Semestre

KSO17208 Utdanningsledelse

Emnekode: 
KSO17208
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Ledelse og landmakt (2012-innretningen)
Credits: 
12,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet

I emnet Utdanningsledelse forbereder kadettene seg på rollen som utdanningsplanlegger. Emnet vil bygge videre på kadettenes kunnskaper om instruktørrollen, og gi dem grunnlag for å planlegge utdanningsløpet til en hæravdeling.

Emnet bygger på Forsvarets pedagogiske grunnsyn, som er fundamentet for all pedagogisk virksomhet i Forsvaret. Som grunnlag for emnet introduseres kadettene for den didaktiske relasjonsmodellen og annen relevant teori.

Emnet Utdanningsledelse forutsetter kunnskaper og ferdigheter fra tidligere emner og gjennomføres i tett integrasjon med emnet Virksomhetsledelse. I tid og rom kan praksisarenaene i Utdanningsledelse ikke skilles fra emnet Virksomhetsledelse, og de knytter samtidig øvrige emner ved skolen sammen til en helhet.

Innledningsvis gis det et grunnlag for emnene Virksomhetsledelse og Utdanningsledelse hvor scenarioet introduseres og prosjektgruppene etableres. Etter at oppdraget er analysert, arbeider kadettene i prosjektgruppene der de suksessivt løser oppgaver i form av arbeidspakker relatert til oppdrag og scenarioet. Arbeidspakkene i emnet Utdanningsledelse er en fortsettelse av arbeidspakkene i emnet Virksomhetsledelse.

Emnet er bygget opp av følgende temaer:

  • Grunnlag utdanningsledelse
  • Fredsoperativ utdanning
  • Utdanning av deployerende styrker
  • Helhetlig drift
  • Ferdigstilling av prosjekt

Tema: Grunnlag Utdanningsledelse

Innledningsvis gis det et grunnlag for emnet ved at kadettene introduseres for arbeidsformen og settes inn i oppdrag og mål.

Tema: Fredsoperativ utdanning – Praksis 1

Utdanningsledelse begynner med praksis gjennom planlegging og gjennomføring av grunnleggende utdanning av soldater ved en Hæravdeling.

Tema: Utdanning av deployerende styrker – Arbeidspakke

Prosjektgruppene utarbeider en plan for hvordan den organisasjonen de etablerte i arbeidspakken i Virksomhetsledelse, skal utdannes og trenes for å løse sitt oppdrag. Kadettene presenteres for praksis som er hentet fra nasjonale oppsetningsperioder og aktuell teori.

Tema: Helhetlig drift – Praksis II

Første del av Praksis II er forelesninger/foredrag på Krigsskolen, møter med avdelingene og evt forberedelser til praksisperioden.

Andre del er gjennomføring av praksis i tilbeordret avdeling. Hovedhensikten er å gi kadettene et helhetlig bilde av hvordan Hæren driver sin Utdanningsplanlegging og virksomhetsledelse, samt best mulig forutsetning for å kunne virke i stilling. Dette søkes oppnådd gjennom undervisning og praksis. Her skal kadettene få et bilde av hvordan avdelingene ivaretar mottak og utvikling av virksomhetsordrer, gjennomfører styringsdialoger og utleder oppdrag til kompaniene, samt hvordan kompaniene omsetter dette til egne virksomhets- og utdanningsmål. Kadettene kan få ulike oppdrag innenfor den daglige driften til avdelingen, innen både virksomhetsledelse og utdanningsledelse, med så selvstendige oppdrag som situasjonen tillater.

Læringsutbytte

Med fullført emne kan offiserene:

  • planlegge utdanning og øving av en hæravdeling
  • utdanne egen avdeling basert på samspill mellom oppdatert kunnskap i teori og praksis
  • gjennomføre utdannings- og øvingsaktivitet som ivaretar måloppnåelse og sikkerhet
  • benytte tilgjengelig teknologi i utdannings- og øvingssammenheng
Praktisk organisering og arbeidsformer

Hensikten med emnet er å utdanne offiserer med fagkompetanse og helhetsforståelse som skal fungere i rollen som utdanningsledere.

