KSI17204 Militær Anleggsteknikk

Emnekode: 
KSI17204
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag ved Krigsskolen
Credits: 
45
Undervisningssemester: 
2019 Vår
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Om emnet

Emnet omfatter geoteknikk, konstruksjon og dimensjonering, byggeteknikk, grunnarbeid, militær bruprosjektering, prosjektering av militære feltveier, militær etablering, engelsk og ADR (Airfield damage repair). Emnet er organisert med sikte på å gi kadettene kunnskap, ferdigheter og den generelle kompetanse som kreves for å fungere som en ingeniøroffiser i en militæravdeling. Hovedfokuset i emnet er å prosjektere, etablere og sikre militær infrastruktur, i tillegg til å lede militære ingeniøroperasjoner. Kadettene må påberegne innleveringer på både norsk og engelsk innenfor de ulike temaene.

Gjennom emnet utfordres kadetten i å reflektere over profesjonsgrunnlaget som gis i emnet Militær lederutvikling ingeniør. Det gis i tillegg en grunnleggende teoretisk plattform innenfor etikk og jus, hvor hensikten også er å skape et refleksjonsgrunnlag for de store praksisarenaene. Kadetten skal som nevnt beherske engelsk som arbeidsspråk, hvor de vil få tilført et teoretisk grunnlag før de benytter dette i emnets temaer og praksisarenaer.

Det nyttes tre store praktiske arenaer i emnet: Ingeniøroperasjon del 1 og 2, samt feltøvelse MilAnlegg. Under Ingeniøroperasjon del 1 skal kadettene på selvstendig vis lede en ingeniørenhet, der de skal planlegge, organisere, følge opp og realisere ulike militære bygg-, anlegg- og MilGeo-prosjekter. Ingeniøroperasjon del 1 har en varighet på inntil fire uker.

Ingeniøroperasjon del 2 skal simulere en oppsettingsperiode og en deployering til en internasjonal operasjon. Kadettene skal utgjøre et ingeniørbidrag og løse ingeniør-operative oppdrag, hovedsakelig innen Airfield Damage Repair (ADR). Øvelsen vil gi kadettene kjennskap til internasjonalt samarbeid, og gi en utvidet forståelse av profesjonsgrunnlaget for ingeniøroffiserer. Øvelsen gjennomføres tradisjonelt i USA og varer i to uker.

Feltøvelse MilAnlegg skal gi kadettene innsikt i arbeidsoppgavene til en ingeniøroffiser. Øvelsen går over to uker i samarbeid med ING KP 4 (Ingeniørbataljonen). Kadetten blir satt til å løse forskjellige nasjonale ingeniøroppdrag.

I tillegg nyttes det et felles generisk scenario for begge studieretningene (KSING og KSO) som har til hensikt å oppnå en virkelighetsnær forståelse av offiserens oppgaver. Scenarioet har også til hensikt å knytte studieprogrammene tettere sammen, slik at kadettene ser en større helhet i profesjonen. Med generisk scenario menes et operasjonsområde av sikkerhetspolitisk betydning, der det er sannsynlig at norske styrker deltar. Hensikten med scenarioet er å gi kadettene mentale modeller av fremtiden, og et verktøy for beskrive hvilke mekanismer som påvirker, endrer og utvikler en militær organisasjon og hvilke oppgaver som tildeles en ingeniøroffiser. Scenarioet utgjør en kontekst hvor profesjonsutøveren kan anvende generell kunnskap.

Emnet er organisert i to temaer:

 • Prosjektere, etablere og sikre militær infrastruktur
 • Lede militære ingeniøroperasjoner

Tema 1: Prosjektere, etablere og sikre militær infrastruktur

Tema 1 inneholder fagene: geoteknikk, konstruksjon og dimensjonering, byggeteknikk, grunnarbeid, militær bruprosjektering, prosjektering av militære feltveier, militær etablering, engelsk og ADR.

