Semestre

KSO17207 Virksomhetsledelse

Emnekode: 
KSO17207
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Ledelse og landmakt (2012-innretningen)
Credits: 
12,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet

Kadettene skal få et bredere perspektiv på rollen som forvalter. Kadettene skal lære å drifte en avdeling og ivareta de midlene samfunnet har bedt dem om å forvalte på en forsvarlig måte.

Emnet Virksomhetsledelse forutsetter kunnskaper og ferdigheter fra emnene Leder- og lederskapsutvikling, Profesjonsgrunnlaget, Metode og Ledelse av operasjoner, og det gjennomføres i tett integrasjon med emnet Utdanningsledelse. Emnet er dermed retningsgivende for progresjonen i semesteret og gir nødvendige forhåndskunnskaper for emnet Utdanningsledelse.

Emnene Virksomhetsledelse og Utdanningsledelse tar utgangspunkt i et felles oppdrag med tilhørende scenario, som utgjør et prosjekt kadettene skal jobbe sammen om i prosjekt-grupper.

Innledningsvis gis et grunnlag for emnet Virksomhetsledelse,
hvor scenarioet introduseres og prosjektgruppene etableres.
Etter at grunnlaget er etablert, arbeider kadettene i sine respektive prosjektgrupper. De løser oppgaver i form av arbeidspakker relatert til oppdrag og scenario. Det er lagt opp slik at arbeidspakkene utgjør temaene i emnet.

Emnet har to felles praksisarenaer som gjennomføres i tett integrasjon med emnet Utdanningsledelse. Kadettene vil planlegge og gjennomføre to praksisuker. Dette skjer henholdsvis i en hæravdeling og i egen troppeart.

Emnet er bygget opp av følgende temaer:
• Grunnlag for virksomhetsledelse
• Forsvarlig forvaltning
• Arbeidspakke organisasjon og materiell
• Arbeidspakke rekruttering og seleksjon
• Arbeidspakke ressursstyring

• Praksis I (Grunnutdanning) og praksis II (Våpen/troppeart)

Læringsutbytte

Med fullført emne kan offiserene:

Kunnskaper

  • beskrive hvilke mekanismer som påvirker, endrer og utvikler en organisasjon

Ferdigheter

  • drifte egen avdeling i samsvar med gjeldende retningslinjer og Forsvarets virksomhetsstyringsfunksjoner

Generell kompetanse

  • være seg bevisst at egen avdeling og avdelingskultur inngår i en større sammenheng
  • være oppmerksom på relevante problemstillinger knyttet til ledelse og administrasjon av en avdeling i en nasjonal og internasjonal ramme
Praktisk organisering og arbeidsformer

Hensikten med emnet er å utdanne offiserer med fagkompetanse og helhetsforståelse som skal fungere i rollen som virksomhetsledere.

For å oppnå dette er emnet bygd opp av tre hovedkomponenter:

a) praksisperioder i hæravdelinger,

b) plenumsundervisning som skal gi kjennskap til grunnleggende begreper, teorier og perspektiver som omhandler ledelse og forvaltning av en militær avdeling,

c) prosjektarbeid i grupper, der teoretisk og erfaringsbasert kunnskap skal anvendes i utarbeidelsen av planer for en militær avdeling.

Evaluering og kvalitetssikring

Emnet evalueres og kvalitetssikret i tråd med Krigsskolens kvalitetssikringssystem og semesterevaluering. Kadettene står fritt til å levere egen evaluering av emnet i tillegg. 

Pensum

FST. (2016). Direktiv for virksomhets- og økonomistyring i Forsvaret. FST.

Grimsø, Rigmor. (2014). Personaladministrasjon. Gyldendal.

Christiansen m fl. (2014). Offentlig politikk. Universitetsforlaget.

Her er det mer som skal inn!

