KSO172010 Fordypning

Emnekode: 
KSO172010
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Ledelse og landmakt (2012-innretningen)
Credits: 
25
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2019 Høst
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Om emnet

Hensikt med emnet Fordypning er å forberede kadettene som profesjonsutøvere innen den respektive våpengren/troppeart i Hæren.

Som profesjonsutøver siktes det her til en tydelig bevissthet om utvikling av grunnlaget for Forsvarets ekspertise og hva som kreves av offiserskorpset for å vedlikeholde kunnskapsgrunnlaget for offiseren og virksomheten.

 

Vurderingsform

BA-oppgaven utarbeides som en gruppeoppgave (2-3 kadetter skriver sammen) på inntil 15000 ord som bygger på følgende generelle kriterier for vurdering:

 • kunnskap om og forståelse av fagområdet
 • kompleksitet
 • evne til problemformulering, presentasjon og analyse (relevans)
 • selvstendighet
 • logisk og oversiktlig oppbygging av oppgaven
 • språklig fremstilling og evne til kommunikasjon
 • forståelse for og anvendelse av metode
 • bruk av kilder og referanser
 • originalitet

Det gis karakter etter skapaen A-F, der F er ikke bestått (stryk).

Læringsutbytte

Med fullført emne kan offiserene:

Kunnskap

 • integrere teoretisk kunnskap i egen praksis
 • se/forstå eget fagfelt i sammenheng med andre kunnskapsområder og Forsvarets funksjon i samfunnet

Ferdigheter

 • bruke egen erfaring til å oppdatere kunnskap

Generell kompetanse

 • fremstille fagkunnskap på en hensiktsmessig måte, skriftlig og muntlig
 • identifisere kravene den respektive våpengren/troppeart stiller til en offiser
Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet Fordypning gjennomføres som en kombinasjon av teori og praksis med følgende temaer: 1) Bacheloroppgave og 2) fagkurs i regi av Hærens våpenskole (HVS), og følgende aktiviteter: 1) føringsøvelse, 2) øvelse OJT og 3) studietur.

Forberedelser til emnet begynner i 5. semester med metodeundervisning og valg av tema til bacheloroppgaven. Våpenvalg med påfølgende praksis i eget våpen/troppeart skal gjøre kadettene i stand til å velge en fordypningsretning som har relevans for deres virke etter Krigsskolen.

Tema for bacheloroppgaven skal godkjennes av Krigsskolen.

Innenfor praksisarenaene gjennomfører kadettene føringsøvelsen for å se helheten i hvordan en avdeling med samvirkesystem opererer, OJT i egen avdeling og fagkurs.

 

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
BacheloroppgaveGruppe Uke(r)A-F Not requiredGruppen består av 2-3 kadetter som skriver sammen
Vurderinger:
Vurderingsform:Bacheloroppgave
Gruppering:Gruppe
Varighet:
Varighetstype:Uke(r)
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Gruppen består av 2-3 kadetter som skriver sammen
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Tone Floor