LED2201 Ledelse i strid

Emnekode: 
LED2201
Kursnavn på engelsk: 
Command, Leadership and Management (CLM) in Conflict
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
15
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Torgeir Menne
Om emnet

Emnet Ledelse i strid har til hensikt å gi kadettene forståelse og erfaring med krav som stilles til offiseren for å kunne lede planlegging og gjennomføring av operasjoner i strid. Ledelse i strid vil i ytterste konsekvens medføre svært krevende forhold og farlige situasjoner. Med ledelse i strid menes de ytre og indre påkjenninger som påvirker ledelse i farlige situasjoner og under krevende forhold. Vold, frykt, død, utmattelse, tvetydighet, friksjon og kampen mellom viljer vil prege stridsfeltet og er en del av operasjonsmiljøet. Hva får soldater til å slåss, og hvordan krigens natur påvirker soldaters vilje til å delta i kamphandlinger vil være sentralt for offiseren å kjenne til.

Offisersutvikling er en del av alle emner på Krigsskolen. Kadetten skal i emnet tilføres kunnskaper, ferdigheter og holdninger som grunnlag for egen praksis. Troppssjef fagkurs og Stridskurs tilfører kunnskap om, og erfaringer med, de oppgaver og krav som stilles til militært lederskap i strid.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emnet kan kadetten:

·        Forstå egen våpengren eller troppearts rolle og oppgaver i et taktisk samvirkesystem.

·        Forstå muligheter og begrensninger til innsatsmidlene i eget våpen eller troppeart som grunnlag for planlegging og ledelse av operasjoner.

·        Forklare sentrale årsaker til at soldater slåss og løser oppdrag i strid.

·        Forklare hva som kjennetegner godt lederskap i strid med vekt på lederatferd, troverdighet, robusthet og samhold.

·        Kjenne til sentrale fysiske og psykiske stridsreaksjoner og deres mulige påvirkning på soldaters fungering i strid.

·        Forklare hvordan personlige forutsetninger, forberedelser og stressmestring kan forebygge eller motvirke ulike stridsreaksjoner.

·        Være kjent med praktiske verktøy for å håndtere og påvirke egne og andres ulike stridsreaksjoner.

·        Beskrive menneskelige reaksjoner på å ta andres liv, og få sårede eller tap av liv i egen avdeling.

 

Ferdigheter

Etter fullført emnet kan kadetten:

·        Lede planlegging og gjennomføring av operasjoner under fysisk og mentalt krevende forhold

·        Analysere og planlegge eget oppdrag, skape situasjonsforståelse og ta hensiktsmessige beslutninger i løsning av oppdrag.

·        Anvende relevant taktikk og stridsteknikk for egen våpengren eller troppeart i oppdragsløsning og stridsledelse av operasjoner.

·        Identifisere hvordan fysisk og psykisk krevende forhold i oppdragsløsning påvirker leder og undergitt både fysisk og mentalt.

·        Anvende situasjonstilpasset og balansert ledelse, og være troverdig og robust i lederrollen, under fysisk og mentalt krevende forhold for å løse oppdrag.

·        Gjøre nødvendige praktiske og mentale forberedelser, og anvende relevante mestringsstrategier i sine roller for å kunne håndtere fysisk og mentalt krevende forhold.

 

Generell kompetanse

Etter fullført emnet kan kadetten:

·        Oppfylle grunnleggende forventninger og krav til individuell fungering og ledelse under krevende forhold.

·        Vise gode holdninger og karakterstyrke i møte med de krav som stilles til profesjonen under krevende forhold, og handle i tråd med og etterleve de forventninger stilles til offiserer. 

·        Diskutere og reflektere over eget lederskap og offisersutvikling under krevende forhold, og planlegge og gjennomføre målrettet utvikling av egen ledelsesplattform. 

Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet vektlegger kombinasjonen av teori og praksis ved at emnet starter og avsluttes med teoretisk kunnskapsutvikling på hver side av de to praksisarenaene; Troppsjef fagkurs og Stridskurs. Innledningsvis skal kunnskapsutviklingen bidra til å etablere et teoretisk rammeverk for ledelse i strid. Med dette rammeverk tilføres det tematikker, et begrepsapparat og språk som gir grunnlag for å reflektere over utøvelsen av militært lederskap i praksis. Praksisarenaene gir rom for å oppleve, oppdage og erfare teoriens relevans i praksis, og hvordan teori kan omsettes til praksis. Etter praksisarenaene søkes det å fordype seg ytterligere i de sentrale tematikker, fenomener og begreper som er identifisert med fokus på hvordan disse påvirkes gjennom godt militært lederskap. Dette emnet gir kadettene mangfoldige muligheter for utvikling gjennom systematiske og krevende egenstudier kombinert med en stor andel praksisarenaer, med påfølgende diskusjon og refleksjon over eget og andres lederskap og offisersutvikling.

