KSO16198 Fordypning

Emnekode: 
KSO16198
Credits: 
25
Undervisningssemester: 
2018 Høst
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Om emnet

Hensikt med emnet Fordypning er å forberede kadettene som profesjonsutøvere innen den respektive våpengren/troppeart i Hæren. Etter gjennomføringen av emnet Fordypning, skal kadettene se utdanningen i et større perspektiv, og emnet avslutter også Krigsskolens dannelsesreise

Som profesjonsutøver siktes det her til en tydelig bevissthet om utvikling av grunnlaget for Forsvarets ekspertise og hva som kreves av offiserskorpset for å vedlikeholde kunnskapsgrunnlaget for offiseren og virksomheten.

Vurderingform:

BA-oppgaven er en gruppeoppgave (2-3 kadetter kan skrive sammen) på inntil 15000 ord som bygger på følgende genrelle kriterier for vurdering:

 • kunnskap om og forståelse av fagområdet
 • kompleksitet 
 • evne til problemformulering, presentasjon og analyse (relevans)
 • selvstendighet
 • logisk og oversiktlig oppbygging av oppgaven
 • språklig fremstilling og evne til kommunikasjon
 • forståelse for og anvendelse av metode
 • bruk av kilder  og referanser
 • orginalitet
Læringsutbytte

Med fullført emne kan offiserene:

Kunnskap

 • integrere teoretisk kunnskap i egen praksis
 • se/forstå eget fagfelt i sammenheng med andre kunnskapsområder og Forsvarets funksjon i samfunnet

Ferdigheter

 • bruke egen erfaring til å oppdatere kunnskap

Generell kompetanse

 • fremstille fagkunnskap på en hensiktsmessig måte, skriftlig og muntlig
 • identifisere kravene den respektive våpengren/troppeart stiller til en offiser
Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet Fordypning gjennomføres som en kombinasjon av teori og praksis med følgende temaer: 1) Bacheloroppgave og 2) fagkurs i regi av Hærens våpenskole (HVS), og følgende aktiviteter: 1) føringsøvelse, 2) øvelse OJT og 3) studietur.

Forberedelser til emnet begynner i 5. semester med metodeundervisning og valg av tema til bacheloroppgaven. Våpenvalg med påfølgende praksis i eget våpen/troppeart skal gjøre kadettene i stand til å velge en fordypningsretning som har relevans for deres virke etter Krigsskolen.

Tema for bacheloroppgaven skal godkjennes av Krigsskolen.

Innenfor praksisarenaene gjennomfører kadettene føringsøvelsen for å se helheten i hvordan en avdeling med samvirkesystem opererer, OJT i egen avdeling og fagkurs.

Emnet inneholder en studietur som skal gi kadettene arenaer til å reflektere over de kunnskaper, ferdigheter og den generelle kompetansen de har tilegnet seg ved KS.

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
BacheloroppgaveGruppe Uke(r)A-F Not required 2-3 kadetter kan skrive oppgave sammen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Bacheloroppgave
Gruppering:Gruppe
Varighet:
Varighetstype:Uke(r)
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar: 2-3 kadetter kan skrive oppgave sammen.
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Tone Floor