Semestre

KSO16195 Virksomhetsledelse

Emnekode: 
KSO16195
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Ledelse og landmakt (2012-innretningen)
Credits: 
12,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Om emnet

Kadettene skal få et bredere perspektiv på rollen som forvalter. Kadettene skal lære å drifte en avdeling og ivareta de midlene samfunnet har bedt dem om å forvalte på en forsvarlig måte.

Emnet Virksomhetsledelse forutsetter kunnskaper og ferdigheter fra emnene Leder- og lederskapsutvikling, Profesjonsgrunnlaget, Metode og Ledelse av operasjoner, og det gjennomføres i tett integrasjon med emnet Utdanningsledelse. Emnet er dermed retningsgivende for progresjonen i semesteret og gir nødvendige forhåndskunnskaper for emnet Utdanningsledelse.

Emnene Virksomhetsledelse og Utdanningsledelse tar utgangspunkt i et felles oppdrag med tilhørende scenario, som utgjør et prosjekt kadettene skal jobbe sammen om i prosjektgrupper. Innledningsvis gis et grunnlag for emnet Virksomhetsledelse, hvor scenarioet introduseres og prosjektgruppene etableres. Etter at grunnlaget er etablert, arbeider kadettene i sine respektive prosjektgrupper. De løser oppgaver i form av arbeidspakker relatert til oppdrag og scenario. Det er lagt opp slik at arbeidspakkene utgjør temaene i emnet.

Emnet har to felles praksisarenaer som gjennomføres i tett integrasjon med emnet Utdanningsledelse. Kadettene vil planlegge og gjennomføre to praksisuker. Dette skjer henholdsvis i en hæravdeling og i egen troppeart.

Emnet er bygget opp av følgende temaer:

 • Grunnlag for virksomhetsledelse
 • Forsvarlig forvaltning
 • Arbeidspakke organisasjon og materiell
 • Arbeidspakke rekruttering og seleksjon
 • Arbeidspakke ressursstyring
 • Praksis I (Grunnutdanning) og praksis II (Våpen/troppeart)

 

Tema: Grunnlag for virksomhetsledelse

Innledningsvis gis det et grunnlag for emnet ved at kadettene introduseres for arbeidsformen og settes inn i oppdrag, scenario og målsettinger. Bruk av ulike metoder for arbeidet undervises i emnet Metode, og risikohåndteringskurs er en del av grunnlaget. Grunnlaget er felles for emnene Virksomhetsledelse og Utdanningsledelse fordi scenarioet og prosjektgruppene brukes i begge emnene.

 

Tema: Forsvarlig forvaltning
Innholdet i temaet gjennomføres i 5. og 6. semester og har fokus på holdningsskapende, informative og praktiske verktøy, som kadettene vil kunne nytte når begynner i sin nye tjeneste. Hensikten med temaet er å kunne se lover, avtaler og direktiver i sammenheng med etikk og skjønn, for å kunne foreta gode, begrunnede beslutninger.

Forsvarlig forvaltning har mange juridiske aspekter, og disse inngår naturlig i flere av emnene. En effektiv og rasjonell ledelse og administrasjon av egen avdeling forutsetter kunnskaper om og en god forståelse av den helhetlige virksomhetsledelsen, bl.a. ved 

kjennskap til regelverk innenfor de forskjellige forvaltningsfunksjoner.

Temaet legger vekt på at virksomhetsledelse er en viktig lederfunksjon og ser dette i en sammenheng med god forvaltningsetikk.

 

Tema: Arbeidspakke organisasjon og materiell

Arbeidspakken tar for seg ulike organisasjonsmodeller og prinsipper for å utvikle og sette sammen en militær organisasjon til et bestemt formål. Kadettene skal etablere en organisasjon, inkludert personell- og materielloppsett for å løse det oppdraget de er gitt i scenarioet. Det legges vekt på elementer som er spesielle for militære organisasjoner og mellommenneskelige relasjoner. Sentralt i dette er organisasjonsforståelse.