Emnet vektlegger kombinasjonen av teori og praksis ved at emnet starter og avsluttes med teoretisk kunnskapsutvikling på hver side av de to praksisarenaene; Troppsjef fagkurs og Stridskurs.

 

Tema: Grunnlag for ledelse i strid

Emnet innleder med temaet Grunnlag for ledelse i strid. Her skal kadettene få en grunnleggende forståelse for de utfordringer som ligger til grunn for militært lederskap i strid. Kadettene skal få kunnskap om de fysiske og mentale utfordringer som soldater vil oppleve i strid, og de krav som stilles til ledelse under slike forhold. Ved å identifisere og forklare ulike stridsreaksjoner og årsaker til hvorfor soldater «slåss» og «løser oppdrag» i strid, skal sentrale krav til ledelse avdekkes. Tematikker som situasjonstilpasset og balansert ledelse, troverdig, robusthet og samhold vektlegges. Tema 1 danner grunnlag for å anvende og få erfaring med kunnskapen i påfølgende praksisarenaer. I etterkant av praksis vil kadettene reflektere rundt, og diskutere, egne og andres erfaringer fra aktivitetene. Temaet avsluttes med forberedelser til praksisperioden for å fremme læringsutbytte og målrettet offisersutvikling.

Tema: Troppssjef fagkurs

Temaet Troppssjef fagkurs vil gi kadettene en grunnleggende innføring i troppssjefens rolle, ansvar og oppgaver innenfor egen troppeart med vekt på de krav som stilles til kunnskaper, ferdigheter og holdninger. På Troppssjef fagkurs gis kadettene anledning til å tilegne seg fagkunnskap og forståelse for troppsjefens rolle og funksjon i eget våpen.

Kadettene skal forstå egen våpengrens og troppearts rolle, oppgaver og innsatsmidler, samt kunne anvende denne kunnskapen til å planlegge og lede operasjoner. Troppssjef fagkurs gjennomføres i regi av Hærens Våpenskole

Tema: Stridskurs

Temaet Stridskurs gjennomføres i forlengelsen av temaet Troppssjef fagkurs. Hensikten med stridskurset er å belyse hvordan svært krevende forhold påvirker soldater og hvilke krav som stilles til militært lederskap i et stridslignende miljø. Stridskurset skal belyse hvordan ekstreme påkjenninger påvirker en selv og andre, og danner grunnlag for å bevisstgjøre kadettene de krav som i ytterste konsekvens stilles til offiseren som profesjonsutøver.

Kadettene skal gis mulighet til å løse oppdrag under svært krevende og stridslignende forhold der de må forsere mentale og fysiske barrierer. Under feltøvelsen vil kadettene utsettes for krigens natur, der blant annet frykt, stress, usikkerhet, tvetydighet, friksjon og utmattelse er sentrale kjennetegn. Dette skal bidra til oppdagelser rundt hvordan slike forhold påvirker soldater, og offiserens og lederskapets rolle i slike situasjoner.

De skal kjenne til hva fysiske og psykiske stridsreaksjoner innebærer, hvordan lederskap påvirker motstandsdyktighet og evne til oppdragsløsning, samt betydningen av troverdighet, robusthet og samhold. 

Stridskurs er en praksisarena med fokus på å lære av egne og andres erfaringer. Stridskurset avsluttes med individuell og lagsvis etterarbeid og refleksjon. Dette for å fremme erfaringslæring og identifisere egen og andres videre utviklingspotensial.

Tema: Krav til offiseren i strid

Emnet avsluttes med temaet Krav til offiseren. Temaet skal fremme økt forståelse for de krav som stilles til militært lederskap, og de mekanismer som fremmer eller hemmer soldaters og avdelingers evne og vilje til å løse oppdrag under krevende forhold. Kadettene skal diskutere og reflektere over egne erfaringer i lys av teori for å videreutvikle egen kunnskap om praktisk ledelse i Hæren og de krav som stilles til offiserer.

Læringsprosjekter(LP), som en del av ledelse- og lederutvikling, er en del av emnet og kommer til uttrykk i læringsutbyttebeskrivelsene.

