Semestre

KSI17202 Geomatikk og statistikk

Emnekode: 
KSI17202
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag ved Krigsskolen
Credits: 
15
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet

Emnet skal gi kadetten grunnleggende kunnskaper og ferdigheter knyttet til faget geomatikk, med hovedvekt på geografiske informasjonssystemer (GIS). Det legges stor vekt på teoretiske problemstillinger, samtidig som det benyttes ulike tekniske hjelpemidler og relevant programvare for å gi kadetten grunnleggende praktiske ferdigheter. Kunnskap og ferdigheter som kadetten opparbeider seg i emnet, danner grunnlag for spesialiseringsemnene Militær Geografi (MilGeo) og Militær Anleggsteknikk (MilAnlegg).

Grunnleggende begreper og prinsipper innen geomatikk blir beskrevet før emnet tar for seg hvert ledd i prosessen med innsamling, bearbeiding, analysering og presentasjon av geografisk informasjon.

Fem studiepoeng av emnet er dedikert til faget statistikk, som skal bidra til økt forståelse for riktig informasjonsbehandling. Statistikk skal også lette forståelsen av, og være et bindeledd til, andre emner der statistiske metoder brukes.

Læringsutbytte

Med fullført tema kan offiseren:

Kunnskap

 • forstå det geodetiske grunnlaget og prinsipper for ulike koordinatsystemer
 • forklare teorier, begrensninger og praktisk anvendelse av GIS
 • beskrive hvordan GIS kan gi beslutnings- og oppdragsstøtte i Forsvaret
 • beskrive ulike innsamlingsmetoder og deres anvendelsesområder
 • forklare den generelle oppbygningen av et satellittposisjoneringssystem
 • forklare ulike datamodeller for geografisk informasjon og beskrive relevante kvalitetsfaktorer
 • forklare grunnprinsippene for representasjon av geografiske data og kartografisk kommunikasjon

Ferdigheter

 • anvende grunnleggende funksjoner i GIS-programvare
 • utføre enkle lendeanalyser
 • anvende grunnleggende metoder og utstyr for moderne landmåling
 • anvende statistiske metoder på relevante praktiske problemer

Generell kompetanse

 • beskrive geomatikkfagets historie og samfunnspåvirkning
 • være klar over ulike MilGeo-kapasiteter i Forsvaret
 • være klar over hvordan geomatikkfaget kan benyttes innen MilAnlegg
Praktisk organisering og arbeidsformer

Forelesninger, øvingsarbeid og selvstudium. Det legges stor vekt på praktisk bruk av GIS-programvare i øvingene. Øvingene organiseres til faste tider med instruktør til stede.

Evaluering og kvalitetssikring

Emnet Geomatikk og statistikk avsluttes med en individuell skriftlig skoleeksamen. Ved eksamen kan det benyttes håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og/eller ikke kan regne symbolsk. Ingen andre hjelpemidler er tillatt.

Emnet har i tillegg følgende eksamensforberedende arbeidskrav:

 • Bestått 4 timers skriftlig prøve i statistikk
 • 5 godkjente individuelle innleveringsoppgaver
 • Godkjent rapport fra landmålingsøvelse (gruppeinnlevering)
Pensum

Følgende lærebøker inngår som pensum i emnet:

 • Knut Grinderud et al. (2016) GIS - Geografiens språk i vår tidsalder (2. utg.) Trondheim: Fagbokforlaget (ISBN 9788245019957)
 • Kvikstad (2010) Statistikk (2. utg.) Bekkestua: NKI Forlaget (ISBN 9788256224715)

Eventuelle tillegg i pensum vil bli gjort tilgjengelig ved oppstart av emnet.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Øvinger Not required5 individuelle innleveringsoppgaver
Tester Not required4 timer skriftlig prøve i statistikk
Rapport(er) Not requiredRapport fra landmålingsøvelse (gruppeinnlevering)
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:5 individuelle innleveringsoppgaver
Obligatorisk arbeidskrav:Tester
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:4 timer skriftlig prøve i statistikk
Obligatorisk arbeidskrav:Rapport(er)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Rapport fra landmålingsøvelse (gruppeinnlevering)
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig hjemmeeksamenIndividuell TimerA-F100Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:100
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler: