Semestre

KSI17206 Fordypning

Emnekode: 
KSI17206
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag ved Krigsskolen
Credits: 
25
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Om emnet

Hensikt med emnet Fordypning er å forberede kadettene som profesjonsutøvere innen den respektive våpengren/troppeart i Hæren.

Som profesjonsutøver siktes det her til en tydelig bevissthet om utvikling av grunnlaget for Forsvarets ekspertise og hva som kreves av offiserskorpset for å vedlikeholde kunnskapsgrunnlaget for offiseren og virksomheten.

Emnet Fordypning gjennomføres som en kombinasjon av teori og praksis med følgende temaer: 1) Bacheloroppgave og 2) fagkurs i regi av Hærens våpenskole (HVS), og følgende aktiviteter: 1) føringsøvelse og 2) øvelse OJT og 3) studietur.

Forberedelser til emnet begynner i 5. semester med metodeundervisning og valg av tema til bacheloroppgaven. Våpenvalg med påfølgende praksis i eget våpen/troppeart skal gjøre kadettene i stand til å velge en fordypningsretning som har relevans for deres virke etter Krigsskolen.

Tema for bacheloroppgaven skal godkjennes av Krigsskolen.

Innenfor praksisarenaene gjennomfører kadettene føringsøvelsen for å se helheten i hvordan en avdeling med samvirkesystem opererer, samt OJT i egen avdeling og fagkurs.

Etter gjennomføringen av emnet Fordypning, skal kadettene se utdanningen i et større perspektiv, og emnet avslutter også Krigsskolens dannelsesreise.

Vurderingsform

BA-oppgaven er en individuell oppgave på inntil 10000 ord som bygger på følgende generelle kriterier for vurdering:

 • kunnskap om og forståelse av fagområdet
 • kompleksitet
 • evne til problemformulering, presentasjon og analyse (relevans)
 • selvstendighet
 • logisk og oversiktlig oppbygging av oppgaven
 • språklig fremstilling og evne til kommunikasjon
 • forståelse for og anvendelse av metode
 • bruk av kilder og referanser
 • originalitet

Det gis karakter etter skalaen A-F, der F er ikke bestått (stryk).

Læringsutbytte

Med fullført emne kan offiseren:

Kunnskap

 • integrere teoretisk kunnskap i egen praksis
 • se/forstå eget fagfelt i sammenheng med andre kunnskapsområder og Forsvarets funksjon i samfunnet

Ferdigheter

 • bruke egen erfaring til å oppdatere kunnskap

Generell kompetanse

 • fremstille fagkunnskap på en hensiktsmessig måte, skriftlig og muntlig
 • identifisere kravene den respektive våpengren/troppeart stiller til en offiser
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
BacheloroppgaveGruppe SemesterA-F Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Bacheloroppgave
Gruppering:Gruppe
Varighet:
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler: