KSO17203 Metode

Emnekode: 
KSO17203
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Ledelse og landmakt (2012-innretningen)
Credits: 
15
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2018 Høst
2019 Vår
2019 Høst
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Kjetil Enstad
Om emnet

I emnet Metode skal Krigsskolen gi kadettene verktøy som de trenger for å virke både som kadett og offiser og for å lykkes i de andre emnene. I tillegg legges et grunnlag for videre læring og kunnskapsutvikling både i og etter endt utdanning. Emnet handler spesielt om å innhente, vurdere og formidle informasjon slik at den blir relevant for militær oppdragsløsning og utvikling av profesjonen. Emnet knytter sammen militære problemløsningsmetoder og vitenskapelige metoder og synliggjør det kunnskaps- og vitenskapsteoretiske grunnlaget for vurderinger og beslutninger. Emnet gir også en innføring i drøfting, argumentasjonsteknikk og skriftlig framstilling.

Emnet er bygd opp av følgende temaer:
• Studieforberedende metode og skriftlig framstilling
• Militær problemløsningsmetode
• Kunnskapsteori, vitenskapsteori og vitenskapelig metode

Læringsutbytte

Kunnskap
• gjenkjenne sentrale forskningsmetoder innen samfunnsvitenskapene og velge metode til å svare på
egen problemstilling
• gjenkjenne det vitenskapelige grunnlaget for sentrale fagtradisjoner i profesjonen
Ferdigheter
• anvende stabsmetodikk som verktøy for å belyse problemer og fatte beslutninger
• beherske metode for å planlegge militære operasjoner
• beherske skriftlig framstilling i militære maler og i akademisk tradisjon
Generell kompetanse
• vurdere informasjon og fagstoff og sette dette i sammenheng med egen profesjon
• forstå – i lys av praktiske, vitenskapsteoretisk og/eller kunnskapsteoretiske perspektiver – når militær
problemløsning krever improvisasjon

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Tester22Not requiredTo kunnskapstester i vitenskapelig metode gjennomføres. Den første i 1. semester, og den andre i 6. semester.
Paper22Not requiredTo obligatoriske refleksjonsessay skrives til mappen, ett i 4. semester og ett i 5./6. semester.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Tester
Antall arbeidskrav:2
Påkrevde arbeidskrav:2
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:To kunnskapstester i vitenskapelig metode gjennomføres. Den første i 1. semester, og den andre i 6. semester.
Obligatorisk arbeidskrav:Paper
Antall arbeidskrav:2
Påkrevde arbeidskrav:2
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:To obligatoriske refleksjonsessay skrives til mappen, ett i 4. semester og ett i 5./6. semester.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
MappevurderingIndividuell SemesterA-F Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler: