KSO16197 Militær trening (MT)

Emnekode: 
KSO16197
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Ledelse og landmakt (2012-innretningen)
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2017 Høst
2018 Vår
Eksamenssemester: 
2017 Høst
2018 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Kadetten skal til enhver tid kunne bestå minimumskrav iht. opptakskrav ved FOS KS. Avvik fra dette vil vurderes opp mot SML.

Om emnet

Hensikten med emnet MT er å gi offiseren grunnleggende ferdigheter, kunnskaper og generell kompetanse for å kunne ivareta egne og andres ferdigheter. Dette for å løse de oppdragene offiseren kan bli satt til å løse.

Offiseren må kunne planlegge og gjennomføre aktiviteter for å utvikle grunnleggende militære ferdigheter, samt forberede seg selv og andre på spesifikke arbeidsoppgaver og oppdrag.

Undervisningen i MT skal gi offiserene en forståelse for sammenhengen mellom fysisk form, grunnleggende militære ferdigheter og militær prestasjonsevne.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • forklare hvordan man kan utdanne, utvikle og vedlikeholde grunnleggende ferdigheter og fysisk kapasitet basert på oppdatert kunnskap og forståelsen for profesjonens krav. 

Ferdigheter

  • planlegge og gjennomføre en godt organisert utdanning innen grunnleggende ferdigheter og fysisk trening i egen avdeling på bakgrunn av oppdatert kunnskap og kjennskap til profesjonens krav
     
  • vedlikeholde og videreutvikle egne fysiske og mentale ferdigheter ut ifra en inngående kjennskap til individuell fysisk kapasitet og grunnleggende ferdigheter under spesielt krevende forhold 

Generell kompetanse

  • identifisere seg med profesjonens krav til grunnleggende ferdigheter og fysiske kapasitet
Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet består i stor grad av ferdighetstrening og erfaringslæring. Det undervises i hovedsak i grupper på klasse- og halvplenumsstørrelse. Det tilstrebes å kombinere både en helhetlig og individuell tilnærming i undervisningen. Det vektlegges å til enhver tid ha minimum to instruktører tilgjengelig i SVS og MIT, da dette gir bedre forutsetninger for at god læring finner sted. For øvrig henvises det til de respektive fagplaner for detaljer.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Not requiredKadetten skal til enhver tid kunne bestå minimumskrav iht. opptakskrav ved FOS KS. Avvik fra dette vil vurderes opp mot SML.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Kadetten skal til enhver tid kunne bestå minimumskrav iht. opptakskrav ved FOS KS. Avvik fra dette vil vurderes opp mot SML.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
PraksisIndividuell SemesterA-F Not requiredDette emnet har avsluttende praktisk eksamen bestående av skytetester (50%) og fysiske tester (50%). Både skytetester og fysiske tester må bestås for å få bestått emne.
Vurderinger:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Dette emnet har avsluttende praktisk eksamen bestående av skytetester (50%) og fysiske tester (50%). Både skytetester og fysiske tester må bestås for å få bestått emne.
Hjelpemidler: