KSO16193 Metode

Emnekode: 
KSO16193
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Ledelse og landmakt (2012-innretningen)
Credits: 
15
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2018 Høst
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Kjetil Enstad
Om emnet

I emnet Metode skal Krigsskolen gi kadettene verktøy som de trenger for å virke både som kadett og offiser og for å lykkes i de andre emnene. I tillegg legges et grunnlag for videre læring og kunnskapsutvikling både i og etter endt utdanning. Emnet handler spesielt om å innhente, vurdere og formidle informasjon slik at den blir relevant for militær oppdragsløsning og utvikling av profesjonen. Emnet knytter sammen militære problemløsningsmetoder og vitenskapelige metoder og synliggjør det kunnskaps- og vitenskapsteoretiske grunnlaget for vurderinger og beslutninger. Emnet gir også en innføring i drøfting, argumentasjonsteknikk og skriftlig framstilling.

 

Emnet er bygd opp av følgende temaer:

  • Studieforberedende metode og skriftlig framstilling
  • Militær problemløsningsmetode
  • Kunnskapsteori, vitenskapsteori og vitenskapelig metode

 

Læringsutbytte

Kunnskap

  • gjenkjenne sentrale forskningsmetoder innen samfunnsvitenskapene og velge metode til å svare på egen problemstilling
  • gjenkjenne det vitenskapelige grunnlaget for sentrale fagtradisjoner i profesjonen

Ferdigheter

  • anvende stabsmetodikk som verktøy for å belyse problemer og fatte beslutninger
  • beherske metode for å planlegge militære operasjoner
  • beherske skriftlig framstilling i militære maler og i akademisk tradisjon

 

Generell kompetanse

  • vurdere informasjon og fagstoff og sette dette i sammenheng med egen profesjon
  • forstå – i lys av praktiske, vitenskapsteoretisk og/eller kunnskapsteoretiske perspektiver – når militær problemløsning krever improvisasjon
Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet Metode er gjennomgående. De viktigste undervisningsperiodene er i begynnelsen av 1. semester, begynnelsen av 2. semester, i midten av 5. semester og begynnelsen av 6. semester. Undervisningen består av en kombinasjon av egenstudier, leksjoner og kadettaktive undervisningsformer.

Pensum

Gleerup, J. (2004). «Viden(skabs)teori». I Hansen, N. B. & Gleerup, J. (red.). Videnteori, professionsuddannelser og professionsforskning. Odense: Syddansk Universitetsforlag. S. 83-118.

Grimen, H. (2008). ‘Profesjon og kunnskap’. I Molander, A & Terum, L.I. (red.). Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget. S.71-86.

Kjeldstadli, Knut (1992). Kapittel 2 «Hva er historie?» og kapittel 12 «Kildegransking». I Fortida er ikke hva den en gang var – en innføring i historiefaget. Oslo: Universitetsforlaget. S. 27-43, 161-174.

Howard, Michael (2003). «The Use and Abuse of Military History». In Howard, M. The Causes of War and Other Essays. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. S. 188-197.

Høiback, Harald (2012). “Hva er militærteori”. I Høiback, Harald og Palle Ydstebø. Krigens vitenskap – en innføring i militærteori. Oslo: Abstrakt forlag. S. 31-77.

Lavik, Fjørtoft, Pedersen. “Kunnskapens grunnlag” i Filosofi for samfunnsvitere. Oslo: Universitetsforlaget. s. 116-156.

Popper, K. ([1935] 2002). «A survey of some elementary problems». I The Logic of Scientific Discovery. London: Routledge. S. 3-26.

Kant, I. (1784). ‘An answer to the question: “What is enlightenment»’.

Merton, R. K. (1942). «The normative structure of science». I Merton, R. K. (1973) The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations. Ed. Storer, N. W. Chicago: University of Chicago Press. S. 267-278.

Douven, Igor, "Abduction", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/spr2011/entries/abduction/>. Del 1.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Tester22Required
Paper22Required
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Tester
Antall arbeidskrav:2
Påkrevde arbeidskrav:2
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:
Obligatorisk arbeidskrav:Paper
Antall arbeidskrav:2
Påkrevde arbeidskrav:2
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
MappevurderingIndividuell3 årSemesterA-F Not requiredEmnet Metode har individuell mappevurdering. Elementene som legges inn, er både resultatet av kunnskapstester og essays med refleksjon over metodebruk. Siden emnet er gjennomgående over tre år, er mappevurdering hensiktsmessig. Elementer fra hele studieløpet legges til mappen. Følgende elementer legges til mappen: • Resultatet fra kunnskapstest i 1. semester • Et essay med refleksjon over metode fra plan- og beslutningsprosess i 3. semester • Et essay med refleksjon over metode fra stabsstudie i 5. semester • Resultatet fra kunnskapstest i 6. semester Kunnskapstestene gjennomføres uten hjelpemidler på It’s Learning. Disse er summative vurderinger i sin natur, mens essayene vil også inneholde vurderinger av formativ karakter. Vurderingen av mappen som helhet vil vektlegge de senere elementene i større grad enn de tidligere elementene i mappen. Slik søker valg av vurderingsform å stimulere til modning og faglig utvikling.
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:3 år
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Emnet Metode har individuell mappevurdering. Elementene som legges inn, er både resultatet av kunnskapstester og essays med refleksjon over metodebruk. Siden emnet er gjennomgående over tre år, er mappevurdering hensiktsmessig. Elementer fra hele studieløpet legges til mappen. Følgende elementer legges til mappen: • Resultatet fra kunnskapstest i 1. semester • Et essay med refleksjon over metode fra plan- og beslutningsprosess i 3. semester • Et essay med refleksjon over metode fra stabsstudie i 5. semester • Resultatet fra kunnskapstest i 6. semester Kunnskapstestene gjennomføres uten hjelpemidler på It’s Learning. Disse er summative vurderinger i sin natur, mens essayene vil også inneholde vurderinger av formativ karakter. Vurderingen av mappen som helhet vil vektlegge de senere elementene i større grad enn de tidligere elementene i mappen. Slik søker valg av vurderingsform å stimulere til modning og faglig utvikling.
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Individuell Semester
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Semester
Kommentar: