KSI17205 Militær Geografi

Emnekode: 
KSI17205
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag ved Krigsskolen
Credits: 
45
Undervisningssemester: 
2019 Vår
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Om emnet

Emnet bygger i all hovedsak på emnet Geomatikk og statistikk og delvis på de realfaglige programemnene. Emnet skal gi kadetten de kunnskaper, ferdigheter og den kompetansen som er nødvendig for å kunne fylle rollen som MilGeo-offiser. Kadetten skal utdannes i bearbeiding, vurdering og presentasjon av geografisk informasjon med engelsk som arbeidsspråk. Emnet har fire læringsutbytter på emnenivå og disse danner utgangspunktet for temanivået.

Gjennom emnet utfordres kadetten i å reflektere over profesjonsgrunnlaget som gis i emnet Militær lederutvikling ingeniør. Det gis i tillegg en grunnleggende teoretisk plattform innenfor etikk og jus, hvor hensikten også er å skape et refleksjonsgrunnlag for de store praksisarenaene. Kadetten skal som nevnt beherske engelsk som arbeidsspråk, hvor de vil få tilført et teoretisk grunnlag før de benytter dette i emnets temaer og praksisarenaer.

Det nyttes tre store praktiske arenaer i emnet: Ingeniøroperasjon del 1 og 2, samt Øvelse MilGeo.

Under Ingeniøroperasjon del 1 skal kadettene på selvstendig vis lede en ingeniørenhet, der de skal planlegge, organisere, følge opp og realisere ulike militære bygg-, anlegg- og MilGeo-prosjekter. Ingeniøroperasjon del 1 har en varighet på inntil fire uker.

Ingeniøroperasjon del 2 skal simulere en oppsettingsperiode og en deployering til en internasjonal operasjon. Kadettene skal utgjøre et ingeniørbidrag og løse ingeniøroperative oppdrag, hovedsakelig innen Airfield Damage Repair (ADR). Øvelsen vil gi kadettene kjennskap til internasjonalt samarbeid, og gi en utvidet forståelse av profesjonsgrunnlaget for ingeniøroffiserer. Øvelsen gjennomføres tradisjonelt i USA og varer i to uker.

Øvelse MilGeo skal gi kadettene innsikt og kunnskap om informasjonsinnsamling, -behandling og presentasjon for militær analyse og planlegging. Øvelsen gjennomføres normalt i samarbeid med faggruppe MilGeo ved Hærens Våpenskole (Ingeniør) og varer i én uke.

I tillegg nyttes det et felles generisk scenario for begge studieretningene (KSING og KSO) som har til hensikt å oppnå en virkelighetsnær forståelse av offiserens oppgaver. Scenarioet har også til hensikt å knytte studieprogrammene tettere sammen, slik at kadettene ser en større helhet i profesjonen. Med generisk scenario menes et operasjonsområde av sikkerhetspolitisk betydning, der det er sannsynlig at norske styrker deltar. Hensikten med scenarioet er å gi kadettene mentale modeller av fremtiden, og et verktøy for å beskrive hvilke mekanismer som påvirker, endrer og utvikler en militær organisasjon og hvilke oppgaver som tildeles en ingeniøroffiser. Scenarioet utgjør en kontekst hvor profesjonsutøveren kan anvende generell kunnskap.

Emnet består av følgende temaer:

 1. Innsamling av geografisk informasjon
 2. Avanserte analyser
 3. Vurdere og presentere geografisk informasjon
 4. Ledelse av MilGeo-kapasiteter og -prosjekter

Tema 1 – Innsamling av geografisk informasjon

Temaet går i dybden på hva geografiske informasjonssystemer (GIS) er og hvordan dette kan utnyttes i både sivil og militær sammenheng. Temaet dekker hele innsamlings-prosessen, fra identifisering av informasjonsbehov, ulike innsamlingsmetoder, kilde-vurdering og strukturering av innsamlet informasjon. Temaet tar også for seg etablering, drift og vedlikehold av en geodatabase.

Med fullført tema har offiseren følgende kompetanse:

Kunnskap

 • identifisere informasjonsbehov, for videre å planlegge nødvendig informasjonsinnhenting
 • forklare ulike innsamlingsmetoder

Ferdigheter

 • gjennomføre etablering, samt drifte og vedlikeholde en geodatabase

Tema 2 – Avanserte analyser

Temaet fokuserer på mer avanserte analyser, hvor kadetten også utfordres til å videreutvikle allerede benyttede analysemodeller og improvisere ved behov.

I tillegg til bruk av tradisjonelle data tilrettelagt for GIS, har temaet fokus på hvordan man kan kombinere ulike typer informasjon og etterretning for videre å kunne analysere, velge ut og presentere resultater. Temaet dekker både konseptuell teori og praktisk bruk av ulike analysemetoder. Ved temaets slutt skal kadetten kunne designe og implementere en analytisk GIS-modell, samt vise en grunnleggende forståelse for bruk av spesialtilpassede modeller.

Med fullført tema har offiseren følgende kompetanse:

Kunnskap

 • forklare både konseptuell teori og praktisk kunnskap om GIS-analyser
 • designe og implementere en analytisk GIS-modell, samt vise en grunnleggende forståelse for og bruk av spesialtilpassede modeller

Ferdigheter

 • videreutvikle analysemetoder og improvisere når situasjonen krever det
 • kombinere ulike typer informasjon/etterretning, for videre å analysere, velge ut og presentere resultater

Tema 3 – Vurdere og presentere geografisk informasjon

Temaet tar for seg relevante verktøy og metoder for å kunne støtte planlegging og gjennomføring av militære operasjoner. Temaet legger opp til selvstendig problemløsning med fokus på terrenganalyse, hvor kadetten etter endt tema skal være i stand til å identifisere egne fremgangsmåter og analysemodeller for å løse problemstillinger ved bruk av GIS. Temaet dekker også ulike måter å representere geografisk informasjon og videre anvendelse av teknikker for kartografisk kommunikasjon. Det legges stor vekt på kadettens evne til å kommunisere kunnskap og ferdigheter både muntlig og skriftlig (norsk og engelsk), i form av produkter/presentasjoner og i rollen som instruktør.

Med fullført tema har offiseren følgende kompetanse:

Kunnskap

 • identifisere egne fremgangsmåter og analysemodeller for å løse problemstillinger ved bruk av GIS

Ferdigheter

 • mestre faglig relevante verktøy og metoder for å kunne støtte planlegging og gjennomføring av militære operasjoner
 • beherske ulike måter å representere geografisk informasjon og videre anvende ulike teknikker for kartografisk kommunikasjon

Generell kompetanse

 • kommunisere overnevnte ferdigheter muntlig og skriftlig, både i form av produkter/ presentasjoner og i rollen som instruktør

Tema 4 – Ledelse av MilGeo-kapasiteter og -prosjekter

Temaet skal gi kadetten en dypere forståelse av egen rolle som fagoffiser i plan- og beslutningsprosesser. Temaet tar for seg et generelt, teoretisk grunnlag for planlegging, organisering, oppfølging og ledelse av prosjekter, med hovedfokus på ulike metoder knyttet til styring og ledelse av MilGeo-prosjekter. Gjennom Ingeniøroperasjon del 1 og 2 skal kadettene planlegge, lede og gjennomføre prosjekter i et internasjonalt miljø og selv vurdere om det har blitt gjennomført på en hensiktsmessig måte. Øvelsen (del 2) dekker også et visst historisk aspekt, hvor man ser på utviklingen av militær geografi som fagfelt. Gjennom det generiske scenarioet skal kadetten også anvende innsamlet geografisk informasjon som støtte i beredskap og leiretablering.

Med fullført tema har offiseren følgende kompetanse:

Kunnskap

 • forklare egen rolle som fagoffiser i plan- og beslutningsprosessen

Ferdigheter

 • anvende innsamlet geografisk informasjon som støtte i beredskap og i leiretablering
 • beherske begrepene og metodene knyttet til styring og ledelse av MilGeo-prosjekter

Generell kompetanse

 • være bevisst den historiske utviklingen innen fagfeltet MilGeo
 • kjenne til det teoretiske grunnlaget for planlegging, organisering, oppfølging og ledelse av prosjekter
 • planlegge, lede og gjennomføre prosjekter i et internasjonalt miljø og vurdere om det har blitt gjennomført på en hensiktsmessig måte

Vurderingsform

Tema 1-3 avsluttes med en eksamen. For Tema 4 er det et eksamensforberedende arbeidskrav, i form av en føring fra en av de praktiske arenaene, som må være gjennomført før oppmelding til eksamen i Tema 3. Eksamenene i Tema 1-3 er tverrfaglige, og kan bestå av både skriftlige og muntlige oppgaver. Karaktersetting gjøres helhetlig og det gis kun én samlet karakter pr. eksamen. Eksamen skal måle oppnåelse av konkrete læringsutbytter (se emnenivå og beskrivelse for hvert tema) og faglige forutsetninger for videre progresjon. Progresjonen er akkumulerende og semestrene bygger på hverandre. Dette reflekteres også i eksamen.

Det gis bokstavkarakter etter skalaen A-F, der F er ikke bestått (stryk).

Utgangspunkt for de ulike eksamenene:

Tema 1 - Innsamling av geografisk informasjon (sem 4): 

 • 10 studiepoeng
 • Eksamen gjennomføres som en prosjekteksamen, hvor det skal leveres en skriftlig rapport.

Tema 2 - Avanserte analyser (sem 5): 

 • 20 studiepoeng
 • Eksamen gjennomføres som en prosjekteksamen, hvor det både skal leveres en skriftlig rapport og digitale produkter i tillegg til at resultatene presenteres muntlig på engelsk.

Tema 3 - Vurdere og presentere geografisk informasjon (sem 5): 

 • 15 studiepoeng
 • Eksamen gjennomføres som en prosjekteksamen, hvor det både skal leveres en skriftlig rapport og digitale produkter i tillegg til at resultatene presenteres muntlig på engelsk.
Læringsutbytte

Med fullført emne kan offiseren:

 • lede innsamling av geografisk informasjon
 • bearbeide, vurdere og presentere geografisk informasjon under planlegging av militær operasjoner
 • mestre avanserte analyser og forklare relevante analysemetoder
 • lede, forklare og drifte MilGeo-kapasiteter og -prosjekter i et internasjonalt miljø