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole

Pensum

Bøker

  • Chan, K. Y., Ramaya, R., & Soh, S. (2011). Military leadership in the 21st century: Science and practice. Cengage Learning. (Kapittel 7) (Repetisjon: 2, 3 og 4)
  • Horn, B., & Walker, R. W. (Eds.). (2008). The military leadership handbook. Dundurn. (Kapittel 5, 6, 11, 19, 20, 30, 36, 37) (repetisjon: 4,7,21)
  • Johansen, R. B., Fosse, T. H. & Boe, O. (2019). Militær Ledelse: Bergen: Bokforlaget (Kapittel 12 (Repetisjon: 1 og 5)

·        Kaufmann & Kaufmann (2016). Grupper og Team - gruppens funksjoner (kap 10). Psykologi i organisasjon og ledelse. Vigmostad & Bjørke AS. Bergen. S. 342-361 (19s)

  • Sweeney, P. J., Matthews, M. D. & Lester, P. B.  (2011), Leadership in dangerous situations. Annapolis: Naval Institute Press. (Kapittel 2, 3, 4, 10 og 12) (Repetisjon: 1, 6, 9 og 12.)

Artikler

·        Army, U. S. "Army leadership: Competent, confident, and agile–FM 6-22." Department of the Army (2006).

·        Ad Vogelaar et.al.(2010) Leadership in the face of chaos and danger. I Soeters, J., van Fenema, P. C., & Beeres, R. (Eds.). (2010). Managing Military Organisations: Theory and Practice. Routledge. 114-124 (10s)

·        Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In. VS Ramachaudran. Encyclopedia of human behavior, 4, 71-81.

·        Bartone, P. T. (2006). Resilience under military operational stress: Can leaders influence hardiness?. Military psychology, s. 131-148. (18s)

·        Brusher, E. A. (2011). Combat and operational stress control. I Combat and Operational Behavioral Health. Textbook of Military Medicine, Borden Pavilion. Washington, DC  59-69. (10s)

·        Forsyth, D.R (2010). Cohesion and development (kap 5). I Group Dynamics.Wadesworth, Cengage Learning. s 116-141 (25s)

·        Horn, B. (2004). The worm revisited: an examination of fear and courage in combat. Canadian Military Journal 5.2: 5-16.

·        Levi, D. (2011) Understanding the Basic Team Processes (kap 4). I Group Dynamics for Teams. SAGE Publ, Inc. s.57-71 (14s)

·        Martinsen, Ø. (2015). Selvledelse. Perspektiver på ledelse. Gyldendal, Oslo. s. 361‐382

·        Seligman, M. E. (2011). Building resilience. Harvard Business Review, 89(4), 100-106.Sweeney, P. J. (2010). Do soldiers reevaluate trust in their leaders prior to combat operations?. Military Psychology, 22(S1), s. 70-88.

·        Teien (2013) Historisk gjennomgang av studier utført av FFI på Krigsskolens stridskurs. Forsvarets Forskningsinstitutt

·        Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary educational psychology, 25(1), 82-91. (9s)

·        Riley (2000) Small Unit Cohesion in Battle. Military Review, Nov-Dec, s 61-65 (4s)

·        MacCoun, R.J, & Hix, W.M (2010) Unit Cohesion and Military Performance. I Rostker, B. D., Hosek, S. D., Winkler, J. D., Asch, B. J., Asch, S. M., Baxter, C., ... & Collins, R. L. (2010). Sexual orientation and US military personnel policy. S 139-149

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Paper11RequiredFagessay: Ledelse i strid Med utgangspunkt i utdannelsen så langt og praksis i modulen skal kadettene revidere sin arbeidskravsanalyse, gap-analyse og handlingsplan. Dette danner grunnlag for utarbeidelse av fagessay vedrørende modulens tematikk – ledelse i strid. Dette er arbeidskrav 4 som skal inngå i mappen "min offisersutvikling" . Denne mappen leveres inn for mappevurdering i emne "Offiseren".
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Paper
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Fagessay: Ledelse i strid Med utgangspunkt i utdannelsen så langt og praksis i modulen skal kadettene revidere sin arbeidskravsanalyse, gap-analyse og handlingsplan. Dette danner grunnlag for utarbeidelse av fagessay vedrørende modulens tematikk – ledelse i strid. Dette er arbeidskrav 4 som skal inngå i mappen "min offisersutvikling" . Denne mappen leveres inn for mappevurdering i emne "Offiseren".
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
PraksisIndividuell8Uke(r)Gjennomført Not required
PraksisIndividuell2Uke(r)Bestått / ikke bestått100Not requiredOffisersvurdering Stridskurs. Ved ikke bestått eller ikke fullført stridskurs, må dette dette kontinueres neste år. Vurderinger i resten av emnet blir stående.
Vurderinger:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:Individuell
Varighet:8
Varighetstype:Uke(r)
Karakterskala:Gjennomført
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:Individuell
Varighet:2
Varighetstype:Uke(r)
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:100
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Offisersvurdering Stridskurs. Ved ikke bestått eller ikke fullført stridskurs, må dette dette kontinueres neste år. Vurderinger i resten av emnet blir stående.
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Pål Folkedal
Haakon Hjortmo