KSO16191 Leder- og lederskapsutvikling

Emnekode: 
KSO16191
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Ledelse og landmakt (2012-innretningen)
Credits: 
20
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2016 Høst
2017 Vår
2017 Høst
2018 Vår
2018 Høst
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet

Emnet skal gi kadettene teoretisk kunnskap og praktisk erfaring knyttet til leder- og lederskapsutvikling (LLU) relatert til den militære profesjon. Emnet skal bidra til etablering av målbildet for hva som forventes av en offiser og hans eller hennes utøvelse av lederskap og LLU, samt utgjøre en ramme for kadettenes individuelle utvikling som kommende offiserer.

Kadettene skal demonstrere evne og vilje til å utvikle seg som leder i ulike roller og prosesser, samt bidra konstruktivt i andres utviklingsprosess. Ved uteksaminering skal kadettene identifisere seg med den militære profesjon og de holdninger og verdier som uttrykkes gjennom Forsvarets verdigrunnlag.

Militært lederskap og LLU som fenomen belyses innenfor rammen av sosialpsykologisk tenkning, moderne ledelsesteori, den vesteuropeiske offiserstradisjon og dagens doktrine. Kadettene skal kunne anvende teori og forskningsbasert kunnskap om ledelse og lederutvikling til å utøve et troverdig og effektivt lederskap tilpasset profesjonens kontekstuelle variasjoner – i rammen av normative beskrivelser, som Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse.

Læringsutbytte

Med fullført emne kan offiserene ta ansvar for egen og andres lederutvikling, herunder:

Kunnskaper

  • gjøre rede for og vurdere sentrale teorier og forskningsbasert kunnskap om ledelse og lederutvikling relatert til den militære profesjon
  • forklare sammenheng mellom ledelse, lederutvikling, personlig utvikling og læring
  • anvende faglig kompetanse i egen og andres lederutviklingsprosess
  • vurdere og reflektere over egen og andres utøvelse av lederskap og ledereffektivitet relatert til profesjonens kontekstuelle variasjoner

Ferdigheter

  • utøve et troverdig og effektivt lederskap tilpasset den militære kontekst i tråd med FSJ grunnsyn på ledelse
  • mestre fysisk og mentalt krevende forhold i lederrollen

Generell kompetanse:

  • identifisere seg med forsvarets verdigrunnlag og den militære profesjon

 

Praktisk organisering og arbeidsformer

LLU har seks overordnede temaer, som kan knyttes til de ulike semestrene.

Hva er ledelse og leder-/lederskapsutvikling?

I 1. semester sees LLU i relasjon med emnene Profesjonsgrunnlaget og Metode. Kadettene skal utvikle kunnskap om grunnleggende tenkning relatert til ledelse og lederutvikling, og de skal bli kjent med Krigsskolens konsept for offisersutvikling og gjennomføringen av emnet LLU. Videre skal kadettene få forståelse for fenomenet ledelse og dets relevans til den militære profesjon, herunder offiserens lederrolle. Kadettene skal danne grunnlag for egen lederutvikling og evnen til å bidra til andres lederutvikling, med vekt på bevisstgjøring av egen selvkompetanse og sosial kompetanse. Mot slutten av semesteret skal det utarbeides en gapsanalyse. Denne danner grunnlag for å utarbeide målsetninger for egen utvikling.

Plan for egen lederutvikling

I semester 2 skal kadettene gjennom erfaringslæring utvikle evnen til å utnytte ulike aktiviteter til egen og andres lederutvikling. LLU må sees i sammenheng med emnet Ledelse av operasjoner (LAOP), og rollen som troppefører. Kadettene skal studere fenomenet militært lederskap, primært knyttet til profesjonens kjerne - planlegging og ledelse av operasjoner. De skal utvikle god kjennskap til ledelsesfilosofien oppdragsbasert ledelse, og få økt kunnskap om og forståelse for situasjonsbevissthet og beslutningstaking, samt betydningen av situasjonstilpasset lederskap. Kadettene skal etablere en plan for egen lederutvikling.