Etter fullført tema 1 har offiseren følgende kompetanse:

Kunnskap

 • Analysere et trusselbilde for å finne risiko og sårbarheter for militær infrastruktur
 • Planlegge og beskrive sikring og beskyttelse av militær infrastruktur og personell
 • Klassifisere jordartenes mekaniske og byggetekniske egenskaper og forstå prinsipper rundt vannstrømning og drenering knyttet til militærinfrastruktur i et operasjonsområde.
 • Dimensjonere militære feltveier og standard Bailey bru ved ulike grunnforhold
 • Analysere og velge bygningsdesign og konstruksjonstype ut fra operasjonsområde
 • Analysere laster, lastkombinasjoner og lastvirkninger i forskjellige operasjonsområder
 • Dimensjonere bjelker, søyler og forbindelser (bolter, sveiser ol) i stål og tre
 • Dimensjonere plater på mark og fundamenter i betong i forbindelse med militær infrastruktur

Ferdighet

 • Kjenne til geotekniske feltundersøkelser i et operasjonsområde
 • Produsere tegninger og beskrivelser for militær infrastruktur

Generell kompetanse

 • Kjenne til geotekniske parametere og beregninger som er viktig, i forbindelse med prosjektering og etablering av militær infrastruktur, i et operasjonsområde
 • Prosjektere bygninger og konstruksjoner i stål og tre, eller forsterke eksisterende bygninger
 • Prosjektere oppsett av en standard Bailey bru og etablering og vedlikehold av militære feltveier

Tema 2: Lede militære ingeniøroperasjoner

Tema 2 inneholder praksisarenaene Ingeniøroperasjon del 1 og del 2 samt Feltøvelse MilAnlegg.

Etter fullført tema 2 har offiseren følgende kompetanse:

Kunnskap

 • Kjenne til det teoretiske grunnlaget for planlegging, organisering, oppfølging og ledelse av ingeniøroperasjoner

Ferdighet

 • Beherske begrepene og metodene knyttet til styring og ledelse av MilAnlegg-prosjekter
 • Kjenne til Forsvarets ADR konsept og kunne utføre enkle ADR-oppdrag

Generell kompetanse

 • Planlegge, lede og gjennomføre en ingeniøroperasjon i et internasjonalt miljø og vurdere om det har blitt utført på en hensiktsmessig måte.
 • Være bevisst den historiske utviklingen innen eget fagområde

Vurderingsform og eksamen

I emnet MilAnlegg vil Tema 1 vurderes gjennom to individuelle, tverrfaglige prosjekter. Prosjekt MilAnlegg del 1, som leveres i slutten av 4. semester, vektes med 20 stp og prosjekt MilAnlegg del 2, som leveres i slutten av 5. semester, vektes med 25stp.

Tema 2 vurderes gjennom et eksamensforberedende arbeidskrav, i form av en føring fra en av de praktiske arenaene, som må være gjennomført før prosjekt MilAnlegg del 2 kan bestås.

Prosjekt MilAnlegg del 1 og 2 skal måle oppnåelse av konkrete læringsutbytter (se emnenivå og beskrivelse for hvert tema) og faglige forutsetninger for videre progresjon. Progresjonen er akkumulerende og semestrene bygger på hverandre. Dette reflekteres også i vurdering av prosjektene.

Det gis bokstavkarakter etter skalaen A-F, der F er ikke bestått (stryk).

Emnet har følgende eksamensforberedende arbeidskrav:

 • Én gjennomført føring fra en av de tre store praktiske arenaene
 • Militær broprosjektering må bestås

I tillegg må det påberegnes obligatoriske innleveringer innen fagområdene, hvor minst 80 % av disse må være godkjent. Etter praksisarenaene vil det også kunne avkreves rapporter og refleksjonsnotater.

Læringsutbytte

Med fullført emne kan offiseren:

 • prosjektere, etablere og sikre militær infrastruktur
 • lede militære ingeniøroperasjoner
Praktisk organisering og arbeidsformer

  Arbeids- og undervisningsformer er forelesninger, øvingsoppgaver, prosjektarbeid og praktiske arenaer.

  Pensum
  • Forsvarsbygg, Sikringshåndboka, Håndbok i sikring av eiendom, bygg og anlegg mot terror, sabotasje, spionasje og annen kriminalitet.
  • Forsvarsbygg, Etablering i internasjonale operasjoner, versjon 2. 2015
  • Håndbok for bruprosjektering i Hæren
  • Håndbok for militær lastklassifisering
  • AD80-25 Force Protection Directive
  • Eurokode 1, 3, 5 og 7
  • Det vil også leveres ut notater ol fra faglærere, som inngår som en del av pensumet