KSO17209 Militær trening

Emnekode: 
KSO17209
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Ledelse og landmakt (2012-innretningen)
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2017 Høst
2018 Vår
2018 Høst
2019 Vår
2019 Høst
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Høst
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet

Forkunnskap - Det forventes at kadetten har gjennomført GSU 1, MFT 1 og MFT 2.

Det er nødvendig å ha god fysisk og mental kapasitet fra oppstart av studiet, da studiet er fysisk og mentalt krevende gjennom hele perioden. Kadetten skal til enhver tid kunne bestå minimumskrav iht. opptakskrav ved FOS KS. Avvik fra dette vil vurderes opp mot SML.

Emnets intensjon - Hensikten med emnet MT er å gi offiseren grunnleggende ferdigheter, kunnskaper og generell kompetanse for å kunne ivareta egne og andres ferdigheter. Dette for å løse de oppdragene offiseren kan bli satt til å løse. Offiseren må kunne planlegge og gjennomføre aktiviteter for å utvikle grunnleggende militære ferdigheter, samt forberede seg selv og andre på spesifikke arbeidsoppgaver og oppdrag.

Undervisningen i MT skal gi offiserene en forståelse for sammenhengen mellom fysisk form, grunnleggende militære ferdigheter og militær prestasjonsevne.

Læringsutbytte

Etter fullført emne kan offiserene:

Kunnskaper

 • forklare hvordan man kan utdanne, utvikle og vedlikeholde grunnleggende ferdigheter og fysisk kapasitet basert på oppdatert kunnskap og forståelsen for profesjonens krav.
 • anvende oppdatert kunnskap og kjennskapen til profesjonens krav til å planlegge og gjennomføre utdanning innen grunnleggende ferdigheter og fysisk trening i egen avdeling
 • benytte sin inngående kjennskap til egen fysiske kapasitet og egne grunnleggende ferdigheter, også under spesielt krevende forhold

Ferdigheter:

 • mestre tilstrekkelige grunnleggende ferdigheter og fysisk kapasitet til å kunne beherske sin rolle på stridsfeltet

Generell kompetanse (holdninger):

 • identifisere seg med profesjonens krav til grunnleggende ferdigheter og fysiske kapasitet, og se sammenhengen mellom profesjonens krav og utdanning, trening og øving
Praktisk organisering og arbeidsformer

Innhold SVS

 • Grunnleggende utdanning hånd- og avdelingsvåpen
 • Grunnleggende stridsteknikk og taktikk
 • Grunnleggende utdanning mørkestrid
 • Videregående utdanning håndvåpen

Innhold MIT

 • Styrketrening
 • Utholdenhetstrening
 • Orientering
 • Skadeforebygging og -behandling
 • Kosthold
 • Treningsplanlegging
 • Militær kamptrening (MKT)
 • Nærkamp

 

Emnets bidrag til Offisersutvikling

Militær trening er et ferdighetsemne, hvor personlig utvikling skjer gjennom teoretisk og praktisk erfaring. Det skapes en forståelse for hvordan de grunnleggende ferdighetene og den fysiske kapasiteten innvirker på militær prestasjonsevne. Dette setter kadettene bedre i stand til å mestre på øvingsarenaene, samt et bredere og dypere refleksjonsgrunnlag i sin offisersutvikling.

 

Arbeidsmåter og pedagogisk innretning

Emnet består i stor grad av ferdighetstrening og erfaringslæring. Det undervises i hovedsak i grupper på klasse- og halvplenumsstørrelse. Det tilstrebes å kombinere både en helhetlig og individuell tilnærming i undervisningen.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Not requiredAndre krav: (MIT): Årlig fysisk test (3000 m. og styrketester)
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Andre krav: (MIT): Årlig fysisk test (3000 m. og styrketester)
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
MappevurderingIndividuell DagerA-F Not requiredAvsluttende praktisk eksamen: Skytetester (50%) og fysiske tester (50%). Bokstavkarakter. I emnet MT vektes fagene SVS og MIT 50/50, og begge fagene må bestås for å bestå eksamen i emnet MT. I fagenes eksamener settes det ikke en bokstavkarakter, men en uavrundet tallkarakter fra hvert fag brukes til å regne ut emnets tallkarakter. Denne rundes av etter vanlige avrundingsregler for så å konverteres til bokstavkarakter. Eksempelvis vil 3,4999…. gi en C, mens 3,50000…. gi en B. 5 – A 4 – B 3 – C 2 – D 1 – E Resultater under 1 rundes ikke av oppover. SVS gjennomfører vanligvis eksamen i 5. semester. MIT gjennomfører vanligvis eksamen i 6. semester. Det henvises til de respektive eksamensreglement og karaktertabeller for en detaljert beskrivelse av hvordan de ulike eksamenene gjennomføres og bedømmes.
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Dager
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Avsluttende praktisk eksamen: Skytetester (50%) og fysiske tester (50%). Bokstavkarakter. I emnet MT vektes fagene SVS og MIT 50/50, og begge fagene må bestås for å bestå eksamen i emnet MT. I fagenes eksamener settes det ikke en bokstavkarakter, men en uavrundet tallkarakter fra hvert fag brukes til å regne ut emnets tallkarakter. Denne rundes av etter vanlige avrundingsregler for så å konverteres til bokstavkarakter. Eksempelvis vil 3,4999…. gi en C, mens 3,50000…. gi en B. 5 – A 4 – B 3 – C 2 – D 1 – E Resultater under 1 rundes ikke av oppover. SVS gjennomfører vanligvis eksamen i 5. semester. MIT gjennomfører vanligvis eksamen i 6. semester. Det henvises til de respektive eksamensreglement og karaktertabeller for en detaljert beskrivelse av hvordan de ulike eksamenene gjennomføres og bedømmes.
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Tone Floor