Ledelse i strid – Hvorfor slåss soldater 1

I tredje semester skal kadettene studere sentrale forhold ved militært lederskap i rammen av LAOP, med vekt på høyintensitetsoperasjoner. Semesteret legger vekt på ledelse i strid og hvorfor soldater gjør jobben sin. Kadettene skal få økt forståelse for betydningen av individuell og kollektiv robusthet, herunder enkeltindividers evne til å regulere egne tanker, følelser og handlinger i møte med krigens natur. Videre studeres betydningen av makt og tillit i utøvelsen av lederskap, og da særlig relatert til oppdragsbasert og situasjonstilpasset ledelse. Kadettene skal gjennom erfaringslæring videreutvikle evnen til å utnytte ulike aktiviteter til egen og andres lederutvikling. Det forventes at kadettene utviser større evne og vilje til å ta selvstendig ansvar for leder- og lederskapsutviklingen ved bruk av ulike verktøy og virkemidler.

Ledelse i strid – Hvorfor slåss soldater 2

Også i fjerde semester studeres sentrale kjennetegn ved militært lederskap i LAOP. Oppmerksomheten mot ledelse i strid og hvorfor soldater gjør jobben sin opprettholdes, men nå i rammen av lavintensitetskonflikter. Kadettene skal få økt forståelse for betydningen av samhold for enkeltindividers og avdelingers vilje til å ”løse oppdrag”, og hvordan kulturen er med på å danne forutsetninger for lederens evne til å utøve oppdragsbasert ledelse. Det forventes at kadettene ytterligere videreutvikler evnen og viljen til å ta selvstendig ansvar for egen og andres lederutvikling. Evnen til å skape positive mestringserfaringer vektlegges, og da særlig i tilknytning til praksisarenaer som Fjellmarsj vinter og Stridskurs.

Offiserens rolle i organisasjonen

I femte semester skal kadettene se offiseren i rammen av den militære organisasjonen. Ut fra emnet Virksomhets- og utdanningsledelse belyses rollene Utdanningsleder og Forvalter. Kadettene skal få økt kunnskap og forståelse for hvordan formelle og uformelle trekk former organisasjonen, og hvordan den eksisterer i samhandling med ulike omgivelser. De skal forstå kommando og kontroll, og relatere begrepet til militært lederskap. Gjennom praktisk prosjektarbeid skal kadettene få økt kunnskap og forståelse for hvordan stabsarbeid organiseres og ledes. Kommunikasjon vies særskilt oppmerksomhet, og kadettene skal videreutvikle evnen til å fremstå med troverdighet, både på vegne av organisasjonen og seg selv. Ansvaret for praktisk lederutvikling overføres i stor grad til kadettene selv, gjennom kontinuerlig tilbakemelding og kollegabasert veiledning. Forståelsen for mestring og dannelse skal videreutvikles, særlig knyttet til Fjellkurs sommer, noe som igjen skal bidra til en mer helhetlig plan for egen utvikling.

Min lederfilosofi

I sjette semester får kadettene friere rammer og helhetlig ansvar for egen utvikling. Aktiviteter som OJT og føringsøvelse skal bidra til å utvikle forståelsen for ulike krav som kadettene møter etter endt utdanning, og gi anledning til å reflektere over hær-avdelingers kultur og særegenhet med hensyn til utøvelsen av lederskap. Emnet LLU avsluttes med muntlig presentasjon av kadettens ledelsesfilosofi.

Evaluering og kvalitetssikring

Emne og semesterevaluering. Kvalitetssikring i henhold til FHS kvalitetssikringssystem.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Muntlig fremlegg1 RequiredPresentasjon av egen ledelsesfilosofi. Gjennomføres medio semester 6 som forberedelse til første tjenestestilling.
Øvinger1 RequiredFjellmarsj Vinter. Mestringsarena med krav til godkjent gjennomføring for å oppnå vitnemål.
Øvinger1 RequiredStridskurs. Mestringsarena med krav til godkjent gjennomføring for å oppnå vitnemål.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet 1 RequiredEksamensforberedende krav: Skriftlig innlevering - individuell leder-/offisersutvikling. Gjennomføres i semester 2 og 5
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Muntlig fremlegg
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Presentasjon av egen ledelsesfilosofi. Gjennomføres medio semester 6 som forberedelse til første tjenestestilling.
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Fjellmarsj Vinter. Mestringsarena med krav til godkjent gjennomføring for å oppnå vitnemål.
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Stridskurs. Mestringsarena med krav til godkjent gjennomføring for å oppnå vitnemål.
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Antall arbeidskrav: 1
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Eksamensforberedende krav: Skriftlig innlevering - individuell leder-/offisersutvikling. Gjennomføres i semester 2 og 5
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig hjemmeeksamenIndividuell DagerA-F Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Dager
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Berit Kristin Haugdal