For å oppnå dette er emnet bygd opp av tre hovedkompontenter:

a) praksisperioder i hæravdelinger, b) undervisning, individuelt refleksjonsarbeid og påfølgende diskusjoner som skal gi økt kjennskap til viktige begreper og teoretiske perspektiver innen utdanning og pedagogikk, c) prosjektarbeid i grupper, der teoretisk og erfaringsbasert kunnskap skal anvendes i utarbeidelsen av utdanningsplaner for en militær avdeling.

Kadettene arbeider videre med en individuell skriftlig oppgave som utleveres ved oppstarten av emnet. Det er en intensjon at kadettene skal anvende egne erfaringer i kombinasjon med relevante teoretiske perspektiver og aktuelle grunnlagsdokumenter. 

Kadettene arbeider gjennom semester 5 med en individuell skriftlig hjemmeeksamen som utleveres ved oppstarten av emnet. Sluttproduktet innleveres på slutten av 5. semester.

Hensikten med oppgaven er at kadettene skal forstå den muligheten som ligger innenfor den praksisvirksomhet de skal drive som utdanningsleder.

Det er en intensjon at kadettene skal anvende egne erfaringer i kombinasjon med relevante teoretiske perspektiver, aktuelle doktriner og grunnlagsdokumenter som bakgrunn for sine refleksjoner og besvarelser.

Vurderingsform:
 

Kadettene arbeider gjennom semester 5 med en individuell skriftlig hjemmeeksamen som utleveres ved oppstarten av emnet. Sluttproduktet innleveres på slutten av 5. semester.

Hensikten med oppgaven er at kadettene skal forstå den muligheten som ligger innenfor den praksisvirksomhet de skal drive som utdanningsleder.

Det er en intensjon at kadettene skal anvende egne erfaringer i kombinasjon med relevante teoretiske perspektiver, aktuelle doktriner og grunnlagsdokumenter som bakgrunn for sine refleksjoner og besvarelser.

Evaluering og kvalitetssikring

Emneevaluering og semesterevaluering. Kvalitetssikring foregår i henhold til FHS kvalitetssikringssystem.

Pensum

Obligatorisk pensum:
 Bransford, J.D.; Brown, A. L.; Cocking, R.R. (2000) How People Learn – Brain, Mind, Experience, and School. Kap 1 Learning: From Speculation to Science. Side 3 ­– 27 (24 s.).

-Bruner, Jerome S. (2001). Verdien av struktur I: E. L. Dale (red.), Om utdanning - Klassiske tekster. Oslo: Gyldendal Akademisk. Side 125 – 142 (17 s.).

-Dewey, John (2001). Erfaring og tenkning I: E. L. Dale (red.), Om utdanning - Klassiske tekster. Oslo: Gyldendal Akademisk. Side 53– 66 (15 s.).

-Forsvarets skolesenter (2006). Forsvarets Pedagogiske Grunnsyn (FPG).  (50 sider).

-Hæren (2012) Hærens utdannings og treningsbestemmelser (HUT). Hoveddokument samt vedlegg D. (16 sider).

Støttelitteratur:

-Engelsen, K.S. (2014) Vurdering som pedagogisk redskap. I: Heldal Stray og Wittek (red.) Pedagogikk - en grunnbok. Oslo: Cappelen Damm AS. Side 389-399.

-Gilje, Ø. (2014) Læring og undervisning med digitale medier.  I: Heldal Stray og Wittek (red.) Pedagogikk - en grunnbok. Oslo: Cappelen Damm AS. Side 369-388.

-Klafki, W. (2001). Kategorial dannelse. I: E. L. Dale (red.), Om utdanning - Klassiske tekster. Oslo: Gyldendal Akademisk. Side 167 – 203.

-Torgersen, G. E.; Steiro, T. J; Sæveot, H (2015) Den fjerde vei – indirekte danning mot det uforutsette. I: G. E. Torgersen (red.), Pedagogikk for det uforutsette. Bergen, Fagbokforlaget. Side 297-308.

Vygotsky, Lev. S. (2001). Internalisering av høyere psykologiske funksjoner. I: E. L. Dale (red.), Om utdanning - Klassiske tekster. Oslo: Gyldendal Akademisk. Side 143 – 150.   

-Wittek, Line (2014). Arven fra Vygotsky.  I: Heldal Stray og Wittek (red.) Pedagogikk - en grunnbok. Oslo: Cappelen Damm AS. Side 286  – 300.

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig hjemmeeksamenIndividuell DagerBestått / ikke bestått Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Dager
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Berit Kristin Haugdal