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet33Not requiredDet er tre arbeidskrav gjennomført som stabsstudier i dette emnet. disse arbeidskravene inngår i mappen som utgjør eksamen. • Stabsstudie 1: Kadettene blir bedt om å utarbeide en løsningsorientert stabsstudie for å komme frem til en hensiktsmessig organisasjon som skal delta i en internasjonal operasjon • Stabsstudie 2: Kadettene blir bedt om å utarbeide belysende stabsstudie for å komme frem til en hensiktsmessig metodikk for hvorledes Forsvaret rekrutterer og selekterer personell til innsats i en internasjonal operasjon • Stabsstudie 3: Kadettene blir bedt om å utarbeide belysende stabsstudie for å komme frem til en hensiktsmessig metodikk for hvorledes Forsvaret bør gjennomføre utdanning og utdanningsledelse rettet mot personell som er selektert til innsats i en internasjonal operasjon • Det skal i tillegg gjennomføres diverse analyser, som tar utgangspunkt i den fiktive oppsetningen, der kadettene skal gjennomføre ressursberegninger, deriblant økonomiske kalkyler Alle produkter skal leveres etter endt semester som en mappe/totalprosjekt med en tilhørende anbefaling med motivering (begrunnelse for valg av løsning).
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Antall arbeidskrav:3
Påkrevde arbeidskrav:3
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Det er tre arbeidskrav gjennomført som stabsstudier i dette emnet. disse arbeidskravene inngår i mappen som utgjør eksamen. • Stabsstudie 1: Kadettene blir bedt om å utarbeide en løsningsorientert stabsstudie for å komme frem til en hensiktsmessig organisasjon som skal delta i en internasjonal operasjon • Stabsstudie 2: Kadettene blir bedt om å utarbeide belysende stabsstudie for å komme frem til en hensiktsmessig metodikk for hvorledes Forsvaret rekrutterer og selekterer personell til innsats i en internasjonal operasjon • Stabsstudie 3: Kadettene blir bedt om å utarbeide belysende stabsstudie for å komme frem til en hensiktsmessig metodikk for hvorledes Forsvaret bør gjennomføre utdanning og utdanningsledelse rettet mot personell som er selektert til innsats i en internasjonal operasjon • Det skal i tillegg gjennomføres diverse analyser, som tar utgangspunkt i den fiktive oppsetningen, der kadettene skal gjennomføre ressursberegninger, deriblant økonomiske kalkyler Alle produkter skal leveres etter endt semester som en mappe/totalprosjekt med en tilhørende anbefaling med motivering (begrunnelse for valg av løsning).
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
MappevurderingGruppe SemesterBestått / ikke bestått Not requiredAlle produkter skal leveres etter endt semester som en mappe/totalprosjekt med en tilhørende anbefaling med motivering (begrunnelse for valg av løsning). Den endelige innleveringen blir vurdert til bestått/ikke bestått. Emnet Virksomhetsledelse har mappevurdering og gjennomføres i kadettgrupper. Mappen/totalprosjektet består av anbefaling med motivering, stabsstudier med delkonklusjoner, ressursberegning og relevante vedlegg. Se ellers beskrivelse av arbeidskravene (stabsstudiene) som inngår i mappen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Gruppe
Varighet:
Varighetstype:Semester
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Alle produkter skal leveres etter endt semester som en mappe/totalprosjekt med en tilhørende anbefaling med motivering (begrunnelse for valg av løsning). Den endelige innleveringen blir vurdert til bestått/ikke bestått.
Hjelpemidler:Emnet Virksomhetsledelse har mappevurdering og gjennomføres i kadettgrupper. Mappen/totalprosjektet består av anbefaling med motivering, stabsstudier med delkonklusjoner, ressursberegning og relevante vedlegg. Se ellers beskrivelse av arbeidskravene (stabsstudiene) som inngår i mappen.
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Gruppearbeid SemesterObligatorisk deltakelse ved forelesninger, gruppearbeid, praksis.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Gruppearbeid
Varighet:
Varighetstype:Semester
Kommentar:Obligatorisk deltakelse ved forelesninger, gruppearbeid, praksis.