (2011). Å bli veiledet i en speillabyrint i tåke. I K. Skagen. Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning.  Bergen: Fagbokforlaget.  - (12 s)

Tobiassen, R. (2012). Praksislæreren som veileder - en studie av maktforhold i veiledning av lærerstudenter. I I. Pareliussen, B. Moen, R. A., & T. Solhaug, FoU i praksis 2012 (ss. 256-264). Trondheim: Akademika. – (9 s)

Yukl, G (2006) Å lede organisasjonsendringer(kap 13)  i Martinsen, Ø (2019) Perspektiver på Ledelse. Oslo: Gyldendal (41s)

Totalt sider pensum  :      1048

 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Not requiredrefleksjonsnotater etter gjennomført veiledning
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:refleksjonsnotater etter gjennomført veiledning
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Individuell muntlig eksamenIndividuell40MinutterA-F Not required praktisk eksamen i veiledning
Vurderinger:
Vurderingsform:Individuell muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:40
Varighetstype:Minutter
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:praktisk eksamen i veiledning
Forfattere: 
Kåre Inge Skarsvåg