Semestre

KSO17206 Ledelse av operasjoner III (LAOP III)

Emnekode: 
KSO17206
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Ledelse og landmakt (2012-innretningen)
Credits: 
30
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Eirik Thobiassen
Om emnet

I emnet Ledelse av operasjoner skal kadettene få de kunnskaper, ferdigheter og den kompetanse de trenger for å fylle rollen som troppefører. Målet med emnet er å trene opp vurderingsevnen til kadettene slik at de er forberedt på å lede i krig, krise og konflikt. De skal forstå hvordan det skal tenkes, ikke hva som skal tenkes.

 

Emnet Ledelse av operasjoner bygger på emnet Profesjonsgrunnlaget. Der Profesjonsgrunnlaget søker å bevisstgjøre kadettene om eget yrkesvalg, er dette emnet ment å gi kadettene verktøyene til å takle sentrale deler av profesjonen de er et medlem av. Emnet er også en arena som gjennomgående bruker elementer fra emnet Metode. Gjennom hele emnet brukes militær problemløsningsmodell i arbeidet med utvikling av ordrer. Kadettene skal også lære seg stridsledelse – med utgangpunkt i militær metode – når situasjonen krever det.  Emnet Leder- og lederskapsutvikling er nært knyttet til dette emnet gjennom de forskjellige praksisarenaene. Øvelser er eksempelvis en viktig arena for kadettenes lederutvikling. Ved siden av å gi kadettene et faglig taktisk utbytte, jobber man i forkant med å utvikle mål for hver enkelt under øvelsen. Øvelsen blir også brukt som en aktiv tilbakemeldingsarena, og man jobber i etterkant med refleksjon rundt egen læring.

Omfavner hele emne Ledelse av Operasjoner. Eksamen vil måle kadettenes evne til å anvende tillært teori og arbeidsmetodikk innen et bredt kontekstuelt spekter. Her vil evnen til militær problemløsning i komplekse operasjoner, i hele spekteret fra høy- til lavintensitet kunne eksamineres. Alle fag i emnet ledelse av operasjoner kan være del av eksamen

Læringsutbytte

Med fullført emne kan offiserene lede operasjoner basert på egen planlegging, herunder:

Kunnskaper:

 • vurdere de juridiske, etiske, taktiske og ledelsesmessige forhold som påvirker den aktuelle operasjonen
 • forklare de politiske, teknologiske og kulturelle forhold som påvirker den aktuelle operasjonen
 • forklare hvordan innsatsmidlene støtter opp under hverandre, og hvordan avdelinger samvirker

 

Ferdigheter

 • anvende relevant taktikk, teknikk og prosedyrer for oppdragsløsning
 • tilpasse lederskap til situasjonen
 • utøve kommando og kontroll tilpasset til ulike operasjoner
 • kommunisere effektivt med aktører i en konflikt
 • tilpasse maktbruk for å nå mål i hele konfliktspekteret
Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet går over ett og et halvt år og er delt inn i fire hovedbolker:

 

 1. Grunnlagsperiode                       3 måneder        Semester 2
 2. Caseperiode (høyintens.)       6 måneder        Semester 2-3
 3. Krisehåndtering                           3 uker                  Semester 3
 4. Caseperiode (lavintensitet)   6 måneder        Semester 4

 

Det teoretiske grunnlaget for emnet er Forsvarets styrende dokumenter. Disse er FFOD, FDLO og Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse i Forsvaret. Forståelse for disse skal oppnås i grunnperioden før man gjennom de to caseperiodene skal eksemplifisere og gi kadettene forståelse for og trening i å lede operasjoner under ulike situasjoner. Grunnlagsperioden skal brukes av hvert fag til å skape forutsetning for caseperioden. Caseperioden er bygd opp rundt historiske caser. Casene er valgt først og fremst for det de representerer av faglig karakter og for å belyse det som blir undervist i grunnlagsperioden og ikke som historiske eksempler i seg selv.

 

Hoveddelen av emnet Ledelse av operasjoner er viet høyintensitet. Høyintensitet er dimensjonerende for utdanningen av norske offiserer. Dette er operasjonsformer hvor alle stridsmidler tas i bruk, og kombinerte effekter har en avgjørende rolle. I både nasjonale og allierte settinger vil kapasiteten til å planlegge, lede og gjennomføre høyintensitetsoperasjoner være kjernekompetanse for hæroffiserer. Høyintensitetsperioden er grovt delt inn i offensive og defensive operasjoner, og gir gjennom relevante

krigshistoriske eksempler kadettene forståelse for ulike taktiske prinsipper og oppgaver.

 

Etter høyintensitetsperioden får kadettene innføring i krisehåndtering. Nasjonal krisehåndtering ligger i brytningspunktet mellom Forsvaret og det sivile samfunn i fredstid. Her ønsker vi å gi kadettene kunnskaper om å lede operasjoner i en krisesituasjon. Samfunnets forventinger til Forsvaret er store i krisesituasjoner, og kunnskap om bistandsinstruks, prinsipper for nasjonal krisehåndtering, beredskapsbestemmelser og andre avtaleverk er sentralt for at våre offiserer skal kunne svare til disse forventningene. Nasjonal krisehåndtering fungerer også som en naturlig bro mellom høyintensitet og lavintensitet, og hjelper kadettene til å se bredere på mulige operasjonsformer.   

 

Lavintensitetsperioden tar i sin tur for seg fredsbevarende operasjoner (FB) og opprørsbekjempelse (COIN). Det er flere årsaker til at vi fokuserer på disse to operasjonsformene: Rent historisk representerer disse to de hyppigst forekommende operasjonsformene for norske styrker i rammen av NATO og FN mellom 1989 og frem til i dag. Internasjonalt er bildet det samme. Det er fredsbevaring og støtte til stater under press fra opprørere som fremheves som det viktigste norske militære bidraget i internasjonal krisehåndtering. FB og COIN representerer to vidt forskjellige tilnærminger til håndtering av internasjonale kriser, hvor fredsbevaring representerer et kollektiv sikkerhetssyn mens COIN representerer et mer bilateralt syn på sikkerhet. Forståelse for lavintensitet gir dermed både konkret kunnskap om de to spesifikke operasjonsformene, og en bredere forståelse for hvordan militær makt anvendes i det internasjonale systemet.

 

Gjennom begge caseperiodene skal det veksles mellom teori og praksis. I tilknytning til hver case skal det gjennomføres TØUT og/eller kartøvelse der tverrfagligheten i utdanningen skal synliggjøres. Hver praksisarena skal brukes av hvert fag til å formidle sitt faglige bidrag. Som oppsummering for lengre perioder innenfor samme tema gjennomføres øvelser slik at kadettene får prøvd ut det å lede operasjoner basert på egen planlegging.

 

Øvelsene som er planlagt gjennomført i emnet er:

 1. Øvelse Infanteristrid Offensiv               Semester 2
 2. Øvelse Samvirke/TØUT Narvik             Semester 3
 3. Øvelse Infanteristrid Defensiv               Semester 3
 4. Øvelse Skjelett                                      Semester 3
 5. Øvelse Føring vinter (Vinterstrid)       Semester 4
 6. Øvelse Fredsbevaring                                 Semester 4
 7. Stridskurs                                               Semester 4

 

Øvelse Føring vinter (Vinterstrid) kommer i perioden med lavintensitetsoperasjoner. Dette er gjort for å gi flest mulig føringserfaring. Stridskurset bygger på undervisningen i Ledelse av operasjoner, og er en praksisarena for taktikk i den sammenheng.

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Individuell muntlig eksamenIndividuell TimerA-F Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Individuell muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Tone Floor