 

Tema: Arbeidspakke rekruttering og seleksjon

Arbeidspakken bygger på valgt struktur og operasjonskonsept for avdelingen og handler blant annet om å utvikle kunnskap om hvordan man benytter arbeidskravsanalyser til å vurdere kompetanse til den valgte organisasjonen. Samtidig gir arbeidspakken innsikt i hvordan Forsvaret praktiserer utvelgelse av personell. Kadettene skal komme frem til hvordan de skal rekruttere og selektere personell til den organisasjonen de etablerte i forrige arbeidspakke.

 

Tema: Arbeidspakke ressursstyring

I dag definerer Forsvaret økonomistyring slik: sette mål for hva en virksomhet eller en organisasjon til et bestemt formål skal oppnå, måle resultater og sammenligne dem med målene, og bruke denne informasjonen til styring, kontroll og læring for å utvikle og forbedre virksomheten. (DIVØ 2014)

 

Det er videre et krav om at alle virksomheter i Forsvaret skal:

 • Fastsette mål og resultatkrav
 • Sikre at fastsatte mål og resultatkrav oppnås, og at ressursbruken er effektiv
 • Sikre tilstrekkelig styringsinformasjon
 • Tilpasse styringen til virksomhetens egenart samt risiko og vesentlighet

 

Arbeidspakke ressursstyring tar for seg hva enkel økonomistyring, ressursstyring og budsjettering innebærer basert på de produktene kadettene har utarbeidet i de tidligere arbeidspakkene.

 

Ferdigstilling av prosjekt

Dette er avsluttende arbeid hvor kadettene med bakgrunn i både emnene Metode, Virksomhetsledelse og Utdanningsledelse skal ferdigstille prosjektet. Refleksjon, læringsutbytte og evaluering vil stå sentralt i gjennomføringen av denne uken. Tema: Praksis I og II
Emnet har to felles praksisarenaer som er sammenfallende med emnet Utdanningsledelse, og er beskrevet under dette emnet.

Læringsutbytte

Med fullført emne kan offiserene:

Kunnskaper

 • beskrive hvilke mekanismer som påvirker, endrer og utvikler en organisasjon

 

Ferdigheter

 • drifte egen avdeling i samsvar med gjeldende retningslinjer og Forsvarets virksomhetsstyringsfunksjoner

 

Generell kompetanse

 • være seg bevisst at egen avdeling og avdelingskultur inngår i en større sammenheng
 • være oppmerksom på relevante problemstillinger knyttet til ledelse og administrasjon av en avdeling i en nasjonal og internasjonal ramme
Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet Virksomhetsledelse har mappevurdering og gjennomføres i kadettgrupper. Mappen/totalprosjektet består av anbefaling med motivering, stabsstudier med delkonklusjoner, ressursberegning og relevante vedlegg. Totalprosjektet består av følgende elementer:

 

 • Stabsstudie 1: Kadettene blir bedt om å utarbeide en løsningsorientert stabsstudie for å komme frem til en hensiktsmessig organisasjon som skal delta i en internasjonal operasjon.
 • Stabsstudie 2: Kadettene blir bedt om å utarbeide belysende stabsstudie for å komme frem til en hensiktsmessig metodikk for hvorledes Forsvaret rekrutterer og selekterer personell til innsats i en internasjonal operasjon.
 • Stabsstudie 3: Kadettene blir bedt om å utarbeide belysende stabsstudie for å komme frem til en hensiktsmessig metodikk for hvorledes Forsvaret bør gjennomføre utdanning og utdanningsledelse rettet mot personell som er selektert til innsats i en internasjonal operasjon.
 • Det skal i tillegg gjennomføres diverse analyser, som tar utgangspunkt i den fiktive oppsetningen, der kadettene skal gjennomføre ressursberegninger, deriblant økonomiske kalkyler.

 

Alle produkter skal leveres etter endt semester som en mappe/et totalprosjekt med en tilhørende anbefaling med motivering (begrunnelse for valg av løsning). Den endelige innleveringen blir vurdert til bestått/ikke bestått.

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
MappevurderingGruppe Uke(r)Bestått / ikke bestått Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Gruppe
Varighet:
Varighetstype:Uke(r)
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Tone Floor